Ajudes per a la formació i adquisició de competències per a activitats agroalimentàries en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 687775
|
Codi GVA: 18734
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'augment de la qualificació professional de les persones dedicades a les activitats agroalimentàries, per a l'obtenció de productes de qualitat, l'ús de mètodes de producció compatibles amb el medi ambient i la conservació i millora del paisatge, al mateix temps que el foment de la iniciativa...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

Les activitats subvencionables seran les següents: cursos de formació, seminaris, tallers, visites tècniques i altres activitats formatives que contribuïsquen als objectius de la mesura. Les dites activitats han d'estar relacionades amb les temàtiques següents: a) Desenvolupament de noves...

Saber més
Normativa
 • Ordre 31/2017, de 29 de novembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen...
 • Resolució de 17 de desembre de 2021, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen les ajudes per a...
 • Extracte de la Resolució de 17 desembre de 2021, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen les...
 • Resolució de 12 de gener 2022, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'acorda l'ampliació de terminis per...
 • Resolució de 26 de maig de 2022, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es publica l'ampliació de crèdit...
 • Resolució de 2 de juny de 2022, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'acorda l'ampliació de terminis per...
 • Resolució de 21 de juny de 2022, de la directora general de Política Agrària Comuna, per la qual es concedeixen les ajudes previstes en l'Ordre...

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

El beneficiari directe de l'ajuda serà el prestador dels serveis de formació i adquisició de competències. En concret, seran beneficiàries d'aquestes ajudes les organitzacions professionals agràries, federacions o unions de cooperatives agràries de la Comunitat i altres entitats, totes aquestes...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
La resolució de les sol·licituds de concessió de l'ajuda es duran a terme en el termini màxim de sis mesos, comptats des de la data de publicació de la convocatòria. Transcorregut l'esmentat termini màxim sense que s'haja notificat cap resolució expressa, el sol·licitant podrà entendre...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV 9240, de 22/12/2021). No obstant això, per Resolució de 12 de gener 2022, del director de l'Agència...

Saber més
Documentació
Les sol·licituds d'ajuda podran formalitzar-se mitjançant la presentació i l'ompliment de l'imprés "Sol·licitud d'ajudes per a la formació i adquisició de competències per a activitats agroalimentàries, en el marc del PDR-CV 2014-2020" (vegeu l'imprés associat). S'han de dirigir a la direcció...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Com que les persones sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim de resolució i de publicació de les resolucions serà de sis mesos comptats des de la data de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Les resolucions es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en els termes que estableix...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  La quantia de l'ajuda serà del 100 % de les despeses subvencionables realitzades, sense que la quantia màxima de les ajudes previstes puga sobrepassar la quantitat de 150.000 euros per beneficiari i any. PROCEDIMENT DE COBRAMENT: La sol·licitud de pagament ha d'anar acompanyada de la següent...
  Saber més
  Obligacions
  El beneficiari d'aquestes ajudes haurà de complir amb les obligacions previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  Observacions

  Aquest acte posa fi a la via administrativa i contra aquest es pot interposar potestativament un recurs de reposició davant del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària en el termini un mes, comptat des de l'endemà de publicar-se, de conformitat amb el que disposen els...

  Saber més