Detall de Procediment

Subvencions destinades a finançar programes orientats a la inclusió social i la seua participació en la comunitat de les persones adultes amb problemes de salut mental greu, a la Comunitat Valenciana

Codi SIA: 225124
Codi GUC: 18863
Organisme: Conselleria de Sanitat
Termini de sol·licitud: TANCAT
(13-03-2023
31-03-2023)
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Al·legació/Aportació

 • Resolució

 • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Convocar, en règim de concurrència competitiva, subvencions per al finançament de programes en l’àmbit de la Comunitat Valenciana destinats a fomentar accions sense ànim de lucre de persones usuàries, associacions sense ànim de lucre de familiars i organitzacions no governamentals sense ànim de lucre, orientats a la inclusió social i la seua participació en la comunitat de les persones adultes amb problemes de salut mental greu, per a desenvolupar durant l’any 2023 en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana; no obstant això, queda supeditat a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos de la Generalitat per a 2023.

Observacions

* ACCIONS SUSCEPTIBLES DE SUBVENCIÓ 1. Accions dirigides a satisfer de manera sinèrgica i complementària amb la xarxa de salut mental les necessitats de les persones amb problemes greus de salut mental que estan orientades a aconseguir una autèntica inclusió social i participació activa d’aquestes persones en la comunitat. 2. Accions de detecció de persones que no estan ateses en els serveis assistencials i que, per la proximitat en el territori de les associacions de persones usuàries i familiars i de les organitzacions no governamentals, són els agents més indicats per a poder detectar, sensibilitzar a ajudar a incorporar aquestes persones al circuit assistencial i social per a la seua atenció, tractament i seguiment. Aquests programes, accions i intervencions han de complementar l’atenció presentada per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i no substituir-la ni donar lloc a un desequilibri en l’atenció. * DESPESES SUBVENCIONABLES 1. Podran ser objecte de subvenció les despeses realitzades que de manera directa responguen a la naturalesa de l’activitat subvencionada, resulten estrictament necessàries i es realitzen en el període subvencionable establit en la convocatòria corresponent. Així, seran objecte de subvenció del programa, entre d’altres, les despeses següents: a) Despeses derivades de la contractació de professionals per al desenvolupament de les activitats de suport orientades a la inclusió social i la seua participació en la comunitat de les persones adultes amb problemes de salut mental greu. En cap cas, la subvenció podrà superar els preus de referència en el mercat d’aquestes activitats. Quant a les despeses de direcció i coordinació dels centres o serveis, només es computaran el 10 % d’aquestes. b) Les despeses derivades de persones que realitzen una prestació de serveis, siga o no continuada, realitzada per professionals degudament qualificats. c) Despeses corrents. Es consideraran despeses corrents aquelles que reunisquen alguna de les següents característiques: ser béns fungibles, tindre una durada previsible inferior a l’exercici econòmic, no ser susceptibles d’incloure en inventari o ser despeses previsiblement reiteratives. Podran incloure’s com a despeses corrents les següents: material d’oficina, despeses de correus, despeses de manteniment de la seu (aigua, llum, neteja, entre altres), que en cap concepte han de superar el 20 % de la subvenció concedida. En cap cas, s’inclouran compres de material inventariable. 2. No es consideraran objecte de subvenció les despeses següents: a) Despeses de material inventariable, com ara mobiliari, ordinadors, televisors, entre altres. b) Despeses derivades de l’organització, l’execució i el desenvolupament de jornades, assistència a jornades, congressos, convivències, campaments, així com qualsevol altra que no estiga prevista en l’apartat 1.a de la present base. c) Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs i les sancions administratives i penals i les despeses de procediments judicials. 3. Es considerarà despesa realitzada la que ha sigut pagada efectivament amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de la documentació justificativa corresponent.

Requisits

- Les entitats sense finalitat de lucre han de disposar d’una seu central o delegació permanent a la Comunitat Valenciana, i s’entén com a tal la presència física amb domicili social en aquesta, i es compromet des d’aquesta a gestionar i dirigir els programes finançats per la Generalitat. - No podran obtindre la condició d’entitat beneficiària de les subvencions regulades en aquesta ordre, les entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies establides en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en els articles 18 i concordants del Reglament de la Llei general de subvencions. - En concret, no podran obtindre la condició de beneficiàries les persones o entitats que no es troben al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, així com les que no es troben al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions.

Qui pot sol·licitar-ho?

