• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Convocatòria de dues beques per a realitzarde pràctiques professionals en la Direcció General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia durant els exercicis 2019-2020.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de dues beques per a realitzarde pràctiques professionals en la Direcció General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia durant els exercicis 2019-2020.

  Objecte del tràmit

  Donar suport a la formació complementària, la millora i l'especialització professional posant en relació el coneixements que s'han adquirit i les noves realitats o perspectives de futur que es puguen derivar de la gestió de les polítiques de la Generalitat destinades a aprofundir en el desenvolupament democràtic en la Comunitat Valenciana, especialment les relacionades amb les reformes democràtiques, drets i llibertats, així com les destinades a l'assistència jurídica gratuïta, l'atenció a les víctimes del delicte i mediació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran optar a les beques les persones que, al final del termini de presentació de sol·licituds, reunisquen els requisits que s'assenyalen en l'apartat següent.

  Requeriments

  No ser major de 35 anys i tindre la nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea.
  b) Estar en possessió de la titulació de llicenciatura o grau en Dret, Ciències Polítiques i de l'Administració Pública o Criminologia sense que hagen transcorregut cinc anys des que es va obtindre.
  c) No haver gaudit de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a trenta-sis mesos, llevat que resten menys de dos mesos per a la finalització de la beca que s'està gaudint o que es concórrega a la mateixa beca que ja s'està gaudint per haver-se obtingut en una convocatòria anterior.
  d) No trobar-se incurses en les prohibicions per a obtindre la condició de persones beneficiàries establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa s'acreditarà per mitjà de la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud, accessible en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).
  e) No patir malaltia o discapacitat que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la concessió i el normal desenvolupament de les pràctiques professionals, excepte el que disposa l'article 13, apartat 2, de l'Ordre 11/2017, de 16 de juny, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, als efectes de dirimir possibles empats.
  f) Dispossar de cobertura sanitària.
  g) Qualsevol altre requisit que s'establisca en la normativa aplicable.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Cada una de les beques estarà dotada amb 1.064.49 euros (mil sisanta quatre euros en quaranta nou céntims) bruts mensuals. Sobre aquest import s'haurà de practicar la retenció corresponent a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, així com la cotització pertinent a la Seguretat Social en els termes establits en el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, i les altres, si és el cas, que hi pogueren correspondre.
  El període de duració de les beques serà de dotze mesos des de la data que s'assenyale en la resolució de concessió, sense perjudici de la possibilitat de pròrroga de dotze mesos addicionals, sense necessitat d'una convocatòria nova, sempre que hi haja crèdit adequat i suficient i que l'exercici de l'activitat que s'estiga efectuant ho requerisca o ho aconselle.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds començarà a comptar a partir de l'endemà al de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el 10 de setembre de 2019. (DOGV n 8597 de 23/7/2019)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La presentació es realitzarà exclusivament per via electrònica, en una única sol·licitud, i el currículum, en model normalitzat, i hauran d'emplenar-se obligatòriament i de manera completa.

  -Ambdós documents seran accessibles des de la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es, en l'apartat corresponent a la conselleria convocant.

  - Mitjançant l'emplenament d'aquests documents, les persones sol·licitants obtindran la suma total resultant de l'autobaremació inicial dels mèrits al·legats en el currículum, d'acord amb els criteris establits en l'Ordre 11/2017, de 16 de juny, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s'aproven les bases reguladores de concessió de beques.

  - El formulari de sol·licitud incorporarà una declaració responsable mitjançant la qual la persona sol·licitant manifestarà, sota la seua responsabilitat, que totes les dades recollides en la sol·licitud i en el currículum que adjunta són certes, i que està en possessió de la documentació que així ho acredita, la qual quedarà a disposició de la Generalitat per a la seua comprovació.

  - Igualment, el formulari de sol·licitud esmentat inclourà una autorització perquè l'Administració obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, previstes en el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a través de certificats telemàtics, i en aquest cas, la persona sol·licitant no haurà d'aportar les certificacions corresponents.

  - Per a efectuar la presentació electrònicament, la persona sol·licitant podrà utilitzar els certificats electrònics incorporats al document nacional d'identitat, els certificats electrònics reconeguts i els sistemes de signatura electrònica avançada que l'Administració admet d'acord amb la normativa vigent.

  - La presentació de la sol·licitud es podrà acreditar mitjançant el rebut expedit per el registre electrònic i produirà efectes jurídics per al còmput de terminis des de la data d'entrada consignada en aquesta rebut.

  - En el cas que una mateixa persona, dins del termini establit, presente més d'una sol·licitud, s'entendrà que l'última presentada reemplaça les anteriors.

