• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Xec Tutories Internacionalització (Assessorament a empreses 2019).

  Objecte del tràmit

  Millorar l'estratègia de les pimes de la Comunitat Valenciana en els diversos àmbits de la internacionalització i així guanyar posició competitiva en els mercats exteriors per mitjà d'un acompanyament intensiu d'alta especialització i individualitzat, sota les modalitats següents:
  1. Iniciació a l'exportació.
  2. Revisió d'estratègies d'internacionalització per a empreses exportadores.
  3. Inici a la contractació pública internacional.
  4. Presentació d'ofertes en contractació pública internacional.
  5. Màrqueting digital internacional (EXPORNET).
  6. Estratègies de marca i comunicació internacional.
  7. Finançament internacional.
  8. Expansió internacional de start-ups, i s'entenen per aquestes les empreses amb potencial de creixement, que aporten tecnologia o innovació disruptiva, solucions innovadores, o amb un model de negoci innovador, escalable i repetible en entorns globals, orientada al creixement ràpid.

  Les bases reguladores d'aquesta convocatòria són les aprovades per l'Ordre 20/2016, de 19 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 7903, de 25 d'octubre de 2016; en aquestes bases s'estableixen les condicions de les ajudes en el que no està previst en aquesta convocatòria.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Pimes amb seu social a la Comunitat Valenciana que no incórreguen en cap de les prohibicions que s'estableixen en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i que complisquen la resta de requisits establits en l'article 4 de l'Ordre 20/2016, de 19 d'octubre.

  A l'efecte de la convocatòria, es considerarà pime l'entitat les característiques de la qual s'ajusten al que es disposa en l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOL 187 de 26.06.2014).
  Queden excloses d'aquesta convocatòria les pimes que desenvolupen activitats enquadrades en les seccions K i L de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), aprovada pel Reial decret 475/2007, de 13 d'abril (BOE 102, 28.04.2007).

  Les empreses beneficiàries han de tindre un potencial exportador i productes o serveis propis.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. Les ajudes que s'estableixen en aquesta resolució es concediran per la modalitat de subvenció i per mitjà del règim de minimis.
  2. La intensitat de l'ajuda serà d'un màxim del 90 % del cost dels honoraris del personal expert, sense que en cap cas l'ajuda puga superar els 3.000 euros.
  No obstant l'anterior, l'import total de l'ajuda de minimis que es pot concedir a única empresa segons la definició establida en l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de 18 de desembre de 2013, no excedirà els 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.
  A l'efecte d'aquesta convocatòria, s'entendrà per única empresa la definició establida en l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament (CE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.
  Per a les empreses que efectuen per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera, es tindran en compte els límits i les condicions de l'article 3, apartats 2 i 3 d'aquesta disposició.
  3. Cada empresa podrà sol·licitar ajudes per un màxim de dues tutories en el mateix exercici.
  4. Els costos associats als projectes subvencionats per aquesta convocatòria no podran rebre simultàniament ajudes d'altres convocatòries procedents d'aquesta o d'una altra administració.

  PROCEDIMENT DE COBRAMENT
  Les pimes, pel fet de presentar-se a aquest programa, deleguen en el personal expert la presentació de la documentació acreditativa de la realització del projecte, així com el cobrament de l'ajuda, seguint les pautes indicades en el Manual d'instruccions de justificació.
  En aquest sentit, el personal expert acreditarà davant de l'IVACE la realització dels serveis contractats per les empreses beneficiàries, i sol·licitarà el pagament de la subvenció corresponent a l'empresa en virtut de l'endós o cessió del cobrament efectuat.
  El personal expert, per a poder fer efectiu el cobrament del Xec Tutories Internacionalització, ha d'aportar la documentació que s'indica en l'article 9 de la convocatòria en la data límit de 31 de gener de 2020.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Des del 15 de gener de 2019 al 30 de setembe de 2019

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Sol·licitud telemàtica: El model d'imprés normalitzat i la resta de documentació estaran disponibles en l'adreça d'Internet de l'IVACE: http://www.ivace.es/index.php?lang=ca. Les sol·licituds s'adequaran als models normalitzats i s'han d'omplir utilitzant els mitjans electrònics o telemàtics proporcionats per l'IVACE a través de l'adreça d'Internet indicada més amunt.

