• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Autorització a l'Administració per a consultar, de forma telemàtica, les dades d'identitat necessàries per a la percepció d'ajudes i subvencions en matèria d'economia de la Conselleria competent en la matèria. Economia.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Autorització a l'Administració per a consultar, de forma telemàtica, les dades d'identitat necessàries per a la percepció d'ajudes i subvencions en matèria d'economia de la Conselleria competent en la matèria. Economia.

  Objecte del tràmit

  Autoritzar la Conselleria competent en matèria d'economia perquè comprove directament, de forma telemàtica, les dades d'identitat de les persones per motiu de les quals es solicita una ajuda o subvenció en matèria d'economia social.

  En cas de no subscriure esta autorització, la persona està obligada a aportar els documents que acrediten les dades en els termes exigits per les normes reguladores del procediment de què es tracte.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones per motiu de les quals es solicita una ajuda o subvenció en matèria d'economia social a la Conselleria competent en eixa matèria.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En el termini establit per l'Administració en el procediment administratiu de què es tracte.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE AUXILIAR II DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
  AV. NAVARRO REVERTER, 2Ver plano
  46004 València
  Tel: 961971006
  SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA - VALÈNCIA
  AV. DE L'OEST, 36Ver plano
  46001 València
  Tel: 961271717
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA SOTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 1Ver plano
  46018 València
  Tel: 012
  SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 42Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964399080
  SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA - ALACANT
  C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 965900325

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18784

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Impresos associats

  [AUTDATES] CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES EN PROCEDIMENTS EN MATÈRIA D'ECONOMIA SOCIAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18784

  Tramitació

  1. De conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'autorització pot realitzar-se per mitjans electrònics PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar. Aquesta modalitat telemàtica és obligatòria per a les persones compreses en l'article 14, apartats 2 i 3, de l'esmentada Llei 39/2015 i voluntària per a les persones físiques.

  2. Per a presentarles per mitjà de la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persones físiques), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (hi ha més informació respecte dels certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat, en https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  En el cas d'utilitzar un certificat digital d'una persona actuant en representació d'una altra persona, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació del qual està disponible:

  - En http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp

  - I en https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/

  3. Si feu clic en l'enllaç directe que s'acaba d'indicar al principi d'aquest apartat o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia PROP), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar l'autorització omplida i firmada digitalment que s'ha d'aportar i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent.

  4. Respecte del document que s'ha d'annexar:

  - En l'apartat "Impresos associats" (a més de en el propi tràmit telemàtic) hi ha un model normalitzat i emplenable, que després d'omplir-se S'HA DE SIGNAR DIGITALMENT. Per a fer-ho, l'Autoritat Certificadora de la Comunitat Valenciana (ACCV) ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (aneu a http://www.accv.es per a obtindre més informació sobre aquest tema), encara que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents pdf que podeu utilitzar.

  - És recomanable que, en primer lloc, ompliu, signeu i guardeu electrònicament l'autorització a annexar en el vostre ordinador, de manera que posteriorment la pugueu incorporar en el pas corresponent del tràmit telemàtic. No obstant això, també podrà fer-ho en este mateix pas.

  5. Teniu més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent:

  http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

  Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en l'adreça indicada. Si teniu algun problema en la tramitació telemàtica, comproveu si hi ha alguna indicació en elles per a solucionar-ho. En el cas que continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a través d'un dels següents correus electrònics en funció del tipus de problema de què es tracte:

  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es

  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Orde 23/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball , per la qual s'establixen les bases reguladores de les ajudes per al foment de les empreses cooperatives i de les societats laborals, i de l'ocupació en les mateixes, a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7907, de 31/10/2016).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/2003, de 17 de novembre

  Vegeu l'Ordre 23/2016, de 27 d'octubre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.