  - La presentació de la sol·licitud comporta l'acceptació per la persona sol·licitant de les bases per les quals es regeix la convocatòria.

  A fi de reduir les càrregues administratives a les persones interessades, juntament amb la sol·licitud i el currículum, els sol·licitants, en el moment de la presentació de la instància, no acompanyaran la documentació justificativa dels mèrits al·legats.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. La comissió avaluadora, dins dels 15 dies hàbils següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, es reunirà a fi de valorar els mèrits presentats i elaborarà una relació de les persones aspirants ordenada d'acord amb la puntuació que han obtingut en l'autobaremació.

  2. A continuació publicarà, en orde decreixent, el llistat provisional de puntuacions en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en Internet (https://sede.gva.es.) i concedirà un termini de 10 dies hàbils per a presentar al.llegacions.

  4. Una vegada resoltes les al·legacions formulades, l'òrgan instructor, a la vista d'això, determinarà el nombre de persones sol·licitants que s'hauran de presentar per a la realització de l'entrevista prevista en l'article 13 de l'Ordre 11/2017, de 16 de juny de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, i es convocarà les persones aspirants que hagen obtingut les quinze millors puntuacions d'acord amb els criteris establits en el barem.Les persones que passen a la fase de l'entrevista estaran obligades a aportar, el mateix dia en què siguen citades, la documentació acreditativa de tots els mèrits, perquè puguen ser contrastats in situ.

  5. Si la documentació aportada no reunira els requisits exigibles o algun dels mèrits al·legats no poguera acreditar-se, es requerirà a la persona interessada perquè, en el termini màxim i improrrogable de deu dies hàbils, aportació o esmene la documentació, amb indicació expressa que, en cas de no atendre el requeriment efectuat, li la tindrà per desistida en la seua sol·licitud.

  6. L'entrevista tindrà, preferentment, caràcter presencial, podent-se realitzar per videoconferència o mitjans similars, en els casos en els quals la Comissió Avaluadora ho considere degudament justificat.

  7. En finalitzar el procés selectiu, la comissió avaluadora, en el termini de deu dies hàbils, elaborarà una proposta motivada de resolució de concessió que contindrà la relació de persones beneficiàries i una borsa de reserva constituïda per les persones aspirants que havent realitzat l'entrevista, no resulten adjudicatàries de les beques, estructurada per orde decreixent de puntuació, per a cobrir les vacants que es puguen produir durant el període de vigència d'aquelles. Així mateix s'inclourà una relació de les persones aspirants les sol·licituds de les quals hagen sigut desestimades, i s'hi indicaran les causes que n'han motivat la denegació.

  8. Havent vist la proposta motivada de resolució formulada per la corresponent comissió avaluadora, l'òrgan competent per a resoldre dictarà la resolució de concessió.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de concessió de les beques posarà fi a la via administrativa, i contra aquesta es podrà interposar, recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la va dictar en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la seua publicació, o bé directament, recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà al de la publicació de la resolució, de conformitat amb el que es disposa en l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL_NUE&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18888

  Tramitació

  - Per a presentar la sol·licitud i omplir el currículum haurà de fer clic sobre la icona "Tramitar amb certificat". Amb caràcter general, es pot tramitar amb DNIe, FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre) i amb els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV. També s'admetran tots els certificats reconeguts inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

  Una vegada presentada la sol·licitud, no es pot modificar, per tant, si es volen fer canvis, s' haurà de tornar a presentar una sol·licitud nova. En aquest cas la primera sol·licitud s'arxiva i automàticament es tramita la segona.

  -Per a comprovar la presentació correcta de la sol·licitud, es pot connectar a l'àrea personal, https://www.tramita.gva.es/cdc/aplicacio/inicia.html, i accedir a l'apartat "Sol·licituds entregades".

  -Per a qualsevol problema tècnic en la sol·licitud telemàtica, li recomanem que accedisca a la llista de preguntes freqüents publicada en la pantalla d'accés a la beca o a l'àrea personal.

  -En cas de continuar amb problemes pot remetre un correu a: generalitat_en_red@gva.es

  -El suport d'incidències, d'aquest correu, estarà operatiu de 8:00 h a 18:30 h de dilluns a dijous i els divendres de 8:00 h a 15:00 h.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  1. Els criteris que serviran de base per a l'atorgament de les beques que es convoquen seran els següents amb la ponderació que s'estableix en aquest article, fixant que el màxim de puntuació total que es pot obtindre serà de 35 punts, dels quals 28 punts corresponen a la puntuació màxima dels apartats del A al E, i 7 punts corresponen a la puntuació màxima per l'apartat F, entrevista/prova:

  A) Expedient acadèmic: fins a un màxim de 15 punts

  A.1) La puntuació assignada a l'expedient acadèmic coincidirà amb la nota mitjana ponderada, i donarà lloc a una valoració entre 5 i 10 punts d'acord amb l'escala següent:

  -Nota mitjana 5: 5 punts
  -Nota mitjana 6: 6 punts
  -Nota mitjana 7: 7 punts
  -Nota mitjana 8: 8 punts
  -Nota mitjana 9: 9 punts
  -Nota mitjana 10: 10 punts

  Quan la ponderació s'haja dut a terme amb un sistema de puntuació de 0 a 4, s'aplicarà el que disposa l'article 5 del Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre.

