Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Presentació d'al·legacions a projectes normatius o projectes i estudis tècnics en tràmit d'informació pública.

  Objecte del tràmit

  -El tràmit d'informació pública té per objecte recaptar al·legacions dels ciutadans, organitzacions i associacions, de conformitat amb el que es preveu en l'article 43.1c) Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell per a l'elaboració de reglaments.
  -Així mateix en aplicació de l'art. 83 de la Llei 39/2015, D'1 D'OCTUBRE, DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qualsevol persona física o jurídica que considere que el projecte de reglament afecte l'esfera dels seus drets i interessos legítims

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació d'al·legacions serà el que s'indique en l'anunci corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18766

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Es presentarà el model de sol·licitud normalitzat acompanyat de la documentació que es considere oportuna.

  Impresos associats

  AL·LEGACIONS A PROJECTES NORMATIUS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA (CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18766

  Tramitació

  Clicant en la icona superior" Tramitar amb certificat" d'esta mateixa pàgina.

  Per a això ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  CL@VE-PERMANENT

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.