Detall de Procediments

TECG - Ajudes a la participació per primera vegada d'agricultors i agricultores i agrupacions d'agricultors i agricultores en règims de qualitat de productes agrícoles i alimentaris en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Ajudes a la participació per primera vegada d'agricultors i agricultores i agrupacions d'agricultors i agricultores en règims de qualitat de productes agrícoles i alimentaris en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

  Objecte del tràmit

  El foment de la producció i comercialització de productes agroalimentaris de qualitat diferenciada, a través de la participació de les persones agricultores i agrupacions de persones agricultores en programes relatius a la qualitat diferenciada inclosos en el Pla de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (denominacions d'origen protegides, indicacions geogràfiques protegides, especialitats tradicionals garantides i marques de qualitat CV).

  Són subvencionables els costos fixos satisfets per part de les persones agricultores o les organitzacions de persones agricultores als organismes de control autoritzats, ocasionats per la participació en els règims de qualitat de productes agroalimentaris (denominacions d'origen protegides, indicacions geogràfiques protegides, especialitats tradicionals garantides i marques de qualitat CV).

  En concret els costos elegibles seran els següents:
  a) Els costos ocasionats per la inscripció en un règim de qualitat de productes subvencionats.
  b) La quota anual de participació en un règim de qualitat de productes subvencionats.
  c) El cost dels controls necessaris per a comprovar el compliment del plec de condicions del règim: inspecció de camp, control documental, analítica, etc.

  No són subvencionables els costos i les actuacions següents:

  - Els costos interns o d'autocontrol.
  - Els impostos recuperables.
  - Les actuacions ja efectuades o aquelles ja iniciades abans de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.

  * Una vegada presentada la sol·licitud, en cas de voler aportar documents a aquest procediment, es podrà fer a través de l'enllaç que apareix al final del document.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones agricultores i agrupacions de persones agricultores que s'inscriguen per primera vegada en alguna de les figures de qualitat agroalimentària diferenciada de la Comunitat.

  Requeriments

  - No haver pertangut prèviament a aquesta figura de qualitat. En el cas de l'agricultura ecològica certificada, les persones agricultores es consideraran inscrites en el moment que s'inicie el període de conversió.
  - Ser persona agricultora, ja siga física o jurídica, o agrupació de persones agricultores.
  - Ser persones agricultores actives en els termes definits en el Reglament (UE) núm. 1307/2013.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  L'import de l'ajuda es limitarà a la quantia del 70 % de les despeses subvencionables efectuades, sense superar els 3.000 euros anuals per explotació i any, durant un període màxim de cinc anys.

  Procediment de cobrament

  a) En el cas de sol·licituds d'ajuda individuals, és a dir, les que són presentades per una única persona agricultora, l'imprés de sol·licitud de pagament haurà d'anar acompanyat dels documents següents:

  - Factures i justificants de pagament que emparen les quantitats sol·licitades, així com qualsevol prova documental que en demostre l'existència i realitat. Les factures es presentaran en original i es marcaran amb un segell, amb indicació de la subvenció per a la justificació de la qual van ser presentades i si l'import del justificant s'imputa totalment o parcialment a la subvenció, cas en el qual caldrà indicar la quantia exacta que resulte afectada per la subvenció.
  - Certificat que corresponga a l'any corrent, emés per l'organisme que du a terme els controls (consell regulador o organisme independent de certificació), en què s'acredite que l'explotació objecte de la sol·licitud està inscrita en el corresponent programa de qualitat pel qual se sol·licita la subvenció i està sotmesa als controls pertinents.

  La sol·licitud de pagament incorporarà una declaració responsable, que haurà de ser subscrita pel beneficiari, en la qual s'indique que no s'ha rebut ni sol·licitat cap altra ajuda econòmica ni de la UE ni d'altres administracions públiques per al programa sol·licitat, i que coneix les condicions establides per la normativa aplicable en la justificació de les ajudes.

  b) En el cas de sol·licituds d'ajuda col·lectives, és a dir, les que són presentades de manera conjunta i per a una pluralitat de productors per agrupacions de persones productores, l'imprés de sol·licitud de pagament haurà d'anar acompanyat dels documents següents:

