• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Justificació de les subvencions per a la traducció literària multilingüe.

  Objecte del tràmit

  El pagament de la subvenció es produirà a partir del moment en què l'empresa editorial beneficiària justifique adequadament la realització de l'activitat subvencionada.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les empreses editorials beneficiàries de les ajudes publicades per Resolució de 6 de març de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a la traducció literària multilingüe per a l'exercici pressupostari de 2019.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a presentar la documentació justificativa va del 19 de juliol al 30 de setembre de 2019.

  Si la justificació no es presenta en aquest termini, s'entendrà que es renuncia a l'ajuda i la subvenció quedarà sense efectes, sense perjudici de les sancions que puguen correspondre d'acord amb el que estableixen els articles 52 i 22 de la Llei general de subvencions.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Per a justificar adequadament la subvenció, caldrà presentar, degudament omplit, el model del compte justificatiu que ha d'estar signat per la persona que represente l'entitat.

  En el compte justificatiu, ha de figurar la informació següent:

  a) Les dades identificatives de l'entitat i de la subvenció.

  b) La declaració responsable sobre la veracitat de la informació, de les dades i de la documentació justificativa aportada, així com el compromís de conservar i de posar a disposició de la conselleria que ha concedit la subvenció la documentació original durant el temps de vigència de l'expedient.

  c) Una còpia del text de la traducció subvencionada en suport informàtic.

  d) La relació de les despeses de les factures, o documents de valor probatori equivalent, corresponents a les despeses realitzades, imputades i pagades abans de la finalització del termini del període de justificació, l'import de les quals haurà de ser igual o superior a la quantitat que figurava en la sol·licitud.

  Si les activitats, a més de la subvenció, han sigut finançades amb fons propis o amb altres subvencions o recursos, se n'haurà d'acreditar l'import i la procedència, i l'aplicació que s'ha donat a cada quantitat aportada.

  Impresos associats

  [ANNEX III] COMPTE JUSTIFICATIU. AJUDES A LA TRADUCCIÓ LITERÀRIA MULTILINGÜE

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18918

  Tramitació

  El compte justificatiu ha d'estar signat per la persona que represente legalment l'empresa editorial, per a la qual cosa cal utilitzar exclusivament els mitjans electrònics facilitats pels servidors d'informació de la Generalitat, de conformitat amb el que preveu el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana.

  Per a fer-ho, s'ha d'accedir a l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat, accessible a través de: htpps://sede.gva.es.

  Cal disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.

  Inici
 • Informació complementària

  Sancions

  El règim sancionador serà l'establit en el títol IV de la Llei general de subvencions i en el capítol IV de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 77/2016, de 2 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la traducció literària multilingüe (DOGV núm. 7934, de 12/12/2016).
  - Resolució de 6 de març de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a la traducció d'obres literàries realitzada per editorials per al foment del multilingüisme per a l'exercici pressupostari de 2019.
  - Resolució de 27 de juny de 2019, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per a la concessió de subvencions per al foment de la traducció literària multilingüe. (DOGV núm. 8594, de 18.07.2019)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 77/2016, de 2 de desembre (bases reguladores)

  Vegeu la Resolució de 6 de març de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a la traducció d'obres literàries realitzada per editorials per al foment del multilingüisme per a l'exercici pressupostari de 2019.

  Resolució de 27 de juny de 2019, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per a la concessió de subvencions per al foment de la traducció literària multilingüe.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.