  Així mateix, l'imprés de sol·licitud contindrà les declaracions responsables que acrediten que el beneficiari compleix amb els requisits de la convocatòria i de les bases reguladores, entre aquestes, la declaració d'estar al corrent amb les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

  - Memòria segons el model disponible en l'adreça d'Internet de l'IVACE: http://www.ivace.es/index.php?lang=ca, o incorporat a la sol·licitud de l'ajuda.
  La memòria servirà de referent per a aplicar els criteris de valoració, per aquest motiu, un ompliment defectuós o deficient, o que siga difícil de comprendre, generarà una menysvaloració del projecte o fins i tot una denegació de la sol·licitud.

  - La resta de documentació detallada en l'article 5 de la convocatòria.

  - Quan la sol·licitud no complisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no s'acompanye de la documentació que d'acord amb aquesta convocatòria siga exigible, es requerirà el sol·licitant perquè, en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la recepció del requeriment, esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb advertiment que si no ho fa, se li tindrà per desistit de la seua sol·licitud, amb la resolució prèvia dictada en els termes previstos en la legislació administrativa.

  - Els requeriments s'han d'efectuar per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i s'entendrà efectuat el tràmit de la notificació.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació de la sol·licitud i la documentació.

  2. Quan la sol·licitud no complisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no s'acompanye de la documentació que d'acord amb aquesta convocatòria siga exigible, es requerirà el sol·licitant perquè, en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la recepció del requeriment, esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb advertiment que si no ho fa, se li tindrà per desistit de la seua sol·licitud, amb la resolució prèvia dictada en els termes previstos en la legislació administrativa.

  3. Els requeriments s'han d'efectuar per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i s'entendrà efectuat el tràmit de la notificació.
  En qualsevol cas, l'IVACE es reserva el dret a requerir directament el sol·licitant en el cas que la documentació rebuda presente alguna incidència.

  4. Es delega en la persona que ocupe la prefectura de l'Àrea de Promoció Internacional de la Unitat IVACE Internacional la resolució de les incidències produïdes amb anterioritat a la concessió, especialment les referides a desistiments, a canvi de sol·licitant i a canvi de projecte.

  5. L'òrgan instructor i la Comissió d'Avaluació de les ajudes estan definides en els articles 8 i 10, respectivament, de l'Ordre 20/2016, de 19 d'octubre.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IVACE_EMPRESAS&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18778

  Tramitació

  La sol·licitud s'ha de presentar en el registre electrònic d'IVACE.
  La presentació telemàtica requerirà que el sol·licitant dispose de signatura electrònica avançada mitjançant certificat expedit per la Generalitat o per qualsevol altre prestador de serveis de certificació amb el qual la Generalitat haja signat el conveni oportú.

  Inici
 • Informació complementària

  * ACTUACIONS SUBVENCIONABLES
  L'IVACE subvencionarà, per mitjà del programa "Xec Tutories Internacionalització", els honoraris del personal expert en matèria d'internacionalització que formen a les empreses en les matèries indicades en el punt 2 de l'article 3 de la convocatòria.
  Aquest personal ha de formar part de la borsa convocada mitjançant Resolució de 13 de novembre de 2017 (DOGV 8178, de 27 de novembre de 2017), per la qual es convoca una borsa de personal expert en matèria d'internacionalització per a la prestació de serveis especialitzats a les empreses de la Comunitat Valenciana per als exercicis 2018 i 2019 i es prorroga la vigència de la borsa aprovada per al 2017. La composició de la borsa de personal expert 2017-2019 podrà consultar-se en la pàgina web d'IVACE http://www.ivace.es./index.php?lang=ca.

  * CONTINGUT I DURADA DE LES TUTORIES
  Sense perjudici de les restriccions previstes en l'article 5 de l'Ordre 20/2016, de 19 d'octubre, els diversos àmbits d'internacionalització sobre els quals el personal consultor extern podrà prestar assessorament (descrits amb detall en l'annex I), i seran objecte d'ajuda, són els indicats en el quadre adjunt.