  - Relació numerada de beneficiaris inscrits en el programa de qualitat que sol·liciten el pagament de l'ajuda a través de l'agrupació de persones productores.
  - Justificants de les despeses efectuades per cada persona productora: factures originals i còpies o document de valor probatori equivalent, amb una relació numerada d'aquestes, així com la documentació que n'acredite el pagament. Les factures es presentaran en original i es marcaran amb un segell, amb indicació de la subvenció per a la justificació de la qual van ser presentades i si l'import del justificant s'imputa totalment o parcialment a la subvenció, cas en el qual caldrà indicar la quantia exacta que resulte afectada per la subvenció. Sense perjudici del que s'ha disposat anteriorment, s'haurà de presentar un certificat del fet que la despesa s'ha efectuat i pagat, i que consten en poder dels consells reguladors o les entitats associatives sense ànim de lucre en què participen productors/es implicats en algun programa de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat els justificants de les despeses de cada persona productora.
  - Certificat que corresponga a l'any corrent, emés per l'organisme que du a terme els controls (consell regulador o organisme independent de certificació), en el qual s'acredite que totes les explotacions objecte de la sol·licitud estan inscrites en el corresponent programa de qualitat pel qual se sol·licita la subvenció i estan sotmeses als controls pertinents.

  La sol·licitud de pagament incorporarà una declaració responsable per cada un dels beneficiaris en el nom dels quals se sol·licite l'ajuda, en la qual s'indique que no s'ha rebut ni sol·licitat cap altra ajuda econòmica ni de la UE ni d'altres administracions públiques per al programa sol·licitat, i que coneix les condicions establides per la normativa aplicable en la justificació de les ajudes.

  Només podran presentar sol·licituds col·lectives les agrupacions de persones productores implicades en els programes de qualitat diferenciada de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà d´un mes i s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm.9065 de 20/04/2021).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.
  c) A les oficines de correus, de la manera que reglamentàriament s'establisca.
  d) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) A qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.

  No obstant això, les persones sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes administracions per mitjà de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds s'ha d'efectuar electrònicament. En el cas que es fera presencialment, es requerirà a la persona interessada perquè l'esmene mitjançant la presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'haja efectuat l'esmena.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18735

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds d'ajuda es podran formalitzar mitjançant la presentació i l'emplenament de l'imprés "Sol·licitud d'ajudes a la participació per primera vegada de persones agricultores i agrupacions de persones agricultores en règims de qualitat de productes agrícoles i alimentaris" que corresponga, ja siga la individual o la col·lectiva (vegeu els impresos associats). S'hauran de dirigir a la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària.

  1. La sol·licitud individual ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

  a) En cas que es tracte d'una persona jurídica, els seus estatuts, així com document acreditatiu del poder de representació de la persona que presente la sol·licitud, legalitzats degudament.
  b) Document d'autobaremació individual (Anexe IV).
  c) Model de domiciliació bancària emplenat degudament (vegeu l'imprés associat).

  A més, el formulari de sol·licitud d'ajuda incorporarà les declaracions responsables següents, que hauran de ser subscrites, en tot cas, per les persones sol·licitants:
  a) Declaració responsable de la veracitat de totes les dades que figuren en la sol·licitud i en la documentació que l'acompanya.
  b) Declaració responsable de no estar incursa en cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiària, assenyalada en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  c) Declaració responsable d'acord amb el que estableix l'article 5 del Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat o, si és el cas, l'exempció d'aquesta obligació.
  d) Declaració responsable sobre la sol·licitud i l'obtenció, o no, d'altres ajudes sobre les mateixes activitats, projectes, o els mateixos costos subvencionables, amb l'expressió, si és el cas, dels compromisos assumits per la persona sol·licitant.
  e) Declaració responsable sobre el coneixement de la normativa reguladora d'aquestes ajudes, així com de l'obligació de publicitar la procedència dels fons.

  f) Declaració responsable sobre el deure d'informar les persones de les quals aporta dades o documentació en aquest procediment de:

  - La comunicació d'aquestes dades a l'Administració per al seu tractament en l'àmbit de les seues competències i d'acord amb els fins del procediment

  - La possibilitat que l'Administració realitze consultes relacionades amb les seues dades per a comprovar, entre altres extrems, la seua veracitat

  - Del dret d'oposició que li assisteix al fet que l'Administració tracte les seues dades, i en aquest cas, haurà de comunicar aquesta oposició a l'Administració als efectes oportuns

