Detall de Procediments

Sol·licitud d'ajudes del programa mixt d'Ocupació - Formació Escoles d'Ocupació ET FORMEM per a l'exercici 2019 a càrrec del Programa operatiu Comunitat Valenciana (Escoles d'Ocupació ET FORMEM 2019).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'ajudes del programa mixt d'Ocupació - Formació Escoles d'Ocupació ET FORMEM per a l'exercici 2019 a càrrec del Programa operatiu Comunitat Valenciana (Escoles d'Ocupació ET FORMEM 2019).

  Objecte del tràmit

  L'objecte és regular i aprovar la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva, per al desenvolupament, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, del programa mixt d'ocupació formació Escoles d'Ocupació ET FORMEM per a l'exercici 2019. El programa ET FORMEM es configura com un programa mixt d'ocupació-formació que té per objecte millorar l'ocupabilitat i facilitar la inserció laboral de les persones desocupades a les quals va dirigit, dels col·lectius amb dificultats d'inserció laboral o vulnerables, mitjançant la realització d'obres o serveis d'utilitat pública o d'interés social que possibiliten a l'alumne/treballador la realització d'un treball efectiu mitjançant el contracte per a la formació i l'aprenentatge que, juntament amb la formació professional per a l'ocupació rebuda, procure la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran promoure els projectes d'ET FORMEM i ser entitats beneficiàries de les subvencions:
  - Les entitats locals territorials de la Comunitat Valenciana, els seus organismes autònoms i entitats amb competències en matèria de promoció d'ocupació, dependents o assimilades a aquestes, la titularitat de les quals corresponga íntegrament a aquestes entitats locals o altres ens públics dependents de l'administració de la comunitat autònoma.
  - Les mancomunitats i altres agrupacions d'entitats amb personalitat jurídica pròpia que tinguen explícitament entre les seues principals finalitats constitutives el foment de l'ocupació; d'acord amb el que preveu l'article 11.2 de l'LGS, les entitats associades a l'entitat beneficiària que es comprometen a efectuar la totalitat o part de les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció en nom i per compte del primer, tindran igualment la consideració de persones beneficiàries.
  - En el cas d'acords/pactes territorials constituïts a l'empara del que estableix l'article 2.1 apartat a i b de l'Ordre 12/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores del programa de foment dels acords territorials en matèria d'ocupació i desenvolupament local en la Comunitat Valenciana, quan l'àmbit d'actuació incloga més d'una entitat local, només podrà presentar sol·licitud una de les entitats que ho haja subscrit, que haurà de disposar de l'acreditació de les especialitats incloses en el projecte. Per a l'admissió de la sol·licitud, cal aportar-hi els corresponents acords del ple de la corporació i, si escau, els convenis interadministratius en els quals es regulen expressament els compromisos assumits per al desenvolupament del projecte.

  Requeriments

  Les entitats beneficiàries han d'estar acreditades i ser competents per a l'execució de les corresponents obres o serveis i disposar de la capacitat tècnica i de gestió suficients.

  No podran obtindre la condició de beneficiàries les entitats que concórreguen en alguna de les circumstàncies a què es refereix l'article 13, apartats 2 i 3, de l'LGS.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Les subvencions per a les escoles d'ocupació, ET FORMEM, es calcularan per a cobrir les diferents despeses i abastaran els conceptes següents, respectant, en tot cas, les condicions de l'Ordre ESS/1924/2016, de 13 de desembre, per la qual es determinen les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període de programació o la norma que els substituïsca:
  A) Mòdul A: Costos salarials del personal directiu, docent i auxiliar administratiu: 3'78 € per cada participant i hora.
  B) Mòdul B: Costos de formació: 1,06 € per cada participant i hora.
  C) Mòdul C: Salaris de l'alumnat: el 100 % del salari mínim interprofessional anualment establit, en concepte de salaris de l'alumne/treballador.

  Els possibles increments que es puguen produir en els referits costos salarials seran a càrrec de l'entitat beneficiària.

