• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per al foment del valencià i el multilingüisme en l'àmbit musical.

  Objecte del tràmit

  Fomentar la producció i la realització d'activitats musicals que fomenten el multilingüisme i el valencià en l'àmbit musical de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones físiques i jurídiques privades que duguen a terme activitats de creació, producció i de difusió d'activitats musicals que fomenten el multilingüisme i, especialment, les activitats realitzades en valencià, segons les condicions que s'estableixen en les bases.

  Requeriments

  1. L'entitat que sol·licite participar en la convocatòria haurà de tindre els requisits que s'assenyalen a continuació, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds:
  a) Ser persona física o jurídica privada.
  b) Estar donada d'alta, si és el cas, en l'impost sobre activitats econòmiques, en l'epígraf corresponent a l'activitat.
  c) No estar incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària, de les establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  2. Se suspendrà el pagament de les ajudes concedides a les empreses que estiguen subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà 15 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació en el DOGV (DOGV núm. 8496, de 28.02.2019). De l'1 al 15 de març de 2019.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds s'han d'adreçar a la direcció general competent en matèria de política lingüística i es podran presentar en qualsevol dels llocs següents:

  - Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es referix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  - A les oficines de correus, de la manera que reglamentàriament s'establisca. Si opta per aquesta modalitat s'ha de fer en un sobre obert perquè la instància s'hi puga datar i segellar abans que es certifique i, en tot cas, s'ha d'ajustar als requisits establits en l'article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el reglament que regula la prestació dels serveis postals, d'acord amb la Llei 24/1998, de 13 de juliol, del servei postal universal i de liberalització dels serveis postals.
  - A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  - A qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964333882
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AV. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 València
  Tel: 961970062

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SUBVAL_MUSICA-SF&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18752

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La informació i la documentació requerides per a la tramitació de la sol·licitud figuren en el model de sol·licitud publicat com a annex de la convocatòria corresponent. Inclou els aspectes següents:
  1. Les dades identificatives de la persona física o jurídica, en què ha de constar el número del CIF, la localitat, l'adreça a l'efecte de comunicacions, tant postals com electròniques, i el telèfon.
  2. Les dades identificatives de la persona sol·licitant, el número del DNI i l'acreditació sobre la capacitat de representació.
  3. Les dades de l'imprés de domiciliació bancària per a pagaments de la Generalitat.
  4. Les dades referides a l'activitat per a la qual sol·licita la subvenció.
  5. Descripció detallada del pressupost de l'activitat.
  6. Declaracions responsables. Per a simplificar la presentació de documentació, la persona jurídica ha d'aportar la informació requerida per mitjà de les declaracions responsables següents:
  a) Sobre la veracitat de la informació, de les dades i de la documentació aportada, així com el compromís de conservar i de posar a disposició de la conselleria convocant de la subvenció la documentació original durant el temps de vigència de l'expedient.
  b) Sobre el compliment dels requisits de la convocatòria.
  c) No estar sotmesa a cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiària, de les assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  d) Sobre la disposició i conservació de la documentació acreditativa corresponent i sobre el compromís de conservar-la durant la vigència de l'expedient.
  e) Sobre el compliment de la norma, si és el cas, sobre integració de persones amb discapacitat o, si escau, l'exempció, d'acord amb el que disposa el Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen les mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat.
  f) Sobre estar donada d'alta i al corrent del pagament, si escau, en l'impost de les activitats econòmiques (IAE).
  g) Sobre les ajudes de minimis rebudes en l'exercici fiscal en curs i en els dos exercicis fiscals anteriors i sobre les ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc.
  h) Sobre la disposició d'un pla de promoció de la igualtat efectiva d'oportunitats entre dones i homes, la integració social i laboral de persones amb discapacitat i d'altres col·lectius de població especialment desfavorida.
  9. Autoritzacions. Per a afavorir l'agilització administrativa, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar la conselleria que convoca la subvenció a:
  a) Obtindre, per via telemàtica o electrònica, les dades pertinents en poder de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i de la conselleria competent en matèria d'hisenda.
  b) La consulta de les dades en el sistema de verificació de dades de l'empresa i de la persona sol·licitant.
  10. Si no es firmen les declaracions i les autoritzacions anteriors, l'entitat ha d'aportar aquesta mateixa informació i la documentació acreditativa pertinent en el moment de la sol·licitud.
  11. A més, cal adjuntar-hi la documentació següent:
  a) Documentació justificativa de la persona física, DNI o CIF o document oficial acreditatiu i document que acredite que la persona jurídica està legalment constituïda i que entre les seues finalitats figura la realització d'alguna de les activitats previstes en l'article 2 d'aquestes bases.
  b) Projecte detallat de les accions de promoció de l'ús del valencià i potenciació del multilingüisme per a les quals se sol·licita la subvenció.
  c) Memòria econòmica en què s'especificaran els costos de l'activitat, d'acord amb el que s'indica en l'article 5 d'aquestes bases.