  Així mateix, declare que en el cas que aquesta consulta requerisca per llei autorització de la persona les dades de la qual es consultaran, dispose d'aquesta autorització, que estarà disponible a requeriment de l'Administració en qualsevol moment
  2. La sol·licitud col·lectiva anirà acompanyada de la documentació següent:

  a) Estatuts, així com document acreditatiu del poder de representació de la persona que presente la sol·licitud, degudament legalitzats.
  b) Relació numerada de persones agricultores per les quals se sol·licita l'ajuda (vegeu l'imprés associat).
  c) Relació numerada de compliment, per cada una de les persones agricultores per les quals se sol·licita l'ajuda, dels criteris de puntuació establits en la base sisena de l'annex I de l'Ordre 21/2017 (vegeu l'imprés associat).
  d) Memòria econòmica en què figure l'import estimat de les despeses que aquestes persones agricultores tindran per la participació en el programa de qualitat corresponent. Aquesta memòria es troba integrada dins del model normalitzat corresponent a la relació numerada de persones agricultores per les quals se sol·licita l'ajuda.
  e) Autoritzacions emeses per les persones productores per a la tramitació de les ajudes (vegeu l'imprés associat).
  f) Model de domiciliació bancària emplenat degudament per cada una de les persones agricultores que sol·liciten l'ajuda. En cas que siga el mateix consell regulador o entitat associativa sense ànim de lucre la que assumisca les despeses d'inscripció i participació i/o les despeses de control, en els termes que estableix l'apartat 7 de la base dotzena de l'annex I de l'Ordre 21/2017, serà suficient l'aportació del model de domiciliació bancària en què aquesta entitat sol·licita, si és el cas, l'ingrés de l'ajuda.
  g) Declaració responsable sobre el deure d'informar les persones de les quals aporta dades o documentació en aquest procediment de:

  - La comunicació d'aquestes dades a l'Administració per al seu tractament en l'àmbit de les seues competències i d'acord amb els fins del procediment

  - La possibilitat que l'Administració realitze consultes relacionades amb les seues dades per a comprovar, entre altres extrems, la seua veracitat

  - Del dret d'oposició que li assisteix al fet que l'Administració tracte les seues dades, i en aquest cas, haurà de comunicar aquesta oposició a l'Administració als efectes oportuns

  Així mateix, declare que en el cas que aquesta consulta requerisca per llei autorització de la persona les dades de la qual es consultaran, dispose d'aquesta autorització, que estarà disponible a requeriment de l'Administració en qualsevol moment

  La sol·licitud d'ajuda col·lectiva haurà d'incorporar també un document que reculla totes i cada una de les declaracions responsables que s'exigeixen per a les persones sol·licitants individuals, i subscrites per cada una de les persones agricultores per a qui se sol·licite l'ajuda. Aquestes declaracions responsables ja es troben incloses en el document "autorització per a tramitar les ajudes a les persones productores que participen per primera vegada en règims de qualitat de productes agrícoles i alimentaris de la Comunitat" (vegeu l'imprés associat).

  Regles comunes per als dos tipus de sol·licituds d'ajuda:

  a) D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la presentació de la sol·licitud comporta l'autorització a l'òrgan gestor del procediment per a obtindre directament les dades d'identitat de la persona sol·licitant o, si és el cas, de la que la representa legalment, així com d'estar al corrent amb el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En cas que la persona sol·licitant s'opose al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, ho haurà d'indicar expressament, i quedarà obligada a aportar els documents acreditatius corresponents.

  b) Mitjançant la presentació de la sol·licitud, la persona sol·licitant manifesta sota la seua responsabilitat que totes les dades que hi recull i en la documentació que s'adjunta són verídiques i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, de manera que queda a disposició de la Generalitat per a la presentació, la comprovació, el control i la inspecció posterior d'aquestes que s'estimen oportunes.

  c) No caldrà aportar la documentació que ja s'ha presentat anteriorment davant d'aquesta administració, sempre que no hagen variat les dades que hi contenia i continuen vigents. En aquest cas, haurà d'informar el Servei de Qualitat Agroalimentària de la documentació de què es tracte, el procediment, l'expedient, l'any i la unitat administrativa en què es va presentar la documentació requerida.