  L'import total de la subvenció, calculada de conformitat amb els criteris anteriors, en cap cas podrà ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajudes d'altres administracions públiques o d'altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, supere el cost del projecte.

  De conformitat amb el que preveu l'article 19.2 de l'LGS, aquesta subvenció és incompatible amb la percepció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

  Bestreta. En els terminis establits en l'article dècim de la convocatòria es podrà sol·licitar una bestreta de la quantia legalment permesa de la subvenció atorgada amb la prèvia presentació del corresponent aval bancari, llevat que l'entitat beneficiària estiga exempta d'aquesta obligació. A tal fi, les entitats beneficiàries han de disposar d'un compte bancari específic al qual es transferirà l'import que siga procedent de la subvenció concedida. El compte aportat en el document de manteniment de tercers presentat amb la documentació de sol·licitud, servirà a l'objecte esmentat.
  Quan siga corresponent, l'aval bancari es presentarà per un import igual a la quantitat que s'anticiparà.

  En aplicació del que preveu l'article 30.4 del Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, d'acord amb el que disposa la disposició addicional desena de la Llei 30/2015 esmentada, de 9 de setembre, en el cas d'ajudes dirigides a l'Administració general de l'Estat, les comunitats autònomes o les entitats locals, així com a les entitats la titularitat de les quals corresponga íntegrament a les anteriors, en el marc dels programes públics d'ocupació i formació, es podrà anticipar fins al 90 % de la subvenció concedida, amb la prèvia sol·licitud que s'haurà de presentar una vegada acreditat l'inici de l'activitat formativa.

  D'acord amb el que es preveu en l'article 6.8 de la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, es preveuen entregues de fons amb caràcter previ a l'inici de l'activitat formativa de fins al 25 % de l'import concedit. Igualment, es preveu el pagament de fins a un 35 % addicional una vegada acreditat l'inici de l'activitat formativa. A aquests efectes, es podran formalitzar les sol·licituds en els models normalitzats que es facilitaran a l'efecte, que comprendran les opcions següents:
  a) Sol·licitar, abans de l'inici de l'activitat formativa, la bestreta de fins al 25 % de la subvenció concedida i, en la mateixa sol·licitud, la bestreta de fins al 35 % addicional, amb caràcter condicionat a l'acreditació de l'inici de l'activitat formativa.
  b) Sol·licitar, abans de l'inici de l'activitat formativa, la bestreta de fins al 25 % de la subvenció concedida i, si escau, amb caràcter addicional a l'anterior sol·licitud, presentar una nova sol·licitud en el termini d'un mes a partir de l'inici de l'activitat formativa de fins al 35 % de la subvenció concedida.

  Amb caràcter previ al cobrament, l'entitat beneficiària haurà d'acreditar, mitjançant una declaració responsable, que no es troba en cap dels supòsits de l'article 13.2 i 3, de l'LGS, segons el model normalitzat, així com de no ser deutor per resolució de procedència de reintegrament, en virtut del que preveu l'article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Així mateix, abans del cobrament, haurà d'acreditar que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, o bé serà comprovat pel Servei Valencià d'Ocupació i Formació, amb la prèvia autorització de l'entitat, per a l'obtenció directa a través dels certificats telemàtics pel Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

  Quan l'entitat beneficiària de la subvenció siga una entitat local, com a requisit previ al cobrament, ha de presentar l'acreditació d'estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició de comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb el que disposa l'article 199.4 de la Llei 8/2010, de la Generalitat, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Els terminis de presentació de sol·licituds per a l'entitats que sol·liciten subvencions sobre la base de la Resolució de 28 de desembre de 2018 de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació per a la convocatòria de la primera etapa de les subvencions per al desenvolupament del programa mixt d'ocupació-formació Escoles d'Ocupació Et Formem per a l'exercici 2019 és de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà a la publicació de la convocatòria ( del 17/01/2019 al 14/02/2019 tots dos inclusivament).DOGV núm. 8465 de 16/01/2019.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  D'acord amb el que preveu l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a l'efecte de presentació de sol·licituds, la documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud, la sol·licitud de bestreta, la presentació de la documentació justificativa, o qualsevol altra documentació relacionada amb la present convocatòria, en tot cas, les persones interessades estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a realitzar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18881

