Detall de Procediments

TECG - Ajudes indemnitzatòries per a l'erradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa tant en les parcel·les dels propietaris agrícoles com per als proveïdors de material vegetal de la Comunitat Valenciana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Ajudes indemnitzatòries per a l'erradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa tant en les parcel·les dels propietaris agrícoles com per als proveïdors de material vegetal de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  La Llei de sanitat vegetal preveu que els afectats per l'obligatorietat de la lluita contra una plaga es beneficiaran de l'assistència tècnica i de les ajudes econòmiques que, si escau, es determinen en la norma corresponent, i reconeix que, quan les mesures establides per a la lluita contra plagues suposen la destrucció, la deterioració o la inutilització dels béns o les propietats particulars o públiques, l'administració competent que haja declarat la plaga compensarà els perjudicats a per mitjà de la indemnització pertinent.

  En aquest sentit, la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica estableix les ajudes indemnitzatòries per a l'eradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa tant en les parcel·les dels propietaris agrícoles com per als proveïdors de material vegetal de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Poden ser beneficiaris de les indemnitzacions que es regulen en aquestes bases:
  a) Els propietaris de parcel·les amb cultius inclosos en la llista de vegetals hostes susceptibles al bacteri Xylella fastidiosa, que s'hagen declarat contaminats «i/o immobilitzats» per resolució de la persona titular de la direcció general competent en matèria de sanitat vegetal.
  b) Els proveïdors de material vegetal que estiguen inscrits en el Registre de proveïdors de llavors i plantes de viver i/o en el Registre de productors, comerciants i importadors de vegetals, que tinguen plantes incloses en la llista de vegetals hostes susceptibles al bacteri Xylella fastidiosa, que s'hagen declarat contaminats i/o immobilitzats per resolució de la persona titular de la direcció general competent en matèria de sanitat vegetal.
  2. Els beneficiaris d'aquestes ajudes han de ser microempreses, petites o mitjanes empreses, d'acord amb el que s'estableix en l'article 2.2 i en l'annex I del Reglament (UE) número 702/2014, que determina que són les que donen ocupació a menys de 250 persones i que el volum de negocis anual o el balanç general de les quals no excedeix els 43 milions d'euros.
  3. No poden ser beneficiaris d'aquesta indemnització els propietaris de les parcel·les que estiguen abandonades. Es considera que una parcel·la està abandonada si compleix una de les condicions següents:
  a) Quan l'estat vegetatiu de l'arbre o la soca indique que està sec.
  b) Quan no es constate l'aplicació clara de pràctiques de cultiu en els arbres o les soques (poda, tractaments, fruits sense recol·lectar, etc.), i s'ha d'observar, si escau, la presència de paràsits lignificats, branques mortes, vinyes braves, etc.
  c) O bé, que en l'arbre o la soca s'observen indicis d'abandó i hi haja presència de plantes plurianuals arbustives en gran part de la superfície (no de manera aïllada o testimonial) amb un fort creixement, sense aplicació clara de pràctiques de cultiu en la terra (arada, etc.), i siga necessari dur a terme labors extraordinàries, com l'ús de maquinària pesada, desbrossaments, etc., per a tornar a posar la superfície en bones condicions agràries i mediambientals (reversibilitat dels cultius abandonats).

