• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Premis de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible a la Comunitat Valenciana (IV edició)

  Objecte del tràmit

  L'objectiu de la IV Edició dels Premis de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible a la Comunitat Valenciana és promocionar mesures a favor de la mobilitat sostenible per part d'entitats locals, empreses, institucions, centres educatius, etc.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Als premis de la categoria 1 es podran presentar ajuntaments; als de la categoria 2, institucions, organitzacions sense ànim de lucre, empreses i altres entitats; als de la categoria 3, persones, entitats i associacions sense ànim de lucre, i als de la categoria 4, alumnes matriculats/ades en universitats situades a la Comunitat Valenciana.

  S'estableixen les categories i subcategories següents:

  1. Premis SEMcv per a ajuntaments.
  S'estableixen tres subcategories atenent el nombre d'habitants segons la font més recent de l'INE.
  1.a) Premis SEMcv per a ajuntaments de més de 50.000 habitants.
  1.b) Premis SEMcv per a ajuntaments de 20.000 a 50.000 habitants.
  1.c) Premis SEMcv per a ajuntaments de menys de 20.000 habitants.

  En la categoria d'ajuntaments, es valoraran, entre altres, les accions següents: plans, estratègies, estudis i programes de mobilitat aprovats en consell de govern municipal; mesures que milloren les condicions per a caminar (com a manera universal respecte a la seguretat, el confort i el gaudi de l'espai públic),com la implantació de carrers o àrees per als vianants; promoció de l'accessibilitat universal en mesures de mobilitat a la ciutat; actuacions de foment que donen preferència i accessibilitat al transport públic; polítiques de foment de la bicicleta en general, pública i/o privada (com la creació d'un sistema públic de lloguer de bicicletes, la construcció de carril bici, etc.); implantació de vehicles de baixes emissions, híbrids o elèctrics, en l'àmbit municipal o de les contractes de l'ajuntament; foment de l'estacionament regulat o aparcaments de dissuasió amb estacions o parades del transport públic; desenvolupament de jornada sobre mobilitat sostenible, campanyes de conscienciació i/o formació; mesures de millora de la càrrega i descàrrega de mercaderies; mesures de reducció de desplaçaments en vehicle privat (cotxe compartit o vehicles multiusuaris) en l'àmbit municipal.

  En el cas que es presenten candidatures de diputacions provincials o mancomunitats, s'enquadraran en la subcategoria corresponent segons la població que els corresponga.

  2. Premis SEMcv per a institucions, organitzacions sense ànim de lucre, empreses i altres entitats.
  En aquesta categoria es recolliran, entre altres, les accions següents: sistemes innovadors de mobilitat sostenible; promoció de l'accessibilitat universal en mesures de mobilitat; camins escolars segurs en col·legis; promoció de l'ús de la bicicleta en la mobilitat al treball o al centre d'activitat; mesures d'eficiència energètica i disminució d'emissions, com la implantació de vehicles de baixes emissions o flotes verdes, híbrids o elèctrics, en l'àmbit de l'empresa o institució; campanyes de conscienciació i/o formació, mesures de foment de la mobilitat sostenible; aprovació d'un pla de mobilitat sostenible d'empresa o centre d'activitat; la implantació d'un sistema d'autobusos d'empresa; mesures de reducció de desplaçaments (cotxe compartit, teletreball, proximitat residència-centre de treball); esdeveniments i actes de suport rellevants a favor del transport públic i la mobilitat sostenible.

  3. Premis SEMcv a la tasca de difusió i divulgació de la mobilitat sostenible, destinada a persones, entitats i associacions sense ànim de lucre que hagen exercit aquesta funció en l'àmbit de la seua activitat pròpia, periodística, docent, investigadora, de disseny o publicitat.

  4. Premis SEMcv a treballs d'escola, realitzats per alumnes matriculats/ades en universitats situades a la Comunitat Valenciana que hagen investigat i aprofundit en els valors i objectius de la mobilitat sostenible.