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Apartat 1. Documentació que ha de presentar l'entitat sol·licitant. En el cas de mancomunitats o agrupacions d'entitats locals constituïdes en acords o pactes per a l'ocupació, la documentació indicada en aquest apartat l'ha d'aportar cada un dels membres que es comprometa a efectuar la totalitat o part de les activitats en nom i per compte del primer.
  Les sol·licituds, que ha d'efectuar el representant legal de l'entitat, s'han d'acompanyar de la documentació següent, per a la qual cosa s'ha d'utilitzar, si escau, els models normalitzats disponibles en la pàgina web LABORA labora.gva.es:
  a) Autorització expressa al Servei Valencià d'Ocupació i Formació perquè comprove les dades d'identitat del sol·licitant o, en cas de tractar-se d'una persona jurídica, del seu representant, de conformitat amb el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana. No obstant això, si, de la comprovació efectuada, resultara alguna discordança amb les dades facilitades per la mateixa persona interessada, l'òrgan instructor estarà facultat per a efectuar les actuacions que siguen procedents per tal d'aclarir-la. Si el sol·licitant no hi dona el seu consentiment, ha d'aportar una fotocòpia del document nacional d'identitat.
  Quan, d'acord amb la seua forma de constitució, l'entitat beneficiària estiga subjecta al règim de dret privat, a més, documentació acreditativa i identificativa d'aquesta consistent en fotocòpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada i acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o registre corresponent, així com, si escau, poders de representació. En el cas que la documentació s'haja aportat anteriorment i no haja experimentat cap variació, només caldrà el certificat del representant legal de l'entitat acreditatiu que no s'ha produït cap canvi en la documentació identificativa de l'entitat i de la vigència del nomenament del president o de qui en tinga la representació en la data de presentació de la sol·licitud.
  Quan es tracte d'una mancomunitat o altres agrupacions d'entitats locals constituïdes en acords o pactes per l'ocupació, cada membre que es comprometa a efectuar la totalitat o part de les activitats en nom i per compte del primer ha de presentar certificació emesa per l'òrgan competent amb el detall dels compromisos assumits per cada un dels membres, així com l'autorització de la concessió i el pagament de la subvenció a l'entitat sol·licitant.

