Programa d'ajudes per a donar suport a actuacions desenvolupades per entitats gestores d'àrees industrials de la Comunitat Valenciana, que impulsen les modernització i la millora de la gestió d'estes infraestructures industrials, per a l'exercici 2024 (INENT2). Indústria

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 287492
|
Codi GVA: 18843
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 23-04-2024

Fins 14-05-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

- La concessió de subvencions en matèria d'industrialització, en règim de concurrència competitiva, per a donar suport a actuacions desenvolupades per entitats gestores d'àrees industrials de la Comunitat Valenciana, que impulsen la modernització i la millora de la gestió d'estes infraestructures industrials.

 

- En l'exercici 2024 només seran subvencionables les actuacions DESENVOLUPADES ENTRE L'1 DE GENER de 2024 i la DATA DE JUSTIFICACIÓ de la subvenció per entitats gestores d'àrees industrials que impulsen la modernització i la millora de la gestió d'estes infraestructures de la Comunitat Valenciana:

 

a) Accions per a l'adequada gestió d'una àrea industrial per part d'una entitat de gestió i modernització, constituïda i registrada com a tal, tot això conforme al que es disposa en la Llei 14/2018 de 5 de juny de la Generalitat, de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana.

b) La presentació davant l'ajuntament corresponent, de la sol·licitud de constitució d'una entitat de gestió i modernització de l'àrea industrial, conforme al que es disposa en l'article 7 de la Llei 14/2018 de 5 de juny de la Generalitat, de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana.

c) La presentació davant l'ajuntament corresponent d'un pla de mobilitat sostenible o d'un pla de seguretat i emergència per a l'àrea industrial, així com la seua revisió, actualització o millora passats un mínim de 3 anys des de la presentació a l'ajuntament d'un pla anterior .

d) L'elaboració de projectes per a millorar l'eficiència energètica en àrees industrials de la Comunitat Valenciana.

e) L'elaboració de projectes per a impulsar l'economia circular en àrees industrials de la Comunitat Valenciana.

f) La realització d'actuacions per a la promoció de la seguretat industrial entre les empreses de l'àrea industrial.

 

- NO S'ESTABLIX PRESSUPOST MÍNIM SUBVENCIONABLE.

 

- NO SERAN SUBVENCIONABLES les actuacions que suposen una ajuda directa o un avantatge econòmic manifest per a empreses concretes i individualitzades, que puga falsejar la competència entre els estats membres de la UE, ni aquelles que consistisquen en una activitat econòmica de l'entitat sol·licitant, entenent-se per activitat econòmica tota aquella per la qual l'entitat perceba una retribució de mercat.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
23-04-2024 al 14-05-2024
JustificacióTermini obert
EsmenaTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

1.Podran ser beneficiàries d'estes ajudes les entitats de gestió i modernització d'àrees industrials, les entitats urbanístiques de conservació, agrupacions d'interés urbanístic, associacions empresarials o altres entitats amb personalitat jurídica pròpia, que agrupen persones titulars d'immobles en sòl industrial, i que acrediten que en 2024 gestionen àrees industrials de la Comunitat Valenciana.

 

2.No podran obtindre la condició de beneficiàries les entitats sol·licitants en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38 /2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.

Com es tramita

Procés de tramitació

1. PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD I DE LA DOCUMENTACIÓ ANNEXA REQUERIDA per a l'obtenció d'estes ajudes, OBLIGATÒRIAMENT DE MANERA ELECTRÒNICA, a través del tràmit telemàtic dissenyat per a estes ajudes.

 

IMPORTANT:

 

- La presentació de la sol·licitud d'ajudes i altra documentació requerida es realitzarà obligatòriament de manera telemàtica, atenent el que es preveu en el resolc nové de la Resolució de convocatòria i en l'apartat d'este tràmit denominat 'Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació'.

 

A més, s'ha elaborat una GUIA ACLARIDORA PER A SOL·LICITAR ESTES AJUDES, disponible en l'apartat "Impresos associats" d'este tràmit de la Guia Prop i existixen unes INSTRUCCIONS generals per a ajudar en eixa tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (veure enllaç directe en este tràmit).

 

- Si malgrat estar obligades a presentar electrònicament la sol·licitud, alguna entitat la presenta presencialment, l'òrgan instructor li requerirà perquè rectifique este defecte a través de la seua presentació electrònica en el termini de 10 dies, però es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut realitzada la presentació telemàtica, per la qual cosa, si la mateixa es produïx després del termini establit en el resolc onzé de la Resolució de convocatòria, la sol·licitud serà inadmesa per extemporània.

