Detall de Procediments

Ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat industrial mitjançant accions desenvolupades per associacions empresarials d'àmbit multisectorial i comarcal, així com el programa d'ajudes per a donar suport a actuacions que milloren la competitivitat de les àrees industrials en la Comunitat Valenciana, desenvolupades per entitats gestores, per a l'exercici 2022 (INENT2). Indústria.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat industrial mitjançant accions desenvolupades per associacions empresarials d'àmbit multisectorial i comarcal, així com el programa d'ajudes per a donar suport a actuacions que milloren la competitivitat de les àrees industrials en la Comunitat Valenciana, desenvolupades per entitats gestores, per a l'exercici 2022 (INENT2). Indústria.

  Objecte del tràmit

  La concessió de subvencions en matèria d'industrialització, en règim de concurrència competitiva, per a donar suport a accions dels següents programes d'ajudes:

  a) PROGRAMA I: ajudes per a donar suport a plans d'actuacions que milloren la competitivitat i la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de les empreses industrials de la Comunitat Valenciana, desenvolupats per associacions empresarials industrials d'àmbit multisectorial i comarcal.

  b) PROGRAMA II: ajudes per a donar suport a actuacions que milloren la competitivitat de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana, desenvolupades per entitats que gestionen àrees industrials.


  En concret, el detall de les ACTUACIONS SUBVENCIONABLES EN 2022 és el següent:

  En l'exercici 2022 només seran subvencionables les actuacions següents DESENVOLUPADES ENTRE L'1 DE GENER DE 2022 I LA DATA DE JUSTIFICACIÓ de la subvenció:

  a) Conformement al PROGRAMA D'AJUDES I: els plans d'actuacions realitzats per associacions empresarials industrials d'àmbit multisectorial i comarcal, que agrupen almenys un 50% d'empreses industrials , i que s'emmarquen en alguna o algunes de les tipologies prioritzades en el Pla Estratègic de la Indústria Valenciana que s'indiquen en l'apartat 1 del resolc cinqué de la Resolució de convocatòria:

  - INNOVACIÓ
  - INDÚSTRIA 4.0
  - INTERNACIONALITZACIÓ I CADENA DE VALOR
  - FORMACIÓ I TALENT
  - COOPERACIÓ

  El pressupost mínim subvencionable del pla d'actuacions serà de 10.000 euros, IVA exclòs. Les sol·licituds que tinguen un pressupost subvencionable total que no arribe a aquest import mínim seran desestimades.Si en la fase de justificació de la subvenció l'import total admés com justificat no aconsegueix el citat pressupost mínim subvencionable, s'acordarà la revocació total de la subvenció i la pèrdua del dret a aquesta.

  b) D'acord amb el PROGRAMA D'AJUDES II: les següents actuacions que milloren la competitivitat de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana:
  - Accions per a l'adequada gestió d'una àrea industrial per part d'una entitat de gestió i modernització, constituïda i registrada com a tal, tot això conforme al que es disposa en la Llei 14/2018 de 5 de juny de la Generalitat, de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana.
  - La presentació davant l'ajuntament corresponent, de la sol·licitud de constitució d'una entitat de gestió i modernització de l'àrea industrial, d'acord amb allò que es disposa en l'article 7 de la Llei 14/2018 de 5 de juny de la Generalitat, de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana.
  - La presentació davant l'ajuntament corresponent d'un pla de mobilitat sostenible o d'un pla de seguretat i emergència per a l'àrea industrial, a l'efecte de millorar la seua classificació com a àrea consolidada o àrea avançada, segons allò que es disposa en els articles 32 i 33 de la citada Llei 14/2018.
  - La realització de projectes per a millorar l'eficiència energètica en àrees industrials de la Comunitat Valenciana.
  - La realització de projectes per a impulsar l'economia circular en àrees industrials de la Comunitat Valenciana.

  NO SERAN SUBVENCIONABLES les actuacions que suposen una ajuda directa o un avantatge econòmic manifest per a empreses concretes i individualitzades, ni aquelles que consistisquen en una activitat econòmica de l'entitat sol·licitant, entenent-se per activitat econòmica tota aquella per la qual l'entitat perceba una retribució de mercat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Podran ser beneficiàries del PROGRAMA D'AJUDES I, les associacions empresarials d'àmbit multisectorial i comarcal, amb seu o domicili social en la Comunitat Valenciana, que almenys el 50% dels seus associats siguen empreses industrials i que acrediten haver desenvolupat activitat com a associació empresarial en aqueixos àmbits, almenys, en els anys 2019 , 2020 i 2021.
  No seran admissibles les sol·licituds presentades per fundacions, agrupacions o qualssevol altres entitats sense ànim de lucre que no estiguen degudament constituïdes com a associacions empresarials comarcals, i inscrites en els registres corresponents.

