Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subvencions a entitats locals per a programes de promoció dels drets de la infància i participació infantil, per a l'exercici 2023

  Objecte del tràmit

  Convocar la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a l'exercici 2023, per a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar i ser beneficiaris d'aquestes subvencions els ajuntaments, les diputacions i les entitats locals supramunicipals de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Les entitats sol·licitants han de complir els requisits següents:
  a) La població en l'àmbit territorial de la seua competència ha de ser superior a 500 habitants.
  b) Complir els requisits establits en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no incórrer en les prohibicions que, per a obtindre la condició de beneficiari de subvencions, s'estableixen en l'article 13.2 de la Llei 38/2003.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  El crèdit total destinat a aquestes ajudes en el 2023 és d'1.000.000,00 €.

  La quantia de la subvenció es calcularà de la següent manera: es dividirà l'import del crèdit total destinat a la subvenció per la suma de les puntuacions obtingudes pel conjunt de sol·licituds que superen el llindar establit i el quocient resultant es multiplicarà per la puntuació de cadascuna d'elles. Si per a alguna sol·licitud la quantitat resultant fora superior a la sol·licitada, se li atorgarà únicament l'import sol·licitat.

  D'acord amb la Llei de pressupost de la Generalitat per a l'exercici 2023, en aquestes subvencions es pagarà a compte el 100% de l'import concedit.

  Per al pagament de les subvencions es requereix:
  a) el compliment de l'obligació de rendició de comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes,
  b) no tindre la condició de subjecte deutor per resolució de procedència de reintegrament, la qual cosa s'acreditarà mitjançant la declaració responsable inclosa en la sol·licitud de subvenció i
  c) trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.(DOGV núm. 9500, de 29.12.2022), des del 30 de desembre de 2022 al 30 de gener de 2023, inclusivament.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud es presentarà, signada electrònicament, en el model normalitzat que estarà disponible en el punt d'accés electrònic de la convocatòria. El formulari de sol·licitud inclou la declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que haurà d'emplenar-se i signar-se electrònicament.
  Al costat de la sol·licitud, haurà de presentar-se la següent documentació:
  a) Informació addicional a la sol·licitud de subvenció de programes de promoció de drets de la infància i de participació infantil, que figura com a Annex I entre els impresos associats a aquest tràmit.
  b) Certificat de la persona que exercisca les funcions de secretaria de l'entitat local, signat electrònicament, que acredite l'acte administratiu per mitjà del qual s'acorda sol·licitar la subvenció i la quantia sol·licitada. El model d'aquest certificat, que figura com a Annex II, entre els impresos associats a aquest tràmit. En cas que s'haja apoderat a alguna persona diferent de qui representa legalment a l'entitat per a actuar en la convocatòria, el certificat haurà de donar fe d'això.
  c)Programa objecte de la subvenció, amb descripció precisa de la seua finalitat, del seu pressupost i de les accions previstes. El pressupost reflectirà de forma desglossada el cost estimat de cadascuna de les accions previstes. En el supòsit de presentar-se una mancomunitat, s'haurà d'indicar expressament els municipis de la mancomunitat en els quals s'executarà el programa.
  d) Així mateix s'acompanyarà al programa, el formulari de fitxa resumeixen d'aquest, que figura, com a Annex III, entre els impresos associats a aquest tràmit.
  e) Memòria descriptiva de la política municipal d'infància en la qual s'especificarà l'experiència i la trajectòria seguida per l'entitat en la realització d'informes locals sobre la situació de la infància i l'adolescència i de plans locals d'infància i adolescència, segons el model que figura, com a Annex IV, entre els impresos associats a aquest tràmit. L'experiència s'acreditarà mitjançant la declaració responsable, signada electrònicament, continguda en l'apartat E del model.
  2. Quan siga procedent, s'adjuntaran els documents següents:
  a) Certificat d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la hisenda estatal i autonòmica, si no s'autoritza la seua comprovació mitjançant consulta telemàtica.
  b) Certificat d'estar al corrent de les obligacions enfront de la seguretat social, en cas d'haver-se oposat a la seua comprovació d'ofici.
  3. Quan siga procedent, per a acreditar els mèrits contemplats en el barem de concessió, s'acompanyaran a la sol·licitud els documents següents:
  a) Informe de la situació de la infància i adolescència en l'àmbit territorial de competència de l'entitat, amb una antiguitat màxima de 2 anys respecte de la data de publicació d'aquesta convocatòria.
  b) Pla local d'Infància i Adolescència vigent.
  Si l'informe de la situació de la infància i adolescència o el pla d'infància figura integre en el portal corporatiu de l'entitat local, serà suficient que així s'indique, sempre que es faça constar l'enllaç mitjançant el qual pot accedir-se a ell.
  c) Informe descriptiu de l'equip humà, professional i/o voluntari, dedicat al programa objecte de subvenció, segons model normalitzat que figura, com a Annex V, entre els impresos associats a aquest tràmit. Els recursos humans destinats al programa s'acreditaran mitjançant la declaració responsable, signada electrònicament, que s'inclou en aquest document.
  Aquests tres últims documents no són preceptius, però la seua omissió determinarà que no s'obtinga puntuació en els criteris de concessió corresponents.
  4. Si la subvenció es pretén cobrar en un compte que ja està donada d'alta per a relacionar-se econòmicament amb la Generalitat, haurà de fer-se constar l'IBAN en la sol·licitud. En cas contrari, haurà de tramitar-se l'alta mitjançant el tràmit automatitzat previst en l'article 5 de l'Ordre 2/2022 de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es regulen les actuacions o tràmits d'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb la Generalitat. A aquest tràmit es pot accedir mitjançant el següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22648

