• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

Autorització de consulta telemàtica de dades de discapacitat per a gestió ajudes corresponents a l'Ordre 6/2016.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Autorització de consulta telemàtica de dades de discapacitat per a gestió ajudes corresponents a l'Ordre 6/2016.

  Objecte del tràmit

  Autorització de consulta telemàtica de dades de discapacitat per a gestió ajudes corresponents a l'Orde 6/2016, de 27 de juny, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball , per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al foment de l'ocupació de persones amb discapacitat o diversitat funcional en Centres Especials d'Ocupació (CEE) i enclavaments laborals.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El Servici d'Igualtat d'Oportunitats en l'Ocupació, amb funcions de qualificació i registre de centres especials d'ocupació a la Comunitat Valenciana, seguiment i control dels centres especials d'ocupació i gestió de les ajudes, tant als centres especials d'ocupació com a les empreses ordinàries que contracten treballadors procedents d'un enclavament laboral subscrit amb un centre especial d'ocupació .

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En qualsevol moment de la vigència de l'Orde 6/2016

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social (BOE núm. 289, de 03/12/2013).
  - Ordre de 16 d'octubre de 1998 per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió de les ajudes i subvencions públiques destinades al foment de la integració laboral dels minusvàlids en centres especials d'ocupació i treball autònom (BOE núm. 279, de 21/11/1998).
  - Orde 6/2016, de 27 de juny, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al foment de l'ocupació de persones amb discapacitat o diversitat funcional en Centres Especials d'Ocupació (CEE) i enclavaments laborals (DOGV núm. 7822, de 06/07/2016).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre

  Vegeu l'Ordre de 16 d'octubre de 1998

  Vegeu l'Ordre 6/2016, de 27 de juny

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.