Xec tutories internacionalització (assessorament a empreses 2021).

INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL IVACE

Codi SIA: 223850
|
Codi GVA: 18778
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Millorar l'estratègia de les pimes de la Comunitat Valenciana en els diversos àmbits de la internacionalització i així guanyar posició competitiva en els mercats exteriors per mitjà d'un acompanyament intensiu d'alta especialització i individualitzat, sota les modalitats següents: 1. Iniciació a...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

* ACTUACIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT L'IVACE subvencionarà, a través del programa "Xec tutories internacionalització", els honoraris del personal expert en matèria d'internacionalització que formen les empreses en les matèries indicades en el punt 2 de l'article 3 de la convocatòria. Aquest...

Saber més
Normativa
 • Ordre 20/2016, de 19 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases...
 • Ordre 11/2017, d'11 de maig, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica parcialment...
 • Resolució de 9 de febrer de 2021, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per la qual es convoquen subvencions...

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Pimes amb seu social a la Comunitat Valenciana que no incórreguen en cap de les prohibicions que s'estableixen en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i que complisquen la resta de requisits establits en l'article 4 de l'Ordre 20/2016, de 19 d'octubre. A l'efecte de la...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
1. Presentació de la sol·licitud i la documentació. 2. Quan la sol·licitud no complisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no s'acompanye de la documentació que d'acord amb aquesta convocatòria siga...
Saber més
Criteris de valoració
Perquè un projecte puga ser aprovat ha de tindre una puntuació mínima de 60 punts. Els projectes es prioritzaran atenent els criteris especificats a continuació i la ponderació que s'especifica sobre un total de 100 punts: 1. Característiques del projecte. Màxim 70 punts a) Coherència entre els...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

- De l'endemà al de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana fins al 12 de març de 2020. - Del 13 de març fins al 28 de maig de 2021. - Del 29 de maig de 2021 fins al 30 de setembre de 2021 (DOGV 9020 de 15/02/2021)

Documentació
- Sol·licitud omplida segons el model disponible en la pàgina web http://www.ivace.es. La tramitació de la sol·licitud suposa la signatura d'aquesta i dels annexos, i s'ha de presentar en el registre telemàtic de l'IVACE a través d'aquesta pàgina web. La presentació de la sol·licitud comporta...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La tramitació tant de la sol·licitud com, en general, del procediment ha de ser electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment d'un certificat de representant d'entitat -o de persona física per als empresaris individuals- emés per l'Autoritat de...
Saber més
  Enllaços

  Resolució

  Termini màxim
  1. La presidència de l'IVACE serà l'òrgan competent per a dictar les resolucions d'aprovació o denegació de les ajudes corresponents a aquesta convocatòria. Les ajudes s'adjudicaran en resolucions successives de la Presidència de l'IVACE després de la finalització dels períodes respectius, de...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  1. Les ajudes que s'estableixen en aquesta resolució es concediran sota la forma de subvenció i sota el règim de minimis. 2. La intensitat de l'ajuda serà d'un màxim del 90 % del cost dels honoraris del personal expert, sense que en cap cas l'ajuda puga superar els 3.000 euros. No obstant...
  Saber més
  Obligacions
  - Les obligacions de les empreses beneficiàries s'especifiquen en l'article 12 de l'Ordre 20/2016, de 19 d'octubre, sense perjudici de les previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. - Constitueixen obligacions essencials, que incumbeixen tant...
  Saber més
  Observacions

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Sancions
  Les establides en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regula les infraccions i sancions en matèria de subvencions.