  b) Declaració responsable de no trobar-se en cap dels supòsits de l'article 13.2 i 3, de l'LGS, segons el model normalitzat, així com de no ser deutor per resolució de procedència de reintegrament, tant en el moment de la concessió com en el del cobrament de la subvenció.
  c) Documentació d'identificació fiscal de l'entitat sol·licitant.
  d) Autorització al Servei València d'Ocupació i Formació perquè obtinga directament, per mitjà de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment d'obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, en els termes previstos en els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  No obstant això, el sol·licitant pot denegar expressament aquesta autorització, per a la qual cosa ha d'aportar les certificacions que a continuació s'indiquen, i que tindran un període de validesa de sis mesos, a comptar des de la data d'expedició, d'acord amb el que estableix l'article 23.3 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions:
  - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  - De la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat acreditatiu del fet que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions.
  - De les direccions territorials competents en matèria d'Hisenda, el certificat acreditatiu del fet que el sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
  e) Document acreditatiu de l'últim abonament de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), o declaració responsable de l'exempció o no subjecció.
  f) Declaració responsable de l'entitat sol·licitant sobre el compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, l'exempció d'aquesta obligació, segons el que estableix el Decret 279/2004, del Consell, de 17 de desembre.
  Apartat 2. Informació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud.
  a) Certificació acreditativa del finançament de la part del cost del projecte no subvencionada, ja que s'entén que queda per compte de l'entitat beneficiària la diferència de finançament necessari per a l'execució total de l'activitat subvencionada.
  b) Documentació acreditativa de la titularitat jurídica de l'objecte d'actuació i de la disponibilitat que té per a l'execució de l'obra o el servei previstos. En cas de titularitat privada, escriptura pública de cessió per a ús públic per un termini no inferior a vint-i-cinc anys. L'òrgan instructor podrà eximir d'aquest requisit i substituir-lo per l'autorització dels i les titulars, determinades entitats pel caràcter social de l'obra o el servei que s'haja de realitzar; per a la qual cosa les circumstàncies de l'exempció s'han d'acreditar degudament en l'expedient.
  c) Fitxa de domiciliació bancària del compte específic al qual el Servei Valencià d'Ocupació i Formació transferirà els fons en cas que s'aprove el projecte, així com la certificació de l'obertura d'aquest.
  d) Projecte relatiu a l'obra o el servei que es durà a terme, el contingut mínim del qual ha de consistir en una memòria que reculla els aspectes següents:
  - Denominació i dades d'identificació del projecte i de l'entitat sol·licitant.
  - Descripció detallada de l'obra o el servei que es durà a terme. En funció de l'obra que s'efectuarà, cal adjuntar un projecte bàsic o projecte tècnic complet signat pel personal tècnic competent. En tot cas, si es tracta d'un projecte bàsic, ha de contindre, almenys, una memòria descriptiva, unitats d'obra, plans generals i pressupost amb estimació global per capítols. Compromís formal d'aportar amb la documentació d'inici tots els permisos necessaris per al desenvolupament de l'activitat.
  e) Projecte de pla formatiu per especialitats i en relació amb el projecte d'obra o servei que calga desenvolupar, de manera que s'establisca la coherència entre les especialitats formatives sol·licitades, el pla formatiu per especialitats i les unitats d'obra o serveis. Cada itinerari formatiu haurà d'incloure la denominació dels mòduls que l'integren i la seua durada.
  Així mateix, en el projecte de pla formatiu cal especificar també els aspectes següents:
  - Descripció i justificació del fet que l'equip didàctic i el material fungible són els idonis per a la formació de les persones participants i per a la realització del pla formatiu. Entre els mitjans previstos per a la formació de les persones participants, es disposarà d'accés a Internet mitjançant una connexió de banda ampla, així com de l'equipament informàtic i de projecció audiovisual necessari per a la utilització d'aquest recurs a les aules. Si l'entitat sol·licitant no disposa d'una connexió de banda ampla, l'alta d'aquesta es podrà imputar a la subvenció en l'apartat de despeses de formació.
  - Data prevista per al començament del projecte.
  Pressupost de despeses segons el detall següent:
  a) Costos derivats de la contractació del personal docent .
  b) Costos de mitjans didàctics no inventariables, material escolar, amortització d'equips.
  c) Cost de la contractació de l'alumnat.
  - Pressupost d'ingressos que ha d'incloure la subvenció que se sol·licita, la part finançada per aportacions de l'entitat promotora o d'altres institucions o organismes i, si escau, els ingressos previstos com a conseqüència de l'alienació de béns produïts o serveis prestats per al desenvolupament o l'execució del projecte. S'hi han fer constar expressament, si escau, les aportacions o els ingressos que disminuïsquen l'import de la subvenció que s'haja de sol·licitar.
  Apartat 3. Amb caràcter voluntari, l'entitat sol·licitant podrà aportar documentació acreditativa de:
  - La implantació d'un sistema de gestió de la qualitat ISO, EFQM o d'altres que s'especifiquen en els criteris de valoració, establits en les bases.
  - Acreditació documental del fet que en l'escriptura de constitució o en els estatuts de l'entitat figura com a objectiu d'aquesta treballar a favor de la igualtat d'homes i dones. En cas que l'entitat no dispose d'escriptura de constitució o estatuts, ha de presentar una declaració responsable a aquests efectes. Les entitats subjectes al règim de funció pública en matèria de personal compleixen aquest requisit per prescripció legal i no cal que presenten la declaració responsable.
  - Acreditació documental del fet que l'entitat disposa d'un pla d'igualtat subscrit per les organitzacions sindicals, o bé la referència del Registre de Convenis i Acords Col·lectius (REGCON).