  Impresos associats

  [ANNEX III] SOL·LICITUD INDIVIDUAL D'AJUDES A LA PARTICIPACIÓ PER PRIMERA VEGADA DE PERSONES AGRICULTORES I AGRUPACIONS DE PERSONES AGRICULTORES EN RÈGIMS DE QUALITAT DE PRODUCTES AGRÍCOLES I ALIMENTARIS

  [ANNEX IV] AUTOBAREMACIÓ INDIVIDUAL

  [ANNEX V] SOL·LICITUD COL·LECTIVA D'AJUDES A LA PARTICIPACIÓ PER PRIMERA VEGADA DE PERSONES AGRICULTORES I AGRUPACIONS DE PERSONES AGRICULTORES EN RÈGIMS DE QUALITAT DE PRODUCTES AGRÍCOLES I ALIMENTARIS

  [ANNEX VI] RELACIÓ NUMERADA DE COMPLIMENT DELS CRITERIS DE PUNTUACIÓ PREVISTOS EN LA BASE SISENA DE L'ANNEX I

  [ANNEX VII] RELACIÓ NUMERADA DE LES PERSONES PRODUCTORES INSCRITES EN EL PROGRAMA DE QUALITAT PER A LES QUALS SE SOL·LICITA L'AJUDA, AMB EXPRESSIÓ DE LES QUANTITATS SOL·LICITADES PER A CADASCUNA D'ELLES

  [ANNEX VIII] AUTORITZACIÓ PER A TRAMITAR LES AJUDES A LES PERSONES PRODUCTORES QUE PARTICIPEN PER PRIMERA VEGADA EN RÈGIMS DE QUALITAT DE PRODUCTES AGRÍCOLES I ALIMENTARIS DE LA COMUNITAT

  DECLARACIÓ RESPONSABLE A SUBSCRIURE PER CADASCUNA DE LES PERSONES PER LES QUALS SE SOL·LICITA L'AJUDA A LA PARTICIPACIÓ PER PRIMERA VEGADA EN RÈGIMS DE QUALITAT DE PRODUCTES AGRÍCOLES I ALIMENTOSOS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [ANNEX IX] SOL·LICITUD DE PAGAMENT INDIVIDUAL DE LES AJUDES A LES PERSONES PRODUCTORES QUE PARTICIPEN PER PRIMERA VEGADA EN RÈGIMS DE QUALITAT DE PRODUCTES AGRÍCOLES I ALIMENTARIS DE LA COMUNITAT

  [ANNEX X] SOL·LICITUD DE PAGAMENT COL·LECTIU DE LES AJUDES A LES PERSONES PRODUCTORES QUE PARTICIPEN PER PRIMERA VEGADA EN RÈGIMS DE QUALITAT DE PRODUCTES AGRÍCOLES I ALIMENTARIS DE LA COMUNITAT

  [ANNEX XI] RELACIÓ NUMERADA DE PERSONES PRODUCTORES INSCRITS/ES EN EL PROGRAMA DE QUALITAT QUE SOL·LICITEN EL PAGAMENT DE L'AJUDA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de la persona titular de la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària posarà fi a la via administrativa, i contra aquesta es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant de la persona titular de la Direcció de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA) en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà del dia en què es publique o notifique, o directament un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18735

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament en la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/es/proc18735.

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però tramiten la sol·licitud de manera presencial, es requeriran els sol·licitants perquè la tramiten electrònicament. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir-hi de manera telemàtica, el sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i es pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud s'han d'efectuar per mitjà de l'URL següent: http://www.gva.es/es/proc18536

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen en la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat 'Com va això meu' -> 'Sol·licituds en creació'
  (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  * CONTROLS

  Per part del servei competent en matèria de promoció agroalimentària es duran a terme els corresponents controls administratius, tant de les sol·licituds d'ajuda com de pagament.

  També es duran a terme, sobre la base del pla de controls previ corresponent, els oportuns controls sobre el terreny, l'objecte dels quals serà verificar els punts següents:
  a) L'existència de documents comptables o d'un altre tipus, en poder dels organismes o les empreses que duguen a terme les actuacions objecte d'ajuda, que justifiquen els pagaments efectuats per la persona beneficiària.
  b) La veracitat de la documentació acreditativa del contingut de les declaracions responsables presentades per la persona sol·licitant al llarg del procediment de sol·licitud de l'ajuda i de la sol·licitud de pagament.
  c) La conformitat de la destinació efectiva o prevista de les actuacions amb la descripció efectuada en la sol·licitud d'ajuda.
  d) La conformitat de l'execució de les actuacions objecte de finançament públic amb la normativa vigent, especialment les normes obligatòries establides per la legislació nacional o, si és el cas, pel PDR-CV 2014-2020.
  e) El compliment dels compromisos i obligacions derivats de la concessió d'ajuda.

