• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÓ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Autorització a l'Administració per a consultar de forma telemàtica dades necessàries per a la percepció de beques, ajudes, premis, distincions i subvencions de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Autorització a l'Administració per a consultar de forma telemàtica dades necessàries per a la percepció de beques, ajudes, premis, distincions i subvencions de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ).

  Objecte del tràmit

  Autorització perquè l'Institut Valencià de la Joventut, comprove les dades d'estar al corrent en els pagaments a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, Hisenda Autonòmica, Tresoreria General de la Seguretat Social, identitat i residència dels interessats o representants de les entitats interessades en la percepció de beques, ajudes, premis, distincions i subvencions de Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones, físiques o jurídiques, que desitgen ser beneficiàries de beques, ajudes, premis, distincions i subvencions de l'Institut Valencià de la Joventut.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En el termini establit per l'Administració en el procediment de concessió de beques, ajudes, premis, distincions i subvencions.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En el Registre de l'IVAJ, en el de les Unitats Territorials de l'IVAJ (vegeu les adreces més avall); o davant del registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - En cas d'enviament per correu certificat, la presentació de la documentació en l'oficina de Correus corresponent haurà de fer-se en sobre obert, a fi que l'exemplar destinat a l'IVAJ siga datat i segellat abans de ser certificat. En el cas que la sol·licitud no estiga datada i segellada per l'oficina de correus corresponent, s'entendrà com a data vàlida de presentació aquella en què tinga entrada en el Registre de l'Institut Valencià de la Joventut.

  UNITAT TERRITORIAL DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) - CASTELLÓ
  C/ ORFEBRES SANTALÍNEA, 2Ver plano
  12005 Castelló de la Plana
  Tel: 964558850
  UNITAT TERRITORIAL DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) - ALACANT
  RAMBLA MÉNDEZ NÚÑEZ, 41Ver plano
  03002 Alacant/Alicante
  Tel: 966478100
  INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ)
  C/ HOSPITAL, 11Ver plano
  46001 València
  Tel: 963108570

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Impresos associats

  AUTORITZACIÓ DE CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES PER A BEQUES, AJUDES, PREMIS, DISTINCIONS I SUBVENCIONS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Article 14 e) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Article 5 del Decret 165/2010 , de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV núm. 6376, de 14/10/2010).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 165/2010, de 8 d'octubre

  Vegeu la Llei 38/2003, de 17 de novembre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.