• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Ajudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms de la Seguretat Social (RETA), dins del Programa de foment del treball autònom a la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019. Treball.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms de la Seguretat Social (RETA), dins del Programa de foment del treball autònom a la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019. Treball.

  Objecte del tràmit

  La concessió d'ajudes per a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), dels treballadors autònoms o per compte propi de la Comunitat Valenciana que, dins de l'any natural de la publicació de la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (d'ara en avant DOGV), hagen cotitzat o estiguen en condicions de cotitzar, com a mínim, tres anys i fins a un màxim de cinc anys ininterrompudament, d'acord amb els requisits establits en l'Ordre 15/2017, de bases reguladores.

  A aquest efecte es consideren costos fixos d'inclusió en el RETA els derivats de l'afiliació i cotització per les contingències previstes en el Títol IV del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social.

  L'objectiu d'aquestes ajudes és la consolidació de l'ocupació autònoma a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Podran ser persones beneficiàries d'aquestes ajudes les persones físiques treballadores per compte propi o autònomes que complisquen els requisits establits en l'apartat "Requisits".

  2. No podran obtindre la condició de persones beneficiàries les persones sol·licitants en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els articles 3 i 20 de les bases reguladores i en el resolc tercer de la Resolució de convocatòria.

  Requeriments

  a) Estar donades d'alta en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms de la Seguretat Social (RETA).
  b) Complir, dins de l'any natural de la resolució de convocatòria, un període de cotització mínim de tres anys i màxim de cinc anys ininterromputs.
  c) Dur a terme la seua activitat econòmica a títol lucratiu, de manera habitual, personal i directa a la Comunitat Valenciana.
  d) No comptar amb més de nou persones treballadores contractades per compte d'altri el dia de publicació de la convocatòria en el DOGV.
  e) Tindre complits 19 anys en la data de publicació, en extracte, de la resolució de convocatòria en el DOGV.


  * EXCLUSIONS I INCOMPATIBILITATS

  1. Sense perjudici de les exclusions previstes en l'article 3 de les bases reguladores, no podran ser beneficiàries les persones en què concórrega alguna de les circumstàncies següents (article 20 de les bases reguladores i resolc tercer de la Resolució de convocatòria):

  a) Les persones treballadores incloses en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris.
  b) Els qui exercisquen les funcions de direcció i gerència que comporta l'acompliment del càrrec de conseller o administrador, o presten altres serveis per a una societat de capital, a títol lucratiu i de forma habitual, personal i directa, sempre que posseïsquen el control efectiu, directe o indirecte, d'aquella. S'entendrà, en tot cas, que es produeix tal circumstància, quan les accions o participacions de la persona treballadora suposen, almenys, la meitat del capital social.
  Es presumirà, excepte prova en contrari, que la persona treballadora posseeix el control efectiu de la societat quan concórrega alguna de les següents circumstàncies:
  1r. Que, almenys, la meitat del capital de la societat per a la qual preste els seus serveis estiga distribuït entre socis amb els quals conviscai als qui es trobe unit per vincle conjugal o de parentiu per consanguinitat, afinitat o adopció, fins al segon grau.
  2n. Que la seua participació en el capital social siga igual o superior a la tercera part d'aquest.
  3r. Que la seua participació en el capital social siga igual o superior a la quarta part d'aquest, si té atribuïdes funcions de direcció i gerència de la societat.
  En els supòsits en què no concórreguen les circumstàncies anteriors, l'Administració podrà demostrar, per qualsevol mitjà de prova, que la persona treballadora disposa del control efectiu de la societat.
  c) Les persones sòcies industrials de societats regulars col.lectives i de societats comanditàries als quals es refereix l'article 1.2.a de la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom.
  d) Les persones comuneres de les comunitats de béns i els socis de societats civils irregulars, llevat que la seua activitat es limite a la mera administració dels béns, posats en comú, als quals es refereix l'article 1.2.b de l'esmentada Llei 20/2007.
  e) Les persones sòcies treballadores de les societats laborals quan la seua participació en el capital social juntament amb la del seu cònjuge i parents per consanguinitat, afinitat o adopció fins al segons grau amb el qualls convisquen abast, almenys, el 50 per cent, llevat que acrediten que l'exercici del control efectiu de la societat requereix el concurs de persones alienes a les relacions familiars.
  f) Les persones treballadores autònomes econòmicament dependents als quals es refereix la Llei 20/2007, d'11 de juliol.
  g) Les persones membres del Cos Únic de Notaris.
  h) Les persones membres del Cos de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles, així com els del Cos d'Aspirants.
  i) Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marco de personal estatutari dels serveis de salut, que presten serveis, a temps complet, en els serveis de salut de les diferents comunitats autònomes o en els centres dependents de l'Institut Nacional de Gestió Sanitària, per les activitats complementàries privades que realitzen i que determinen la seua inclusió en el sistema de la Seguretat Social, sense perjudici del que es preveu en la disposició addicional dihuitenea del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social.
  j) Qualssevol altres persones que, per raó de la seua activitat, siguen objecte d'inclusió mitjançant norma reglamentaria, conforme al que es disposa en l'article 7.1.b de l'esmentat Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.

  2. Així mateix serà motiu d'exclusió, haver sigut subjecte de resolució ferma en via administrativa de revocació o, si és el cas, reintegrament de subvencions per a la promoció de l'ocupació autònoma, consistents en la subvenció de quotes de la Seguretat Social, en els quatre anys anteriors a la presentació de la sol·licitud.

