Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG- Ajudes per a la promoció dels productes agroalimentaris de proximitat de la Comunitat Valenciana

  Objecte del tràmit

  La promoció dels productes agroalimentaris de proximitat de la Comunitat Valenciana realitzat a través de fires i mercats locals.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes els municipis, les mancomunitats de municipis i les entitats locals menors de la Comunitat Valenciana, recollides en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana.

  En el cas que una mateixa fira o mercat local tinga diversos organitzadors que puguen ser beneficiaris de les presents ajudes, la condició de beneficiari correspondrà únicament a l'entitat que tinga la consideració de promotor principal d'aquesta, i es considerarà com tal l'entitat que assumisca la gestió de l'organització de l'esdeveniment, realitze els pagaments de les despeses i al qual vagen dirigides les factures.

  No podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les entitats locals que operen en els sectors determinats en el punt 1 de l'article 1 del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

  Requeriments

  L'activitat subvencionable serà la realització de mercats o fires agroalimentàries en les quals prevalga la presència de productes locals, ecològics i amb figures de qualitat.

  Són subvencionables les despeses següents:
  a) Lloguer de mobiliari o elements necessaris per a la correcta execució de la fira o mercat local objecte de promoció.
  b) Publicitat, difusió i promoció de l'activitat (tríptics, cartells, publicitat en mitjans de comunicació, activitats divulgatives i de dinamització relacionades directament amb la fira o el mercat local, etc.).

  L'ajuda serà del 100 % dels costos subvencionables amb un màxim d'ajuda per projecte i beneficiari de 10.000 euros per al cas de mercats mensuals o amb una periodicitat inferior, 5.000 euros en el cas de mercats semestrals o amb una periodicitat superior al mes, i 2.500 euros en el cas de fires anuals. Només en el cas que hi haja suficient disponibilitat pressupostària podrà ser subvencionat més d'un projecte per beneficiari.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds d'ajudes serà de dos mesos i s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV 9052 de 31.03.2021).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud de pagament ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

  a) Model de domiciliació bancària, en el cas que se sol·licite l'ingrés de l'ajuda en un compte diferent al que s'ha presentat juntament amb la sol·licitud de l'ajuda.
  b) La memòria del projecte realitzat així com la descripció dels objectius i resultats aconseguits.
  c) Factures i justificants de pagament que emparen les quantitats sol·licitades, així com qualsevol prova documental que demostre la seua existència i realitat (materials, publicitat, mostres, etc.).

  El formulari de sol·licitud de pagament ha d'incorporar una declaració responsable, que ha de ser subscrita pels beneficiaris, en la qual s'indique si s'ha rebut o no alguna altra ajuda econòmica de la UE o d'altres administracions públiques per a l'activitat subvencionada. Aquesta declaració responsable té com a objectiu poder comprovar la compatibilitat entre aquestes.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AJUDES PER A LA PROMOCIÓ DE PRODUCTES AGROALIMENTARIS DE PROXIMITAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  QÜESTIONARI A EMPLENAR PER CADA UN DELS PARTICIPANTS EN EL MERCAT O FIRA LOCAL OBJECTE D'AJUDA

  MODEL DE MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE L'ACTIVITAT A SUBVENCIONAR

  DECLARACIÓ D'AJUDES MÍNIMIS EN PROCEDIMENTS DE LA CONSELLERIA COMPETENT EN MATÈRIA D'AGRICULTURA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  LLISTA DE JUSTIFICANTS DE LA DESPESA TOTAL

  SOL·LICITUD DE PAGAMENT DE LES AJUDES PER A LA PROMOCIÓ DE PRODUCTES AGROALIMENTARIS DE PROXIMITAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE LES AJUDES PER A LA PROMOCIÓ DE PRODUCTES AGROALIMENTARIS DE PROXIMITAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució que, en el seu cas, es dicte, es podran interposar els recursos pertinents, d'acord amb el que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18713

  Tramitació

  Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc18713.

  En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).


  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va

  Inici
 • Informació complementària

  Obligacions

  Per part del servei competent en matèria de qualitat diferenciada es duran a terme els corresponents controls administratius, tant de les sol·licituds d'ajuda com de pagament, la finalitat dels quals serà assegurar el compliment de la finalitat per a la qual les subvencions es concedeixen.

  A més es podran dur a terme els corresponents controls sobre el terreny que tindran per objecte verificar, en la seu de les oficines dels beneficiaris, tota la documentació relativa a l'ajuda que es trobe en possessió seua.

  El beneficiari d'aquestes ajudes ha de complir les obligacions previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Enllaços

  GUIA PER A LA PRESENTACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES PER A LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTES DE PROXIMITAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 21/2018, de 9 de juliol de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes a la valorització dels productes de qualitat agroalimentària diferenciada, promoció dels productes agroalimentaris de proximitat de la Comunitat Valenciana, i foment dels canals adequats per a garantir la disponibilitat de productes ecològics de proximitat.
  - RESOLUCIÓ de 22 de març de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les ajudes a la valorització dels productes de qualitat agroalimentària diferenciada i per a la promoció dels productes agroalimentaris de proximitat de la Comunitat Valenciana.
  - Extracte de la Resolució de 22 de març de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les ajudes a la valorització dels productes de qualitat agroalimentària diferenciada i per a la promoció dels productes agroalimentaris de proximitat de la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Simulació de tramitació telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@ve-signatura).

  Sistemes de signatura electrònica admesos i/o usats en la seu.

  Sistemes de verificació de signatura.

  Ordre 21/2018, de 9 de juliol de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes a la valorització dels productes de qualitat agroalimentària diferenciada, promoció dels productes agroalimentaris de proximitat de la Comunitat Valenciana, i foment dels canals adequats per a garantir la disponibilitat de productes ecològics de proximitat.

  Veure RESOLUCIÓ de 22 de març de 2021

  Veure Extracte de la Resolució de 22 de març de 2021

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.