  2. Podran ser beneficiàries del PROGRAMA D'AJUDES II,segons la mena d'actuació i cost subvencionable, les entitats de gestió i modernització d'àrees industrials, les entitats urbanístiques de conservació, agrupacions d'interés urbanístic, associacions empresarials o altres entitats amb personalitat jurídica pròpia, que agrupen persones titulars d'immobles en sòl industrial, i que acrediten que en 2022 gestionen àrees industrials de la Comunitat Valenciana.

  3. Les sol·licituds que no acrediten clarament, bé la condició d'associació multisectorial i comarcal en el programa I, bé la condició d'entitat gestora abans descrites en el programa II, seran inadmeses i excloses de la seua avaluació, sense necessitat que l'administració requerisca prèviament a l'entitat sol·licitant l'esmena de tal defecte.

  4. No podran obtindre la condició de beneficiàries les entitats sol·licitants en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38 /2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. QUANTIA DE L'AJUDA:
  1.1. La ayuda consistirá en una subvención:

  PROGRAMA I: A fi de promoure el progressiu autofinançament de les actuacions desenvolupades pel teixit associatiu industrial, l'ajuda consistirà en una subvenció del següent percentatge de les despeses que siguen considerats com a subvencionables, amb un import màxim per entitat i projecte de 150.000 euros:

  - 90% dels costos subvencionables, en el cas d'actuacions noves que no siguen iguals o similars a les que ja s'hagen fet costat a la mateixa entitat en convocatòries d'ajudes anteriors gestionades per la Direcció general amb competències en matèria d'indústria.

  - 80% dels costos subvencionables, en el cas d'actuacions iguals o similars a les ja subvencionades a la mateixa entitat en l'exercici anterior mitjançant convocatòries d'ajudes gestionades per la Direcció general amb competències en matèria d'indústria.

  PROGRAMA II:
  A. Actuacions de gestió d'una àrea industrial per part d'una entitat de gestió i modernització:
  a)100% dels costos pagats al registre de la propietat per a la inscripció de la constitució de l'Entitat i per al diligenciat de llibres d'actes, amb un límit màxim de costos a considerar de 3000 euros, impostos exclosos.
  b) 90% dels costos de creació i/o actualització dels portals web de l'entitat, amb un límit màxim de costos a considerar de 3000 euros, impostos exclosos.
  c) 75% dels costos d'aplicacions i programari de gestió, amb un límit màxim de costos a considerar de 3000 euros, impostos exclosos.
  d) 50% dels costos d'imatge corporativa i difusió, amb un límit màxim de costos a considerar de 3000 euros, impostos exclosos.

  B. Actuació consistent en la presentació davant l'ajuntament de la sol·licitud de constitució d'una entitat de gestió i modernització:
  a). 100% dels costos registrals per a l'obtenció de les certificacions o documents substitutius exigits en la lletra e) de l'article 7 de la Llei 14/2018, amb un límit màxim de costos a considerar de 3000 euros, impostos exclosos.
  b) 50% de les despeses d'assessorament jurídic per a la presentació de la sol·licitud de constitució d'una entitat de gestió i modernització de l'àrea industrial, amb un límit màxim de costos a considerar de 2000 euros, impostos exclosos.

  C. Actuació consistent en la presentació davant els Ajuntaments corresponents d'un pla de mobilitat sostenible o d'un pla de seguretat i emergència per a l'àrea industrial:
  a) 75% de les despeses considerades com a subvencionables

  D. Actuació consistent en la realització de projectes que milloren la sostenibilitat energètica o impulsen l'economia circular en àrees industrials:
  a) 75% de les despeses que siguen considerats com a subvencionables.

  2. DESPESES SUBVENCIONABLES

  2.1. Tindran la consideració de despeses subvencionables les que satisfacen el que estableix l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que hagen sigut efectivament pagades entre l'1 de gener de 2022 i la finalització del període de justificació, i s'enquadren en alguna de les categories previstes en l'apartat 1 y 2 del resolc sèptim de la Resolució de convocatòria.

