• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Projectes de dinamització territorial per a una nova indústria sostenible (DINAMITZA-CV)
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Projectes de dinamització territorial per a una nova indústria sostenible (DINAMITZA-CV)

  Objecte del tràmit

  L'objecte de la present resolució és convocar la concessió per part de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) de subvencions vinculades a accions establides en l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent per a la Investigació i Innovació de la Comunitat Valenciana (RIS3-CV) per a promoure i facilitar el desenvolupament de mesures empresarials en matèria d'R+D+I , mitjançant les següents actuacions el detall de les quals es troba en l'annex d'aquesta resolució:
  - Organització de jornades i seminaris destinats a facilitar que les empreses participants puguen escometre les mesures del RIS3-CV.
  - Posada en marxa i dinamització de plataformes web col·laboratives per a la difusió de continguts i la participació d'empreses i d'agents de l'oferta científic tecnològica i de l'ecosistema d'innovació i emprenedoria.


  Les bases reguladores d'aquesta convocatòria són les aprovades per l'Ordre 12/2017, de 31 de maig, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) dirigides a la dinamització territorial per a una nova indústria sostenible a la Comunitat Valenciana, publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 8055, de 5 de juny de 2017; en aquestes bases s'estableixen les condicions de les ajudes en allò no previst en aquesta convocatòria.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Sense perjuí de les restriccions previstes en l'article 4 de l'Ordre 12/2017, de 31 de maig, podran sol·licitar aquestes ajudes:
  a) Entitats sense ànim de lucre -públiques o privades- amb personalitat jurídica pròpia i seu social a la Comunitat Valenciana, que de forma habitual presten serveis a les pimes en matèria de suport a la innovació i a la modernització en les seues diverses formes i així es reculla en els seus estatuts.
  b) Entitats jurídiques amb seu social a la Comunitat Valenciana que gestionen clústers empresarials i que reunisquen la condició d'agrupació empresarial innovadora segons la definició de l'apartat 92 de l'article 2 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (Do L 187 de 26.06.2014).

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 8641, de 24/09/2019) i finalitzarà el 17 d'octubre de 2019 a les 23.59.59 hores.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La presentació de les sol·licituds s'ajustarà al que establix l'article 5 de les bases reguladores.

  A més de la documentació establida en l'article 5.5 de l'Ordre 12/2017, l'entitat haurà de presentar, al costat del formulari de sol·licitud, la memòria i els seus annexos, la següent documentació:
  a) Relativa a la personalitat jurídica de l'entitat sol·licitant. S'haurà d'aportar còpia dels següents documents:
  i. Contracte o acta de constitució i estatuts vigents.
  ii. En cas que la sol·licitud es tramite amb certificat de persona física, s'aportarà poder de representació de qui ferma la sol·licitud -vigent en el moment de la presentació d'aquesta- , o document equivalent segons les prescripcions legals, i si escau, quan l'òrgan d'administració del sol·licitant tinga caràcter mancomunat, s'haurà d'adjuntar i signar pel representant legal que no ho haguera fet en la sol·licitud, el document de ratificació disponible en l'apartat "Documentació annexa" del text del programa en .

  b) Relativa al compliment d'obligacions mediambientals:
  Instrument ambiental al qual estiga sotmesa l'activitat o les instal·lacions en les quals l'entitat sol·licitant vaja a executar el projecte. En cas d'estar exempta o en tràmit d'obtenció, s'haurà d'aportar documentació que acredite aquesta circumstància, sense perjudici de l'aportació posterior de l'instrument ambiental. S'entén per lloc d'execució del projecte l'establiment de l'entitat sol·licitant on es definisca i coordine el desenvolupament del projecte.

  No serà necessari aportar la documentació indicada en els subapartats anteriors que ja obre a poder de l'IVACE sempre que es mantinga vigent i s'aporte declaració de vigència a aquest efecte segons model disponible en l'adreça d'Internet de l'IVACE: .

  c) Relativa al compliment d'obligacions fiscals i amb la Seguretat Social: només serà necessari presentar la documentació acreditativa de trobar-se al corrent en cas que no haja autoritzat l'IVACE per a la seua obtenció per mitjans telemàtics.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.