  Tota la documentació ha d'estar signada per la persona representant o representants legals de l'entitat.
  D'acord amb l'article 13 de la Llei general de subvencions, les entitats sol·licitants han d'estar al corrent en les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. En conseqüència, han d'acreditar el compliment d'aquestes obligacions a través de la presentació dels corresponents certificats expedits per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social, així com el certificat de la conselleria competent en matèria d'hisenda que acredite que l'empresa sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.

  No obstant això, i d'acord amb el que disposen els articles 4 i 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, no caldrà presentar aquests certificats si s'autoritza expressament la conselleria convocant de la subvenció a comprovar el compliment d'aquestes obligacions.

  12. L'òrgan gestor comprovarà la veracitat de la informació continguda en les declaracions responsables en qualsevol moment posterior a la presentació de la sol·licitud.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD D'AJUDES PER AL FOMENT DEL VALENCIÀ I EL MULTILINGÜISME EN L'ÀMBIT MUSICAL

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [ANNEX III] COMPTE JUSTIFICATIU. AJUDES PER AL FOMENT DEL VALENCIÀ I EL MULTILINGÜISME EN L'ÀMBIT MUSICAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1r. La instrucció del procediment correspondrà a la subdirecció general competent en política lingüística.

  2n Per a l'avaluació de les sol·licituds es tindran en compte els criteris de valoració ponderats que s'estableixen en aquestes bases i se seguirà el procediment següent:
  a) En la primera fase de selecció, la comissió examinarà les sol·licituds presentades i, amb les que hagen complit els requisits que es requereixen en la convocatòria, elaborarà una llista ordenada seguint els criteris i les puntuacions establides en la convocatòria corresponent.
  b) Amb les sol·licituds seleccionades es procedirà a distribuir el pressupost disponible en la convocatòria de la manera següent:
  . S'adjudicarà a cada sol·licitud una ajuda que podrà arribar al 100 % del costos subvencionables.
  . Per a calcular la subvenció de cada entitat es procedirà de la manera següent:
  Se sumaran tots els punts obtinguts per cada sol·licitud.
  Es dividirà la quantitat de la dotació pressupostària entre els punts, amb la qual cosa s'obtindrà el valor del punt.
  La subvenció concedida a cada sol·licitud serà la resultant de multiplicar els punts obtinguts pel valor del punt.

  3r. D'acord amb els criteris assenyalats, i tenint en compte el pressupost i la distribució disponible per a l'atorgament de les subvencions assenyalades en la convocatòria corresponent, la comissió avaluadora elaborarà l'informe i la proposta pertinent.

  4t. D'acord amb l'informe, l'òrgan instructor formularà la proposta de resolució a la persona titular de la direcció general competent en política lingüística. La proposta indicarà quines són les sol·licituds subvencionades i quina és la quantitat que se n'assigna a cadascuna.

  5é. Havent vist la proposta, la persona titular de la direcció general competent en política lingüística i gestió del multilingüisme, d'acord amb la delegació de la facultat de resoldre que se li atorga en la disposició addicional segona d'aquesta ordre, resoldrà la concessió.

