Ajudes per a la promoció dels productes agroalimentaris de proximitat de la Comunitat Valenciana

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 1639066
|
Codi GVA: 18713
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La promoció dels productes agroalimentaris de proximitat de la Comunitat Valenciana realitzat a través de fires i mercats locals.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Normativa
 • Ordre 21/2018, de 9 de juliol de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les...
 • RESOLUCIÓ de 22 de març de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es...
 • Extracte de la Resolució de 22 de març de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica,...

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes els municipis, les mancomunitats de municipis i les entitats locals menors de la Comunitat Valenciana, recollides en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana. En el cas que una mateixa fira o mercat...

Saber més
Requisits

L'activitat subvencionable serà la realització de mercats o fires agroalimentàries en les quals prevalga la presència de productes locals, ecològics i amb figures de qualitat. Són subvencionables les despeses següents: a) Lloguer de mobiliari o elements necessaris per a la correcta execució de...

Saber més

Com es tramita

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de les sol·licituds d'ajudes serà de dos mesos i s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV 9052 de 31.03.2021).

Documentació
La sol·licitud de pagament ha d'anar acompanyada de la documentació següent: a) Model de domiciliació bancària, en el cas que se sol·licite l'ingrés de l'ajuda en un compte diferent al que s'ha presentat juntament amb la sol·licitud de l'ajuda. b) La memòria del projecte realitzat així com la...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a la resolució i notificació del procediment serà de 6 mesos, a comptar de la publicació de la corresponent convocatòria d'ajudes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El venciment del termini màxim, sense haver-se notificat la resolució, legitima els interessats...
  Saber més
  Obligacions
  Per part del servei competent en matèria de qualitat diferenciada es duran a terme els corresponents controls administratius, tant de les sol·licituds d'ajuda com de pagament, la finalitat dels quals serà assegurar el compliment de la finalitat per a la qual les subvencions es concedeixen. A més...
  Saber més
  Observacions

  Contra la resolució que, en el seu cas, es dicte, es podran interposar els recursos pertinents, d'acord amb el que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.