  2.2. Són regles aplicables als conceptes de despesa subvencionable les enumerades en l'apartat 3 del resolc sèptim de la Resolució de convocatòria.

  2.3. La justificació a l'empresa auditora de les despeses subvencionables es farà en els termes que preveu l'apartat l'apartat 3 i 4 del resolc sèptim de la Resolució de convocatòria.


  3. MINORACIÓ I REINTEGRAMENT D'AJUDES: vegeu el que disposa el resolc disseté de la Resolució de convocatòria.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà des de el 21 de MARÇ al 21 d'ABRIL de 2022, tots dos inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria que en 2022 s'ha publicat en el DOGV núm.9301, de 18/03/2022).

  NOTA: Veure avís en l'apartat d'incentius i ajudes en l'àrea d'Indústria

  IMPORTANT:

  - Només s'admetran les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23:59:59 hores de l'últim dia de termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola).

  - Si, tot i que estan obligades a presentar electrònicament la sol·licitud, alguna entitat la presenta presencialment, l'òrgan instructor la requerirà perquè rectifique aquest defecte a través de la seua presentació electrònica en el termini de 10 dies, però es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut realitzada la presentació telemàtica; per la qual cosa, si aquesta es produeix després del termini de presentació establit en el resolc onzé de la convocatòria, la sol·licitud serà no admesa per extemporània.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  IMPORTANT: CAL LLEGIR PRÈVIAMENT LA GUIA ACLARIDORA PER A SOL·LICITAR AQUESTES AJUDES, que està disponible en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit de la Guia Prop.

  1. SOL·LICITUD general de subvenció (segons el model normalitzat en formulari web disponible en el tràmit telemàtic).

  1.1. Aquesta sol·licitud conté les declaracions següents:

  - Declaració responsable de totes les ajudes obtingudes per l'entitat per a les mateixes despeses subvencionables, a fi de comprovar que no s'incompleix la prohibició de rebre simultàniament altres ajudes públiques d'altres convocatòries procedents d'aquesta o una altra Administració, establida en la lletra e) de l'apartat 3 del resolc seté de la Resolució de convocatòria.
  - Declaració responsable que l'entitat no està incursa en alguna de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  1.2. D'altra banda, la conselleria competent en matèria d'indústria obtindrà de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, de conformitat amb la Llei 39/2015, i en els termes que preveuen els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  No obstant això, l'entitat sol·licitant podrà denegar expressament aquesta autorització en la mateixa sol·licitud de subvenció, per a la qual cosa haurà d'aportar les certificacions següents:
  - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que l'entitat es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  - De la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat acreditatiu que l'entitat es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
  - De l'Agència Tributària Valenciana, el certificat acreditatiu que l'entitat no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.

  Aquestes certificacions tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que estableix l'article 23.3 de l'RD 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions.


  2. DOCUMENTACIÓ que ha de presentar-se amb la sol·licitud:

  a) Model normalitzat de DECLARACIONS RESPONSABLES I RESUM DE DADES BÀSIQUES de les actuacions, segons el programa d'ajudes per al qual es presente la sol·licitud (model ANINEN2A per al programa d'ajudes I i model ANINEN2B per al programa d'ajudes II, que estan inclosos com a impréssos associats a aquest tràmit i també disponibles en el tràmit telemàtic), que contindrà degudament emplenades les declaracions responsables de les següents dades o circumstàncies:

  I. Criteris de preferència per als CASOS D'EMPAT de puntuació d'acord amb el que s'estableix en l'Annex II de la resolución de convocatòria, quan concórreguen en l'entitat sol·licitant. La falta d'emplenament d'algun d'aquests apartats s'entendrà com que l'entitat sol·licitant no reuneix aqueixos criteris de desempat, sense necessitat de requeriment d'esmena per part de la Direcció General competent en matèria d'indústria.
  II. Règim d'IVA al qual està subjecta l'entitat sol·licitant.
  III. Tipus d'ACTUACIÓ o actuacions a executar, entre alguna o algunes de les descrites al resolc cinqué de la Resolució de convocatòria.
  IV. Resum de les despeses subvencionables, respectant en tot cas els límits establits al resolc seté de la Resolució de convocatòria.
  V. Que l'entitat disposa de les autoritzacions administratives preceptives, es troba inscrita en els registres públics pertinents i compleix amb els requisits exigits per les disposicions que els són aplicables, i que es troben al corrent en el compliment de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana, del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, i de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la Igualtat entre Dones i Homes.
  VI. Declaració responsable que l'entitat no realitza activitats econòmiques, o en cas que duga a terme activitats econòmiques al costat d'activitats pròpies de l'associació de caràcter no econòmic, declaració que distingeix amb claredat entre tots dos tipus d'activitats, separant clarament el finançament de les mateixes i portant comptabilitat separada o codi comptable adequat per a les despeses objecte de subvenció, de manera que no repercutisquen sobre les activitats econòmiques d'aquesta.

