• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Convocatòria de subvencions dirigides a la realització de programes d'interés general per a atendre finalitats de caràcter social a càrrec del tram autonòmic de l'assignació tributària del 0,7 % de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques a la Comunitat Valenciana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de subvencions dirigides a la realització de programes d'interés general per a atendre finalitats de caràcter social a càrrec del tram autonòmic de l'assignació tributària del 0,7 % de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques a la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  La finalitat de les subvencions que es convoquen és finançar els programes d'interés general per a atendre finalitats d'interés social destinats a cobrir les necessitats específiques d'assistència social dirigides a l'atenció de les persones en situació de pobresa i exclusió social o que es troben en altres situacions d'especial vulnerabilitat a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Poden accedir a la condició de beneficiàries de les subvencions regulades en aquesta ordre les entitats del tercer sector d'acció social definides en l'article 2 de la Llei 43/2015, de 9 d'octubre, del tercer sector d'acció social, així com les entitats o organitzacions no governamentals .
  2. També poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les agrupacions d'organitzacions, sense personalitat jurídica.

  Requeriments

  1. Els requisits que han de complir les entitats beneficiàries són:
  a) Tindre seu o delegació permanent a la Comunitat Valenciana.
  b) No tindre finalitats de lucre.
  c) Tindre finalitats institucionals adequades recollides en els seus estatuts per a la realització de les activitats considerades finançables en cada resolució de convocatòria.
  d) Estar legalment constituïda, almenys amb dos anys d'antelació a la data de publicació de la convocatòria de subvencions.
  e) Estar degudament inscrites en el corresponent registre administratiu dins del termini de presentació de les sol·licituds de subvenció.
  f) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant de la Generalitat i l'Estat, i de les obligacions tributàries davant de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
  g) Trobar-se al corrent del reintegrament de les subvencions.
  h) No incórrer en cap de les circumstàncies que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  En el cas d'agrupacions d'organitzacions sense personalitat jurídica de l'apartat 4 de l'article 2, aquests requisits s'entendran per a cada una de les entitats que conformen l'agrupació.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  L'import previst en els pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019 en la línia S5177 del capítol 4 de despeses dotada amb 14.240.000,00 euros destinada a finançar els eixos de treball d'1 al 15, i la línia de subvenció S5185 del capítol 7 de despeses, dotada amb 1.760.000,00 destinada a finançar els eixos 16 i 17 de despeses de naturalesa de capital.

  Si, abans de la resolució de concessió, es produïra un increment dels crèdits disponibles en les línies pressupostàries, s'assignarà a cada eix un import proporcional a l'establit en cada línia pressupostària d'aquesta convocatòria.
  La quantia de les ajudes es determinarà en aplicació del que disposa l'article 14 de l'Ordre 8/2019.

  Respecte de tots els programes objecte de subvenció, s'ha de presentar la memòria d'actuació justificativa abans del 28 de febrer de 2021.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 8651, de 08/10/2019).
  Finalitza el 30/10/2019.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Annex I - Resum de programes sol·licitats del 16 al 50 convocatòria 2019 (només en el cas de presentar més de 15 programes)
  - Annex II - Memòria explicativa de l'entitat convocatòria 2019
  - Annex III - Memòria explicativa del programa eixos de l'1 al 15 convocatòria 2019
  - Annex IV - Memòria explicativa programa eix 16 - Equipament
  - Annex V- Memòria explicativa programa eix 17 - Obres
  - Model de domiciliació bancària.
  - Documentació recollida en l'article 8.3 de l'Ordre 8/2019.
  - En el cas de programes que siguen executats per diverses entitats, s'ha de presentar per cada programa un full de càlcul en format excel o libre office, en el qual s'han d'especificar els imports i percentatges de participació de les entitats executants.