  A.2) L'especialització acadèmica en matèries relacionades amb les convocatòries corresponents es valorarà entre 0 i 3 punts. Per especialització acadèmica s'entenen les assignatures relacionades amb la beca, sempre que no formen part dels estudis que han conduït a l'obtenció de la titulació exigida i es valorarà amb un màxim de 0,20 punts per cada assignatura.

  A.3) Altres títols acadèmics oficials, relacionats amb les matèries que siguen objecte de les beques convocades, que no constituïsquen un requisit per a la concessió d'aquestes beques es valoraran amb un màxim de 3 punts, atenent a l'escala següent:

  - Doctorat: 2 punts.
  - Altres llicenciatures o graus: 1 punt.
  - Diplomatures: 0,50 punts.
  - Màster universitari oficial: 0,50 punts.

  B) Coneixements de valencià: fins a un màxim de 2,5 punts

  B.1) Es puntuarà amb 0,20 punts cada nivell superat, d'acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, tenint en compte l'equivalència dels certificats expedits o homologats per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

  B.2) Les especialitats en coneixement de valencià següents es valoraran, cadscuna, amb 0,50 punts addicionals:

  -Especialitat de Correcció de Textos: 0,50 punts.
  -Especialitat en Llenguatge als Mitjans de Comunicació: 0,50 punts.
  -Especialitat en Llenguatge Administratiu: 0,50 punts.

  C) Coneixement d'idiomes de la Unió Europea: fins a un màxim de 3 punts.

  C.1) Es valorarà cada nivell superat, d'acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, amb 0,20 punts.

  Només es valoraran els títols expedits per les escoles oficials d'idiomes, universitats, ministeris o qualsevol organisme oficial acreditat. En el cas que el coneixement d'un idioma s'acredite per títol universitari i haja sigut valorat en l'apartat A.3 no es podrà computar també en aquest apartat.

  Aquest apartat i el següent s'aplicaran de manera excloent, i s'optarà en cada convocatòria per algun dels dos, si és el cas.

  C.2) En les beques en què, per la seua naturalesa, el coneixement d'un idioma siga un element essencial i així s'acredite, es valorarà fins a 2 punts, d'acord amb el criteri establit en l'apartat B.1 del barem, si bé, respecte dels idiomes anglés i francés, únicament es computaran en aquest apartat els nivells superiors a l'intermedi de l'escola oficial d'idiomes (B1) o equivalent.
  C.3) Altres idiomes cooficials de la Unió Europea: fins a un màxim d'1 punt.

  Només es valoraran els títols expedits per les escoles oficials d'idiomes, universitats, ministeris o organismes oficials acreditats.

  Es valorarà cada nivell superat amb 0,10 punts.

  D) Coneixements addicionals: fins a un màxim de 6 punts.

  D.1) Experiència professional relacionada directament amb l'objecte de la beca, fins a 2 punts; es computaran 0,10 punts per cada mes complet treballat.

  D.2) Cursos de formació relacionats amb l'objecte de la beca, fins a un màxim de 4 punts, atenent als criteris que s'exposen a continuació.

  Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament de duració igual o superior a 15 hores que haja cursat o impartit la persona interessada, d'acord amb l'escala següent:

  a) De 200 o més hores: 3,00 punts.
  b) De 100 o més hores: 2,00 punts.
  c) De 75 o més hores: 1,50 punts.
  d) De 50 o més hores: 1,00 punt.
  e) De 25 o més hores: 0,50 punts.
  f) De 15 o més hores: 0,20 punts.

  Els cursos a què haja assistit la persona interessada o que aquesta haja impartit hauran de pertànyer a organismes oficials o centres de formació reconeguts i es valoraran una sola vegada, amb independència d'haver sigut cursat o impartit en successives edicions el mateix curs.

  En cap cas es puntuaran en aquest subapartat ni en l'apartat C anterior els cursos de valencià i d'idiomes.

  E) Altres mèrits: fins a un màxim de 1,50 punts.

  Es concedirà fins a un màxim de 1,50 punts per als mèrits següents, sempre que no siguen requisit ni es troben inclosos en la resta d'apartats d'aquest article, i es troben acreditats degudament.