  Requeriments

  1. El formulari de sol·licitud ha d'incorporar les declaracions responsables següents, que les han de subscriure, en qualsevol cas, els sol·licitants:
  a) Complir amb la normativa d'integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, estar exempt d'aquesta obligació, segons el que estableix el Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell, pel qual es regulen els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat.
  b) No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  c) No pertànyer a la categoria d'empreses en crisi, d'acord amb el que es disposa en les directrius comunitàries sobre ajudes estatals de salvament i reestructuració d'empreses en crisi (2004/C244/02), o bé, en cas de pertànyer a la categoria d'empreses en crisi, o haver-se convertit en una empresa en crisi a causa de les pèrdues o els danys causats pels costos d'eradicació i reparació dels danys causats per Xylella fastidiosa.
  d) Tindre la condició de pime.
  e) No tractar-se d'empreses subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior.
  2. En cas que el propietari de la parcel·la o el proveïdor de material vegetal s'ocupe de l'arrancada i la destrucció del material vegetal, la justificació de les despeses es farà per mitjà de l'aportació de la factura pagada o un document equivalent que tinga el mateix valor probatori. L'actuació s'ha d'acreditar per mitjà de la declaració responsable de l'interessat, i ha de constar una acta d'un tècnic de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica l'execució efectiva de l'actuació.
  3. D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, la presentació de la sol·licitud comporta l'autorització a l'òrgan gestor del procediment per a obtindre directament les dades d'identitat del sol·licitant o, si escau, del seu representant legal i d'estar al corrent amb el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. En cas que el sol·licitant s'opose al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà d'indicar-ho expressament en el formulari, i quedarà obligat a aportar els documents acreditatius corresponents.
  4. En cas que la sol·licitud no tinga els requisits exigits o no s'hi acompanyen els documents preceptius, es requerirà l'interessat perquè, en un termini de deu dies, esmene la falta o acompanye els documents, amb la indicació que, si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la seua petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que preveu l'article 21, apartat 1r, de la Llei 39/2915.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La quantia de l'ajuda s'estableix segons els barems per al càlcul de les indemnitzacions en plantacions i per a proveïdors de material vegetal.

  A) Propietaris de parcel·les agrícoles.
  1. Ajudes per destrucció
  Import màxim de 2.500 €/ha per la totalitat de les despeses d'arrancada i destrucció del material vegetal duta a terme pel propietari de la parcel·la o a costa seua.

  2. Valor de les plantacions
  La determinació del valor de les indemnitzacions s'ha fet per mitjà de la determinació del valor del perjudici causat per les mesures sanitàries adoptades, entés com la diferència entre el valor de la parcel·la afectada abans d'adoptar-les i el valor de la parcel·la després de l'aplicació d'aquestes. En els dos casos, el valor de la parcel·la s'ha determinat per mitjà del càlcul de la suma actualitzada dels fluxos de caixa futurs que es poden generar, previsiblement, en aquesta. Els càlculs s'han fet per grups de cultius, i se n'ha diferenciat un total de 8. Les indemnitzacions s'han establit per fases de cultiu: "plançó en creixement" (2-3 anys), "en producció" (el 75 % de la vida útil del cultiu), "decaïment o declivi" (25 % de la vida útil) i plantacions d'"edats molt avançades".

  VEGEU: Taula d'indemnització per cultiu i edat per unitat de superfície i per exemplar de l'annex, APARTAT A.2 de l'Ordre 6/2018, de 5 de febrer.

  B) Proveïdors de material vegetal
  1. Ajudes per destrucció
  Import màxim de 2.500 €/ha per la totalitat de les despeses d'arrancada i destrucció del material vegetal duta a terme pel mateix proveïdor de material vegetal. Les indemnitzacions han de compensar el valor de mercat de les plantes destruïdes i la pèrdua d'ingressos.

  2. Valor dels vegetals
  La determinació del valor de les indemnitzacions s'ha fet per mitjà de la determinació del valor del perjudici causat per les mesures sanitàries adoptades, entés com la diferència entre el valor dels vegetals abans d'adoptar les mesures i el valor després de l'aplicació d'aquestes. Es poden indemnitzar tots els vegetals que s'hagen destruït en compliment de les mesures dictades per la resolució del director general responsable en sanitat vegetal.
  S'han definit dues fases o estadis per a ornamentals de temporada, aromàtiques i planta forestal (fase de sembra o esqueix i fase de primer repicada), i tres fases o estadis per a les ornamentals arbustives, fruiters, cítrics i arbres ornamentals (fase de sembra o esqueix, fase de repicada inicial i fase de desenvolupament de l'exemplar). Una vegada s'haja desenvolupat l'exemplar, i superat l'any de formació, els diversos formats es valoraran segons les característiques de diàmetre del tronc i l'altura pel valor comercial que tinga.
  VEGEU: Taula 1: Fases i valor de la indemnització per tipus de plantes i formats
  Taula 2: Indemnització per plantes mare de material de bases de vinya.
  Taula 3: Indemnització per plantes mare de material certificat de vinya de l'APARTAT B.2 de l'annex de l'Ordre 6/2018, de 5 de febrer.

