• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud d'hores de desdoblament de cicles formatius de grau mitjà i superior per al curs 2018-19 per a centres privats concertats.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'hores de desdoblament de cicles formatius de grau mitjà i superior per al curs 2018-19 per a centres privats concertats.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitud d'hores de desdoblament de cicles formatius per al curs 2018-19 per a centres privats concertats, en mòduls susceptibles de desdoblament de conformitat amb l'establit en la Resolució de 27 de juny de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es determinen els mòduls susceptibles de desdoblament en els cicles formatius de grau mitjà i superior per al curs 2018-19 i el procediment de sol·licitud en els centres privats concertats.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden realitzar la sol·licitud d'hores de desdoblament tots els centres docents privats que complisquen els requisits que s'indiquen a continuació.

  Requeriments

  Tindre unitats concertades en el curs 2018-19 en els cicles formatius de grau mitjà i/o superior objecte de la sol·licitud.

  - Els mòduls han de ser susceptibles de desdoblament segons la Resolució de 27 de juny de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es determinen els mòduls susceptibles de desdoblament en els cicles formatius de grau mitjà i superior per al curs 2018-19, i el procediment de sol·licitud en els centres privats concertats.

  - S'ha d'acreditar que el cicle formatiu té matriculades un mínim de 20 persones amb assistència efectiva en el mòdul en qüestió, segons el que disposa l'article 11 de la Llei 22/2017, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2018. En el cas que un centre tinga concertades diverses unitats del mateix cicle en un mateix curs i complisca la normativa en matèria de ràtios alumnat/unitat, podran desdoblegar el mínim d'unitats possible.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Del 16 de juliol de 2018 al 31 de juliol de 2018.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AV. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 València
  Tel: 012
  SERVEI DE FINANÇAMENT DE CENTRES CONCERTATS
  AV. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 València
  Tel: 961922029

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18494&version=amp

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Imprés normalitzat de sol·licitud.

  Les sol·licituds es remetran al Servei de Finançament de Centres Concertats de la Direcció General de Centres i Personal Docent.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT D'HORES DE DESDOBLEGUE DE CICLES FORMATIUS PER AL CURS 2018-19 PER A CENTRES PRIVATS CONCERTATS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Les sol·licituds es valoraran amb la prèvia comprovació de l'assistència efectiva fins al 30 de setembre de 2018 en els mòduls dels cicles formatius objecte de la sol·licitud, bé a través de la inspecció educativa bé a través dels mitjans informàtics de gestió del sistema educatiu en disposició de l'administració competent en matèria educativa (ITACA).

  2. Les unitats que no arriben a un nombre mínim de 20 alumnes no seran susceptibles de desdoblament en els mòduls establits. En el cas que tinguen concertades diverses unitats d'un mateix curs, es podrà desdoblegar el mínim nombre d'hores possible.

  3. Realitzada la comprovació indicada en l'apartat anterior, la secretària autonòmica d'Educació i Investigació dictarà una resolució que aprove, si escau, el pagament de les hores de desdoblament dels mòduls dels cicles formatius que corresponguen a cada centre.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de divendres, 2 d'octubre del 2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18494&version=amp

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.

  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.

  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.

  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.


  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.

  b) Indiqueu el servei territorial: serveis centrals (direcció general)

  C) Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud: Sol·licitud d'hores de desdoblament de cicles formatius de grau mitjà i superior per al curs 2018-19 per a centres privats concertats.

  d) Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD": Sol·licitud d'hores de desdoblament de cicles formatius de grau mitjà i superior per al curs 2018-19 per a centres privats concertats.

  e) Annexeu el formulari de sol·licitud que prèviament heu descarregat i omplit.

  f) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).

  g) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 22/2017, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2018 (DOCV núm. 8202, de 30.12. 2017)
  - Resolució de 27 de juny de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es determinen els mòduls susceptibles de desdoblament en els cicles formatius de grau mitjà i superior per al curs 2018-19, i el procediment de sol·licitud en els centres privats concertats (DOGV núm. 8338, de 13.07.2018)

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 22/2017, de 29 de desembre.

  Vegeu la Resolució de 27 de juny de 2018.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.