• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG-Ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

  Objecte del tràmit

  1. L'objecte d'aquestes ajudes és el suport i foment de projectes pilot i per al desenvolupament de nous productes, tècniques, processos i tecnologia, vinculats al sector agrari i alimentari, derivats de plantejaments de cooperació d'equips d'innovació.

  2.Les ajudes de les diferents convocatòries estan referides a projectes de cooperació relacionats amb:

  - Experiències innovadores i sostenibles entre productors i centres d'investigació amb cultius adaptats al canvi climàtic i produïts amb models agroecològics.

  - Valorització de restes vegetals en experiències d'agrocompostatge o altres, la finalitat de les quals siga evitar l'ús del foc per a l'eliminació de restes agrícoles.

  - Ramaderia extensiva i iniciatives en aquest sector.

  - Experiències de transformació agroalimentària innovadores, especialment vinculades a figures de qualitat diferenciada i producció ecològica.

  - Experiències de centrals de compra innovadores, especialment vinculades a figures de qualitat diferenciada i producció ecològica.

  3. La durada de cada un dels projectes de cooperació previstos en les diferents convocatòries no serà superior a cinc anys.

  Convocatòries

  Les diferents convocatòries de les ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, per a l'exercici 2019 seran les següents:

  - Convocatòria per als projectes de cooperació relacionats amb experiències innovadores i sostenibles entre productors i centres d'investigació amb cultius adaptats al canvi climàtic i produïts amb models agroecològics.

  - Convocatòria per als projectes de cooperació relacionats amb la valorització de restes vegetals en experiències d'agrocompostatge o altres, la finalitat de les quals siga evitar l'ús del foc per a l'eliminació de restes agrícoles.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Podran sol·licitar les subvencions objecte de regulació, els operadors del sector agroalimentari, les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que conformen un equip d'innovació i presenten un projecte pilot per al desenvolupament de nous productes, tècniques, processos i tecnologia.

  2. Es considera, a l'efecte de la present ordre, com a equip d'innovació l'agrupació de persones físiques i/o jurídiques que es constitueixen com a tals per a resoldre un problema concret o aprofitar una oportunitat determinada mitjançant la implantació de projectes pilot o el desenvolupament de nous productes, tècniques, processos i tecnologia.

  Requeriments

  - Les agrupacions de persones físiques i/o jurídiques han d'estar constituïdes per almenys dos integrants, i, com a mínim, un d'ells ha de pertànyer a la cadena de valor dels sectors agrari i alimentari, que inclou, entre altres, agricultors (productors agraris) i les seues associacions, investigadors, assessors, empreses de transformació i comercialització de productes agraris i alimentaris, cooperatives, associacions i fundacions.

  - Totes i cada una de les persones físiques i/o jurídiques que participen en aquestes agrupacions tindran la consideració de beneficiàries, i han de complir, per tant, els requisits i les condicions establits per a elles en la present ordre.

  - Aquestes agrupacions han de fer constar expressament en la sol·licitud d'ajuda els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de la subvenció sol·licitada aplicable a cada una d'aquestes. En qualsevol cas, han de nomenar un representant o apoderat únic de l'agrupació amb poders suficients per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  El percentatge de subvenció concedible sobre la base de l'import total del cost/despesa admés com a auxiliable serà d'un 40 %. No obstant això, aquest percentatge podrà ser del 80 % en el cas de projectes presentats per entitats públiques.
  L'ajuda màxima per projecte no superarà els 80.000 euros.
  La dotació pressupostària es farà a càrrec de la secció 12, entitat 91, Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, els imports de la qual seran distribuïts de la manera següent:
  - Per als projectes de cooperació relacionats amb experiències innovadores i sostenibles entre productors i centres d'investigació amb cultius adaptats al canvi climàtic i produïts amb models agroecològics, fins a un import màxim de 67.000 euros en 2019 y 300.000 euros en 2020.
  - Per als projectes de cooperació relacionats amb la valorització de restes vegetals en experiències d'agrocompostatge o altres, la finalitat de les quals siga evitar l'ús del foc per a l'eliminació de restes agrícoles, fins a un import màxim de 33.000 euros en 2019 y 150.000 en 2020


