• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Comunicació de danys i actuacions de resposta per danys a l'agricultura produïts per conill de camp.

  Objecte del tràmit

  Facilitar la comunicació i agilitzar la resposta davant de danys a l'agricultura produïts per conill de camp.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Davant de l'existència de danys significatius per acció del conill de camp o en previsió que hi apareguen, l'agricultor haurà de presentar una sol·licitud d'actuació, a manera de part de danys, en el registre de l'ajuntament o en les OCMA en què situe la parcel·la o parcel·les afectades.

  Requeriments

  Danys en cultius produïts per conill de camp.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds d'actuació poden presentar-se durant tot l'any.

  Els programes de control sistemàtic per part dels titulars dels espais cinegètics inclosos dins de l'àmbit d'aplicació de l'Ordre d'11 de juny de 2009 han de presentar-se abans del 31 d'octubre de cada any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment:

  - En el registre de l'ajuntament on se situen les parcel·les afectades, quan es tracte de sol·licituds d'actuació.

  - En el registre de l'Oficina Comarcal de Medi Ambient (OCMA) corresponent quan es presenten els programes de control sistemàtic per part dels titulars dels espais cinegètics.

  http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/departamentos?descripcion=OFICINA+COMARCAL+DE+MEDI+AMBIENT+%28OCMA%29+&direccion=&municipio=&conselleria=&entepublico=¢ro=&buscar=buscar&event_buscar=Cercar&paginaActual=1

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18866

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Documentació necessària al llarg del procediment administratiu:

  - Sol·licitud d'actuació en parcel·la.

  - Informe de control.

  - Sol·licitud de control subsidiari.

  - informe de control subsidiari.

  - Programa de control sistemàtic.

  - Informe de control sistemàtic.

  - Full resum trimestral.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'ACTUACIÓ EN PARCEL·LES AGRÍCOLES PER DANYS PRODUÏTS PEL CONILL DE MUNTANYA

  SOL·LICITUD DE CONTROL SUBSIDIARI EN PARCEL·LES AGRÍCOLES PER DANYS DE CONILL DE MUNTANYA EN ZONES COMUNES DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ

  PARTE DE CONTROL EN REPUESTA A SOLICITUD DE ACTUACIÓN

  SOLICITUD DE CONTROL SUBSIDIARIO EN PARCELAS AGRÍCOLAS POR DAÑOS DEL CONEJO DE MONTE

  PART DE CONTROL SUBSIDIARI D'AGRICULTORS

  PROGRAMA DE CONTROL SISTEMÁTICO DEL CONEJO DE MONTE

  PARTE DE CAPTURAS POR CONTROL SISTEMÁTICO PROGRAMADO

  HOJA RESUMEN TRIMESTRAL DE SOLICITUDES DE ACTUACIÓN Y PARTES DE CONTROL POR DAÑOS DEL CONEJO

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació de la sol·licitud d'actuació per danys significatius en cultius.

  2. Quinzenalment, els titulars dels espais cinegètics inclosos en l'àmbit d'aplicació de l'Ordre d'11 de juny de 2009, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, o les seues modificacions, o les persones en qui aquests deleguen, han d'acudir a l'ajuntament o els ajuntaments corresponents per a arreplegar les possibles sol·licituds d'actuació.

  3. Quinzenalment, els agents mediambientals passaran amb periodicitat quinzenal per les oficines de l'ajuntament per a arreplegar les seues respectives còpies de sol·licituds d'actuació que hagen sigut presentades amb més d'una setmana d'antelació.

  4. El titular de l'espai cinegètic ha de donar resposta a la sol·licitud d'actuació en el termini màxim de 15 dies naturals des de la data de la seua entrada en el registre de l'ajuntament. La resposta del titular cinegètic a cada sol·licitud d'actuació generarà un part de control que han d'omplir i subscriure els encarregats del control i el titular
  cinegètic.

  5. L'agent mediambiental serà el responsable d'omplir un full resum per cada espai cinegètic en el qual es reflectisquen, amb caràcter trimestral, les diferents sol·licituds d'actuació i els parts de control que haja recollit, amb la informació bàsica de cada un d'aquests.

  6. En la primera quinzena del mes següent a cada trimestre natural, cada agent mediambiental entregarà els fulls resum, les sol·licituds d'actuació i els parts de control al tècnic responsable en matèria cinegètica en els serveis territorials de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, que, al seu torn, i una vegada que haja rebut la totalitat de la documentació, en traslladarà una còpia al Servei de Caça i Pesca de la Direcció General.

  7. L'agricultor, si no ha obtingut resposta per part del titular cinegètic a la seua sol·licitud d'actuació en el termini establit en l'apartat 3.1 d'aquest protocol (15 dies naturals des del seu registre en l'ajuntament), o si detecta l'existència d'un nivell de danys que exigisca l'execució d'actuacions urgents, podrà sol·licitar a la conselleria competent en matèria cinegètica l'autorització directa per a realitzar controls subsidiaris.

  8. En el termini màxim de 10 dies hàbils des de la data d'entrada per registre de la sol·licitud haurà d'emetre's l'autorització o denegació motivada del control subsidiari, si escau, amb els condicionants que es consideren oportuns, i comunicar-la per escrit a l'agricultor.

  9. Els titulars dels espais cinegètics inclosos dins de l'àmbit d'aplicació de l'Ordre d'11 de juny de 2009, han de presentar abans del 31 d'octubre de cada any en el registre de l'oficina comarcal de medi ambient (OCMA)
  corresponent, segons el municipi o els municipis en què se situen, un programa de control sistemàtic de les poblacions de conill de camp.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18866

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=18866.

  Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de forma presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament.
  A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació.
  Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre d'11 de juny de 2009, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual s'aproven directrius extraordinàries per a l'aprofitament, gestió i control del conill de muntanya a la Comunitat Valenciana.
  - Resolució de 5 de juny de 2017, del director general de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, per la qual s'aprova el protocol de comunicació de danys i actuacions de resposta, en desplegament de l'Ordre d'11 de juny de 2009, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual s'aproven directrius extraordinàries
  per a l'aprofitament, gestió i control del conill de muntanya a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8088, de 20/07/2017).
  - Resolució de 9 de maig de 2019, del director territorial de Castelló, sobre delegació de competències de caça per al control subsidiari de conill de muntanya en parcel·les agrícoles per danys en zones comunes de caça de la província de Castelló.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre d'11 de juny de 2009

  Vegeu la Resolució de 5 de juliol de 2017.

  Vegeu Resolució de 9 de maig de 2019, del director territorial de Castelló, sobre delegació de competències de caça per al control subsidiari de conill de muntanya en parcel·les agrícoles per danys en zones comunes de caça de la província de Castelló.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.