Detall de Procediments

Sol·licitud d'ajuda per a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil, a l'empara de la Resolució de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions dirigides a programes de promoció de drets de la infància i participació infantil, per a l'exercici 2020.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'ajuda per a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil, a l'empara de la Resolució de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions dirigides a programes de promoció de drets de la infància i participació infantil, per a l'exercici 2020.

  Objecte del tràmit

  Convocar la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a l'exercici 2020, per a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar i ser beneficiaris d'aquestes subvencions els ajuntaments, les diputacions i les entitats locals supramunicipals de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Les entitats sol·licitants han de complir els requisits següents:
  a) La població en l'àmbit territorial de la seua competència ha de ser superior a 500 habitants.
  b) Complir els requisits establits en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i no incórrer en les prohibicions que, per a obtindre la condició de beneficiari de subvencions, s'estableixen en l'article 13.2 i 13.2 de la Llei 38/2003 esmentada.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Consignació pressupostària: el crèdit total màxim estimat per al pagament de les ajudes d'aquesta línia, en el projecte de pressupostos de la Generalitat per a l'any 2020, és de 307.200,00 €.
  La quantia de la subvenció es calcularà de la manera següent: es dividirà l'import del crèdit total destinat a la subvenció per la suma de les puntuacions obtingudes pel conjunt de sol·licituds que superen el llindar establit i el quocient resultant es multiplicarà per la puntuació de cada una d'aquestes. Si per a alguna sol·licitud la quantitat resultant fora superior a la sol·licitada, s'atorgarà únicament l'import sol·licitat.
  Llevat que la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2020 establisca una excepcionalitat per al règim de pagament d'aquestes subvencions, després de la resolució de concessió i amb caràcter previ a la justificació, s'anticiparà un 30 % de l'import anual concedit. El 70 % restant es pagarà després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació de l'import inicialment anticipat. Serà un requisit de pagament de les subvencions el compliment de l'obligació de rendició de comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb l'article 199.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana, així com no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del fet que es troba al corrent en el pagament per reintegrament de subvencions mitjançant una declaració responsable. Aquesta declaració està inclosa en l'apartat I de la sol·licitud de subvenció.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el DOGV núm. 8707 de 30.12.2019

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar la documentació següent:
  a) Certificat de la persona que exercisca les funcions de secretaria de l'entitat local, signat electrònicament, que acredite l'acte administratiu per mitjà del qual s'acorda sol·licitar la subvenció i la quantia sol·licitada. El model d'aquest certificat figura com a annex I entre els impresos associats a aquest tràmit. En cas que s'haja apoderat alguna persona diferent de qui representa legalment l'entitat per a actuar en la convocatòria, el certificat haurà de donar fe d'això.
  b) Programa objecte de la subvenció, amb descripció precisa de la seua finalitat, del seu pressupost i de les accions previstes.
  c) Així mateix, el programa s'ha d'acompanyar del formulari de fitxa resum d'aquest, que figura com a annex II entre els impresos associats a aquest tràmit.
  d) Memòria descriptiva de la política municipal d'infància en la qual s'ha d'especificar l'experiència i la trajectòria seguida per l'entitat en la realització d'informes locals sobre la situació de la infància i l'adolescència i de plans locals d'infància i adolescència, segons el model que figura com a annex III entre els impresos associats a aquest tràmit. L'experiència s'ha d'acreditar mitjançant la declaració responsable, signada electrònicament, continguda en l'apartat I del model.
  e) Declaracions responsables de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta declaració està inclosa en l'apartat I de la sol·licitud de subvenció.
  2. Quan siga procedent, s'han d'adjuntar els documents següents:
  a) Model de domiciliació bancària, en cas que no s'haja percebut la subvenció en la convocatòria anterior o que s'haja percebut i es vulga canviar el compte.
  Estarà disponible en el punt d'accés electrònic de la convocatòria i en l'adreça electrònica següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15996.
  3. Quan siga procedent i a aquest efecte d'obtindre la puntuació referida en l'article 6 de l'Ordre 6/2017, s'ha d'acompanyar la sol·licitud dels documents següents:
  a) Informe de la situació de la infància i adolescència en l'àmbit territorial de competència de l'entitat, amb una antiguitat màxima de 2 anys respecte de la data de publicació d'aquesta convocatòria.
  b) Pla local d'infància i adolescència vigent.
  c) Informe descriptiu de l'equip humà, professional i/o voluntari dedicat al programa objecte de subvenció, segons el model normalitzat que figura com a annex IV entre els impresos associats a aquest tràmit. Els recursos humans destinats al programa s'han d'acreditar mitjançant la declaració responsable, signada electrònicament, que s'inclou en aquest document.
  4. D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa, l'òrgan instructor del procediment ha de recaptar electrònicament els documents necessaris per al procediment que hagen sigut elaborats per qualsevol administració, i que en la present convocatòria són els que acrediten que l'entitat sol·licitant es troba al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, apartat F de la subvenció.
  Qui denegue expressament l'obtenció telemàtica d'aquests documents, ha d'aportar-los juntament amb la sol·licitud.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD GENERAL DE SUBVENCIÓ