  Obligacions

  Les persones beneficiàries d'aquestes ajudes compliran amb les obligacions previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Enllaços

  Simulació de tramitació telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@ve-signatura).

  Sistemes de signatura electrònica admesos i/o usats en la seu.

  Sistemes de verificació de signatura.

  Aportació de documentació o esmena d'un expedient existent de sol·licitud d'ajudes de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural per mitjà del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell (DOUE núm. 347, de 20/12/2013).
  - Reglament d'execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell en el qual es refereix al sistema integrat de gestió i control, les mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat (DOUE núm. 227, de 31/07/2014).
  - Ordre 21/2017, de 25 de juliol, de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es regulen les bases de les ajudes a la participació per primera vegada d'agricultors i agricultores i agrupacions d'agricultors i agricultores en règims de qualitat de productes agrícoles i alimentaris, i a les activitats d'informació i promoció dutes a terme per grups de persones productores en el mercat interior, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (DOGV núm. 8113 de 25.08.2017)
  - RESOLUCIÓ de 14 d'abril de 2021, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les ajudes a la articipació per primera vegada de persones agricultores i agrupacions de persones agricultores en règims de qualitat de productes agrícoles i alimentaris, i les ajudes a les
  activitats d'informació i promoció realitzades per grups de persones productores en el mercat interior, inclosos en el Programa de desenvolupament rural de la Comunitat
  Valenciana 2014-2020.
  - Extracte de la Resolució del 14 d'abril de 2021, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les
  ajudes a la participació per primera vegada de persones agricultores i agrupacions de persones agricultores en règims de qualitat de productes agrícoles i alimentaris i
  les ajudes a les activitats d'informació i promoció portades a terme per grups de persones productores en el mercat interior, incloses en el Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
  - RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2021, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'acorda l'ampliació de crèdit de la mesura 3 del capítol IV del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana, corresponent a les ajudes a la participació per primera vegada de persones agricultores i agrupacions de persones agricultores en règims de qualitat de productes agrícoles i alimentaris i les ajudes a les activitats d'informació i promoció portades a terme per grups de persones productores en el mercat interior, inclosos en el Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 i convocades per a l'exercici 2021 mitjançant la Resolució de 14 d'abril de 2021, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.
  - RESOLUCIÓ 24 d'agost de 2021, del director general de Desenvolupament Rural, per la qual es concedeixen les ajudes previstes en l'annex I de l'Ordre 21/2017, de 25
  de juliol, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es regulen les bases de les ajudes a la participació per primera vegada d'agricultors i agricultores i agrupacions d'agricultors i agricultores en règims de qualitat de productes agrícoles i alimentaris, i a les activitats d'informació i promoció portades a terme per grups de persones productores en el mercat interior, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
  - RESOLUCIÓ 24 d'agost de 2021, del director general de Desenvolupament Rural, per la qual es concedeixen les ajudes previstes en l'annex II de l'Ordre 21/2017, de 25
  de juliol, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es regulen les bases de les ajudes a la participació per primera vegada d'agricultors i agricultores i agrupacions d'agricultors i agricultores en règims de qualitat de productes agrícoles i alimentaris, i a les activitats d'informació i promoció que han dut a terme persones productores en el mercat interior, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

  Llista de normativa

  Vegeu el Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

  Vegeu el Reglament d'execució (UE) 809/2014, de la Comissió, de 17 de juliol de 2014.

  Veure l'Ordre 21/2017, de 25 de juliol.

  Vegeu RESOLUCIÓ de 14 d'abril de 2021.

  Vegeu Extracte de la Resolució del 14 d'abril de 2021

  Vegeu Resolució de 30 de juliol de 2021

  Vegeu Resolució de 24 d'agost de 2021, del director general de Desenvolupament Rural. (Ajudes Annex I)

  Vegeu Resolució de 24 d´agost de 2021, del director general de Desenvolupament Rural. (Ajudes Annex II)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.