Poden sol·licitar les subvencions les associacions sense ànim de lucre de persones usuàries, associacions sense ànim de lucre de familiars, i organitzacions no governamentals i entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes, que desenvolupen programes orientats a la inclusió social i la seua participació en la comunitat de les persones adultes amb problemes de salut mental greu que desenvolupen la seua activitat en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25.07.2006).
 • Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOGV núm. 7464, de 12/02/2015).
 • Ordre 4/2017, de 6 de juny, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a finançar programes orientats a la inclusió social i la participació en la comunitat de les persones adultes amb problemes de salut mental greu, a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8060, de 12/06/2017).
 • ORDRE 2/2018, de 7 de maig, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es modifica l'Ordre 4/2017, de 6 de juny, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a finançar programes orientats a la inclusió social i la seua participació en la comunitat de les persones adultes amb problemes de salut mental greu, a la Comunitat Valenciana. (DOGV 8295, de 15/05/2018)
 • CORRECCIÓ d'errors de l'Ordre 2/2018, de 7 de maig, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es modifica l'Ordre 4/2017, de 6 de juny, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies comptats a partir de l’endemà la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV 9551/10.03.2023)

Documentació

Les entitats sense ànim de lucre han d’omplir la sol·licitud, que ha d’anar acompanyada de la documentació que s’indica a continuació: a) Descripció del programa específic a la inclusió juntament amb la seua identificació. b) Objectius generals, objectius específics, accions. c) Cronograma. d) Proposta d’avaluació. e) Àmbit geogràfic. f) Recursos materials. g) Recursos humans i acreditació de la titulació que justifique l’acompliment de les funcions detallades en el programa, així com la descripció de tasques i horaris de dedicació al centre, programa o servei de què es tracte. h) Col·lectius als quals va dirigit específicament. i) Nombre específic de persones que cal atendre. j) Persones contractades amb trastorn mental greu, si n’hi ha. k) Pressupost desglossat del projecte o programa incloent-hi l’import sol·licitat per a aquesta subvenció, així com qualsevol altra ajuda i/o subvenció que s’haja sol·licitat o rebut per a aquest programa concret. l) Les següents declaracions responsables de la persona representant legal de l’entitat sol·licitant: 1r) Declaració responsable en la qual manifesta sota la seua responsabilitat que totes les dades recollides en la sol·licitud són verídiques i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, i queda a la disposició de la Generalitat per a la comprovació, el control i la inspecció que s’estimen oportuns. D’acord amb el que disposa l’article 69.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, la inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s’incorpore a aquesta declaració responsable, així com la no presentació de la documentació que siga requerida, en el vostre cas, per a acreditar el compliment del que s’ha declarat, determinarà la impossibilitat de continuar amb la convocatòria. 2n) Declaració responsable en la qual manifesta sota la seua responsabilitat que l’entitat sol·licitant no incorre en cap de les prohibicions previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions, per a ser beneficiària de les subvencions que en aquesta ordre es regulen, i que està al corrent en el pagament de reintegrament per subvencions. 3r) Declaració responsable en la qual es manifesta sota la seua responsabilitat que l’entitat disposa d’un pla d’igualtat en el cas que, d’acord amb la legislació aplicable, li siga exigible. 4t) Declaració responsable en la qual es manifesta, sota la seua responsabilitat, que, en l’entitat sol·licitant, l’IVA suportat és íntegrament repercutit i no recuperat, i que el beneficiari de l’ajuda hi actua com a consumidor final. En el cas d’entitats subjectes a la regla de prorrata establida en l’art. 102 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, es considera despesa subvencionable la part de l’IVA que no siga deduïble; en el moment de la justificació cal aportar una declaració resum de l’exercici en què conste la prorrata definitiva. m) Autorització perquè l’Administració obtinga directament l’acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social previstes en els articles 18 i 19, respectivament, del Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions. En cas que aquesta autorització no s’assenyale, l’entitat sol·licitant haurà d’incloure en la seua sol·licitud aquesta documentació. No obstant això, quan el beneficiari no estiga obligat a presentar les declaracions o els documents referits al compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, el seu compliment es justificarà mitjançant una declaració responsable. A més de la documentació esmentada, s’hi incorporarà. n) Certificat expedit per l’entitat bancària en la qual s’ha, d’efectuar, si escau, els pagaments, en què s’especifique: codi de l’entitat, codi de la sucursal, número de compte i titular d’aquest, així com el document d’alta de tercers, segons el model genèric. Les entitats que en exercicis anteriors hagen sigut subvencionades únicament hauran de presentar aquesta documentació en cas de modificació de les dades bancàries. o) Còpia autenticada o fotocòpia acarada dels estatuts en els quals ha de constar explícitament l’àmbit de l’entitat, així com la inexistència d’ànim de lucre en les finalitats d’aquesta. Únicament hauran de presentar aquesta documentació en els casos de modificació dels aportats en anteriors convocatòries o en el cas que es tracte de noves entitats sol·licitants. p) Memòria de les actuacions desenvolupades, en matèria de salut mental, en l’exercici 2021, en el cas d’aquelles entitats que no hagen sigut subvencionades en la convocatòria d’aquell exercici.