  b) ACTA DE CONSTITUCIÓ de l'entitat sol·licitant i dels ESTATUTS vigents, o si escau, declaració de vigència degudament signada.

  c) CERTIFICAT, emés amb una antelació màxima a la sol·licitud de subvenció d'un mes, en el qual s'acredite la situació de l'entitat i la vigència de la seua inscripció en el Registre corresponent , llevat que siga en el Registre Autonòmic d'Entitats de Gestió i Modernització d'Àrees Industrials, la instrucció de les quals es comprovarà directament per l'òrgan instructor..

  d) ACTES i principals acords adoptats per l'Assemblea General anual de l'entitat sol·licitant en els exercicis 2019, 2020 i 2021.

  e) MODEL NORMALITZAT DE MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL PLAN D'ACTUACIONS per al qual se sol·licita l'ajuda, segons el programa d'ajudes per al qual es presente la sol·licitud (model MEMDJAS1 per al programa d'ajudes I i model MEMDJAS2 per al programa d'ajudes II, que estan inclosos com a impréssos associats a aquest tràmit i també disponibles en el tràmit telemàtic), que contindrà els apartats, les descripcions, dades i justificacions establits en l'Annex I de la Resolució de convocatòria.
  Aquesta memòria serà l'únic referent per a aplicar els criteris de valoració, per la qual cosa la seua absència una incompleta o deficient emplenament, així com la seua difícil comprensió, generarà una menysvaloració de pla d'actuacions o fins i tot podrà suposar una denegació de la sol·licitud, sense necessitat de requeriment per part de la Direcció General competent en matèria d'indústria per a la seua millora o degut emplenament.

  f) MODEL NORMALITZAT DE TAULA DE COSTOS ESTIMATS , segons el programa d'ajudes per al qual es presente la sol·licitud (model MODINEN1 per al programa d'ajudes I i model MODINEN2 per al programa d'ajudes II, que estan inclosos com a impréssos associats a aquest tràmit i també disponibles en el tràmit telemàtic), amb el desglossament detallat del pressupost subvencionable.

  g) Model normalitzat de DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit), degudament emplenat i signat electrònicament per la persona amb poder suficient per a això. No serà obligatori presentar aquest model si ja s'ha presentat amb anterioritat davant la Generalitat i les dades i el compte bancari no han experimentat variació, en aquest cas serà obligatori indicar, en l'apartat específic del formulari de sol·licitud, el número de compte utilitzat anteriorment i donat d'alta a aquest efecte.

  h) En els casos de no subjecció o exempció, total o parcial, de l'IVA, així com en aquells supòsits en què l'entitat aplique una prorrata de l'IVA, ha d'aportar-se, juntament amb la sol·licitud, qualsevol certificat o documentació que acredite les dites circumstàncies i, en cas que no s'aporte, es considerarà que l'import de l'IVA suportat no serà subvencionable.
  Aquesta situació respecte a l'IVA haurà a més d'explicar-se adequadament en el compte justificatiu i reflectir-se expressament en l'informe d'auditoria.

  3. L'òrgan competent per a la instrucció i resolució de l'expedient podrà requerir de l'entitat sol·licitant, en qualsevol moment, altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient.