  [ANNEX I] CERTIFICAT - SUBVENCIONS DIRIGIDES A PROGRAMES DE PROMOCIÓ DELS DRETS DE LA INFÀNCIA I DE PARTICIPACIÓ INFANTIL

  [ANNEX II] FITXA RESUM DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓ DELS DRETS DE LA INFÀNCIA I DE PARTICIPACIÓ INFANTIL OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ

  [ANNEX III] MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE LA POLÍTICA MUNICIPAL D'INFÀNCIA

  [ANNEX IV] DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS RECURSOS HUMANS DESTINATS AL PROGRAMA DE PROMOCIÓ DELS DRETS DE LA INFÀNCIA I DE PARCIPACIÓ INFANTIL

  [ANNEX V] SUBVENCIONS DIRIGIDES A PROGRAMES DE PROMOCIÓ DELS DRETS DE LA INFÀNCIA I DE PARTICIPACIÓ INFANTIL.

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o no s'acompanya la documentació preceptiva, es requerirà l'entitat sol·licitant perquè esmene la falta o aporte els documents en el termini de 10 dies, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, prèvia resolució dictada a aquest efecte, de conformitat amb el que preveu la legislació sobre el procediment administratiu comú.
  2. Instruït el procediment i comprovades les dades rellevants per a la concessió de la subvenció, la comissió de valoració puntuarà les sol·licituds d'acord amb els criteris previstos en les bases, calcularà la seua quantia i elevarà a l'òrgan concedent la proposta de resolució. Únicament se subvencionaran les sol·licituds que superen els 35 punts d'un màxim de 150.
  3.Dictada la resolució, es donarà publicitat de la subvenció concedida a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i de la pàgina web de la conselleria amb competència en matèria d'infància, amb la indicació del seu objecte, l'import i les entitats beneficiàries.
  4. Els tràmits d'aquest procediment es notificaran per mitjans electrònics, pel procediment previst en l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i en l'article 54 del Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, excepte la resolució de concessió, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Aquesta publicació tindrà efectes de notificació d'acord amb el que disposa l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució de concessió, que esgota la via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que estableix l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o, potestativament, un recurs de reposició davant de l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes, computat en els mateixos termes, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això, sense perjudici que les persones interessades hi puguen presentar qualsevol altre recurs que estimen pertinent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18896

  Tramitació

  En compliment de l'obligació prevista en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, les sol·licituds s'han de presentar exclusivament per mitjans electrònics. Per a això, s'ha d'accedir a la seu electrònica de la Generalitat, bé a través de l'URL https://sede.gva.es, en què s'ha de seleccionar el tràmit corresponent, bé o a través de l'adreça d'Internet: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18896
  D'acord amb el que preveu l'article 12.5 del Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, si els subjectes als quals fa referència l'article 1.3 de la present convocatòria presenten la seua sol·licitud físicament, la Direcció General d'Infància i Adolescència requerirà les persones interessades perquè ho esmenen a través de la presentació electrònica i seguint el procediment establit en l'article 4 de l'Ordre 6/2017.
  La sol·licitud s'ha de presentar, signada electrònicament, en el model normalitzat que estarà disponible en el punt d'accés electrònic de la convocatòria.

