Detall de Procediments

Ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat industrial mitjançant accions desenvolupades per associacions empresarials d'àmbit multisectorial i comarcal, així com el programa d'ajudes per a donar suport a actuacions que milloren la competitivitat de les àrees industrials en la Comunitat Valenciana, desenvolupades per entitats gestores, per a l'exercici 2022 (INENT2). Indústria.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat industrial mitjançant accions desenvolupades per associacions empresarials d'àmbit multisectorial i comarcal, així com el programa d'ajudes per a donar suport a actuacions que milloren la competitivitat de les àrees industrials en la Comunitat Valenciana, desenvolupades per entitats gestores, per a l'exercici 2022 (INENT2). Indústria.

  Objecte del tràmit

  La concessió de subvencions en matèria d'industrialització, en règim de concurrència competitiva, per a donar suport a accions dels següents programes d'ajudes:

  a) PROGRAMA I: ajudes per a donar suport a plans d'actuacions que milloren la competitivitat i la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de les empreses industrials de la Comunitat Valenciana, desenvolupats per associacions empresarials industrials d'àmbit multisectorial i comarcal.

  b) PROGRAMA II: ajudes per a donar suport a actuacions que milloren la competitivitat de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana, desenvolupades per entitats que gestionen àrees industrials.


  En concret, el detall de les ACTUACIONS SUBVENCIONABLES EN 2022 és el següent:

  En l'exercici 2022 només seran subvencionables les actuacions següents DESENVOLUPADES ENTRE L'1 DE GENER DE 2022 I LA DATA DE JUSTIFICACIÓ de la subvenció:

  a) Conformement al PROGRAMA D'AJUDES I: els plans d'actuacions realitzats per associacions empresarials industrials d'àmbit multisectorial i comarcal, que agrupen almenys un 50% d'empreses industrials , i que s'emmarquen en alguna o algunes de les tipologies prioritzades en el Pla Estratègic de la Indústria Valenciana que s'indiquen en l'apartat 1 del resolc cinqué de la Resolució de convocatòria:

  - INNOVACIÓ
  - INDÚSTRIA 4.0
  - INTERNACIONALITZACIÓ I CADENA DE VALOR
  - FORMACIÓ I TALENT
  - COOPERACIÓ

  El pressupost mínim subvencionable del pla d'actuacions serà de 10.000 euros, IVA exclòs. Les sol·licituds que tinguen un pressupost subvencionable total que no arribe a aquest import mínim seran desestimades.Si en la fase de justificació de la subvenció l'import total admés com justificat no aconsegueix el citat pressupost mínim subvencionable, s'acordarà la revocació total de la subvenció i la pèrdua del dret a aquesta.

  b) D'acord amb el PROGRAMA D'AJUDES II: les següents actuacions que milloren la competitivitat de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana:
  - Accions per a l'adequada gestió d'una àrea industrial per part d'una entitat de gestió i modernització, constituïda i registrada com a tal, tot això conforme al que es disposa en la Llei 14/2018 de 5 de juny de la Generalitat, de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana.
  - La presentació davant l'ajuntament corresponent, de la sol·licitud de constitució d'una entitat de gestió i modernització de l'àrea industrial, d'acord amb allò que es disposa en l'article 7 de la Llei 14/2018 de 5 de juny de la Generalitat, de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana.
  - La presentació davant l'ajuntament corresponent d'un pla de mobilitat sostenible o d'un pla de seguretat i emergència per a l'àrea industrial, a l'efecte de millorar la seua classificació com a àrea consolidada o àrea avançada, segons allò que es disposa en els articles 32 i 33 de la citada Llei 14/2018.
  - La realització de projectes per a millorar l'eficiència energètica en àrees industrials de la Comunitat Valenciana.
  - La realització de projectes per a impulsar l'economia circular en àrees industrials de la Comunitat Valenciana.

  NO SERAN SUBVENCIONABLES les actuacions que suposen una ajuda directa o un avantatge econòmic manifest per a empreses concretes i individualitzades, ni aquelles que consistisquen en una activitat econòmica de l'entitat sol·licitant, entenent-se per activitat econòmica tota aquella per la qual l'entitat perceba una retribució de mercat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Podran ser beneficiàries del PROGRAMA D'AJUDES I, les associacions empresarials d'àmbit multisectorial i comarcal, amb seu o domicili social en la Comunitat Valenciana, que almenys el 50% dels seus associats siguen empreses industrials i que acrediten haver desenvolupat activitat com a associació empresarial en aqueixos àmbits, almenys, en els anys 2019 , 2020 i 2021.
  No seran admissibles les sol·licituds presentades per fundacions, agrupacions o qualssevol altres entitats sense ànim de lucre que no estiguen degudament constituïdes com a associacions empresarials comarcals, i inscrites en els registres corresponents.