  Impresos associats

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DE L'ARTICLE 13.2 I 3 DE LA LGS, AIXÍ COM NO SER DEUTOR PER RESOLUCIÓ DE PROCEDÈNCIA DE REINTEGRAMENT

  PROJECTE RELATIU A L'OBRA O SERVEI A REALITZAR PLA FORMATIU

  ANNEX A LA SOL·LICITUD GENERAL

  PREVISIÓ DE TREBALLS A REALITZAR PER ESPECIALITAT

  CERTIFICAT DEL SECRETARI/INTERVENTOR ON CONSTE LA DISPOSICIÓ DE FINANÇAMENT

  DADES PER A LA NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA(*)

  DECLARACIÓ ACOMPLIMENT NORMATIVA SOBRE INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.
  2. La instrucció del procediment correspondrà a les direccions territorials competents en matèria de formació per a l'ocupació, que podran recaptar de les entitats sol·licitants l'aportació addicional de tota la documentació que siga necessària per a acreditar l'exacte compliment de les condicions exigides en la present convocatòria i assegurar que es disposa de les dades necessàries per a la correcta valoració dels projectes.
  En el cas que la sol·licitud no complisca els requisits exigits o la documentació aportada continga errors o siga insuficient, l'òrgan instructor requerirà l'entitat promotora sol·licitant perquè, en el termini de 10 dies hàbils, esmene la falta o aporte els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fera, es considerarà que desisteix de la seua petició.
  3. Una vegada finalitzada la fase d'instrucció, la direcció territorial emetrà un informe amb la llista de projectes que hagen acreditat la seua viabilitat tècnica i econòmica, així com el compliment de la resta de les condicions exigides per a ser objecte de subvenció, amb la indicació, d'acord amb les instruccions que a aquest efecte puga establir la Direcció General d'Ocupació i Formació, de les dades que s'hagen de comprovar en la fase d'instrucció i siguen necessàries per a l'adequada valoració dels projectes.
  4. Els projectes que superen la fase d'instrucció els valorarà una comissió de valoració que analitzarà totes les sol·licituds que complisquen les condicions previstes i els resoldrà per ordre de major a menor puntuació. Els projectes en els quals alguna de les especialitats no complisca amb els requisits establits es podran valorar parcialment, a proposta de l'òrgan instructor, sempre que el projecte mantinga la seua coherència i continue sent viable tècnicament. En qualsevol cas, es prendran en consideració les condicions que l'entitat reunisca en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds establit en les corresponents convocatòries, que s'hauran de mantindre, com a mínim, durant tot el període d'execució.
  5. Una vegada realitzades les valoracions, s'emetrà una llista provisional de valoració en què quedarà reflectida la puntuació obtinguda en cada ítem de valoració i la puntuació total provisional de cada una de les sol·licituds que compleixen tots els requisits necessaris per a ser beneficiàries d'aquestes subvencions. Aquesta llista es publicarà en la pàgina web de LABORA labora.gva.es per tal que les entitats puguen fer les al·legacions corresponents en el termini de cinc dies. Una vegada ateses aquestes al·legacions, la Comissió de valoració emetrà les corresponents actes motivades en les quals es concrete el resultat definitiu de la valoració amb indicació dels factors o criteris tinguts en compte en la valoració i la seua aplicació concreta en els seus corresponents annexos. Les llistes de valoració annexes a aquestes actes es publicaran en la pàgina web de LABORA labora.gva.es i inclouran les puntuacions obtingudes en cada ítem de valoració i la puntuació final obtingudes per les sol·licituds que compleixen tots els requisits necessaris per a ser entitat beneficiària de les subvencions previstes en la corresponent convocatòria, sense que s'hi puguen fer al·legacions.
  6. A la vista de l'expedient i de l'informe de valoració, la corresponent direcció territorial formularà la proposta de resolució.
  7. En el cas que quedaren sol·licituds presentades a l'empara de la corresponent convocatòria, valorades positivament d'acord amb el procediment establit, i que no pogueren ser ateses per falta de disponibilitat pressupostària, aquestes es constituiran en llista de reserva degudament ordenada, i podran ser resoltes favorablement en la mesura en què es dispose de crèdit en la línia pressupostària corresponent com a conseqüència de més dotació pressupostària o renúncies a subvencions concedides, d'acord amb el que es preveu en els articles de l'ordre. En cap cas es tornarà a concedir a la mateixa entitat quan aquesta haja renunciat a una subvenció d'aquest programa.
  8. Vista la proposta de l'òrgan instructor, el o la titular de la direcció general competent en matèria de formació professional per a l'ocupació dictarà la resolució que siga procedent per delegació del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació.
  9. El termini per a resoldre i notificar les resolucions no podrà excedir de 6 mesos comptats a partir de la publicació de la respectiva convocatòria. Transcorregut el termini anterior sense que s'haja dictat i notificat cap resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud per silenci administratiu, sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de resoldre.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions adoptades sobre les sol·licituds d'aquestes ajudes posen fi a la via administrativa i, contra aquestes, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la seua notificació, davant del jutjat contenciós administratiu de la corresponent província, de conformitat amb el que estableixen els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa vigent o, potestativament, un recurs de reposició davant d'aquest mateix òrgan en el termini d'un mes, computat en els termes ja esmentats, d'acord amb el que disposa la legislació vigent en matèria de procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això, sense perjudici que s'hi puga interposar qualsevol altre recurs dels previstos en la legislació vigent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18881