  En cas que no es reunisquen la totalitat dels requisits previstos, haurà de presentar-se el model de domiciliació bancària emplenat i signat electrònicament per la persona representant legal de l'entitat, i la resta de documentació exigida en l'article 7 de l'Ordre 2/2022. Tant el model com els documents requerits poden consultar-se mitjançant el següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15996&version=amp

  Impresos associats

  [ANNEX I] INFORMACIÓ ADDICIONAL A LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DIRIGIDA A PROGRAMES DE PROMOCIÓ DELS DRETS DE LA INFÀNCIA I DE PARTICIPACIÓ INFANTIL

  [ANNEX II] CERTIFICAT - SUBVENCIONS DIRIGIDES A PROGRAMES DE PROMOCIÓ DELS DRETS DE LA INFÀNCIA I DE PARTICIPACIÓ INFANTIL

  [ANNEX III] FITXA RESUM DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓ DELS DRETS DE LA INFÀNCIA I DE PARTICIPACIÓ INFANTIL OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ

  [ANNEX IV] MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE LA POLÍTICA MUNICIPAL D'INFÀNCIA

  [ANNEX V] INFORME DESCRIPTIU DE L'EQUIP HUMÀ DEDICAT AL PROGRAMA I DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE AQUEST ASSUMPTE

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o no s'acompanye la documentació preceptiva, es requerirà a l'entitat sol·licitant perquè esmene la falta o aportació els documents en el termini de 10 dies, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistida de la seua petició prèvia resolució dictada a aquest efecte, de conformitat amb el que es preveu en la legislació sobre el procediment administratiu comú.

  2. Els requeriments d'esmena de les sol·licituds, les resolucions de tindre a les entitats sol·licitants per desistides i els restants actes integrants del procediment, a excepció de la resolució per la qual es concedisquen o deneguen les subvencions, es publicaran en el portal web de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, en la secció dedicada a la subvenció de promoció dels drets de la infància i l'adolescència i participació infantil, a la qual pot accedir-se mitjançant el següent enllaç:
  http://www.inclusio.gva.es/es/web/menor/subvencio-promocio-de-drets
  Aquestes publicacions assortiran els efectes de notificació a les persones interessades, d'acord amb el que es disposa en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Pública.

  3. Instruït el procediment i comprovats les dades rellevants per a la concessió de la subvenció, la Comissió de valoració puntuarà les sol·licituds conforme als criteris previstos en les bases, calcularà la seua quantia i elevarà a l'òrgan concedent la proposta de resolució. Únicament seran subvencionades les sol·licituds que superen els 35 punts d'un màxim de 150.