  Costos subvencionables

  Seran costos subvencionables:

  Costos directes de les activitats de cooperació. Costos d'execució del projecte, incloent inversions i despeses de personal.
  Costos indirectes de les activitats de cooperació com els estudis tècnics o de redacció dels projectes, sense que aquesta partida puga superar el 10 % dels costos directes.
  També s'hi inclouran les activitats de demostració quan contribuïsquen a divulgar o transferir els assoliments de projectes que tinguen les finalitats esmentades.
  L'IVA, en el cas que siga real i definitivament suportat pel beneficiari i, per tant, no recuperable. Aquesta circumstància s'acreditarà mitjançant la presentació del corresponent acord de reconeixement d'exempció de l'IVA per a les activitats que desenvolupa l'entitat emés per l'AEAT, així com una certificació del fet de no haver efectuat declaració d'IVA en l'últim exercici (o una còpia de la liquidació de l'IVA en el cas de realitzar tant activitats exemptes com no exemptes) i una certificació en vigor de situació censal, emeses també per l'AEAT.

  Procediment de cobrament

  1. Amb la finalitat de procedir al pagament de la subvenció, la direcció general competent en matèria d'I+D+i en el sector agroalimentari i la transferència tecnològica comprovarà prèviament l'adequada justificació de la subvenció concedida, així com la realització de l'activitat subvencionada i el compliment de totes les obligacions que es deriven de l'aplicació de les diferents convocatòries.

  2. El pagament de la subvenció estarà supeditat al compliment dels requisits següents:

  a) Justificació prèvia per part de l'entitat beneficiària de la realització de l'activitat per la qual es va concedir la subvenció.

  b) Compliment de les obligacions de les entitats beneficiàries.

  3. A la vista de la documentació justificativa prevista, i a proposta del servei competent en matèria d'I+D+i en el sector agroalimentari i la transferència tecnològica, el/la director/a general competent en matèria d'I+D+i en el sector agroalimentari i la transferència tecnològica resoldrà sobre els pagaments parcials i/o el pagament definitiu de l'ajuda.

  4. Únicament s'abonarà la totalitat de la subvenció concedida si el projecte aprovat ha sigut justificat íntegrament; en un altre cas, només s'abonarà la part de la subvenció proporcional als justificants de despesa aportats. Es produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció en el supòsit de falta de justificació o de concurrència d'alguna de les causes previstes en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  En aplicació de l'article 64 del Reglament (UE) número 1306/2013 en relació amb els articles 35 i 36 del Reglament (UE) número 640/2014, modificat pel Reglament delegat (UE) 2016/1393, de la Comissió, de 4 de maig de 2016, després de l'estudi de l'admissibilitat de la sol·licitud de pagament, s'aplicaran les reduccions previstes en la normativa esmentada.

  5. En el cas que es tracte d'un projecte de cooperació amb diverses anualitats, el beneficiari podrà presentar una sol·licitud de pagament per a cada una de les anualitats en les quals es desenvolupe.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds d'ajudes serà de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà al de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8552 21/05/2019).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI B0Ver plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18708

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds s'han de presentar d'acord amb el model de sol·licitud establit en aquesta i s'han d'acompanyar de la documentació establida en la base huitena de l'Ordre 3/2018, d'1 de febrer, sense perjudici que en la convocatòria puga modificar-se aquest model o sol·licitar-se documentació addicional.

  1. La sol·licitud d'ajuda, juntament amb la documentació requerida, han de dirigir-se a la direcció general competent en matèria d'I+D+i en el sector agroalimentari i la transferència tecnològica.

  2. Tant el model de sol·licitud d'ajuda com la resta de models dels documents que cal aportar juntament amb aquesta, igual que la informació bàsica sobre aquestes ajudes, són els que hi ha en l'URL http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=18708.