  Requeriments

  Els ajuntaments, les organitzacions, les institucions, les empreses, els centres educatius (universitats, col·legis, etc.), consorcis industrials (polígons, parcs empresarials, etc.), centres comercials, centres socials (poliesportius, biblioteques, etc.), associacions sense ànim de lucre i comunitats de veïnatge que hagen desenvolupat accions a favor de la mobilitat sostenible. També es convoquen els professionals dels mitjans de comunicació, docència, disseny, publicitat i associacions sense ànim de lucre que hagen col·laborat en la difusió de la mobilitat sostenible en l'àmbit de la Comunitat Valenciana des de l'àmbit de la seua activitat professional o de voluntariat, així com també el personal investigador i estudiants universitaris/àries, cada un en el seu àmbit d'activitat i dins del període elegible, és a dir, accions executades entre el 4 d'agost de 2018 i la data de tancament de presentació de candidatures a aquests premis.

  S'exceptuen els treballs d'escola; per a aquests el període elegible serà des de l'entrada en vigor de la Llei 6/2011, d'1 d'abril, de mobilitat de la Comunitat Valenciana (16 de maig de 2011), fins a la data de tancament de presentació de candidatures d'aquests premis.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La data límit de recepció de les candidatures serà el 9 d'agost de 2019 a les 14.00 h.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les persones candidates poden presentar fins a tres accions als premis. La inscripció i aportació de la informació requerida que s'especifica en aquestes bases s'ha de fer a través d'un formulari que es troba en la web de la Conselleria Politica Territorial, Obres Públiques i mobilitat (http://www.premismobilitatcv.es)
  Els camps que han d'omplir les persones participants en les diferents categories són:

  1. Categoria Premis SEMcv per a ajuntaments.
  a. Dades del municipi:
  Nom del municipi
  Nombre d'habitants
  Adreça postal
  Persona de contacte/càrrec en l'ajuntament
  Telèfon de contacte
  Correu electrònic de contacte
  b. Accions presentades. Per a cada acció presentada, s'ha d'aportar la següent informació omplint els següents camps del formulari digital:
  - Títol de l'acció o actuació.
  - Descripció.
  - Localització, data o període de l'acció (en què almenys una part del període estiga en període elegible de la convocatòria), explicació succinta de com s'originarà l'acció i ressenya de l'acció.
  - Contribució a la mobilitat sostenible: cal assenyalar si impulsa les formes netes i actives (com caminar i pedalejar), el transport públic i/o les motoritzacions no contaminants.
  - Definició de l'abast i l'impacte social de l'acció: cal assenyalar el caràcter inclusiu de l'acció especialment pel que fa a persones majors, infants o persones amb mobilitat reduïda. Cal indicar si està vinculada a un procés participatiu previ, el grau d'acceptació per part de la societat, el grau de satisfacció mostrat pels usuaris i les usuàries, i el nombre de persones beneficiades.
  - Efectes sobre la seguretat física i la salut de les persones: per exemple, reduint la distància entre encreuaments accessibles per als vianants, la distància d'encreuament, eliminant barreres físiques d'itineraris per als vianants, disminuint la velocitat dels vehicles motoritzats, calmant el trànsit mitjançant canvis de sentit, implantant zones 30, reduint el nombre de vehicles contaminants o introduint tecnologies netes, mesurant els nivells de contaminació en punts sensibles per a avaluar on són necessàries mesures correctores, incorporant arbrat d'ombra com a equipament imprescindible en el nostre clima.
  - Reportatge fotogràfic: s'hi poden incloure fins a cinc fotografies o imatges per acció, que podran ser el doble per a mostrar la diferència d'estat entre abans i després. Han de ser de qualitat superior a 5 MB.
  - Marc de l'acció: cal indicar si la candidatura forma part d'una estratègia de conjunt amb accions vinculades que desenvolupa o és aïllada i l'origen de la seua posada en marxa (com, per exemple, un PMUS, Agenda XXI, programa de paisatge, procés de participació ciutadana o d'altres).
  - Requalificació paisatgística de l'àmbit d'actuació: per exemple, amb la incorporació d'arbrat d'espècies i port adequat, valoració del patrimoni existent cultural o natural, restauració de la via, recuperació de l'espai públic, adequació transitòria o disseny integrat de senyalística per a les formes actives.
  - Innovació i mobilitat 2.0: estratègies, idees i projectes aplicats per a fer que la mobilitat urbana siga més sostenible gràcies a les noves tecnologies, l'experimentació intel·ligent, la investigació, el disseny i l'enginyeria.
  - Difusió mediàtica que s'ha fet de l'acció: explicació de la promoció en els mitjans de comunicació de l'acció en qüestió (notícies de premsa, xarxes socials, falques de ràdio, etc.).
  - Certificat de veracitat: declaració signada en què s'indique que tot el que recull la fitxa és cert i que es correspon amb la tasca realitzada en el període elegible dels premis.