  6é. La resolució serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, tal com disposen l'article 18 de la Llei general de subvencions i l'article 9.1.e de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

  7é. La publicació de la resolució tindrà l'efecte de notificació per a les persones interessades, d'acord amb el que disposa la llei de procediment administratiu vigent, i la informació corresponent s'inserirà en la pàgina web que s'assenyala en la convocatòria.

  8é. Si en el termini de sis mesos a partir de la publicació de la convocatòria no hi ha una resolució expressa, les sol·licituds es podran considerar desestimades.

  9é. Si durant el període de gestió i vigència de la subvenció es produeix una variació de les circumstàncies que s'han tingut en compte per a concedir-la, es podrà procedir a una modificació de la resolució de la subvenció.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SUBVAL_MUSICA-SF&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18752

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  1. Qualitat cultural i/o artística, premis nacionals i internacionals, reconeixements en festivals, reconeixements en premsa especialitzada. Fins a 50 punts.
  2. Trajectòria musical de la persona/entitat sol·licitant, participació en festivals i concerts nacionals i internacionals, participació en programes audiovisuals especialitzats. Fins a 40 punts.
  3. Incidència social, presència en les xarxes socials. Fins a 50 punts.
  4. Usos lingüístics. Fins a 40 punts.
  5. Pressupost de l'activitat. Fins a 25 punts.
  6. Pla de promoció de la igualtat efectiva d'oportunitats entre dones i homes, la integració social i laboral de persones amb discapacitat i d'altres col·lectius de població especialment desfavorida. Fins a 5 punts.
  En la resolució de convocatòria de les subvencions s'establiran les puntuacions concretes corresponents a cada criteri d'avaluació.

  Obligacions

  1. Haver dut a terme l'activitat que fonamenta la subvenció i haver-la justificada adequadament segons s'indica en aquestes bases.
  2. Comunicar a la conselleria que ha concedit la subvenció altres ajudes i subvencions obtingudes d'altres organismes, així com altres recursos o ingressos per a la mateixa finalitat.
  3. Estar sotmeses a les actuacions de comprovació i de control financer que corresponen a la Intervenció General, a la qual aportaran la documentació que se'ls requerisca.
  4. Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats, en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable a l'entitat beneficiària, amb la finalitat de garantir exercici adequat de les facultats de comprovació i de control.
  5. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts mentre puguen ser objecte de les actuacions de control i de comprovació.
  6. Acreditar que estan al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
  7. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits indicats en l'article 37 de la Llei general de subvencions.
  8. Les entitats beneficiàries, en la difusió de les activitats subvencionades, hauran de complir, si és el cas, les obligacions de publicitat del caràcter públic del finançament de la Generalitat que ha concedit la subvenció, d'acord amb el que estableix l'article tercer, apartats segon i tercer de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.
  9. Donar a conéixer que es tracta d'una acció subvencionada per la Generalitat per mitjà de la conselleria competent en matèria de política lingüística. A aquest efecte, després de la notificació de la resolució de concessió, hauran d'incorporar, si és el cas, en el material imprés que es derive de les activitats objecte de la subvenció, el logotip de la conselleria que ha concedit la subvenció, que estarà a disposició de les entitats beneficiàries en la pàgina web de la conselleria en qüestió.

  Sancions

  El règim sancionador en la matèria regulada en aquesta ordre serà l'establit en el títol IV de la Llei general de subvencions i en els articles 160 i del 173 al 177 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - 1. El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, segons estableixen l'article 22.1 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i l'article 163 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
  - 2. El règim jurídic aplicable a l'aprovació d'aquestes bases és el següent:
  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament general de subvencions.
  - Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - Ordre 22/2017, de 7 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment del valencià i el multilingüisme en l'àmbit musical (DOGV núm. 8064 de 16/06/2017).
  - Resolució de 20 de febrer de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es convoquen subvencions per al foment del valencià i el multilingüisme en l'àmbit musical per a l'exercici pressupostari de 2019.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 22/2017, de 7 de juny

  Veure la Resolució de convocatòria de 20 de febrer de 2019

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.