  4.la resolució de concessió es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Aquesta publicació també farà efecte de notificació.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució de concessió, que esgota la via administrativa, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la seua publicació, conforme al que s'estableix en l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. També cal presentar potestativament, recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes, computat en els mateixos termes, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Tot això sense perjudici que les persones interessades puguen presentar qualsevol altre recurs que estimen pertinent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18896

  Tramitació

  Les sol·licituds es presentaran exclusivament per mitjans electrònics.

  D'acord amb el que es preveu en l'article 68 de la Llei 39/2015, si alguna de les entitats concurrents presentara la seua sol·licitud presencialment, se li requerirà, seguint el procediment establit en l'article 4 de l'Ordre 6/2017, perquè l'esmene mitjançant la seua presentació electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut realitzada l'esmena.

  Informació adicional

  Tramitació amb certificat electrònic o amb algun altre dels sistemes d'identificació admesos.
  En la seu electrònica de la Generalitat https//sede.gva.es.

  Inici
 • Informació complementària

  NO

  Criteris de valoració

  Els criteris objectius que serviran per a l'atorgament de les subvencions són els següents:
  1. Desenvolupament de polítiques locals integrals a favor de la infància i l'adolescència, que es valorarà fins a 60 punts:
  a) Existència d'un informe de situació de la infància i l'adolescència en l'àmbit territorial de competència de l'entitat, amb una antiguitat màxima de 2 anys respecte de la data de publicació de la convocatòria, fins a 20 punts, distribuïts de la manera següent:
  a.1. Dades totals i el percentatge del cens municipal referit a població infantil: 5 punts.
  a.2. Desagregats per sexe, edat i nacionalitat: 5 punts.
  a.3. Descripció de les principals necessitats detectades en la població infantil del municipi: 10 punts.
  b) Existència d'un pla local d'infància i adolescència: 30 punts.
  c) Experiència de l'entitat local, que es valorarà segons la trajectòria de l'entitat local en la realització dels dos instruments anteriors. Aquest criteri es valorarà amb una memòria d'activitats, fins a un màxim de 10 punts, conforme a l'escala següent: més de tres anys: 10 punts; d'un a tres anys: 7 punts; i menys d'un any: 5 punts.
  2. Nivell de necessitat social del recurs, que es valorarà per l'objecte del programa i les accions previstes. Aquest criteri es valorarà fins a 50 punts:
  a) Objecte del programa, fins a 35 punts:
  a.1. Programes dirigits preferentment a la sensibilització i difusió dels drets de la infància recollits en la Convenció dels Drets del Xiquet, de Nacions Unides, adoptada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989, així com en la normativa europea, estatal i autonòmica que la desenvolupa: 10 punts.
  a.2. Programes dirigits preferentment al foment de la participació infantil, 10 punts. Si el programa inclou òrgans permanents de participació i representació d'infància i adolescència s'atorgaran 15 punts addicionals, per la qual cosa el programa es valorarà amb 25 punts.
  b) Criteri social de valoració. Aquest criteri es valorarà fins a 8 punts, segons el nombre d'accions contingudes en el programa destinades específicament a la infància amb necessitats especials i/o en situació de vulnerabilitat especial (xiquets, xiquetes i adolescents que pateixen violència, situació de pobresa i/o exclusió social o altres), a raó d'un punt per cada acció.
  c) Promoció de la igualtat, si el programa inclou accions per a aconseguir la igualtat entre homes i dones, aconseguir la no discriminació de cap col·lectiu per raó d'ètnia, cultura, orientació sexual, diversitat funcional o altres, s'atorgaran fins a 7 punts, a raó d'un punt per cada acció.
  3. Qualitat del programa, que es valorarà segons el projecte presentat. Aquest criteri es valorarà fins a 40 punts:
  a) Qualitat del projecte del programa: fins a 21 punts, d'acord amb els criteris següents:
  a.1.Existència d'una fase prèvia d'anàlisi de la situació actual de l'àmbit territorial d'actuació que facilite el disseny i la implementació del programa: 3 punts. Si, a més, aquesta fase incorpora processos participatius de consulta prèvia al desenvolupament del programa destinats a la infància i l'adolescència per a conéixer les seues necessitats i demandes: 3 punts, per la qual cosa aquest apartat es valoraria amb 6 punts.
  a.2.Cronograma de desenvolupament del programa, que reculla totes les fases i seqüències previstes: 3 punts.
  a.3.Dades quantitatives sobre els beneficiaris potencials de cada un dels objectius previstos, així com dels recursos econòmics destinats a aquests: 3 punts.
  a.4.Utilització de metodologies i d'actuacions que afavorisquen la participació dels xiquets, de les xiquetes i dels adolescents en el programa, amb accions adaptades a la seua etapa evolutiva i nivell maduratiu: 3 punts.
  a.5.Desenvolupament d'accions que suposen la participació de l'entitat local en programes autonòmics, nacionals i internacionals relacionats amb la infància i l'adolescència: 3 punts.
  a.6. Existència d'un òrgan de coordinació interna entre els diferents departaments de l'entitat local participant per al desenvolupament dels programes locals d'infància: 3 punts.
  b) Programes que implementen sistemes objectius d'avaluació de resultats: fins a 8 punts.
  b.1. Indicadors definits per a totes les accions previstes i grau de compliment: 4 punts.
  b.2. Sistemes d'avaluació externa (qüestionaris de satisfacció, propostes externes de millores, consultes postavaluació a la infància i l'adolescència participant o altres): 4 punts.
  c) Existència de recursos humans dedicats exclusivament al desenvolupament del programa, fins a 6 punts. Segons la dedicació del conjunt de l'equip humà, al programa s'atorgaran: 3 punts, si és inferior a 20 hores setmanals; o 6 punts, si és igual o superior a 20 hores setmanals.
  d) Participació de voluntaris pertanyents a entitats de voluntariat amb presència en l'àmbit local en el qual es desenvolupa el programa: 5 punts.