  2. Categoria Premis SEMcv per a institucions, organitzacions sense ànim de lucre, empreses i altres entitats.
  a. Dades de l'organització/institució/empresa o altres:
  Nom de l'entitat
  Tipus d'entitat: organització, institució, empresa o altres
  Adreça
  Persona de contacte/càrrec
  Telèfon de contacte
  Correu electrònic de contacte
  b. Accions presentades. Per a cada acció presentada, s'ha d'aportar la informació omplint els següents camps del formulari digital:
  - Títol de l'acció o actuació.
  - Descripció.
  - Localització, data o període de l'acció (en què almenys una part del període estiga en període elegible de la convocatòria), explicació succinta de com s'originarà l'acció i ressenya de l'acció.
  - Contribució a la mobilitat sostenible: cal assenyalar si impulsa les fotmes netes i actives (com caminar i pedalejar), el transport públic i/o les motoritzacions no contaminants.
  - Definició de l'abast i l'impacte social de l'acció: cal assenyalar el caràcter inclusiu de l'acció especialment pel que fa a persones majors, infants o persones amb mobilitat reduïda. Cal indicar si està vinculada a un procés participatiu previ, el grau d'acceptació per part de la societat, el grau de satisfacció mostrat pels usuaris i les usuàries, i el nombre de persones beneficiades.
  - Efectes sobre la seguretat física i la salut de les persones: per exemple, reduint la distància entre encreuaments accessibles per als vianants, la distància d'encreuament, eliminant barreres físiques d'itineraris per als vianants, disminuint la velocitat dels vehicles motoritzats, calmant el trànsit mitjançant canvis de sentit, implantant zones 30, reduint el nombre de vehicles contaminants o introduint tecnologies netes, mesurant els nivells de contaminació en punts sensibles per a avaluar on són necessàries mesures correctores, incorporant arbrat d'ombra com a equipament imprescindible en el nostre clima, etc.
  - Reportatge fotogràfic: s'hi poden incloure fins a cinc fotografies o imatges per acció, que podran ser el doble per a mostrar la diferència d'estat entre abans i després. Han de ser de qualitat superior a 5 MB.
  - Marc de l'acció: cal indicar si la candidatura forma part d'una estratègia de conjunt amb accions vinculades que desenvolupa o és aïllada i l'origen de la seua posada en marxa (com, per exemple, un PMUS, Agenda XXI, programa de paisatge, procés de participació ciutadana o d'altres).
  - Requalificació paisatgística de l'àmbit d'actuació: per exemple, amb la incorporació d'arbrat d'espècies i port adequat, valoració del patrimoni existent cultural o natural, restauració de la via, recuperació de l'espai públic, adequació transitòria o disseny integrat de senyalística per a les formes actives.
  - Innovació i mobilitat 2.0: estratègies, idees i projectes aplicats per a fer que la mobilitat urbana siga més sostenible gràcies a les noves tecnologies, l'experimentació intel·ligent, la investigació, el disseny i l'enginyeria.
  - Difusió mediàtica que s'ha fet de l'acció: explicació de la promoció en els mitjans de comunicació de l'acció en qüestió (notícies de premsa, xarxes socials, falques de ràdio).
  - Implicació a grups socials, grup motor, impulsors o col·laboradors. Vinculació amb estructures associatives presents o induïdes per la mateixa acció. Descripció succinta dels canals de participació utilitzats.
  - Certificat de veracitat: declaració signada en què s'indique que tot el que recull la fitxa és cert i que es correspon amb la tasca realitzada en el període elegible dels premis.