Taxa o pagament

En aquest procediment no es paguen taxes.

Presentació

Telemàtica
1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida s'ha de realitzar MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar. Per a això, han de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana). - I el sistema clave-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats, etc.). Més informació respecte dels sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/va/sede_certificados 2. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta. 3. Si escau, procediu al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament. 4. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i la documentació omplida i signada digitalment que s'haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre. 5. Respecte als DOCUMENTS QUE CAL ANNEXAR, si és el cas: - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" hi ha la llista de documents que s'han de presentar. * En l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. Si n'hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat els ha de crear o demanar la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar. - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. La sol·licitud de subvenció s’ha de dirigir a la Direcció General d’Assistència Sanitària, i s’ha d’ajustar als models normalitzats, també disponibles en la seua pàgina web i en la guia PROP de la Generalitat (www.prop.gva.es). Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat per mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, hauran de presentar les sol·licituds telemàticament en la seu electrònica de la Generalitat. 2. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits establits en la convocatòria o no s’acompanye de la documentació exigida se’l requerirà perquè, en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye la documentació necessària amb l’advertiment que, si no ho fa, s’arxivarà la sol·licitud sense més tràmit. 3. Correspon al titular de la conselleria amb competències en matèria de salut mental, o òrgan en què delegue, dictar la resolució de la concessió de les diferents subvencions. 4. El termini màxim per a tramitar, resoldre i notificar les resolucions de concessió serà de sis mesos a comptar de la data publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En els casos en què haja de requerir-se l’esmena de deficiències i aportació de documents, el termini determinat en l’apartat anterior es podrà suspendre durant el transcurs del temps que intervinga entre la notificació del requeriment i el seu efectiu compliment per les entitats sol·licitants o, en defecte d’això, pel transcurs del termini concedit. Transcorregut el termini sense que haja recaigut cap resolució, podrà entendre’s desestimada la sol·licitud de concessió de la subvenció. 5. Les sol·licituds de documentació es publicaran en el tauler d’anuncis de la seu central de la conselleria amb competències en matèria de salut mental i en la seua pàgina web. -Per a l’aportació de documentació i al·legacions per via telemàtica, hi ha l’enllaç directe, més avant, en l’apartat Llista de seguiment.

Criteris de valoració

La valoració de les sol·licituds de subvenció per a finançar les accions de les associacions sense ànim de lucre de persones usuàries, associacions sense ànim de lucre de familiars i organitzacions no governamentals sense ànim de lucre, per a programes orientats a la inclusió social i la seua participació en la comunitat de les persones adultes amb problemes de salut mental greu s’efectuarà atenent els criteris següents: a) Qualitat del programa: Es valorarà la justificació dels programes que es desenvoluparan, els objectius perseguits, la metodologia, els recursos materials i humans, la temporalització i l’avaluació: fins a un màxim de 50 punts. L’entitat ha d’obtindre un mínim de 25 punts en aquest apartat per a continuar en el procés de valoració. b) Àmbit geogràfic que abasta, impacte territorial i persones ateses: fins a un màxim de 15 punts. c) Experiència prèvia acreditada de l’entitat titular en programes de contingut similar: fins a un màxim de 10 punts. d) Programes dirigits específicament a col·lectius més vulnerables (dones víctimes de violència de gènere i/o en dificultat social, població reclusa, persones sense llar, entre altres): fins a un màxim de 10 punts. e) La contractació de persones amb problemes de salut mental greus com experts en les plantilles de l’organització que sol·licita: fins a un màxim 15 punts.