  Obligacions

  Les entitats beneficiàries observaran les obligacions contingudes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i queden, en conseqüència, expressament obligades a:
  a) Dur a terme el programa que fonamenta la concessió de l'ajuda.
  b) Acreditar davant la conselleria amb competència en matèria d'infància l'execució del programa, així com el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió o gaudi de l'ajuda.
  c) Sotmetre's a les actuacions de control financer que corresponen a la Intervenció General, en relació a les subvencions rebuda.
  d) Comunicar a la conselleria amb competències en matèria d'infància l'obtenció de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d'altres administracions o ens públics o privats. Aquesta comunicació haurà d'efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.
  e) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en tant puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
  f) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits contemplats en l'article 19 de l'ordre de bases.
  2. En l'àmbit de transparència, i sense perjudici de les obligacions que té com a entitat pública, en virtut de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana, les entitats beneficiàries tenen les següents obligacions:
  a) Donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament de programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguen objecte de subvenció, incloent-hi el logotip de la Generalitat Valenciana en mitjans de difusió com ara cartells, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals i en qualsevol altre mitjà de publicitat que es realitze de l'activitat subvencionada.
  b) Subministrar a l'entitat concedent, previ requeriment, tota la informació que siga necessària per al compliment per aquesta de les obligacions previstes en la llei de transparència, en el termini de 15 dies hàbils des del requeriment.
  c) La disposició dels nous conjunts de dades que es generen per la formalització i el desenvolupament de les subvencions atorgades per l'administració de la Generalitat, sempre que siga possible, com a conjunt de dades obertes
  3. Les entitats beneficiàries estaran obligades, a més a:
  presentar a la direcció general amb competència en matèria d'infància una memòria de desenvolupament del programa subvencionat amb les dades i en la forma i termini que s'especifique en la resolució de concessió

  Sancions

  La comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal en matèria de subvencions serà sancionada d'acord amb el que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  Enllaços

  Web Vicepresidènca i Conselleria de Polítiques Inclusives i Igualtat

  El tràmit per a donar d'alta un nou compte bancari, modificar-la o donar-la de baixa es pot realitzar telemàticament, consulte: PROPER. Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatitzat:

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 6/2017, de 20 de juliol de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil (DOGV núm. 8092, de 26.07.2017).
  - Resolució de 26 de desembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil per a l'exercici 2023. DOGV núm. 9500 de 29.12.2022

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 6/2017 de 20 de juliol de 2017

  Veure Resolució de 26 de desembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil per a l'exercici 2023. DOGV núm. 9500 de 29.12.2022

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.