  Informació adicional

  Per a fer la presentació telemàtica de les sol·licituds, s'ha d'accedir a la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), des d'on es pot accedir al tràmit de presentació de sol·licituds a ajudes del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, o a la pàgina web labora.gva.es mitjançant l'enllaç "Sol·licitud telemàtica". Per a fer la presentació, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). En el cas que es presente un certificat digital de persona física i que s'actue en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de Representacions de Caràcter Voluntari davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica.

  Inici
 • Informació complementària

  Persones desocupades demandants d'ocupació inscrites en un servei públic d'ocupació que complisquen requisits per a formalitzar un contracte de formació per a l'aprenentatge, així com els establits en el certificat de professionalitat corresponent, major de 16 anys i en edat de treballar fins a la finalització del projecte, prioritàriament persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables.

  Millorar la qualificació i facilitar la inserció laboral de persones desocupades, mitjançant la realització d'obres o serveis d'utilitat pública o d'interés social.

  QUANTIA / PRESSUPOST: 4.600.000 euros

  Enllaços

  Vegeu la informació sobre l'obligatorietat de relacionar-se amb l'Administració a través de mitjans electrònics.

  Vegeu la informació per a la tramitació telemàtica.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 14/2017, de 17 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa mixt d'ocupació formació Escoles d'Ocupació Et Formem, destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables (DOCV núm. 8087, de 19/07/2017).
  - RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria de la primera etapa de les subvencions per al desenvolupament del programa mixt d'ocupació i formació Escoles d'Ocupació Et Formem, destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables a càrrec del Programa Operatiu Comunitat Valenciana (POCV), per a l'exercici pressupostari 2019, en aplicació de l'Ordre 14/2017, de 17 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes.
  - null
  - null
  - null

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 14/2017, de 17 de juliol (bases reguladores)

  RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria de la primera etapa de les subvencions per al desenvolupament del programa mixt d'ocupació i formació Escoles d'Ocupació Et Formem, destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables a càrrec del Programa Operatiu Comunitat Valenciana (POCV), per a l'exercici pressupostari 2019, en aplicació de l'Ordre 14/2017, de 17 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'apro- ven les bases reguladores d'aquestes .

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.