  3. La sol·licitud d'ajuda ha d'anar acompanyad de la documentació següent:

  a) En el cas d'entitats de naturalesa no pública, els seus estatuts, així com un document acreditatiu del poder de representació de la persona que presente la sol·licitud, degudament legalitzats.

  b) Declaració responsable de no trobar-se incurs en alguna de les circumstàncies establides en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que impedeixen obtindre la condició de beneficiari.

  c) Memòria del projecte de cooperació, que continga:

  1) Una descripció del projecte innovador.
  2) Una descripció dels resultats previstos.
  3) La relació de membres de l'equip d'innovació i la descripció de les
  activitats que desenvoluparan cada un d'aquests.
  4) La descripció dels procediments interns adoptats amb la finalitat d'actuar amb transparència, tant en el seu funcionament, com en la presa de decisions.
  5) Un pla de difusió o divulgació dels resultats previstos.

  d) Declaració responsable del fet que les activitats del projecte que es presenten són noves.

  4. No serà necessari aportar la documentació que ja s'haja presentat anteriorment davant d'aquesta Administració, sempre que no hagen variat les dades contingudes en aquesta i continuen vigents.
  En aquest cas, cal posar en coneixement de l'òrgan gestor la documentació que es tracte, procediment, expedient, any i unitat administrativa en la qual es va presentar la documentació requerida.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AJUDES PER A LA COOPERACIÓ EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020

  SOL·LICITUD DE PAGAMENT. AJUDES PER A LA COOPERACIÓ EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD/APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL EN PROCEDIMENTS D'AJUDES EN MATÈRIA AGRÍCOLA, AGROALIMENTÀRIA I DESENVOLUPAMENT RURAL DE L'AGÈNCIA VALENCIANA DE FOMENT I GARANTIA AGRÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Presentació de sol·licitud de l'ajuda/termini

  1. La sol·licitud d'ajuda s'ha de presentar en un únic model en què s'ha de fer constar la convocatòria/òries dels projectes de cooperació per als quals se sol·licita l'ajuda,que s'han d'acompanyar de la documentació establida en la base huitena de la l'Ordre 3/2018, d'1 de febrer, i en la base sisena de la convocatòria corresponent al projecte de cooperació sol·licitat.

  2. El termini de presentació de la sol·licitud d'ajuda dels diferents projectes de cooperació serà de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, tot això de conformitat amb el que disposa l'article 30.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Lloc de presentació de sol·licitud de l'ajuda:

  Tramitació presencial

  La sol·licitud i la documentació que l'acompanya s'han de presentar, preferentment, en el registre de la conselleria competent en matèria d'Agricultura, que estarà obert al públic els dies laborals, de dilluns a divendres, de les 9 hores a les 14 hores i té la seua seu al c/. de la Democràcia, 77, (abans Castán Tobeñas), edifici B4 - P2, 46018, o en la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18708

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=18708.

  Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de forma presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament.
  A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud electrònica, han de realitzar-se a través de l'URL següent: http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=18708.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  En el cas que es presente un certificat digital de persona física i que s'actue en representació d'una persona jurídica, caldrà presentar l'acreditació de la representació de l'entitat sol·licitant.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Informació adicional

  SOL·LICITUD DE PAGAMENT:

  1. Tant el model de sol·licitud de pagament de l'ajuda com la resta de models dels documents que cal aportar juntament amb aquesta, igual Sol·licitud informació bàsica sobre aquestes ajudes, són els que hi ha en l'URL http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18708.

  2. La sol·licitud de pagament ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

  a) Compte justificatiu de cada un dels beneficiaris de l'equip d'innovació.

  b) Memòria justificativa de l'execució del projecte i dels seus resultats. Ha d'incloure la fitxa de divulgació dels resultats del projecte.

  c) Llista classificada de les despeses de l'activitat amb la indicació de l'emissor, el número de factura, l'import, la data d'emissió i la data de pagament.

  d) Factures originals dels pagaments efectuats i acreditació del pagament d'aquestes.

  e) Formulari de domiciliació bancària (manteniment de tercers).