  3. Premis SEMcv a la tasca de difusió i divulgació de la mobilitat sostenible, destinada a persones, entitats i associacions sense ànim de lucre que hagen exercit aquesta funció en l'àmbit de la seua activitat periodística, docent, investigadora, de disseny, publicitat o altres. Els camps que cal omplir en el formulari digital són:

  a. Dades de la candidatura:
  Noms i cognoms de la persona candidata o dels membres de l'equip
  Nom de l'empresa, entitat o associació sense ànim de lucre a la qual representa
  Persona de contacte/càrrec
  Telèfon de contacte
  Correu electrònic de contacte
  b. Treball presentat: per a cada acció presentada, s'ha d'aportar la informació omplint els següents camps del formulari digital:
  - Títol.
  - Data de publicació o realització del treball.
  - Ressenya del treball o l'acció desenvolupada.
  - Mitjà o lloc en el qual es publica o situa l'acció. Resum en format digital de la publicació, emissió del treball o l'acció divulgativa realitzada (màxim 2 pàgines format DIN-A4).
  - Impacte social: valoració de l'acceptació que ha tingut per part de la societat i audiència.
  - Descripció de l'interés, el caràcter innovador o creatiu que té la comunicació.
  - Si el treball original es troba disponible en un mitjà digital de lliure accés, s'ha d'especificar l'enllaç a aquest.
  - Certificat de veracitat: declaració signada en què s'indique que tot el que recull la fitxa és cert i que es correspon amb la tasca realitzada en el període elegible dels premis.

  4. Categoria Premis SEMcv a treballs d'escola, realitzats per alumnes matriculats/ades en universitats situades a la Comunitat Valenciana que hagen investigat i aprofundit en els valors i objectius de la mobilitat sostenible.
  Poden presentar-se a aquesta categoria treballs acadèmics universitaris, com a treballs finals de grau (TFG), de màster (TFM) o treballs acadèmics de cursos i tallers desenvolupats en equip.
  Els camps que cal omplir en el formulari digital són:
  a. Dades de la candidatura:
  Nom i cognoms dels /de les estudiants. En cas d'equips de diversos/erses estudiants s'ha d'identificar un/a representant que ha de facilitar les seues dades de contacte.
  Nom de la universitat en la qual s'ha desenvolupat el treball
  Telèfon de contacte
  Correu electrònic de contacte
  b. Treball presentat: per a cada acció presentada, s'ha d'aportar la informació omplint els següents camps del formulari digital:
  - Títol.
  - Data de publicació, entrega o defensa del treball.
  - Programa acadèmic en el qual s'ha realitzat el treball.
  - Ressenya del treball o l'acció desenvolupada.
  - Contribució a la mobilitat sostenible: cal assenyalar si impulsa les fotmes netes i actives (com caminar i pedalejar), el transport públic i/o les motoritzacions no contaminants.
  - Definició de l'abast i l'impacte social de l'acció: caràcter inclusiu de l'acció especialment pel que fa a persones majors, infants o persones amb mobilitat reduïda, vinculació a un procés participatiu previ, grau d'acceptació per part de la societat, graus de satisfacció mostrats pels usuaris i per les usuàries, nombre de persones beneficiades, etc.
  - Efectes sobre la seguretat física i la salut de les persones: per exemple, reduint la distància entre encreuaments accessibles per als vianants, la distància d'encreuament, eliminant barreres físiques d'itineraris per als vianants, disminuint la velocitat dels vehicles motoritzats, calmant el trànsit mitjançant canvis de sentit, implantant zones 30, reduint el nombre de vehicles contaminants o introduint tecnologies netes, mesurant els nivells de contaminació en punts sensibles per a avaluar on són necessàries mesures correctores, incorporant arbrat d'ombra com a equipament imprescindible en el nostre clima, etc.
  - Requalificació paisatgística de l'àmbit d'actuació: per exemple, amb la incorporació d'arbrat d'espècies i port adequat, valoració del patrimoni existent cultural o natural, restauració de la via, recuperació de l'espai públic, adequació transitòria o disseny integrat de senyalística per a les formes actives.
  - Innovació i mobilitat 2.0: estratègies, idees i projectes aplicats per a fer que la mobilitat urbana siga més sostenible gràcies a les noves tecnologies, l'experimentació intel·ligent, la investigació, el disseny i l'enginyeria.
  - Documents resum en format digital: s'ha de presentar en format editable i PDF una memòria d'extensió no superior a dues pàgines format DIN-A4, fins a 3 imatges i documentació gràfica d'extensió no superior a dues pàgines format DIN-A3 de composició lliure.
  - Si el treball original es troba disponible en un repositori institucional de lliure accés, cal especificar l'enllaç a aquest.
  - Certificat de veracitat: declaració signada en què s'indique que tot el que recull la fitxa és cert i que es correspon amb la tasca realitzada en el període elegible dels premis.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Una vegada revisades i avaluades totes les candidatures, la Secretaria Tècnica, sota la supervisió de la Direcció General competent en matèria de mobilitat, presentarà a cada un dels membres del jurat un dossier de fitxes que reculla tots els camps requerits i que contindrà:
  1. La preselecció de les propostes, en cas que siga necessària.
  2. Avaluació orientativa de totes les candidatures d'acord amb els criteris i les valoracions anteriorment exposats.
  Aquest dossier serà la documentació de treball a partir de la qual el jurat procedirà a la confirmació de la preselecció de propostes (en cas que es realitze, i s'hi podran afegir les que consideren necessàries) i a l'elecció de les persones guanyadors en cada una de les categories i subcategories.