 

- CADA ENTITAT NOMÉS podrà presentar UNA SOL·LICITUD D'AJUDA . En cas de presentar-se més d'una sol·licitud per la mateixa entitat , s'admetrà únicament l'última sol·licitud que tinga entrada en la seu electrònica de la Generalitat, dins del termini establit.

 

2. ESMENA DE SOL·LICITUDS

 

- Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits, o no s'acompanye la documentació que resulte exigible o es considere necessària per a resoldre, es requerirà a l'entitat sol·licitant perquè, en el termini de deu dies hàbils, esmene la falta o acompanye els documents requerits, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistida de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos legalment.

- Els requeriments es regiran pel que es disposa en l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre i 54 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

- La notificació electrònica dels actes administratius produirà efectes jurídics en ser esta via obligatòria per a les persones jurídiques.

- L'esmena o l'aportació de documentació a iniciativa de l'entitat sol·licitant es realitzarà a través d'este mateix tràmit, però en la fase d'esmena

 

3. COMISSIÓ D'AVALUACIÓ:

 

- De conformitat amb el que es disposa en la base 24 de les bases reguladores, es constituirà una comissió d'avaluació que elevarà a la persona titular de la Direcció general, amb competències en matèria d'indústria, les corresponents propostes de concessió d'ajudes, amb determinació de les seues quanties, de denegació d'ajudes, així com, si és el cas, de desistiment i inadmissió de sol·licituds, amb expressa menció dels motius concurrents en cada cas.

- La composició de la Comissió Tècnica i el seu funcionament seran els establits en la citada base 24

 

4. RESOLUCIÓ:

 

- Es delega en la Direcció General amb competències en matèria d'indústria, la resolució de les sol·licituds de subvencions que es presenten a l'empara de les convocatòries d'ajudes. L'òrgan competent per a la resolució d'estes subvencions serà, així mateix, competent per a dictar la resolució prevista en la base 26 de l'Orde 6/2021, modificada per l'Orde 12/2022.

- El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de SIS MESOS a comptar des de la publicació de la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

- Transcorregut el termini abans esmentat sense que s'haguera notificat resolució expressa, les entitats interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu. Tot això sense perjuí que subsistisca l'obligació legal de l'Administració de resoldre expressament sobre la petició formulada.

- Per a la resolució d'incidències i supòsits de modificació de la subvenció s'estarà al que es preveu en la base 26 de l'Orde 1/2024, de 30 de gener i en el resolc catorzé de la Resolució de convocatòria.

 

5. NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ

 

- La resolució del procediment de concessió es notificarà a les entitats interessades mitjançant la seua publicació en la pàgina web de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, en aplicació de l'article 45.1. b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- També es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i en la Base de dades Nacional de Subvencions, en compliment del que s'establix sobre publicitat de subvencions en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

6. JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES

 

Veure informació en apartat JUSTIFICACIÓ I COBRAMENT

 

7. INFORMACIÓ I PUBLICITAT:

De conformitat amb el que s'establix en l'article 21 del Decret 118/2022, de 5 d'agost, del Consell, s'establix com a compromís de transparència que totes les entitats beneficiàries que perceben una subvenció per esta convocatòria, hauran d'informar d'esta, publicant en un apartat específic del seu portal web, l'import de la subvenció concedida, així com una referència genèrica de les finalitats per a les quals s'ha concedit l'ajuda. La informació haurà de mantindre's publicada en el portal web almenys durant 3 anys comptats des de la data límit de justificació de les ajudes. La informació haurà de mantindre's publicada en el portal web almenys durant 3 anys comptats des de la data límit de justificació de les ajudes. Igualment haurà d'informar-se del suport de la Conselleria en tot el material físic, gràfic, informàtic o audiovisual relacionat amb les actuacions subvencionades (carpetes, cartelleria, bàners en webs, notes de premsa, campanyes en xarxes socials, vídeos, roll-ups i estands, mails informatius, invitacions a participar en les actuacions, accions de difusió, informes o estudis lliurables finals etc). El compliment d'estes obligacions de publicitat es justificarà davant l'empresa auditora i el seu incompliment total o parcial podrà considerar-se com a insuficient justificació de la subvenció, amb les conseqüències jurídiques establides en el resolc dihuité d'esta Resolució

 

El logo institucional que l'entitat beneficiària publique en el seu web per a la difusió de les actuacions subvencionades haurà de correspondre a la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme (i no a altres conselleries o organismes públics com IVACE, entre altres), i referent a això s'haurà d'incorporar impressió de la pàgina web, on siga visible este logo, en l'informe d'auditoria.

Per al seu correcte ús ha de distingir-se clarament la relació existent entre l'entitat beneficiària i la Conselleria. Per tant, abans de l'aparició de la marca/logo ha de figurar alguna frase que establisca de manera adequada la citada relació, del tipus "Amb la subvenció de...".