  Inici
 • Informació complementària

  1. La sol·licitud d'ajuda, juntament amb la documentació requerida, han de dirigir-se a la direcció general competent en matèria d'I+D+i en el sector agroalimentari i la transferència tecnològica.

  2. Tant el model de sol·licitud d'ajuda com la resta de models dels documents que cal aportar juntament amb aquesta, igual que la informació bàsica sobre aquestes ajudes, són els que hi ha en l'URL http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=18708.

  3. La sol·licitud d'ajuda ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

  a) Identificació del sol·licitant.

  b) En el cas d'entitats de naturalesa no pública, els seus estatuts, així com un document acreditatiu del poder de representació de la persona que presente la sol·licitud, degudament legalitzats.

  c) Declaració responsable de no trobar-se incurs en alguna de les circumstàncies establides en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que impedeixen obtindre la condició de beneficiari.

  d) Memòria del projecte de cooperació, que continga:

  1) Una descripció del projecte innovador.
  2) Una descripció dels resultats previstos.
  3) La relació de membres de l'equip d'innovació i la descripció de les
  activitats que desenvoluparan cada un d'aquests.
  4) La descripció dels procediments interns adoptats amb la finalitat d'actuar amb transparència, tant en el seu funcionament, com en la presa de decisions.
  5) Un pla de difusió o divulgació dels resultats previstos.

  e) Declaració responsable del fet que les activitats del projecte que es presenten són noves.

  4. No serà necessari aportar la documentació que ja s'haja presentat anteriorment davant d'aquesta Administració, sempre que no hagen variat les dades contingudes en aquesta i continuen vigents. En aquest cas, cal posar en coneixement de l'òrgan gestor la documentació que es tracte, procediment, expedient, any i unitat administrativa en la qual es va presentar la documentació requerida.

  Criteris de valoració

  1. Les sol·licituds són valorades i seleccionades d'acord amb els criteris següents, que es valoraran fins a 26 punts:
  a) Entitats de naturalesa pública que presenten projectes d'interès general dins d'algun sector productiu:
  8 punts.
  b) Entitats que contribuïsquen a atendre necessitats específiques relacionades amb nous productes, tècniques, processos o tecnologies mediambientals (5 punts) i, si a més és en producció ecològica, 3 punts addicionals.
  c) Entitat de caràcter associatiu amb més de 50 socis (5 punts) o, en defecte d'això, amb més de 20 socis (3 punts);
  d) Entitats amb experiència en gestió de projectes pilot en els últims dos anys (5 punts) o, en defecte d'això, dins dels últims cinc anys (3 punts), que demostren experiència prèvia en experimentació i cooperació publicoprivada.

  No se seleccionaran projectes amb una puntuació global inferior a 10 punts.

  2. Per a la resta d'aspectes relatius als criteris de valoració, cal atendre's al que es disposa en la base sisena de l'Ordre 3/2018, d'1 de febrer, i al que estableix la base setena de les corresponents convocatòries dels diferents projectes.

  Obligacions

  1. Amb caràcter general, els beneficiaris de les ajudes han de:

  a) Complir l'objectiu, els requisits i les condicions, en l'execució de l'actuació que fonamenta la concessió de la subvenció.

  b) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectue l'òrgan concedent, així com a qualssevol altres de comprovació i control financer que corresponen a la intervenció general en relació amb les subvencions i ajudes concedides, i s'aportarà tota la informació que siga requerida en l'exercici d'aquestes actuacions. Així mateix, han de sotmetre's als controls sobre el terreny i a posteriori, que realitze l'òrgan competent i qualsevol òrgan de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (d'ara en avant AVFGA) o de la Comissió Europea amb competències de control de fons FEADER.

