• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

TECG - Presentació de l'informe de millora de les instal·lacions sotmeses al règim de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Presentació de l'informe de millora de les instal·lacions sotmeses al règim de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.

  Objecte del tràmit

  Facilitar a les instal·lacions sotmeses al règim de comerç de drets d'emissió afectades per l'àmbit d'aplicació de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, la presentació de l'informe de millora, d'acord amb l'article 69 del Reglament 601/2012, sobre el seguiment i la notificació de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle en aplicació de la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Han de presentar-lo els titulars o els representants legals de les instal·lacions sotmeses al règim de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle afectades per la Llei 1/2005, de 9 de març, quan es done alguna de les condicions establides en l'article 69 del Reglament 601/2012.

  Requeriments

  Disposar de la preceptiva autorització administrativa d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, d'acord amb la Llei 1/2005, de 9 de març.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Abans del 30 de juny de cada any s'ha de presentar l'informe de millora segons el que disposa el Reglament 601/2012.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  -Imprés de presentació de l'informe de millora de les instal·lacions sotmeses al règim de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.
  -Informe de millora (plantilla en format Excel d'informe de millora aprovada pel Comité del Canvi Climàtic de la UE).
  -Informe de millora en format pdf firmat electrònicament pel representant legal de la instal·lació.

  Impresos associats

  PRESENTACIÓ DE L'INFORME DE MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS SOTMESES AL RÈGIM DE COMERÇ DE DRETS D'EMISSIÓ DE GASOS D'EFECTE HIVERNACLE.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs d'alçada

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18706

  Tramitació

  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=18706 .

  Per a accedir de forma telemàtica, el sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i es podrà utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat, entre aquests, el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  En el cas que la sol·licitud es fera presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar firmats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "com va això meu"-> "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

  En el cas que es vulga tramitar un procediment electrònic en representació d'altres persones físiques o jurídiques, s'haurà de procedir a la corresponent inscripció en el Registre de Representants (http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/). La inscripció electrònica en el Registre de Representants per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de segell electrònic d'entitat (si és persona jurídica).

  Inici
 • Informació complementària

  Sancions

  El règim sancionador està establit en el capítol VIII de la Llei 1/2005, de 9 de març.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 d'octubre de 2003, per la qual s'estableix un règim per al comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle a la Comunitat i per la qual es modifica la directiva 96/61/CE del Consell (DOUE L 275/32 de 25.10.2003).
  - Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle (BOE núm. 59 de 10.03.2005), modificada per la Llei 13/2010, de 5 de juliol (BOE núm. 163 de 06.07.2010).
  - Directiva 2009/29/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril de 2009, per la qual es modifica la Directiva 2003/87/CE, per a perfeccionar i ampliar el règim comunitari de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle (DOUE L140/63 de 05.06.2009).
  - Reglament 600/2012, de la Comissió, de 21 de juny de 2012, relatiu a la verificació dels informes d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i dels informes de dades sobre tones-quilòmetre i a l'acreditació dels verificadors de conformitat amb la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell (DOUE L181/1 de 12.07.2012).
  - Reglament 601/2012, de la Comissió, de 21 de juny de 2012, sobre el seguiment i la notificació de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle en aplicació de la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell (DOUE L181/30 de 12.07.2012).
  - Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, que estableix que la Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural és l'òrgan competent en matèria de canvi climàtic (DOGV núm. 7620, de 22/09/2017).

  Llista de normativa

  Sistemes de verificació de Firmes

  Vegeu la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 d'octubre de 2003

  Vegeu la Llei 1/2005, de 9 de març

  Vegeu la Directiva 2009/29/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d' abril de 2009

  Vegeu el Reglament 600/2012, de la Comissió, de 21 de juny de 2012

  Vegeu el Reglament 601/2012, de la Comissió, de 21 de juny de 2012

  Vegeu el Decret 158/2015, de 18 de setembre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.