  El lliurament dels Premis SEMcv 2019 es farà a València, en un acte organitzat per la Conselleria de Politica Territorial, Obres Públiques i mobilitat, que tindrà lloc durant la Setmana Europea de la Mobilitat (del 16 al 22 de setembre de 2019).

  En cada categoria i subcategoria dels premis es concediran els següents:
  1. Primer premi: que reconeixerà el municipi de cada subcategoria i la institució, l'empresa o l'organització i els treballs d'escola que hagen destacat sobre els altres en aquesta convocatòria.
  2. Segon premi: que reconeixerà el municipi de cada subcategoria i la institució, l'empresa o l'organització i els treballs d'escola que, sense haver sigut guanyadors, hagen destacat en segon lloc com a ferms impulsors de la mobilitat sostenible.
  3. Tercer premi: que reconeixerà el municipi de cada subcategoria i la institució, l'empresa o l'organització i els treballs d'escola que, sense haver sigut guanyadors, hagen destacat en tercer lloc com a ferms impulsors de la mobilitat sostenible.
  En el cas de la categoria de divulgació de la mobilitat sostenible, només es concedirà un premi al treball que haja destacat sobre la resta.
  Les candidatures premiades en cada categoria/subcategoria rebran un diploma oficial acreditatiu, així com el dret a utilitzar indefinidament el logotip dels premis que mostre la categoria i el premi que han rebut, així com l'any en què ho han fet.
  La Conselleria es reserva el dret d'atorgar premis compartits dins de cada categoria, així com de deixar-ne vacant alguna en el cas que el jurat estime que cap de les candidatures és mereixedora del premi en qüestió.

  Inici
 • Informació complementària

  Estarà presidit pel director general competent en matèria de mobilitat de la Generalitat Valenciana. El cap del Servei de Mobilitat Urbana assumirà la secretaria del jurat.

  Així mateix, integrarà el jurat un/a representant de cada una de les institucions següents:
  - Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball).
  - Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental (Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica).
  - Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
  - Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de la Comunitat Valenciana.
  - Col·legi d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana.
  - Un/a professional expert/a en transport de reconegut prestigi.

  El jurat es reunirà a principi del mes de setembre i abans de la celebració de la SEM, per a procedir a l'elecció de les candidatures guanyadores de cada una de les categories i subcategories dels premis. En cas d'empat en les votacions, el president tindrà vot de qualitat.