  c) Acreditar, abans que es dicte la proposta de resolució de concessió, que es troben al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

  d) Acreditar, mitjançant una declaració responsable, la no-concurrència de cap de les circumstàncies previstes en els punts 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

  e) Comunicar a l'òrgan concedente, en la sol·licitud de subvenció, així com en qualsevol moment de la vigència de l'expedient, la sol·licitud i l'obtenció d'altres ajudes per a la mateixa finalitat per altres administracions o ens públics, així com la modificació de les circumstàncies que hagen fonamentat la concessió de la subvenció en els termes d'aquesta ordre. En el cas que la sol·licitud o concessió d'altres ajudes, o la modificació de les circumstàncies que hagen motivat la concessió de l'ajuda, s'efectuen durant la tramitació de l'expedient, aquesta comunicació haurà d'efectuar-se tan prompte com es conega i, en qualsevol cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

  f) Procedir al reintegrament dels fons percebuts quan siga procedent, d'acord amb el que s'estableix en els articles 36, 37 i 40 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  g) Aportar una declaració responsable del compliment de la norma sobre integració de persones amb discapacitat o, si escau, l'exempció i, així mateix, una declaració de percentatge de treballadors discapacitats sobre plantilla total, tancada a 31 de desembre de l'any anterior al de la presentació de la sol·licitud d'ajudes, d'acord amb el que es disposa en el Decret del Consell de la Generalitat 279/2004, de 17 de desembre, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat.

  h) Adoptar les mesures necessàries per a donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament d'activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguen objecte de subvenció, en els termes previstos en l'annex III del Reglament d'execució (UE) número 808/2014, de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) número 1305/2013, modificat pels reglaments d'execució (UE) 2016/669 i (UE) 2016/1997, de la Comissió, i en l'apartat 3r de l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, quan la quantitat obtinguda pel beneficiari d'entre les entitats o organismes públics que s'indiquen en l'article 2 a càrrec de fons autonòmics supere els 10.000 euros anuals.

  i) Mantindre a la disposició de la Comissió, durant almenys els tres anys següents a aquell en què l'organisme pagador realitze el pagament final, els justificants de les despeses finançades i dels ingressos assignats que haja de recopilar el FEADER, tot això de conformitat amb el que es disposa en l'apartat 2n de l'article 32 del Reglament d'execució (UE) número 908/2014, de la Comissió, de 6 d'agost de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) número 1306/2013.

  j) Portar un sistema de comptabilitat separat o bé un codi comptable adequat per a totes les transaccions relatives a l'acció subvencionada.

  k) Acreditar un interés legítim en els sectors o àmbits en els quals es formula el projecte auxiliable.

  l) Acceptar les condicions de divulgar els resultats del projecte, d'acord amb l'article 35.4 del Reglament (UE) número 1305/2013.

  m) Qualsevol altra que legalment li corresponga com a beneficiari de subvencions públiques;

