Detall de Procediments

TECG - Ajudes per a la formació i adquisició de competències per a activitats agroalimentàries en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Ajudes per a la formació i adquisició de competències per a activitats agroalimentàries en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

  Objecte del tràmit

  L'augment de la qualificació professional de les persones dedicades a les activitats agroalimentàries, per a l'obtenció de productes de qualitat, l'ús de mètodes de producció compatibles amb el medi ambient i la conservació i millora del paisatge, al mateix temps que el foment de la iniciativa empresarial de joves i dones per a potenciar l'assentament de la població i el relleu generacional.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El beneficiari directe de l'ajuda serà el prestador dels serveis de formació i adquisició de competències. En concret, seran beneficiàries d'aquestes ajudes les organitzacions professionals agràries, federacions o unions de cooperatives agràries de la Comunitat i altres entitats, totes aquestes sense ànim de lucre, directament relacionades amb el sector agroalimentari i el medi rural, que tinguen entre els seus objectius la qualificació dels professionals del sector agroalimentari.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La quantia de l'ajuda serà del 100 % de les despeses subvencionables realitzades, sense que la quantia màxima de les ajudes previstes puga sobrepassar la quantitat de 200.000 euros per beneficiari i any.

  PROCEDIMENT DE COBRAMENT:
  La sol·licitud de pagament ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

  a) Memòria final de l'activitat formativa en què es detallen, almenys, els objectius aconseguits, el programa realment impartit, el desenvolupament i l'avaluació d'aquest, i el nombre d'alumnes beneficiats, distingint per edats, sexes, comarques de procedència i tipus d'empreses (tant des del punt de vista de la seua dimensió -microempresa o pime- com la seua naturalesa -cooperativa, societat agrària de transformació, societat anònima, societat limitada, autònom...).

  b) Programa-calendari de cada activitat formativa, amb la relació dels professors participants i coordinadors, i les corresponents fitxes d'identificació i currículum d'aquests.

  c) Relació nominal definitiva d'alumnat per ordre alfabètic, en la qual s'expresse la seua professió o titulació, la data de naixement, el DNI i el domicili.

  d) Fulls d'assistència diària de l'alumnat degudament omplits pel personal coordinador i el professorat.

  e) Qüestionari d'avaluació que ha de realitzar cada un dels alumnes de les actuacions de formació professional o adquisició de competències. El dit qüestionari figura en l'annex V de la present ordre i tindrà caràcter anònim.

  f) Factures originals de les despeses efectuades i acreditació del pagament d'aquestes. En tot cas, les factures han de presentar-se en original per a procedir al segellat i la invalidació per part del servei competent en matèria de formació agroalimentària. L'estampillat indicarà la subvenció per a la justificació de la qual han sigut presentades i si l'import del justificant s'imputa totalment o parcialment a la subvenció. En aquest últim cas, s'indicarà la quantia exacta que resulte afectada per la subvenció. Una vegada realitzat l'estampillat, les còpies compulsades s'integraran en l'expedient i els originals es tornaran al beneficiari. L'acreditació de les despeses també podrà efectuar-se per mitjà de factures electròniques, sempre que complisquen els requisits exigits per a la seua acceptació en l'àmbit tributari.

  Les factures en concepte de material didàctic s'acompanyaran amb la relació en què es detalle i quantifique el material didàctic utilitzat en l'activitat formativa i el material fungible entregat als alumnes, amb l'expressió del seu cost unitari, juntament amb l'acusament de recepció signat per cada un dels assistents.

  g) Certificació sobre la realització de les activitats contingudes en el programa aprovat i d'acord amb la normativa vigent, expedida pel responsable de l'entitat o organització que va presentar la sol·licitud d'ajuda o la persona en qui tinga delegada la facultat suficient.

  h) Declaració sobre la no sol·licitud o percepció de cap altra ajuda per a la mateixa inversió ni de trobar-se immers en un procés de reintegrament de subvencions.

  i) Model de domiciliació bancària degudament omplit, en el cas que se sol·licite l'ingrés de l'ajuda en un compte diferent del que s'ha presentat juntament amb la sol·licitud de l'ajuda.

  j) Qualsevol altra documentació exigida per normativa de compliment obligatori, així com la indicada en la resolució de concessió a fi d'acreditar alguna de les circumstàncies o els requisits necessaris per a concedir l'ajuda.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes des de l'endemà de la publicació de la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV. 8252, de 12/03/2018).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds d'ajuda podran formalitzar-se per mitjà de la presentació i l'ompliment de l'imprés "Sol·licitud d'ajudes per a la formació i adquisició de competències per a activitats agroalimentàries, en el marc del PDR-CV 2014-2020" (vegeu l'imprés associat). Hauran de dirigir-se a la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària.

