Detall de Procediment

TECG - Presentació d'al·legacions a projectes normatius o projectes i estudis tècnics en tràmit d'informació pública de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

Codi SIA: 223844
Codi GUC: 18766
Organisme: CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

-El tràmit d'informació pública té per objecte recaptar al·legacions dels ciutadans, organitzacions i associacions, de conformitat amb el que es preveu en l'article 43.1c) Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell per a l'elaboració de reglaments. -Així mateix en aplicació de l'art. 83 de la Llei 39/2015, D'1 D'OCTUBRE, DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona física o jurídica que considere que el projecte de reglament afecte l'esfera dels seus drets i interessos legítims

Termini

El termini per a la presentació d'al·legacions serà el que s'indique en l'anunci corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Documentació

Es presentarà el model de sol·licitud normalitzat acompanyat de la documentació que es considere oportuna.

Presentació

Presencial
Si és persona no obligada a relacionar-se telemàticament amb l'Administració. a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en:

On dirigir-se

Telemàtica
Clicant en la icona superior" Tramitar amb certificat" d'esta mateixa pàgina. Per a això ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

Enllaços

òrgans de tramitació

Òrgans resolució