  Sancions

  El règim sancionador en les matèries regulades en les diferents convocatòries serà l'establit en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions en els seus preceptes bàsics així com en el títol X, capítol IV, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 3/2018, d'1 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, del la Llei d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  - Reglament (UE) número 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.
  - Resolució de 15 de juny de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 per a projectes de cooperació relacionats amb experiències innovadores i sostenibles entre productors i centres d'investigació amb cultius adaptats al canvi climàtic i produïts amb models agroecològics. (DOGV núm. 8322, de 21/06/2018)
  - Extracte de la Resolució de 15 de juny de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 per a projectes de cooperació relacionats amb experiències innovadores i sostenibles entre productors i centres d'investigació amb cultius adaptats al canvi climàtic i produïts amb models agroecològics. (DOGV núm. 8322, de 21/06/2018)
  - Resolució de 15 de juny de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, per a projectes de cooperació relacionats amb experiències innovadores i sostenibles entre productors i centres d'investigació amb cultius adaptats al canvi climàtic i produïts amb models agroecològics. (DOGV núm. 8322, de 21/06/2018)
  - Extracte de la Resolució de 15 de juny de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, per a projectes de cooperació relacionats amb experiències innovadores i sostenibles entre productors i centres d'investigació amb cultius adaptats al canvi climàtic i produïts amb models agroecològics.(DOGV núm. 8322, de 21/06/2018)
  - Resolución de 15 de juny de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 per a projectes de cooperació relacionats amb el foment de la ramaderia extensiva i d'iniciatives en aquest sector. (DOGV núm. 8322, de 21/06/2018)
  - Extracte de la Resolució de 15 de juny de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 per a projectes de cooperació relacionats amb el foment de la ramaderia extensiva i d'iniciatives en aquest sector. (DOGV núm. 8322, de 21/06/2018)
  - Resolució de 15 de juny de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 per a projectes de cooperació relacionats amb les experiències de transformació agroalimentària innovadores, especialment vinculades a figures de qualitat diferenciada i producció ecològica. (DOGV núm. 8322, de 21/06/2018)
  - Extracte de la Resolució de 15 de juny de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 per a projectes de cooperació relacionats amb les experiències de transformació agroalimentària innovadores, especialment vinculades a figures de qualitat diferenciada i producció ecològica. (DOGV núm. 8322, de 21/06/2018)
  - Resolució de 15 de juny de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 per a projectes de cooperació relacionats amb les experiències de centrals de compra innovadores, especialment vinculades a figures de qualitat diferenciada i producció ecològica. (DOGV nº 8322, de 21/06/2018)
  - Extracte de la Resolució de 15 de juny de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 per a projectes de cooperació relacionats amb les experiències de centrals de compra innovadores, especialment vinculades a figures de qualitat diferenciada i producció ecològica. (DOGV núm. 8322, de 21/06/2018)
  - Resolución de 27 de novembre de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'amplia el termini de justificació de les ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
  - RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agra´ia, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, per a projectes de cooperació relacionat amb experiències innovadores i sostenibles entre productors i centres d'investigació amb cultius adaptats al canvi climàtic i produïts amb models agroecològics.
  - RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 per a projectes de cooperació relacionats amb la valorització de restes vegetals en experiències d'agrocompostatge o d'altres, la finalitat de les quals siga evitar l'ús del foc per a l'eliminació de restes agrícoles.
  - CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de juny de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, per a projectes de cooperació relacionats amb les experiències de transformació agroalimentària innovadores, especialment vinculades a figures de qualitat diferenciada i producció ecològica.
  - CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de juny de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, per a projectes de cooperació relacionats amb les experiències de centrals de compra innovadores, especialment vinculades a figures de qualitat diferenciada i producció ecològica.
  - Correcció d'errades de la Resolució de 15 de juny de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, per a projectes de cooperació relacionats amb experiències innovadores i sostenibles entre productors i centres d'investigació, amb cultius adaptats al canvi climàtic i produïts amb models agroecològics.
  - Correcció d'errades de la Resolució de 15 de juny de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, per a projectes de cooperació relacionats amb la valoració de restes vegetals en experiències d'agrocompostatge o altres la fi dels quals siga evitar l'ús del foc per a l'eliminació de restes agrícoles.
  - Correcció d'errades de la Resolució de 15 de juny de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, per a projectes de cooperació relacionats amb el foment de la ramaderia extensiva i d'iniciatives en aquest sector.
  - Resolució de 6 de novembre de 2019, del director general de Desenvolupament Rural, per la qual es concedeixen, per a l'exercici 2019, les ajudes previstes en l'Ordre 3/2018, d'1 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, per a projectes de cooperació relacionats amb la valorització de restes vegetals en experiències de agrocompostaje o uns altres, la fi de les quals siga evitar l'ús del foc per a l'eliminació de restes agrícoles
  - Resolució d'11 de novembre de 2019, del director general de Desenvolupament Rural, per la qual es concedeixen, per a l'exercici 2019, les ajudes previstes en l'Ordre 3/2018, d'1 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, per a projectes de cooperació relacionats amb experiències innovadores i sostenibles entre productors i centres d'investigació amb cultius adaptats al canvi climàtic i produïts amb models agroecològics
  - CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 12 de desembre de 2018, de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, per la qual es concedeixen les ajudes previstes en l'Ordre 3/2018, d'1 de febrer, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (ajudes per a projectes d'experiències innovadores i sostenibles entre productors i centres d'investigació)
  - CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 12 de desembre de 2018, de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, per la qual és concedeixen les ajudes previstes en l'Ordre 3/2018, d'1 de febrer, per la qual s'estableixen els bases reguladors dels ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (ajudes per a projectes de valoració de restes vegetals en experiències d'agrocompostatge)
  - CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 12 de desembre de 2018, de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, per la qual es concedeixen les ajudes previstes en l'Ordre 3/2018, d'1 de febrer, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (ajudes per a projectes de foment de la ramaderia extensiva)
  - CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 12 de desembre de 2018, de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, per la qual es concedeixen les ajudes previstes en l'Ordre 3/2018, d'1 de febrer, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (ajudes per a projectes d'experiències de transformació agroalimentària innovadores)