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

  a) Nom i raó social del sol·licitant.

  b) Els seus estatuts, així com el document acreditatiu del poder de representació de la persona que presente la sol·licitud, degudament legalitzats.

  c) Documentació acreditativa de la seua condició d'entitat sense ànim de lucre.

  d) Pla de formació que desenvoluparà l'entitat sol·licitant que incloga la informació prevista en l'apartat 2 de la base novena de l'Ordre 31/2017. En l'annex III d'aquesta ordre, hi ha un model de pla de formació. El dit model podrà ser objecte d'actualització en les distintes convocatòries d'ajuda.

  e) Fitxa tècnica de cada tipus d'activitat formativa, en la qual es detallen els continguts següents: títol de l'actuació, objectius que persegueix, contingut que es desenvoluparà i durada, metodologia emprada, destinataris (tipus, nombre i criteris de selecció), relació de material i mitjans que s'han d'utilitzar, tant en les classes pràctiques com teòriques, pla de difusió i publicitat de les activitats, criteris d'avaluació dels alumnes, si escau, i pressupost total per tipus d'actuació.

  S'adjunta com annex IV de l'Ordre 31/2017 el model de fitxa tècnica. Aquest model podrà ser objecte d'actualització en les distintes convocatòries d'ajuda.

  f) Memòria comprensiva de la capacitat i els mitjans propis de l'entitat organitzadora disponibles per a la realització de les activitats formatives programades, entre altres, professorat, grau d'actualització d'aquest, instal·lacions, mitjans didàctics i col·laboradors. Així mateix, la dita memòria haurà d'estar acompanyada del document que acredite la plantilla del sol·licitant, amb la relació de les persones de què disposa l'entitat sol·licitant per a funcions de programació, coordinació i execució del pla de formació, amb la indicació de les categories, els perfils i les funcions que tenen.

  g) Documents on s'acredite l'experiència en l'organització i impartició d'activitats formatives. Aquest requisit no serà necessari justificar-lo en el cas que l'entitat haja rebut en la convocatòria immediatament anterior una resolució favorable a aquestes ajudes.

  h) Model de domiciliació bancària degudament omplit.

  i) Declaració responsable de no trobar-se incurs en alguna de les circumstàncies establides en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que impedeixen obtindre la condició de beneficiari.

  El pla de formació haurà d'incloure la informació següent: resum de les accions formatives tipus que es realitzaran, en el qual es determinen, entre altres dades, el nombre d'edicions de les accions que es realitzaran de cada tipus així com el pressupost unitari per acció i el total de l'ajuda. Aquest resum es farà segons el model que figura en l'annex III de l'Ordre 31/2017 esmentada.

  En el cas de la modalitat d'impartició en línia, les entitats interessades han de presentar, juntament amb la sol·licitud, el programa de l'activitat formativa que es pretenga impartir; igualment, han de facilitar al servei competent en matèria de formació agroalimentària, i abans del començament de l'activitat formativa, les claus d'accés corresponents. Tot això, per tal que el servei esmentat puga efectuar l'oportuna revisió de l'activitat formativa en qüestió. Per la seua banda, s'entendrà realitzada la dita modalitat d'impartició en línia quan el procés d'aprenentatge de les activitats formatives es desenvolupe a través de tecnologies de la informació i comunicació, de manera que es possibilite la interactivitat de l'alumnat, personal tutor i recursos situats en diferents llocs.