  Impresos associats

  [FJINENT2] GUIA ACLARATORIA PER A LA JUSTIFICACIÓ D'AJUDES EN MATÈRIA D'INDUSTRIALITZACIÓ (ASSOCIACIONS COMARCALS MULTISECTORIALS)

  [MTERBA1] MODEL DE RESUM DE DADES BÀSIQUES I MEMÒRIA TECNICOECONÒMICA DE LES ACTUACIONS (INENT2) PROGRAMA D'AJUDES I

  [MTERBA2] MODEL DE RESUM DE DADES BÀSIQUES I MEMÒRIA TECNICOECONÒMICA DE LES ACTUACIONS (INENT2) PROGRAMA D'AJUDES II

  [CINENT2A] MODEL TAULA COSTOS REALITZATS I EFECTIVAMENT PAGATS INENT2. PROGRAMA I

  [CINENT2B] MODEL TAULA COSTOS REALITZATS I EFECTIVAMENT PAGATS INENT2 - PROGRAMA II

  [AUDINEN2] MODEL D'INFORME D'EMPRESA AUDITORA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD I DE LA DOCUMENTACIÓ ANNEXA REQUERIDA per a l'obtenció d'aquestes ajudes, OBLIGATÒRIAMENT DE FORMA ELECTRÒNICA, a través del tràmit telemàtic dissenyat per a aquestes ajudes.

  IMPORTANT:

  - La presentació de la sol·licitud d'ajudes i la resta de documentació requerida es farà obligatòriament de manera telemàtica, atés el que preveuen el resolc nové de la Resolució de convocatòria i l'apartat d'este tràmit denominat 'Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació'.

  A més, s'ha elaborat una GUIA ACLARIDORA PER A SOL·LICITAR AQUESTES AJUDES, disponible en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit de la Guia Prop i hi ha unes INSTRUCCIONS generals per a ajudar en eixa presentació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria, disponibles en: http://www.indi.gva.es/tramitacion-telematica (vegeu l'enllaç directe en aquest tràmit).

  - Si, si malgrat estar obligades a presentar electrònicament la sol·licitud, alguna entitat la presenta presencialment, l'Administració instructora li requerirà perquè rectifique aquest defecte a través de la seua presentació electrònica en el termini de 10 dies, però es considerarà com a data de la sol·licitud aquella en la qual es realitze la presentació telemàtica, per la qual cosa si la presentació es produeix després del termini establit en el resolc onzé de la Resolució de convocatòria, la sol·licitud serà inadmesa per extemporània.

  - CADA ENTITAT NOMÉS podrà presentar UNA SOL·LICITUD D'AJUDA PER PROGRAMA D'AJUDES. En cas de presentar-se més d'una sol·licitud per la mateixa entitat i per al mateix programa, s'admetrà únicament l'última sol·licitud que tinga entrada en la seu electrònica de la Generalitat, dins del termini establit.

  2. ESMENA DE SOL·LICITUDS

  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o no s'acompanye la documentació que resulte exigible o es considere necessària per a resoldre, es requerirà a l'entitat perquè, en el termini de 10 dies hàbils, esmene la falta o acompanye els documents requerits, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos legalment.
  - Els requeriments es regiran pel que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre i 54 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana.
  - La notificació electrònica dels actes administratius produirà efectes jurídics, ja que aquesta és la via obligatòria per a les persones jurídiques.
  - L'esmena o l'aportació de documentació a iniciativa de l'entitat sol·licitant pot realitzar-se utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació d'un expedient de sol·licitud d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que és tramitable electrònicament i pot consultar-se en l'adreça següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15450 (vegeu també l'enllaç directe en aquest tràmit).

  3. COMISSIÓ D'AVALUACIÓ:

  - De conformitat amb el que es disposa en la base 24 de les bases reguladores, es constituirà una comissió d'avaluació que elevarà a la persona titular de la Direcció general, amb competències en matèria d'indústria, les corresponents propostes de concessió d'ajudes, amb determinació de les seues quanties, de denegació d'ajudes, així com, en el seu cas, de desistiment i inadmissió de sol·licituds, amb exprés esment dels motius concurrents en cada cas.
  - La composició de la Comissió Tècnica i el seu funcionament seran els establits en la citada base 24.

  4. RESOLUCIÓ

  - Es delega en la direcció general amb competències en matèria d'indústria, la resolució de les sol·licituds de subvencions que es presenten a l'empara de les convocatòries d'ajudes. L'òrgan competent per a la resolució d'aquestes subvencions serà, així mateix, competent per a dictar la resolució prevista en la base 26 de l'Ordre 6/2021.
  - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de SIS MESOS a comptar des de la publicació de la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
  - Transcorregut el termini abans esmentat sense que s'haguera notificat resolució expressa, les entitas interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu. Tot això sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de l'Administració de resoldre expressament sobre la petició formulada.
  - Per a la resolució d'incidències i supòsits de modificació de la subvenció caldrà ajustar-se al que preveuen en la base 27 de l'Ordre 6/2021 i el resolc quinzé de la Resolució de convocatòria.