  Informació adicional

  Tramitació amb certificat electrònic o amb algun altre dels sistemes d'identificació admesos.
  En la seu electrònica de la Generalitat https//sede.gva.es.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Els criteris objectius que serviran per a l'atorgament de les subvencions són els següents:
  1. Desenvolupament de polítiques locals integrals a favor de la infància i l'adolescència, que es valorarà fins a 60 punts:
  a) Existència d'un informe de la situació de la infància i adolescència en l'àmbit territorial de competència de l'entitat, amb una antiguitat màxima de 2 anys respecte de la data de publicació de la convocatòria, fins a 20 punts, distribuïts de la manera següent:
  a.1. Dades totals i el percentatge del cens municipal referit a població infantil: 5 punts.
  a.2. Desagregades per sexe, edat i nacionalitat: 5 punts.
  a.3. Descripció de les principals necessitats detectades en la població infantil del municipi: 10 punts.
  b). Existència d'un pla local d'infància i adolescència: 30 punts.
  c) Experiència de l'entitat local, que es valorarà segons la trajectòria de l'entitat local en la realització dels dos instruments anteriors. Aquest criteri es valorarà amb una memòria d'activitats, fins a un màxim de 10 punts, d'acord amb l'escala següent: més de tres anys: 10 punts; d'un a tres anys: 7 punts i menys d'un any: 5 punts
  2. Nivell de necessitat social del recurs, que es valorarà per l'objecte del programa i les accions previstes. Aquest criteri es valorarà fins a 50 punts:
  a) Objecte del programa, fins a 35 punts:
  a.1. Programes dirigits preferentment a la sensibilització i difusió dels drets de la infància recollits en la Convenció dels drets del xiquet, de Nacions Unides, adoptada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989, així com en la normativa europea, estatal i autonòmica que la desplega: 10 punts
  a.2. Programes dirigits preferentment al foment de la participació infantil, 10 punts. Si el programa inclou òrgans permanents de participació i representació d'infància i adolescència, s'atorgaran 15 punts addicionals, per la qual cosa el programa es valorarà amb 25 punts.
  b) Criteri social de valoració. Aquest criteri es valorarà fins a 8 punts, segons el nombre d'accions que conté el programa destinades específicament a la infància amb necessitats especials i/o en situació d'especial vulnerabilitat (xiquets/etes i adolescents que pateixen violència, situació de pobresa i/o exclusió social o altres), a raó d'un punt per cada acció.
  c) Promoció de la igualtat, si el programa inclou accions per a aconseguir la igualtat entre homes i dones, aconseguir la no-discriminació de cap col·lectiu per raó d'ètnia, cultura, orientació sexual, diversitat funcional o altres, s'atorgaran fins a 7 punts, a raó d'un punt per cada acció.
  3. Qualitat del programa, que es valorarà segons el projecte presentat. Aquest criteri es valorarà fins a 40 punts:
  a). Qualitat del projecte del programa: fins a 21 punts, d'acord amb els criteris següents:
  a.1.Existència d'una fase prèvia d'anàlisi de la situació actual de l'àmbit territorial d'actuació que facilite el disseny i la implementació del programa: 3 punts. Si, a més, aquesta fase incorpora processos participatius de consulta prèvia al desenvolupament del programa destinats a la infància i adolescència per a conéixer les seues necessitats i demandes: 3 punts, per la qual cosa aquest apartat es valoraria amb 6 punts.
  a.2.Cronograma de desenvolupament del programa, que reculla totes les fases i seqüències previstes: 3 punts.
  a.3.Dades quantitatives sobre els potencials beneficiaris de cada un dels objectius previstos, així com dels recursos econòmics destinats a aquests: 3 punts.
  a.4.Utilització de metodologies i actuacions que afavorisquen la participació dels xiquets, les xiquetes i els adolescents en el programa, amb accions adaptades a la seua etapa evolutiva i nivell maduratiu: 3 punts.
  a.5. Desenvolupament d'accions que suposen la participació de l'entitat local en programes autonòmics, nacionals i internacionals relacionats amb la infància i l'adolescència: 3 punts.
  a.6. Existència d'un òrgan de coordinació interna entre els diferents departaments de l'entitat local participant per al desenvolupament dels programes locals d'infància: 3 punts.
  b) Programes que implementen sistemes objectius d'avaluació de resultats: fins a 8 punts.
  b.1. Indicadors definits per a totes les accions previstes i el grau de compliment: 4 punts.
  b.2. Sistemes d'avaluació externa (qüestionaris de satisfacció, propostes externes de millores, consultes post-avaluació a la infància i adolescència participant o altres): 4 punts.
  c) Existència de recursos humans dedicats exclusivament al desenvolupament del programa, fins a 6 punts. Segons la dedicació del conjunt de l'equip humà al programa, s'atorgaran: 3 punts, si és inferior a 20 hores setmanals, o 6 punts, si és igual o superior a 20 hores setmanals.
  d) Participació de voluntaris pertanyents a entitats de voluntariat amb presència en l'àmbit local en el qual es desenvolupa el programa: 5 punts.

  Obligacions

  Les entitats beneficiàries observaran les obligacions contingudes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i queden, en conseqüència, expressament obligades a:
  a) Dur a terme el programa que fonamenta la concessió de l'ajuda.
  b) Acreditar davant de la conselleria amb competència en matèria d'infància l'execució del programa, així com el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o el gaudi de l'ajuda.
  c) Sotmetre's a les actuacions de control financer que corresponen a la intervenció general, en relació amb les subvencions rebudes.
  d) Comunicar a la conselleria amb competències en matèria d'infància l'obtenció de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d'altres administracions o ens públics o privats. Aquesta comunicació ha d'efectuar-se només es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.
  e) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
  f) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en l'article 19 de l'ordre de bases.
  2. Les entitats beneficiàries estaran obligades, a més, a:
  a) Presentar a la direcció general amb competència en matèria d'infància una memòria de desenvolupament del programa subvencionat amb les dades i en la forma i dins del termini que s'especifique en la resolució de concessió.
  b) Fer constar expressament en tots els actes públics i els materials de difusió i publicitat del programa la col·laboració de la Generalitat.

  Sancions

  La comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal en matèria de subvencions serà sancionada d'acord amb el que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDE 6/2017, de 20 de juliol de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil (DOGV núm. 8092, de 26.07.2017).
  - RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil per a l'exercici 2020.

  Llista de normativa

  Vegeu Resolució convocatòria de subvencions programes infància

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.