  D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la presentació de la sol·licitud comporta l'autorització a l'òrgan gestor del procediment per a obtindre directament les dades d'identitat del sol·licitant o, si és el cas, del seu representant legal i d'estar al corrent amb el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. En el cas que el sol·licitant s'opose al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, ha d'indicar-ho expressament, i quedará obligat a aportar els documents acreditatius corresponents.

  Per mitjà de la presentació de la sol·licitud, el sol·licitant manifesta sota la seua responsabilitat que totes les dades que recull la sol·licitud i la documentació que s'adjunta són verídiques, que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita i queda a disposició de la Generalitat per a la seua presentació, comprovació, control i inspecció posteriors que es consideren oportuns.

  No serà necessari aportar aquella documentació que ja s'haja presentat anteriorment davant d'aquesta administració, sempre que no hagen variat les dades contingudes en aquesta i continuen vigents. En aquest cas, cal informar el servei competent per a la gestió d'aquestes ajudes sobre la documentació que es tracte,
  el procediment, l'expedient, l'any i la unitat administrativa en què es va presentar la documentació requerida.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AJUDES PER A LA FORMACIÓ I ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES PER A ACTIVITATS AGROALIMENTÀRIES EN EL MARC DEL PDR-CV 2014-2020

  MODEL DE PLA DE FORMACIÓ

  FITXA TÈCNICA DE LES ACTIVITATS FORMATIVES O D'ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES (CAL OMPLIR UNA FITXA PER CADA ACTIVITAT FORMATIVA O D'ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES)

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [ANNEX V] LLISTA DE JUSTIFICANTS DE LA DESPESA TOTAL

  ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD/APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL EN PROCEDIMENTS D'AJUDES EN MATÈRIA AGRÍCOLA, AGROALIMENTÀRIA I DESENVOLUPAMENT RURAL DE L'AGÈNCIA VALENCIANA DE FOMENT I GARANTIA AGRÀRIA

  SOL·LICITUD DE PAGAMENT DE LES AJUDES PER A LA FORMACIÓ I ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES PER A ACTIVITATS AGROALIMENTÀRIES EN EL MARC DEL PDR-CV 2014-2020

  MODEL AVALUACIÓ ACTUACIÓ FORMATIVA O D'ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES PELS ALUMNES

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La resolució de les sol·licituds de concessió de l'ajuda es duran a terme en el termini màxim de sis mesos, comptats des de la data de publicació de la convocatòria.
  Transcorregut l'esmentat termini màxim sense que s'haja notificat cap resolució expressa, el sol·licitant podrà entendre desestimada la seua sol·licitud d'autorització i concessió de l'ajuda, per silenci administratiu.

  La resolució de concessió es notificarà a l'interessat, i serà motivada atenent els requisits i els criteris establits en l'Ordre 31/2017 i, en tot cas, han de quedar acreditats en el procediment els fonaments de la resolució que s'adopte.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució que, si és el cas, es dicte, es poden interposar els recursos pertinents, d'acord amb el que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18734

  Tramitació

  Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de fer-se electrònicament. En el cas que es fera presencialment, es requerirà a l'interessat que l'esmene a través de la presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'haja realitzat l'esmena.

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent http://www.gva.es/va/proc18734

  Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud han de realitzar-se a través de l'URL següent: http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=18536.

  Per a accedir de manera telemàtica, el sol·licitant haurà de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema clau signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Les activitats subvencionables seran les següents: cursos de formació, seminaris, tallers, visites tècniques i altres activitats formatives que contribuïsquen als objectius de la mesura. Les dites activitats han d'estar relacionades amb les temàtiques següents:

  a) Desenvolupament de noves qualitats i innovació destinades a la creació d'ocupació dins de l'àmbit rural.
  b) Qualificació dels professionals del sector agroalimentari i del medi rural.
  c) Adaptació a les tecnologies de la informació i la comunicació en el medi rural.
  d) Millora de la gestió de les explotacions agràries perquè siguen econòmicament viables i ambientalment sostenibles.
  e) Aprenentatge i coneixement de tècniques tradicionals que milloren la sostenibilitat dels sistemes agraris.
  f) Divulgació dels canvis normatius que es produïsquen.
  g) Difusió de resultats d'experimentació i investigació agrària.
  h) Coneixement de la repercussió de l'activitat agrària sobre el medi ambient.
  i) Millora dels coneixements sobre la sanitat vegetal i animal, el benestar animal i la seguretat en el treball, així com sobre la condicionalitat.
  j) Gestió sostenible dels recursos naturals, cultius i sistemes alternatius, estalvi d'energia i costos de producció, i millora del paisatge.

