Ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 1161560
|
Codi GVA: 18708
Descarregar informació
Termini obert

Des de 17-03-2022

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

1. L'objecte d'aquestes ajudes és el suport i foment de projectes pilot i per al desenvolupament de nous productes, tècniques, processos i tecnologia, vinculats al sector agrari i alimentari, derivats de plantejaments de cooperació d'equips d'innovació. 2. Les ajudes de les diferents...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
17-03-2022
Observacions

1. La sol·licitud d'ajuda, juntament amb la documentació requerida, han de dirigir-se a la direcció general competent en matèria d'I+D+i en el sector agroalimentari i la transferència tecnològica. 2. Tant el model de sol·licitud d'ajuda com la resta de models dels documents que cal aportar...

Saber més
Normativa
 • Resolució de 9 de març 2022, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen per a l'exercici 2022...
 • Extracte de la Resolució de 9 de març 2022, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen per a...
 • Resolución de 7 de octubre de 2022, del director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, por la que se publica el crédito final...
 • Resolució de 27 d'octubre de 2022, de la directora general de Política Agrària Comuna, per la qual es concedeixen, per a l'exercici 2022, les...
 • Ordre 3/2018, d'1 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les...
 • Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, del la Llei d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei...
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Reglament (UE) número 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

1. Podran sol·licitar les subvencions objecte de regulació els operadors del sector agroalimentari, les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que conformen un equip d'innovació i presenten un projecte pilot per al desenvolupament de nous productes, tècniques, processos i...

Saber més
Requisits

- Les agrupacions de persones físiques i/o jurídiques han d'estar constituïdes per almenys dos integrants, i, com a mínim, un d'ells ha de pertànyer a la cadena de valor dels sectors agrari i alimentari, que inclou, entre altres, agricultors (productors agraris) i les seues associacions,...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
Presentació de sol·licitud de l'ajuda/termini 1. Les sol·licituds d'ajuda s'han de presentar en un únic model, en què s'ha de fer constar la convocatòria/òries dels projectes de cooperació per als quals se sol·licita l'ajuda, que s'ha d'acompanyar de la documentació que estableix la base huitena...
Saber més
Criteris de valoració
1. Les sol·licituds són valorades i seleccionades d'acord amb els criteris següents, que es valoraran fins a 26 punts: a) Entitats de naturalesa pública que presenten projectes d'interés general dins d'algun sector productiu: 8 punts. b) Entitats que contribuïsquen a atendre necessitats...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Des de 17-03-2022

El termini de presentació de les sol·licituds d'ajudes serà d'un mes a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9299 / 16.03.2022).

Documentació
Les sol·licituds s'han de presentar d'acord amb el model de sol·licitud establit en aquesta i s'han d'acompanyar de la documentació establida en la base huitena de l'Ordre 3/2018, d'1 de febrer, sense perjudici que en la convocatòria puga modificar-se aquest model o sol·licitar-se documentació...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
SOL·LICITUD DE PAGAMENT: 1. Tant el model de sol·licitud de pagament de l'ajuda com la resta de models dels documents que cal aportar juntament amb aquesta, igual Sol·licitud informació bàsica sobre aquestes ajudes, són els que hi ha en l'URL...
Saber més
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions...

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
El termini màxim de resolució i notificació s'estableix en sis mesos, a comptar de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. La falta de resolució dins del termini tindrà efectes desestimatoris per silenci administratiu.
Quantia i cobrament
El percentatge de subvenció concedible sobre la base de l'import total del cost/despesa admés com a auxiliable serà d'un 40 %. No obstant això, aquest percentatge podrà ser del 80 % en el cas de projectes presentats per entitats públiques. L'ajuda màxima per projecte no superarà els 80.000 euros....
Saber més
Obligacions
1. Amb caràcter general, els beneficiaris de les ajudes han de: a) Complir l'objectiu, els requisits i les condicions, en l'execució de l'actuació que fonamenta la concessió de la subvenció. b) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectue l'òrgan concedent, així com a qualssevol ...
Saber més
Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sancions
El règim sancionador en les matèries regulades en les diferents convocatòries serà l'establit en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions en els seus preceptes bàsics així com en el títol X, capítol IV, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat,...
Saber més