  2. Podran ser beneficiàries del PROGRAMA D'AJUDES II,segons la mena d'actuació i cost subvencionable, les entitats de gestió i modernització d'àrees industrials, les entitats urbanístiques de conservació, agrupacions d'interés urbanístic, associacions empresarials o altres entitats amb personalitat jurídica pròpia, que agrupen persones titulars d'immobles en sòl industrial, i que acrediten que en 2022 gestionen àrees industrials de la Comunitat Valenciana.

  3. Les sol·licituds que no acrediten clarament, bé la condició d'associació multisectorial i comarcal en el programa I, bé la condició d'entitat gestora abans descrites en el programa II, seran inadmeses i excloses de la seua avaluació, sense necessitat que l'administració requerisca prèviament a l'entitat sol·licitant l'esmena de tal defecte.

  4. No podran obtindre la condició de beneficiàries les entitats sol·licitants en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38 /2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà des de el 21 de MARÇ al 21 d'ABRIL de 2022, tots dos inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria que en 2022 s'ha publicat en el DOGV núm.9301, de 18/03/2022).

  NOTA: Veure avís en l'apartat d'incentius i ajudes en l'àrea d'Indústria

  IMPORTANT:

  - Només s'admetran les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23:59:59 hores de l'últim dia de termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola).

  - Si, tot i que estan obligades a presentar electrònicament la sol·licitud, alguna entitat la presenta presencialment, l'òrgan instructor la requerirà perquè rectifique aquest defecte a través de la seua presentació electrònica en el termini de 10 dies, però es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut realitzada la presentació telemàtica; per la qual cosa, si aquesta es produeix després del termini de presentació establit en el resolc onzé de la convocatòria, la sol·licitud serà no admesa per extemporània.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  IMPORTANT: CAL LLEGIR PRÈVIAMENT LA GUIA ACLARIDORA PER A SOL·LICITAR AQUESTES AJUDES, que està disponible en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit de la Guia Prop.

  1. SOL·LICITUD general de subvenció (segons el model normalitzat en formulari web disponible en el tràmit telemàtic).

  1.1. Aquesta sol·licitud conté les declaracions següents:

  - Declaració responsable de totes les ajudes obtingudes per l'entitat per a les mateixes despeses subvencionables, a fi de comprovar que no s'incompleix la prohibició de rebre simultàniament altres ajudes públiques d'altres convocatòries procedents d'aquesta o una altra Administració, establida en la lletra e) de l'apartat 3 del resolc seté de la Resolució de convocatòria.
  - Declaració responsable que l'entitat no està incursa en alguna de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  1.2. D'altra banda, la conselleria competent en matèria d'indústria obtindrà de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, de conformitat amb la Llei 39/2015, i en els termes que preveuen els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  No obstant això, l'entitat sol·licitant podrà denegar expressament aquesta autorització en la mateixa sol·licitud de subvenció, per a la qual cosa haurà d'aportar les certificacions següents:
  - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que l'entitat es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  - De la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat acreditatiu que l'entitat es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
  - De l'Agència Tributària Valenciana, el certificat acreditatiu que l'entitat no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.

  Aquestes certificacions tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que estableix l'article 23.3 de l'RD 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions.


  2. DOCUMENTACIÓ que ha de presentar-se amb la sol·licitud:

  a) Model normalitzat de DECLARACIONS RESPONSABLES I RESUM DE DADES BÀSIQUES de les actuacions, segons el programa d'ajudes per al qual es presente la sol·licitud (model ANINEN2A per al programa d'ajudes I i model ANINEN2B per al programa d'ajudes II, que estan inclosos com a impréssos associats a aquest tràmit i també disponibles en el tràmit telemàtic), que contindrà degudament emplenades les declaracions responsables de les següents dades o circumstàncies:

  I. Criteris de preferència per als CASOS D'EMPAT de puntuació d'acord amb el que s'estableix en l'Annex II de la resolución de convocatòria, quan concórreguen en l'entitat sol·licitant. La falta d'emplenament d'algun d'aquests apartats s'entendrà com que l'entitat sol·licitant no reuneix aqueixos criteris de desempat, sense necessitat de requeriment d'esmena per part de la Direcció General competent en matèria d'indústria.
  II. Règim d'IVA al qual està subjecta l'entitat sol·licitant.
  III. Tipus d'ACTUACIÓ o actuacions a executar, entre alguna o algunes de les descrites al resolc cinqué de la Resolució de convocatòria.
  IV. Resum de les despeses subvencionables, respectant en tot cas els límits establits al resolc seté de la Resolució de convocatòria.
  V. Que l'entitat disposa de les autoritzacions administratives preceptives, es troba inscrita en els registres públics pertinents i compleix amb els requisits exigits per les disposicions que els són aplicables, i que es troben al corrent en el compliment de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana, del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, i de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la Igualtat entre Dones i Homes.
  VI. Declaració responsable que l'entitat no realitza activitats econòmiques, o en cas que duga a terme activitats econòmiques al costat d'activitats pròpies de l'associació de caràcter no econòmic, declaració que distingeix amb claredat entre tots dos tipus d'activitats, separant clarament el finançament de les mateixes i portant comptabilitat separada o codi comptable adequat per a les despeses objecte de subvenció, de manera que no repercutisquen sobre les activitats econòmiques d'aquesta.