  Les activitats formatives podran ser: presencials, semipresencials o en línia.

  Queden excloses com a actuacions subvencionables als efectes de la present ordre els cursos de preparació o formació que formen part de programes o sistemes educatius normals d'ensenyament secundari o superior, així com les actuacions ja realitzades o aquelles ja iniciades abans de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.

  La realització de les actuacions no pot ser subcontractada per a la seua execució total o parcial per un tercer. Aquelles actuacions en què es comprove l'existència de subcontractació no seran objecte d'ajuda. Queda fora d'aquest concepte la contractació d'aquelles despeses en què haja d'incórrer el beneficiari per a la realització per si mateix de l'activitat subvencionada. A aquests efectes, la contractació del personal docent extern per a impartir la formació subvencionada per part del beneficiari no es considerarà subcontractació.

  Són subvencionables els costos següents:

  a) Costos d'organització.
  b) Costos de prestació de les activitats de formació professional i adquisició de competències.
  c) Despeses de viatge i allotjament.
  d) Dietes dels participants.
  e) L'IVA en el cas que siga real i definitivament suportat pel beneficiari i, per tant, no recuperable. Aquesta circumstància s'ha d'acreditar per mitjà de la presentació del corresponent acord de reconeixement d'exempció de l'IVA per a les activitats que exerceix l'entitat emés per l'AEAT, així com una certificació de no haver efectuat declaració d'IVA en l'últim exercici (o una còpia de la liquidació de l'IVA en el cas de realitzar tant activitats exemptes com no exemptes) i una certificació en vigor de situació censal, emeses també per l'AEAT.

  * CONTROLS
  _______________________________________________________________________________________
  Per part del servei competent en matèria de formació agroalimentària es duran a terme els corresponents controls administratius, tant de les sol·licituds d'ajuda com de pagament.

  També es duran a terme, sobre la base del corresponent pla de controls previ, els oportuns controls sobre el terreny l'objecte del qual serà verificar els punts següents:
  a) L'existència de documents comptables o d'un altre tipus, en poder dels organismes o les empreses que duguen a terme les actuacions objecte d'ajuda, que justifiquen els pagaments realitzats pel beneficiari.
  b) La veracitat de la documentació acreditativa del contingut de les declaracions responsables presentades pel sol·licitant al llarg del procediment de sol·licitud de l'ajuda i de sol·licitud de pagament.
  c) La conformitat de la destinació efectiva o previst de les actuacions amb la descripció efectuada en la sol·licitud d'ajuda.
  d) La conformitat de l'execució de les actuacions objecte de finançament públic amb la normativa vigent, especialment les normes obligatòries establides per la legislació nacional o, si és el cas, pel PDR-CV 2014-2020.
  e) El compliment dels compromisos i les obligacions derivats de la concessió d'ajuda.

  Obligacions

  El beneficiari d'aquestes ajudes haurà de complir amb les obligacions previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 31/2017, de 29 de novembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per a la formació i adquisició de competències per a activitats agroalimentàries, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (DOGV núm. 8193 de 19.12.2017)
  - Resolució de 6 de març de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Resolució de 6 de març de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen les ajudes per a la formació i l'adquisició de competències per a activitats agroalimentàries en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020. (DOGV núm. 8252, de 12/03/2018)
  - Extracte de la Resolució de 6 de març de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen les ajudes per a la formació i adquisició de competències per a activitats agroalimentàries en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020. (DOGV núm. 8252, de 12/03/2018)

  Llista de normativa

  Vegeu el Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

  Vegeu el Reglament d'execució (UE) 809/2014, de la Comissió, de 17 de juliol de 2014.

  Vegeu l'Ordre 31/2017, de 29 de novembre.

  Vegeu Resolució de 6 de març de 2018.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 6 de març de 2018.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.