  3. Igualment, estaran excloses les persones treballadores autònomes que hagen obtingut uns rendiments nets d'activitats econòmiques durant l'exercici anterior al de la convocatòria, del qual es dispose declaració de l'IRPF o certificat negatiu d'Hisenda que acredite la no-obligació de presentació de declaració de l'IRPF, i que siguen superiors a tres vegades l'import de la base mínima de cotització de les persones treballadores autònomes, que li corresponga per edat en còmput anual.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 21 de MARÇ de 2019 FINS AL dia 3 de ABRIL de 2019, ambdós inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria que en 2019 s'ha publicat en el DOGV núm. 8507, de 15/03/2019).

  IMPORTANT: només s'admetran les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23:59 hores de l'últim dia de termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. SOL·LICITUD general de subvenció i ANNEX I a aquesta (segons els models normalitzats en formularis web disponibles en el tràmit telemàtic).
  Després del seu respectiu ompliment ambdós formularis web han de firmar-se electrònicament en el propi tràmit telemàtic.

  2. DOCUMENTACIÓ que cal adjuntar a la sol·licitud (és a dir, a annexar en el tràmit telemàtic):

  a) DNI/NIF de la persona sol·licitant, si en la sol·licitud de subvenció ha denegat a la Conselleria competent en matèria de treball l'autorització perquè l'òrgan instructor comprove, de manera directa i per mitjans telemàtics, les seues dades d'identitat.
  A més, si de la comprovació efectuada per la Conselleria resulta alguna discordança amb les dades facilitades per la persona sol·licitant, l'òrgan instructor estarà facultat per a dur a terme les actuacions procedents per a aclarir-la.

  b) Document acreditatiu d'estar en situació d'alta en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms, en el moment de la convocatòria.

  c) Alta censal en Activitats Econòmiques.

  d) Informe de vida laboral actualitzat.

  e) Model normalitzat de domiciliació bancària degudament emplenat i signat electrònicament per la persona amb poder suficient per a això (model que figura com a imprés associat a aquest tràmit i que està també disponible en el tràmit telemàtic). No serà obligatori presentar aquest model si ja s'ha presentat amb anterioritat davant la Generalitat i les dades i el compte bancari no han experimentat variació, en aquest cas serà obligatori indicar, en l'apartat específic del formulari web de sol·licitud, el número de compte utilitzat anteriorment i donat d'alta a aquest efecte.

  f) A l'efecte del que es disposa en l'article 20.3 de les bases reguladores còpia de la declaració d'IRPF (impost sobre la renda de les persones físiques) de l'exercici anterior a la data de la convocatòria, o autorització a l'òrgan instructor perquè obtinga directament aquesta informació de l'Agència Estatal d'Administració Tributaria (AEAT).

  g) La documentació que, si escau, permeta a la persona sol·licitant acreditar que es troba en algun dels supòsits inclosos en l'article 21.1.a) de les bases reguladores, conforme al que en això s'indique.

  h) Si en la sol·licitud de subvenció la persona sol·licitant ha denegat a la Conselleria competent en matèria de treball l'autorització perquè aquesta obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat) i de la Seguretat Social, en els termes previstos en els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, caldrà que aporte els documents acreditatius següents:
  - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, l'acreditació que la persona sol·licitant es troba al corrent de les obligacions tributàries.
  - De la Tresoreria General de la Seguretat Social, l'acreditació que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
  - De l'Institut Valencià d'Administració Tributària (IVAT), competent en matèria d'hisenda, l'acreditació que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
  Aquests documents hauran de tindre una vigència de, almenys, cinc mesos comptats a partir de la data de presentació de la sol·licitud.
  La direcció general competent en matèria de treball es reserva el dret de requerir la persona sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència o si requereix algun aclariment.

  i) Declaració responsable de les ajudes rebudes o sol·licitades en concepte de minimis per qualsevol projecte per la persona sol·licitant, incloent-hi els costos per als quals se sol·licita suport, durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs amb indicació d'import, organisme, data de concessió i règim d'ajudes en què s'empara; o si escau, declaració de no haver-ne rebut cap. (Aquesta declaració s'ha de presentar d'acord amb el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i disponible també en el tràmit telemàtic).

  j) Declaracions responsables relatives als aspectes següents:

  - Compliment dels requisits inclosos en l'article 13 de la Llei general de subvencions per a obtindre la condició de persona beneficiària de subvencions públiques (aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de la sol·licitud de subvenció).
  .
  - Concurrència de qualsevol altra ajuda rebuda o sol·licitada amb el mateix objecte (aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'imprés de sol·licitud general de subvenció).

  - Compromís de comunicar totes les sol·licituds de subvenció que tramiteu en qualsevol organisme públic, relacionades amb l'activitat subvencionada, a partir de la data de sol·licitud (aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'esmentat Annex I).

  - Compromís de comunicar les ajudes en concepte de minimis rebudes de qualsevol organisme públic a partir de la data de la sol.licitud (inclòs en un dels apartats de l'Annex I).

  3. L'òrgan instructor podrà, així mateix, recaptar en qualsevol moment la documentació original complementària que considere necessària per a acreditar l'exacte compliment de les condicions exigides en les bases reguladores.

  4. Tots els documents annexos a la sol·licitud que haja de firmar la persona sol·licitant hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar la firma digital de la persona que els subscriga.

  Impresos associats

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Model d'autorització de l'interessat per tal que l'administració pública puga obtindre les dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

  [MINIMIS] DECLARACIÓ D'AJUDES MINIMIS

  [DECRETA] DECLARACIÓ RESPONSABLE EXCLUSIONS I INCOMPATIBILITATS (ART.20 ORDRE 15/2017, MODIFICADA PER ORDRE 2/2019)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.