  5. NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ

  - La resolució del procediment de concessió es notificarà a les entitats interessades mitjançant la seua publicació en la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en aplicació de l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - També es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i en la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment del que s'estableix sobre publicitat de subvencions en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  6. JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES

  a) Termini i forma de presentació:
  - Les entitats beneficiàries hauran de presentar la documentació justificativa FINS AL 7 DE NOVEMBRE DE 2022, inclusivament.
  - La presentació de la documentació justificativa es realitzarà utilitzant el TRÀMIT TELEMÀTIC de la Guia PROP que s'indique en la resolució de concessió.

  b) Documentació justificativa:
  - La documentació justificativa serà la següent i haurà de presentar-se de conformitat amb allò que disposa la base 29 de l'Ordre 06/2021 (els models normalitzats es troben disponibles en este tràmit):

  -) Model normalitzat d'Informe d'empresa auditora de comptes, degudament emplenat en tots els seus apartats i signat electrònicament per aquesta (model AUDINEN2)
  -) Model normalitzat de taula de costos realitzats i efectivament pagats amb motiu del pla d'actuacions subvencionat, que es considerarà com a compte justificatiu, i haurà d'estar signat electrònicament per l'empresa beneficiària i, óptativament, per l'empresa auditora de comptes (Model CINENT2A, per al programa I; model CINENT2B per al programa II) .
  -) Memòria tecnicoeconòmica i resum de dades bàsiques de les actuacions, segons model normalitzat, signada electrònicament (model MTERBA1 per al programa d'ajudes 1; model MTERBA2 per al programa d'ajudes 2).
  -) En cas d'haver denegat expressament l'autorització a la Direcció General competent en matèria d'indústria perquè obtinga de forma directa, a través de certificats electrònics, l'acreditació del compliment d'obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, haurà d'aportar les certificacions relacionades en l'apartat dos del resolc dècim de la Resolució de convocatòria.

  - La Direcció General competent en matèria d'indústria podrà requerir la informació addicional que, en cada cas, estime necessària per a acreditar el compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció.

  c) Informació i publicitat:
  Totes les entitats beneficiàries que perceben un import superior a 10.000 euros per aquesta convocatòria, hauran d'informar d'aquesta, publicant obligatòriament en un apartat específic del seu portal web, la concessió de l'ajuda per aquesta conselleria, de l'import concedit i una referència genèrica del pla d'actuacions per al qual es concedeix l'ajuda. La informació haurà de mantindre's publicada en el portal web almenys durant 3 anys comptats des de la data límit de justificació de les ajudes
  El logo institucional que l'entitat beneficiària publique en la seua web per a la difusió de les actuacions subvencionades haurà de correspondre a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (i no a altres conselleries o organismes públics com IVACE, entre altres) i, a este respecte, s'haurà d'incorporar impressió de la pàgina web, on siga visible el citat logo, en l'informe d'auditoria.
  Per al seu correcte ús ha de distingir-se clarament la relació existent entre l'entitat beneficiària i la Conselleria. Per tant, abans de l'aparició de la marca/logo ha de figurar alguna frase que establisca de manera adequada l'esmentada relació, del tipus "Amb la subvenció de...".
  El seu accés està disponible a través de l'enllaç següent: https://presidencia.gva.es/estatico/identitat-gva/
  Pot utilitzar-se qualssevol de les dos versions de la marca/logo: en color o en negre, així com també en negatiu.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de concessió que es dicte posa fi a la via administrativa i contra aquesta podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fóra exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, si fóra expressa, o, si no ho fóra, en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà d'aquell en què es produïsca l'acte presumpte, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18843

  Tramitació

  1. La PRESENTACIÓ de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'estes ajudes NOMÉS pot realitzar-se PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT ELECTRÒNIC, l'enllaç directe al qual acaba d'indicar-se.Per a això haurà de disposar d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de firma electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre estos sistemes s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre), els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana).
  - I el sistema clave signatura únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats....).
  Més informació en: https://sede.gva.es/va/sede_certificados
  2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva del qual està disponible en l'apartat 'Enllaços' d'aquest tràmit.
  Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana
  de la persona que ho presenta.

