Detall de Procediment

Ajudes per a la instal·lació d'infraestructures de recàrrega per a vehicles elèctrics 2021. IVACE

Codi SIA: 223842
Codi GUC: 18756
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL IVACE
Termini de sol·licitud: TANCAT
(20-02-2021
23-03-2021)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Convocar les ajudes de l'IVACE per a la instal·lació d'infraestructures de recàrrega per a vehicles elèctrics, i complir així els compromisos internacionals en matèria d'estalvi, diversificació energètica i respecte al medi ambient.

Observacions

* DESCRIPCIÓN DE L'ACTUACIÓ. ACTUACIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT El programa té la finalitat de promoure la implantació d'estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics. Es considera estació de recàrrega al conjunt d'elements necessaris per a efectuar la connexió del vehicle elèctric a la instal·lació elèctrica fixa, necessària per a la realització i gestió de la càrrega de les seues bateries. Aquestes estacions poden incloure una o diverses places específiques d'estacionament de vehicles elèctrics per a la seua recàrrega (punt de recàrrega). En aquesta actuació es diferencien els següents tipus de projectes: 1. Estacions de recàrrega ràpida d'accés públic per a vehicles elèctrics (Tipus 1) Es considera estació de recàrrega ràpida d'accés públic a aquelles amb una potència elèctrica de 50kW (DC) i de 44 kW (AC), que tinguen un ús exclusiu per a la recàrrega de vehicles elèctrics, siga accessible per qualsevol usuari, no siga d'ús privat i estiga dotada amb el corresponent sistema de connexió del vehicle a la xarxa elèctrica per a la seua càrrega i gestió. 2. Estacions de recàrrega semiràpida d'accés públic per a vehicles elèctrics (Tipus 2). Es considera estació de recàrrega semiràpida d'accés públic a aquelles amb una potència elèctrica disponible superior als 20 kW en corrent continu o altern, que tinguen un ús exclusiu per a la recàrrega de vehicles elèctrics, siga accessible per qualsevol usuari, no siga d'ús privat i estiga dotada del corresponent sistema de connexió del vehicle a la xarxa elèctrica per a la seua càrrega i gestió. Així mateix, aquestes estacions de recàrrega han de tindre les característiques establides en l'annex de la convocatòria d'ajudes. * INVERSIÓ ELEGIBLE Es considera cost subvencionable la inversió elegible del projecte Es considera inversió elegible del projecte: - L'estació de recàrrega de vehicle elèctric que complisca l'especificat en l'apartat a) d'aquest annex. - El cablejat i obra d'instal·lació del mateix des del quadre elèctric final del qual deriva el circuit fins al dispositiu o sistema on es connecta el vehicle per a la seua recàrrega, inclòs aquest. - Sistema de pagament integrat en l'estació de recàrrega. - Senyalització de les estacions de recàrrega, marquesina i auxiliars. - Sistema de gestió, control i seguretat. - Obra civil i costos d'enginyeria i direcció d'obra. No es considera inversió elegible: - Els comptadors intel·ligents, que hauran de ser facilitats per les companyies elèctriques, generalment baix règim de lloguer. - L'IVA satisfet per l'adquisició de béns i serveis facturats i, en general, qualsevol impost pagat. - Les despeses financeres conseqüència de la inversió, els de personal propi i els d'adquisició d'immobles i terrenys. - Els costos d'adquisició de béns d'equip de segona mà. - Cost del transport dels materials. - Dietes del personal relacionat amb el projecte i formació del personal a càrrec de les instal·lacions.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les entitats locals pertanyents a la Comunitat Valenciana que complisquen els requisits previstos en l'Annex de la resolució de convocatòria.

Normativa del procediment

  • Ordre 9/2017, de 5 de maig, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d'estalvi i eficiència energètica (DOGV nº 8035 de 09/05/17).
  • Resolució de 16 de febrer de 2021 del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a la instal·lació d'infraestructures de recàrrega per a vehicles elèctrics, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2021. (DOGV 9024 de 19/02/2021).

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el 23 de març de 2020 (DOGV núm. 9024 de 19/02/21).

Documentació

Cada empresa o entitat sol·licitant haurà de presentar la documentació següent: - Sol·licitud d'ajuda i memòria tècnica segons models normalitzats disponibles en la pàgina web . La tramitació de la sol·licitud suposa la seua signatura i la dels seus annexos, i s'haurà de presentar en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la seua pàgina web. - Documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud, descrita en l'article 7.2.2 de la convocatòria. Aquesta documentació haurà de presentar-se, igualment, utilitzant els mitjans telemàtics proporcionats per l'IVACE.