  Aquests models estaran disponibles tant en el tràmit telemàtic de la sol·licitud de la subvenció com en la pàgina web de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítques
  Inclusives.
  La sol·licitud telemàtica està accessible en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es

  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18834

  Impresos associats

  [ANNEX I] CONVOCATÒRIA 2019 - RELACIÓ DELS PROGRAMES 16 A 50 SOL·LICITATS

  [ANNEX II] CONVOCATÒRIA 2019 - MEMÒRIA EXPLICATIVA DE L'ENTITAT

  [ANNEX III] CONVOCATÒRIA 2019 - MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA EIX 1 AL 15

  [ANNEX IV] MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA EIX 16 - EQUIPAMENT CONVOCATORIA 2019

  [ANNEX V] MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA EIX 17- OBRES CONVOCATORIA 2019

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Conforme al que preveu l'article 6 de l'Ordre 8/2019, serà competent per a l'ordenació i instrucció del procediment la direcció general competent en matèria d'acció comunitària.

  De conformitat amb el que estableix l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, durant la instrucció de l'expedient es podran requerir de forma telemàtica l'esmena de la documentació presentada a través de la plataforma bústia del ciutadà.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució per la qual es concedisquen o deneguen les subvencions es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la pàgina web de la direcció general competent en matèria d'acció comunitària. http://www.inclusio.gva.es/va/web/integracion-inclusionsocial-cooperacion d'acord amb l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  La directora general competent en matèria d'acció comunitària és l'òrgan competent per a la resolució del procediment per delegació de la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives. La seua resolució posa fi a la via administrativa.
  Contra aquesta resolució, de conformitat amb els articles 114, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició, en el termini d'un mes, o, directament, un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SUB_SOCIAL_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18834

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.

  https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  Informació adicional

  La sol·licitud telemàtica està accessible en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es i constarà d'una part general (comuna per a totes les sol·licituds de subvenció a la Generalitat) i d'una part específica corresponent a la present convocatòria.

  Inici
 • Informació complementària

  Requisits dels programes finançables (art. 5 de l'Ordre 8/2019)

  Criteris de valoració

  Per a tots els aspectes no previstos en l'Ordre 8/2019 serà aplicable la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.
  1. Criteris objectius de valoració de les entitats sol·licitants (màxim 100 punts). Article 10 de l'Ordre 8/2019.
  2. Criteris objectius de valoració dels programes amb despeses de naturalesa corrent (màxim 100 punts). Article 11.1 de l'Ordre 8/2019.
  3. Criteris objectius de valoració dels programes amb despeses de naturalesa de capital (màxim 100 punts). Article 12.1 (equipament) i article 12.2 (obres) de l'Ordre 8/2019.

  Obligacions

  Les entitats o organitzacions beneficiàries de la subvenció, a més del que preveu l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, estan obligades a complir les obligacions de l'article 20 de l'ordre.

  Sancions

  El règim sancionador s'aplicarà per la comissió d'infraccions administratives prevista en la normativa bàsica estatal a aquelles entitats o organitzacions que siguen responsables d'aquestes i es regirà pel que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12.02.2015)

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, de la Direcció de l'Estat, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25.07.2006).
  - Ordre 8/2017, de 6 d'octubre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides a la realització de programes d'interés general per a atendre finalitats de caràcter social a càrrec a l'assignació tributària del 0,7 % de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8147, d'11/10/2017).
  - Correcció d'errors de l'Ordre 8/2017, de 6 d'octubre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides a la realització de programes d'interés general per a atendre finalitats de caràcter social a càrrec de l'assignació tributària del 0,7 % de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8149, d'16/10/17).
  - RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les subvencions dirigides a la realització de programes d'interés general per a atendre finalitats de caràcter social a càrrec de l'assignació tributària del 0,7 per 100 de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques a la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8408, de 23/10/2018)
  - RESOLUCIÓ de 3 d'octubre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les subvencions dirigides a la realització de programes d'interés general per a atendre finalitats de caràcter social amb càrrec al tram autonòmic de l'assignació tributària del 0,7 % de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (DOGV núm. 8651, de 8/10/2019).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/2003, de 17 de desembre.

  Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer.

  Vegeu el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

  Vegeu l'Ordre 8/2017, de 6 d'octubre (bases reguladores).

  Vegeu la correcció d'errors de l'Ordre 8/2017, de 6 d'octubre

  Vegeu la Resolució de 18 d'octubre de 2018.

  Vegeu la Resolució de 3 d'octubre de 2019.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.