  3. Si feu clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el/los formulari/s web, annexar la documentació omplida i firmada digitalment que ha d'aportar-se i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent. Hi ha una GUIA ACLARIDORA en l'apartat "Impresos associats" i també unes INSTRUCCIONS de tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (vegeu l'enllaç directe en este tràmit).
  4. Respecte dels DOCUMENTS que s'han d'ANNEXAR:
  - És recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents a presentar i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en l'ordinador, de manera que posteriorment pugau incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les firmes digitals de la/es persona/es o entitat/s que el/s subscriga/guen.
  - En este tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar.
  * Y en l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (a més de en el propi tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats i reomplibles de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas. Si hi ha model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o demanats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica.
  - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents.
  5.- Teniu MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en:
  https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia
  En el cas que continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: dgie_convocatorias@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Veure el que preveuen la base 25 de l'Ordre 06/2021 i el resolc dotzé i els annexos I i II de la Resolució de convocatòria.

  Obligacions

  Les beneficiàries d'aquestes ajudes hauran de complir totes les obligacions establides en la base 3 de la ordre 6/2021, de 13 d'octubre.

  Sancions

  S'aplicarà el règim sancionador per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal que s'estableix en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, als subjectes beneficiaris de subvencions, que siguen responsables d'aquestes, i seran sancionats d'acord amb el que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i amb caràcter procedimental en el títol VI de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  Enllaços

  Instruccions tramitació telemàtica d'ajudes conselleria competent en matèria d'indústria

  Inscripció en el Registre de representants davant de la Generalitat

  Registre Electrònic d'Apoderaments (REA)

  Carpeta Ciutadana

  Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria competent en matèria d'indústria

  Apartat "Ajudes" de l'àrea d'Indústria de la pàgina web de la Conselleria competent en eixa matèria

  El tràmit per a donar d'alta un nou compte bancari, modificar-la o donar-la de baixa es pot realitzar telemàticament, consulte: PROPER. Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatitzat:

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25/07/2006).
  - Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4907, de 21/12/2004).
  - Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352/1 de 24/12/2013).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOGV núm. 7464, de 12/02/2015).
  - Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08/04/2015).
  - ORDRE 6/2021, de 13 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball,per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la
  concessió d'ajudes per a impulsar la competitivitat industrial sostenible de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9196, de 18/10/2021).
  - Resolució de 15 de març de 2022, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen per a l'exercici 2022, el programa d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat industrial mitjançant accions desenvolupades per associacions empresarials d'àmbit multisectorial i comarcal, així com el programa d'ajudes per a donar suport a actuacions que milloren la competitivitat de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana, desenvolupades per entitats gestores (DOGV núm. 9301, de 18/03/2022).
  - Extracte de la Resolució de 15 de març de 2022, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen per a l'exercici 2022, ajudes a associacions empresarials d'àmbit multisectorial i comarcal, així com ajudes per a donar suport a actuacions que milloren la competitivitat de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana, desenvolupades per entitats gestores (DOGV núm. 9301, de 18/03/2022).
  - Resolució de 7 de juliol de 2022, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, de redistribució definitiva per programes dels crèdits assignats estimativament en la convocatòria d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat industrial mitjançant accions realitzades per associacions empresarials d'àmbit multisectorial i comarcal, així com el programa d'ajudes per a donar suport a actuacions que milloren la competitivitat de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana, realitzades per entitats gestores (DOGV núm. 9384, de 15/07/2022).
  - Resolució d'1 d'agost de 2022, de la directora general d'Indústria, Energia i Mines, de concessió de les ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat industrial mitjançant accions desenvolupades per associacions empresarials d'àmbit multisectorial i comarcal, així com el programa d'ajudes per a donar suport a actuacions que milloren la competitivitat de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana, desenvolupades per entitats gestores.(DOGV 9397 , de 03/08/2022)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 06/2021, de 13 d'octubre de 2021

  Vegeu Resolució de 15 de març de 2022 (convocatòria)

  Vegeu Extracte de la Resolució de 15 de març de 2022

  Vegeu Resolució de 7 de juliol de 2022 (redistribució de crèdits)

  Vegeu Resolució d'1 d'agost de 2022 (concessió)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.