òrgans de tramitació

Termini alegació:
des de: 26-04-2023
fins a: 10-05-2023

Obligacions

Les entitats beneficiàries quedaran obligades a: a) Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció. b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, així com la realització del projecte o l’activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció. c) Facilitar les actuacions de comprovació, seguiment i supervisió de la Direcció General d’Assistència Sanitària, a fi de conéixer qualsevol aspecte de l’activitat objecte de la subvenció. d) Facilitar tota la informació econòmica, fiscal, laboral, tècnica i de qualsevol tipus que siga requerida per la direcció general competent en salut mental, en relació amb la subvenció concedida, a fi de verificar el compliment dels requisits i les condicions necessaris per a percebre la subvenció, la realització de l’activitat o per a la justificació de la correcta aplicació de la suma lliurada a la finalitat prevista. e) Comunicar a l’òrgan concedent o a l’entitat col·laboradora l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades. L’obtenció concurrent d’altres aportacions podrà donar lloc a la modificació de la quantitat concedida. Quan la subvenció principal siga la de la conselleria amb competències en matèria de sanitat, si ja s’ha produït el pagament, procedirà el reintegrament a aquesta de l’excés obtingut sobre el cost de l’activitat desenvolupada i l’abonament de l’interés de demora des del moment del pagament de la subvenció. f) A posar a la disposició del programa els mitjans materials i humans per a la bona fi d’aquestes activitats. Les obligacions socials i laborals referides al personal que desenvolupe aquest programa corresponen únicament a l’entitat beneficiària, i la Conselleria és totalment aliena a les relacions laborals que aquells tinguen amb aquesta i no es consideren en cap cas personal laboral al servei de la conselleria, amb la qual cosa no s’implica cap vinculació amb aquesta. g) A disposar d’una assegurança d’accidents i de responsabilitat civil, tant per al personal treballador com per a les persones usuàries i el personal voluntari del programa. h) A complir amb totes obligacions derivades de la seua condició de beneficiària de subvencions establides en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions i la resta de la legislació concordant i aplicable per a la concessió de subvencions. i) S’haurà de complir amb les obligacions de publicitat derivades del que es disposa en els articles 4 i 5 de la Llei 1/2022, de 13 d’abril, de la Generalitat, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana, en el capítol 2 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta informació podrà publicar-se en el portal web de l'entitat o bé a través de la plataforma TEP - Transparència Entitats Privades, de GVA Oberta (https://gvaobert.gva.es/tep). j) Si l’import d’alguna de les despeses subvencionables supera les quanties establides en la Llei de contractes del sector públic per al contracte menor, ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents empreses o professionals amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació del servei, llevat que, per les seues especials característiques, no hi haja en el mercat el nombre suficient d’entitats que els realitzen, presten o subministren, o llevat que la despesa s’haguera realitzat abans que produïsca els seus efectes la corresponent resolució administrativa de concessió de la subvenció. L’elecció entre les ofertes presentades, que ha d’aportar-se en la justificació, o, si escau, en la sol·licitud de subvenció, es realitzarà d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i ha de justificar-se expressament en una memòria l’elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.

Observacions

Contra aquesta resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se, potestativament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seua publicació, o directament un recurs contenciós administratiu, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la seua publicació, de conformitat amb el previst en l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

Les subvencions es concediran a càrrec dels pressupostos de la Generalitat per al 2023, amb una consignació pressupostària d’1.300.000 euros. 1. La forma de pagament de les despeses subvencionables es realitzarà amb la prèvia justificació per part de l’entitat beneficiària, de conformitat amb l’establit en l’article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. 2. Els beneficiaris de les subvencions tindran de termini fins al 15 de novembre de 2023, per a presentar la documentació justificativa de la totalitat de la subvenció concedida segons el que estableixen els articles 17 i 20 de l’Ordre 4/2017 de 6 de juny. 3. El pagament s’ha d’efectuar amb la prèvia certificació o la resolució per pagaments anticipats en els termes previstos en l’article 20 de l’Ordre 2/2018, de 7 de maig. La subvenció no serà incompatible amb altres ajudes o subvencions per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. No obstant això, l’import de les subvencions regulades en les corresponents convocatòries en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres administracions públiques o d’altres ens públics o privats, supere el cost de l’activitat que desenvoluparà l’entitat beneficiària.
1300000.0

Termini màxim

El termini màxim per a tramitar, resoldre i notificar les resolucions de concessió serà de sis mesos a comptar de la data publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En els casos en què haja de requerir-se l’esmena de deficiències i aportació de documents, el termini determinat en l’apartat anterior es podrà suspendre durant el transcurs del temps que intervinga entre la notificació del requeriment i el seu efectiu compliment per les entitats sol·licitants o, en defecte d’això, pel transcurs del termini concedit. Transcorregut el termini sense que haja recaigut cap resolució, podrà entendre’s desestimada la sol·licitud de concessió de la subvenció, en els termes previstos en l’article 25 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició / Contenciós-administratiu

Esgota via administrativa

Sancions

El règim sancionador serà el que estableix el títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Termini justificació:
des de: 28-06-2023
fins a: 15-11-2023

Què és i per a què serveix?

La forma de pagament de les despeses subvencionables es realitzarà amb la prèvia justificació per part de l’entitat beneficiària, de conformitat amb l’establit en l’article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

Termini

Els beneficiaris de les subvencions tindran de termini fins al 15 de novembre de 2023, per a presentar la documentació justificativa de la totalitat de la subvenció concedida segons el que estableixen els articles 17 i 20 de l’Ordre 4/2017 de 6 de juny.

Documentació

Serà obligatòria la presentació de: - Justificació de subvencions a favor d’entitats sense finalitat lucrativa.