  Criteris de valoració

  Durant el mes d'agost i primers de setembre, amb suficient antelació a la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat (SEM), la Secretaria Tècnica dels Premis SEMcv 2019 traslladarà la informació aportada per cada una de les candidatures a una fitxa tipus, en què es podran visualitzar els diferents camps requerits en aquestes bases i que ha d'incloure una valoració preliminar en la qual es reflectisquen els camps en els quals l'acció destaque respecte a les altres.

  Les candidatures presentades les valorarà la Secretaria Tècnica dels Premis SEMcv 2019, de forma preliminar i respecte als camps assenyalats en aquestes bases, d'acord amb els criteris següents i en funció de la categoria a la qual s'opta:

  1. Premis SEMcv per a ajuntaments:
  - Contribució a la mobilitat sostenible.
  - Abast i impacte social de l'acció.
  - Millores qualitatives i quantitatives respecte a la seguretat física i ambiental de les persones.
  - Marc de l'acció.
  - Requalificació paisatgística. Es valorarà l'adequació de la proposta a l'escala humana, la naturalització de l'àmbit d'actuació amb la incorporació de l'arbrat i els elements vegetals adequats o la valoració del patrimoni existent.
  - Innovació i mobilitat 2.0. Caràcter nou i exportable de l'acció, l'aplicació o el desenvolupament d'aquesta vinculada a noves tecnologies o visió de futur.
  - Difusió mediàtica que s'ha fet de l'acció.

  2. Premis SEMcv per a institucions, organitzacions sense ànim de lucre i empreses.
  - Contribució a la mobilitat sostenible.
  - Abast i impacte social de l'acció.
  - Millores qualitatives i quantitatives respecte a la seguretat física i ambiental de les persones.
  - Marc de l'acció.
  - Requalificació paisatgística. Es valorarà l'adequació de la proposta a l'escala humana, la naturalització de l'àmbit d'actuació amb la incorporació de l'arbrat i els elements vegetals adequats o la valoració del patrimoni existent.
  - Innovació i mobilitat 2.0 Caràcter innovador i exportable de l'acció, aplicació o desenvolupament d'aquesta vinculada a noves tecnologies o visió de futur.
  - Difusió mediàtica que s'ha fet de l'acció.
  - Grau d'implicació de diferents grups socials i arrelament de l'acció.

  3. Premis SEMcv a la tasca de difusió i divulgació de la mobilitat sostenible:
  - Contribució a la mobilitat sostenible.
  - Impacte social i grau d'exposició de l'acció.
  - Innovació i creativitat en la comunicació tradicional de la mobilitat.

  4. Premis SEMcv a treballs d'escola en pro de la mobilitat
  sostenible:
  - Contribució a la mobilitat sostenible.
  - Millores qualitatives i quantitatives respecte a la seguretat física i ambiental de les persones.
  - Requalificació paisatgística. Es valorarà l'adequació de la proposta a l'escala humana, la naturalització de l'àmbit d'actuació amb la incorporació de l'arbrat i els elements vegetals adequats o la valoració del patrimoni existent.
  - Creativitat, innovació i mobilitat 2.0. Caràcter nou i exportable de l'acció, aplicació o desenvolupament d'aquesta vinculada a noves tecnologies o visió de futur.

  Obligacions

  1. Les persones participants s'obliguen a cedir a la Generalitat els drets d'explotació corresponents a l'eventual edició dels materials lliurats en les sol·licituds, de manera que Generalitat pot utilitzar, per si mateixa o a través de terceres persones, físiques o jurídiques, de la forma que estime més convenient per als seus interessos, qualssevol de les imatges o elements que conformen aquesta edició.

  2. Així mateix, les persones participants s'obliguen a assumir les responsabilitats que puguen resultar de la utilització dels textos, les imatges i altres elements creatius aportats per aquestes en la realització del treball i la propietat dels quals siga de terceres persones o entitats alienes a la present convocatòria.

  Enllaços

  Formulari d'inscripció

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Resolució de 21 de juny de 2019, de la Conselleria de Politica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es convoca la IV Edició dels Premis de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible a la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 8580, de 28/06/19).

  Llista de normativa

  Vegeu la Resolució de 21 de juny.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.