Presentació

Telemàtica
La tramitació, tant de la sol·licitud com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat -o de persona física per als empresaris i empresàries individuals- emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria, sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l'ACCV (https://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Enllaços

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. - Examinada la documentació aportada, si aquesta no reuneix els requisits exigits es requerirà a l'entitat sol·licitant que, en un termini de 10 dies, esmene la falta o adjunte la documentació necessària amb indicació que si no ho fa així es considerarà que ha desistit de de sol·licitud. - Els requeriments es realitzaran per mitjans electrònics i s'entendran efectuats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es considerarà realitzat el tràmit de la notificació. - L'aportació de documents en contestació als requeriments s'haurà de realitzar a través de Registre Electrònic, accedint a l'adreça web . - Així mateix, es podrà requerir a cada sol·licitant qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient. - L'òrgan instructor del procediment de concessió d'ajudes serà l'Àrea d'Eficiència Energètica de l'IVACE. - Després dels actes d'instrucció i l'aplicació dels criteris de valoració realitzats per l'òrgan instructor, la preavaluació resultant serà sotmesa a una comissió d'avaluació - De les reunions de la comissió s'elevarà l'acta -amb la proposta d'adjudicació en ella continguda- a la presidència de l'IVACE. - Vista la proposta continguda en l'acta de la Comissió, el president de l'IVACE resoldrà sobre l'adjudicació de les ajudes, fixarà expressament la quantia, i incorporarà, si és el cas, les condicions i obligacions a què haja de subjectar-se la beneficiària de l'ajuda. - La resolució motivada de concessió es notificarà de forma individualitzada a cada entitat interessada -L'adjudicació de les ajudes es publicarà en la pàgina web de l'IVACE i, en compliment d'allò que s'ha establit en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sobre publicitat de les subvencions concedides, en la Base de Dades Nacionals de Subvencions disponible en l'enllaç: http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Criteris de valoració

A. Reducció d'emissions i tipus de projecte (màxim 55 punts). A1. Emissions de CO2 evitades (màxim 25 punts). Es valoraran amb major puntuació aquelles actuacions que tinguen una major ràtio emissions evitades/inversió elegible (tn CO2/€). A2. Tipus d'estació de recàrrega (màxim 25 punts). Es valoraran amb major puntuació les estacions de recàrrega tipus 1 enfront de les estacions de recàrrega tipus 2. A3. Ús d'energies renovables (màxim 5 punts). Es valoraran amb 5 punts les estacions de recàrrega dotades amb sistemes de generació elèctrica renovable. B. Tipologia i potencial de persones usuàries de l'estació de recàrrega (màxim 42 punts). B1. Nombre de persones afectades per la mesura (màxim 27 punts). S'atorgaran 5 punts per cada 10.000 habitants del municipi on es troba instal·lada l'estació de recàrrega, fins a un màxim de 15 punts. S'atorgaran addicionalment 3 punts per cada eix viari al qual done servei l'estació de recàrrega en un radi de 5 km. Es considera eix viari la xarxa d'autopistes, autovies i la xarxa bàsica de carreteres de la Comunitat Valenciana, fins a un màxim de 12 punts. B2. Tipus d'accés (màxim 15 punts). Es valoraran amb major puntuació les estacions de recàrrega que no posseeixen cap restricció d'accés a aquesta. Seran considerades estacions de recàrrega sense restricció d'accés aquelles que se situen en via pública, les estacions de servei i aparcaments exteriors de grans superfícies comercials, que no disposen de cap tipus de limitació física o de pagament per al seu accés. C. Percentatge de persones treballadores amb diversitat funcional per damunt del mínim legal (màxim 3 punts). Es valorarà amb 3 punts aquelles entitats que ocupen un percentatge de treballadors amb diversitat funcional per damunt del mínim legal exigit en l'article 42 del Reial decret 1/2013. En tot cas, perquè un projecte puga ser aprovat haurà de tindre una puntuació mínima de 30 punts.

Obligacions

Sense perjudici del que disposa l'article 12 de l'Ordre 9/2017, de 5 de maig, seran obligacions dels beneficiaris: - Realitzar l'activitat objecte de la subvenció i acreditar-ne la realització en la forma fixada en la notificació de l'ajuda i en el manual d'instruccions de justificació d'ajudes aprovat a aquest efecte per Resolució de la Direcció General de l'IVACE, que es publicarà en la pàgina web . - L'entitat beneficiaria haurà de realitzar el projecte objecte de subvenció en la forma descrita en la memòria presentada juntament amb la sol·licitud normalitzada, i de manera que es complisca la finalitat de les ajudes, respectant els costos subvencionables indicats en la notificació de concessió i pels imports que en aquesta s'especifiquen. L'execució del projecte haurà de respectar en tot cas el calendari marcat en la memòria inicial o en les seues reformulacions posteriors. - Caldrà complir, a més, amb totes les obligacions arreplegades en l'article 10 de la convocatòria.

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Quantia i cobrament

El suport màxim per a aquesta actuació tindrà un límit dell 80% del cost subvencionable. No obstant això, es consideraran els següents costos subvencionables màxims, segons la tipologia d'estació de recàrrega: - Per a estacions de recàrrega ràpida (Tipus 1) el cost subvencionable màxim serà de 45.000 euros per estació. - Per a estacions de recàrrega semiràpida (Tipus 2) el cost subvencionable màxim serà de 15.000 euros per estació. S'estableix un límit d'ajudes de 85.000 euros per beneficiari.

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la concessió d'ajudes serà de sis mesos comptats des del dia de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Transcorregut el termini sense que s'haguera notificat una resolució expressa, els sol·licitants entendran desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu; tot això, sense perjudici de l'obligació de resoldre expressament que incumbeix a l'Administració. La resolució de concessió i/o denegació posa fi a la via administrativa; es delega en la Direcció General de l'IVACE la resolució dels recursos de reposició.

Esgota via administrativa

Sancions

Les establides en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula les infraccions i les sancions en matèria de subvencions.