  E.1) La publicació d'articles especialitzats en revistes de reconegut prestigi, d'àmbit autonòmic, nacional o internacional, així com de llibres monogràfics. Es valoraran amb un màxim de 0,50 punts, sempre que es tracte d'articles o llibres relacionats amb l'objecte de les beques convocades, i es computarane de la manera següent:

  -Llibres: 0,50 punts.
  -Capítols de llibres: 0,25 punts.
  -Articles: 0,10 punts.

  E.2) El coneixement d'idiomes no comunitaris es valorarà amb un màxim de 0,50 punts, a raó de 0,10 punts per cada nivell superat.
  A aquests efectes, únicament s'admetrà la seua acreditació per mitjà de títols expedits per l'escola oficial d'idiomes, universitats, ministeris o organismes oficials acreditats.

  E.3) Els cursos de formació a què haja assistit o haja impartit la persona interessada, que estiguen vinculades a les matèries que constitueixen l'objecte de les titulacions admeses per a concórrer a la convocatòria, així com aquells sobre coneixements d'aplicacions informàtiques d'anàlisi documental o de gestió de bases de dades, podran ser valorades amb un màxim de 0,50 punts, i es computaran de la manera següent:

  -Cursos de 50 o més hores: 0,50 punts.
  -Cursos de 25 o més hores: 0,25 punts.
  -Cursos de 15 o més hores: 0,10 punts.

  Els cursos a què haja assistit la persona interessada o que haja impartit hauran de pertànyer a organismes oficials o centres de formació reconeguts i es valoraran una sola vegada, amb independència d'haver sigut cursat o impartit en successives edicions el mateix curs.

  F) Entrevista/prova: fins a un màxim de 7 punts.

  Les persones sol·licitants que hagen obtingut les 15 millors puntuacions, seran convocades a una entrevista que versarà sobre la seua formació, la seua trajectòria acadèmica i professional i els seus coneixements a l'entorn de les matèries relacionades amb l'objecte de les beques a la concessió de les quals concorren.

  L'entrevista podrà ser valorada amb un màxim de 7 punts i el resultat se sumarà a la puntuació obtinguda per a cada aspirant en els apartats anteriors d'aquest barem, a fi d'obtindre, com a resultat, la puntuació final del procés de selecció.

  La no-presentació de la persona aspirant a l'entrevista/prova comportarà la seua exclusió de la convocatòria.

  2. En cas d'empat, es resoldrà a favor de la persona que haja acreditat el reconeixement de l'òrgan competent de tindre una discapacitat, de ser víctima de violència de gènere o d'accions terroristes, en el marc dels principis determinats en l'article 2 d'aquesta ordre i de conformitat amb la normativa vigent que siga aplicable en cadascun d'aquests supòsits.


  En els altres casos d'empat, així com quan aquest no es resolga després d'haver aplicat l'apartat anterior, es considerarà primer la persona candidata que hi haja obtingut la puntuació més alta, d'acord amb el que s'assenyala a continuació, i per aquest orde:
  a) En primer lloc, la persona candidata que haja obtingut més puntuació en l'apartat relatiu a l'entrevista.
  b) Si continua l'empat, qui haja obtingut més puntuació en l'apartat relatiu a l'expedient acadèmic.
  c) Si no es desfà l'empat, qui haja obtingut més puntuació en l'apartat relatiu als coneixements addicionals relacionats amb l'objecte de la beca.
  d) Si persisteix encara l'empat, qui haja obtingut més puntuació en l'apartat relatiu a coneixements de valencià.
  e) Si continua l'empat, qui haja obtingut més puntuació en l'apartat relatiu a coneixement d'idiomes de la Unió Europea.
  f) Si no es desfà l'empat, qui haja obtingut més puntuació en l'apartat relatiu a altres mèrits.
  Si encara així persistira l'empat, es dirimirà per orde alfabètic de cognoms i nom, començant per la lletra que resulte triada, conforme el resultat del sorteig celebrat anualment en què es fixa l'orde d'intervencions de les persones aspirants a les proves selectives.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 132/2009 , de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6097, de 08/09/2009).
  - Ordre 17/2011, de 6 de maig, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es desenvolupa el Capítol II, de les beques de pràctiques professionals, del Decret 132/2009 , de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6521, de 16/05/2011).
  - Ordre 11/2017, de 16 de juny, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en la Subsecretaria i en les direccions Generals de la Conselleria.
  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions
  - Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de l'esmentada Llei
  - RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2019 de la Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen dues beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 132/2009, de 4 de setembre

  Vegeu l'Ordre 17/2011, de 6 de maig

  Ordre 11/2017, de 16 de juny

  Veure resolució de 18 de juliol 2019

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.