• Estàs en:
  • Inici /
  • Detall de Procediments

Detall de Procediments

  • Què es pot sol·licitar?

    Nom del tràmit

    Sol·licitud d'hores de desdoblament de cicles formatius de grau mitjà i superior per al curs 2019-20 per a centres privats concertats.

    Objecte del tràmit

    Sol·licitud d'hores de desdoblament de cicles formatius per al curs 2019-20 per a centres privats concertats.

    Inici
  • Qui pot sol·licitar-ho?

    Interessats/Sol·licitants

    S'iniciarà a instàncies de part, sent aquesta el representant de la titularitat o persona a qui autoritze en representació.

    Requeriments

    - Tindre unitats concertades en el curs 2019-20 en els cicles formatius de grau mitjà i/o superior objecte de la sol·licitud.

    - Els mòduls han de ser susceptibles de desdoblament segons la normativa vigent (veure "Fonts jurídiques i/o documentals").

    - S'ha d'acreditar que el cicle formatiu té matriculades un mínim de 20 persones amb assistència efectiva en el mòdul en qüestió.

    - En el cas de tindre concertades diverses unitats del mateix cicle en un mateix curs i complir la normativa en matèria de ràtios alumnat/unitat, es podrà desdoblegar el mínim d'unitats possible.

    Inici
  • Quan s'ha de sol·licitar?

    Termini de presentació

    Del 15 de juliol de 2019 al 31 de juliol de 2019.

    Inici
  • On s'ha d'anar?

    Presencial

    a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
    b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
    c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
    d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
    e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

    I, preferentment, a:

    CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
    AV. CAMPANAR, 32Ver plano
    46015 València
    Tel: 012

    Per internet

    A través de l'enllaç corresponent:

    http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18494&version=amp

    Inici
  • Què s'ha de presentar?

    Imprés de sol·licitud, disponible en l'apartat "impresos associats".

    Impresos associats

    SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT D'HORES DE DESDOBLEGUE DE CICLES FORMATIUS PER AL CURS 2019-2020 PER A CENTRES PRIVATS CONCERTATS

    Inici
  • Com sol·licitar-ho?

    Passos

    1. Presentació de la sol·licitud dirigida al Servei de Finançament de Centres Concertats de la Direcció General de Centres i Personal Docent.

    2. El Servei de Finançament de Centres Concertats comprovarà la documentació i el compliment dels requisits.

    3. En cas de deficiències en la sol·licitud, es requerirà a l'interessat perquè esmene les mateixes en un termini de deu dies. Si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució.

    4. Les sol·licituds es valoraran amb la prèvia comprovació de l'assistència efectiva fins al 30 de setembre de 2019 en els mòduls dels cicles formatius objecte de la sol·licitud, bé a través de la inspecció educativa bé a través dels mitjans informàtics de gestió del sistema educatiu en disposició de l'administració competent en matèria educativa (ÍTACA).

    5. Comprovada tota la documentació i que es reuneixen tots els requisits exigibles, s'emetrà la corresponent Resolució per la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional.

    Recursos que procedixen contra la resolució

    Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

    Inici
  • Com es tramita telemàticament?

    A través de l'enllaç corresponent:

    http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18494&version=amp

    Tramitació

    Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

    IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això cal tindre en compte que:

    1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.

    2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.

    3- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.


    PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

    a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.

    b) Indiqueu el servei territorial: "serveis centrals (direcció general)".

    C) Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud: Sol·licitud d'hores de desdoblament de cicles formatius de grau mitjà i superior per al curs 2019-20 per a centres privats concertats.

    d) Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD": Sol·licitud d'hores de desdoblament de cicles formatius de grau mitjà i superior per al curs 2019-20 per a centres privats concertats.

    e) Annexeu el formulari de sol·licitud que prèviament heu descarregat i omplit.

    f) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).

    g) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

    La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

    Inici
  • Informació complementària

    - Les unitats que no arriben a un número mínim de 20 alumnes no seran susceptibles de desdoblament en els mòduls establits.

    - En el cas que tinguen concertades diverses unitats d'un mateix curs, es podrà desdoblegar el mínim nombre d'hores possible.

    Inici
  • Fonts jurídiques i/o documentals

    Normativa

    - Llei 28/2018, de 28 de desembre de 2018, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019.
    - Resolució de 27 de juny de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es determinen els mòduls susceptibles de desdoblament en els cicles formatius de grau mitjà i superior per al curs 2019-2020 i el procediment de sol·licitud en els centres privats concertats.

    Llista de normativa

    Llei 28/2018, de 28 de desembre de 2018

    Resolució de 27 de juny de 2019

    Inici

  • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

    La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.