  Llista de normativa

  Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, del la Llei d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Vegeu la Resolució de 15 de juny de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.

  Vegeu la Resolució de 15 de juny de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 15 de juny de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.

  Vegeu la Resolució de 15 de juny de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 15 de juny de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.

  Vegeu la Resolució de 15 de juny de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 15 de juny de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.

  Vegeu la Resolució de 15 de juny de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 15 de juny de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.

  Resolució de 27 de novembre de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'amplia el termini de justificació de les ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

  Vegeu RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2019, projectes de cooperació relacionats amb experiències innovadores i sostenibles, entre productors i centres d'investigació amb cultius adaptats al canvi climàtic i produïts amb models agroecològics.

  Vegeu RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 per a projectes de cooperació relacionats amb la valorització de restes vegetals en experiències d'agrocompostatge o d'altres, la finalitat de les quals siga evitar l'ús del foc per a l'eliminació de restes agrícoles.

  Vegeu correcció d'errades de la Resolució de 15 de juny de 2018

  Vegeu correcció d'errades de la Resolució de 15 de juny de 2018

  Vegeu correcció d'errades de la Resolució de 15 de juny de 2018

  Vegeu correcció d'errades de la Resolució de 15 de juny de 2018.

  Vegeu correcció d'errades de la Resolució de 15 de juny de 2018.

  Vegeu resolució de 6 de novembre de 2019, del director general de Desenvolupament Rural, per la qual es concedeixen, per a l'exercici 2019, les ajudes previstes en l'Ordre 3/2018, d'1 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, per a projectes de cooperació relacionats amb la valorització de restes vegetals en experiències de agrocompostaje o uns altres, la fi de les quals siga evitar l'ús del foc per a l'eliminació de restes agrícoles

  Vegeu RESOLUCIÓ d'11 de novembre de 2019, del director general de Desenvolupament Rural, per la qual es concedeixen, per a l'exercici 2019, les ajudes previstes en l'Ordre 3/2018, d'1 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, per a projectes de cooperació relacionats amb experiències innovadores i sostenibles entre productors i centres d'investigació amb cultius adaptats al canvi climàtic i produïts amb models agroecològics

  Vegeu CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 12 de desembre de 2018, de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, per la qual es concedeixen les ajudes previstes en l'Ordre 3/2018, d'1 de febrer

  Vegeu CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 12 de desembre de 2018, de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, per la qual és concedeixen les ajudes previstes en l'Ordre 3/2018, d'1 de febrer, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (ajudes per a projectes de valorització de restes vegetals en experiències de *agrocompostaje)

  Vegeu CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 12 de desembre de 2018, de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, per la qual es concedeixen les ajudes previstes en l'Ordre 3/2018, d'1 de febrer, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (ajudes per a projectes de foment de la ramaderia extensiva)

  Vegeu CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 12 de desembre de 2018, de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, per la qual es concedeixen les ajudes previstes en l'Ordre 3/2018, d'1 de febrer, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (ajudes per a projectes d'experiències de transformació agroalimentària innovadores)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.