  b) ACTA DE CONSTITUCIÓ de l'entitat sol·licitant i dels ESTATUTS vigents, o si escau, declaració de vigència degudament signada.

  c) CERTIFICAT, emés amb una antelació màxima a la sol·licitud de subvenció d'un mes, en el qual s'acredite la situació de l'entitat i la vigència de la seua inscripció en el Registre corresponent , llevat que siga en el Registre Autonòmic d'Entitats de Gestió i Modernització d'Àrees Industrials, la instrucció de les quals es comprovarà directament per l'òrgan instructor..

  d) ACTES i principals acords adoptats per l'Assemblea General anual de l'entitat sol·licitant en els exercicis 2019, 2020 i 2021.

  e) MODEL NORMALITZAT DE MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL PLAN D'ACTUACIONS per al qual se sol·licita l'ajuda, segons el programa d'ajudes per al qual es presente la sol·licitud (model MEMDJAS1 per al programa d'ajudes I i model MEMDJAS2 per al programa d'ajudes II, que estan inclosos com a impréssos associats a aquest tràmit i també disponibles en el tràmit telemàtic), que contindrà els apartats, les descripcions, dades i justificacions establits en l'Annex I de la Resolució de convocatòria.
  Aquesta memòria serà l'únic referent per a aplicar els criteris de valoració, per la qual cosa la seua absència una incompleta o deficient emplenament, així com la seua difícil comprensió, generarà una menysvaloració de pla d'actuacions o fins i tot podrà suposar una denegació de la sol·licitud, sense necessitat de requeriment per part de la Direcció General competent en matèria d'indústria per a la seua millora o degut emplenament.

  f) MODEL NORMALITZAT DE TAULA DE COSTOS ESTIMATS , segons el programa d'ajudes per al qual es presente la sol·licitud (model MODINEN1 per al programa d'ajudes I i model MODINEN2 per al programa d'ajudes II, que estan inclosos com a impréssos associats a aquest tràmit i també disponibles en el tràmit telemàtic), amb el desglossament detallat del pressupost subvencionable.

  g) Model normalitzat de DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit), degudament emplenat i signat electrònicament per la persona amb poder suficient per a això. No serà obligatori presentar aquest model si ja s'ha presentat amb anterioritat davant la Generalitat i les dades i el compte bancari no han experimentat variació, en aquest cas serà obligatori indicar, en l'apartat específic del formulari de sol·licitud, el número de compte utilitzat anteriorment i donat d'alta a aquest efecte.

  h) En els casos de no subjecció o exempció, total o parcial, de l'IVA, així com en aquells supòsits en què l'entitat aplique una prorrata de l'IVA, ha d'aportar-se, juntament amb la sol·licitud, qualsevol certificat o documentació que acredite les dites circumstàncies i, en cas que no s'aporte, es considerarà que l'import de l'IVA suportat no serà subvencionable.
  Aquesta situació respecte a l'IVA haurà a més d'explicar-se adequadament en el compte justificatiu i reflectir-se expressament en l'informe d'auditoria.

  3. L'òrgan competent per a la instrucció i resolució de l'expedient podrà requerir de l'entitat sol·licitant, en qualsevol moment, altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient.

  Impresos associats

  [FJINENT2] GUIA ACLARATORIA PER A LA JUSTIFICACIÓ D'AJUDES EN MATÈRIA D'INDUSTRIALITZACIÓ (ASSOCIACIONS COMARCALS MULTISECTORIALS)

  [MTERBA1] MODEL DE RESUM DE DADES BÀSIQUES I MEMÒRIA TECNICOECONÒMICA DE LES ACTUACIONS (INENT2) PROGRAMA D'AJUDES I

  [MTERBA2] MODEL DE RESUM DE DADES BÀSIQUES I MEMÒRIA TECNICOECONÒMICA DE LES ACTUACIONS (INENT2) PROGRAMA D'AJUDES II

  [CINENT2A] MODEL TAULA COSTOS REALITZATS I EFECTIVAMENT PAGATS INENT2. PROGRAMA I

  [CINENT2B] MODEL TAULA COSTOS REALITZATS I EFECTIVAMENT PAGATS INENT2 - PROGRAMA II

  [AUDINEN2] MODEL D'INFORME D'EMPRESA AUDITORA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.