  * REQUISITS GENERALS DELS PROJECTES
  El projecte s'ha d'efectuar en el marc d'un desenvolupament sostenible i de foment de la conservació, protecció i millora del medi ambient i ha de tindre un certificat que declare la no afecció del projecte a la denominada Xarxa Natura, espai físic d'especial protecció mediambiental configurat així per la Unió Europea; la tramitació per a obtindre el certificat esmentat la realitzarà l'IVACE basant-se en la informació del projecte aportada per l'empresa sol·licitant.

  Criteris de valoració

  Perquè un projecte puga ser aprovat ha de tindre una puntuació mínima de 60 punts.
  Els projectes es prioritzaran atenent els criteris especificats a continuació i la ponderació que s'especifica sobre un total de 100 punts:

  1. Característiques del projecte.
  Màxim 70 punts
  a) Coherència entre els objectius plantejats per l'empresa i la tutoria que s'efectuarà. Màxim 20 punts.
  b) Qualitat del plantejament estratègic internacional presentat. Màxim 40 punts.
  c) Eines de màrqueting i comunicació disponibles. Màxim 10 punts.

  2. Característiques del sol·licitant. Màxim 20 punts.
  a) Viabilitat econòmica. S'avaluarà el grau de solvència econòmica de l'empresa. Màxim 10 punts.
  b) Recursos humans de l'empresa. Disponibilitat dels recursos humans de l'àrea internacional de l'empresa per a una execució correcta del pla de promoció internacional. Màxim 5 punts.
  c) Grau d'internacionalització de l'empresa. Màxim 5 punts.
  Així mateix, com a mesures d'actuació per a afavorir la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i d'integració social i laboral de les persones amb discapacitat, s'estableixen com a criteris socials en la valoració de les sol·licituds els següents, amb una ponderació màxima de 10 punts.
  - Que el sol·licitant compte amb un Pla d'igualtat d'oportunitats quan no siga exigible per la normativa vigent.
  - El percentatge de dones en plantilla, així com el percentatge d'hores de dedicació al projecte per part de dones.
  - La millora de la bretxa salarial de l'empresa sol·licitant pel que fa a la mitjana nacional.
  - El percentatge de persones amb diversitat funcional contractades sobre el total de la plantilla per dalt del mínim legal exigible.
  - Els contractes subscrits amb persones en situació o risc d'exclusió social, centres especials d'ocupació o empreses d'inserció, addicionals als exigits com a mesures complementàries.
  - Les quantitats aportades pel sol·licitant a les ONG i a entitats de caràcter benèfic.

  Obligacions

  - Les obligacions de les empreses beneficiàries estan especificades en l'article 12 de l'Ordre 20/2016, de 19 d'octubre, sense perjudici de les previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  - Constitueixen obligacions essencials que fan que siga responsabilitat tant de l'empresa beneficiària com del personal expert el fet de dur a terme el projecte i acreditar-ne la realització davant de l'IVACE en la forma exigida en el Manual d'instruccions de justificació que serà publicat en l'adreça d'internet d'IVACE, http://www.ivace.es./index.php?lang=ca.

  - La resta d'obligacions recollides en l'article 9 de la convocatòria.

  - En tot cas, l'assessorament objecte de subvenció s'ha d'iniciar entre la data de la comunicació de concessió de l'ajuda i el 31 de desembre de 2018.

  Sancions

  Les establides en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regula les infraccions i sancions en matèria de subvencions.

  Enllaços

  Web IVACE.

  Contingut i durada de les tutories (quadre).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 20/2016, de 19 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per a impulsar la internacionalització empresarial. (DOGV núm. 7903 de 25/10/16).
  - Ordre 11/2017, d'11 de maig, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 20/2016, de 19 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per a impulsar la internacionalització empresarial. (DOGV núm. 8040 de 16/05/17).
  - RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2018, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen subvencions en el marc del Programa d'assessorament a empreses en matèria d'internacionalització "Xec Tutories Internacionalització", a càrrec del pressupost de l'exercici 2019. (DOGV nº 8459, de 8/01/19).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 20/2016, de 19 d'octubre (bases reguladores).

  Vegeu l'Ordre 11/2017, d'11 de maig (modificació bases).

  Vegeu la Resolució del 18 de desembre de 2018 (convocatòria).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.