El seu accés està disponible a través del següent enllaç: https://presidencia.gva.es/estatico/identitat-gva/

Pot utilitzar-se qualsevol de les dos versions de la marca/logo: en color o en negre, així com també en negatiu.

 

 

 

Criteris de valoració

Veure el resolc dotzé i els annexos I, II i III de la Resolució de convocatòria.

Òrgans de tramitació
La direcció general competent en matèria d'indústria.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 23 D'ABRIL FINS AL 14 DE MAIG DE 2024, tots dos inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria que en 2024 s'ha publicat en el DOGV núm.9832, de 19/04/2024).

 

NOTA: Veure avís en l'apartat d'ajudes en l'àrea d'Indústria

 

IMPORTANT:

 

- Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23.59:59 hores de l'últim dia de termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola).

 

- Si malgrat estar obligades a presentar electrònicament la sol·licitud, alguna entitat la presenta presencialment, l'òrgan instructor li requerirà perquè rectifique este defecte a través de la seua presentació electrònica en el termini de 10 dies, però es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut realitzada la presentació telemàtica, per la qual cosa, si la mateixa es produïx després del termini de presentació establit en el resolc onzé de la convocatòria, la sol·licitud serà inadmesa per extemporània.

Documentació
IMPORTANT: ÉS NECESSARI LLEGIR PRÈVIAMENT LA GUIA ACLARIDORA PER A SOL·LICITAR ESTES AJUDES, que està disponible en l'apartat "FORMULARIS (Formularis i documentació_Sol·licitud)" d'este tràmit de la Guia Prop. 1. SOL·LICITUD general de subvenció (segons model normalitzat en formulari web...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La PRESENTACIÓ de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'estes ajudes NOMÉS pot realitzar-se MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT ELECTRÒNIC, l'enllaç directe del qual acaba d'indicar-se. Per a això haurà de disposar d'un sistema de firma electrònica reconeguda...
Saber més

  Esmena

  Termini
  Termini obert

  TERMINI: 10 dies hàbils CÒMPUT DEL TERMINI: Els terminis expressats en dies es comptaran a partir de l'endemà d'aquell en què tinga lloc la notificació o publicació de l'acte de què es tracte, o des del següent a aquell en què es produïsca l'estimació o la desestimació per silenci administratiu....

  Saber més
  Descripció

  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits, o no s'acompanye la documentació que resulte exigible o es considere necessària per a resoldre, es requerirà a l'entitat sol·licitant perquè, esmene la falta o acompanye els documents requerits, amb indicació que, si així no ho fera, se li...

  Saber més
  Forma de presentació

  Resolució

  Termini màxim
  - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de SIS MESOS a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds establit en la convocatòria. - Transcorregut el termini abans esmentat sense que s'haguera notificat resolució expressa, les entitats...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  1. QUANTIA DE L'AJUDA: - En el resolc huité de la Resolució de convocatòria s'establix l'import de l'ajuda, en funció del tipus d'actuació. - En relació amb les despeses d'auditoria per a l'elaboració de l'Informe de revisió de la documentació justificativa de la subvenció per empresa auditora...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  Les beneficiàries d'aquestes ajudes hauran de complir totes les obligacions establides en la base 3 de la ordre 6/2021, de 13 d'octubre.
  Observacions

  La resolució de concessió que es dicte posa fi a la via administrativa i contra aquesta podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fóra exprés, o en qualsevol moment a...

  Saber més
  Òrgans resolució
  La competència de la persona titular de la conselleria per a dictar la resolució de concessió d'aquestes ajudes s'ha delegat en la direcció general competent en matèria d'indústria.
  Sancions
  S'aplicarà el règim sancionador per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal que s'estableix en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, als subjectes beneficiaris de subvencions, que siguen responsables d'aquestes, i seran sancionats d'acord...
  Saber més

  Justificació

  Termini
  Termini obert

  Les entitats beneficiàries hauran de presentar la documentació justificativa FINS Al 29 DE NOVEMBRE DE 2024, inclusivament.

  Descripció

  La presentació de la documentació justificativa es realitzarà utilitzant el TRÀMIT TELEMÀTIC disponible en l'apartat ESMENA d'aquest mateix tràmit.

  Documentació
  IMPORTANT: Amb caràcter previ a la presentació de la documentació, es recomana la lectura detallada de la GUIA PER A JUSTIFICAR LES AJUDES (veure FJINENT2) - La documentació justificativa, que haurà de presentar-se de conformitat amb el que es disposa en la base 29 de l'Orde 1/2024, de 30 de...
  Saber més