  3. Valor de la pèrdua d'ingressos provocada per les mesures ordenades com a conseqüència de la detecció de l'organisme nociu.
  El proveïdor ha d'estar registrat de conformitat amb la Directiva 92/90/CEE de la Comissió i la Llei 30/2006. Es diferencien dues situacions de pèrdues:
  1) Per les dificultats de replantació o rotació. Només per a les empreses especialitzades, amb més del 75 % de la producció que tenen en plantes hoste, i sobre la qual escaurà la declaració d'"empresa en crisi".
  2) Per les mesures de quarantena, que obliguen a la immobilització i limiten l'àmbit de venda. La declaració anual dels productors de material vegetal serà la base per a la determinació de les plantes produïdes i no venudes. Les indemnitzacions es calcularan pel valor dels costos de producció de les plantes afectades, estimat a partir del càlcul del marge de vendes del sector, que s'estima en un 28,02 %.

  Indemnització per plantes mare de fruiters i cítrics (€/Ha)
  Any#Semestre#Planta mare de fruiters i cítrics
  Any 1#semestre 1#20.196,17
  Any 1#semestre 2#16.862,83
  Any 2#semestre 3#13.529,50
  Any 2#semestre 4#10.196,17
  Any 3#semestre 5#6.862,83
  Any 3#semestre 6#3.529,50

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació de la convocatòria fins al 15 d´octubre de 2022 (DOGV. Num. 9305 / 24.03.2022).

  Atés que el termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el dissabte dia 15 d'octubre de 2022, considerant-se dia inhàbil a efectes administratius, el mateix s'entendrà prorrogat fins al dia hàbil següent, dilluns 17 d'octubre de 2022, de conformitat amb el que es preveu en l'article 30.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  Per al material vegetal que s'haja destruït abans de la publicació de la present convocatòria es tindrà en compte el que estableix la disposició addicional tercera, de l'Ordre 6/2018 de 5 de febrer, subvencionabilitat d'actuacions anteriors a les publicacions de les convocatòries específiques.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius al quals s'adrecen.
  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, ajuntaments i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament.
  d) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) A qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament. En cas que es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene per mitjà de la presentació electrònica. A aquest efecte, es considera com a data de presentació de la sol·licitud el dia en què s'haja fet l'esmena.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18932

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  En la sol·licitud s'ha d'incloure el nom i la raó social del propietari de la parcel·la o l'empresa proveïdora de material vegetal sol·licitant. S'ha d'acompanyar amb la documentació següent:
  a) Còpia del NIF o el CIF dels sol·licitants, quan no autoritzen a l'administració la consulta d'aquests a través de mitjans telemàtics, així com de l'acreditació de la seua personalitat jurídica.

  b) Acreditació documental de la representació que ostenta la persona que subscriu la sol·licitud.

  c) Els propietaris de les parcel·les o proveïdors de material vegetal, segons corresponga:
  - Certificació registral,
  - Títol de propietat,
  - O si escau, certificació cadastral descriptiva i gràfica. En aquest últim cas si no s'autoritza a l'administració a la seua consulta de conformitat amb el que es disposa en l'article 28.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
  En el document que s'aporte hauran de constar les següents dades: nom, cognoms i DNI/CIF del propietari o proveïdor de material vegetal, i dades SIGPAC de l'explotació (terme municipal, polígon, parcel·la, recinte i superfície).

  d) Acreditació que indique que el beneficiari es troba al corrent de les seues obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social, així com amb la Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, quan no s'autoritze l'Administració perquè ho consulte a través de mitjans telemàtics.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AJUDES INDEMNITZATÒRIES DIRECTES PER DESTRUCCIÓ DE MATERIAL VEGETAL AFECTAT PER XYLELLA FASTIDIOSA. PLANTACIONS I PROVEÏDORS DE MATERIAL VEGETAL

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. La instrucció de l'expedient la farà el servei competent en matèria de sanitat vegetal, que examinarà la sol·licitud i la documentació presentada i adjuntarà les còpies de les resolucions corresponents i les actes alçades durant les actuacions.
  2. Les sol·licituds presentades seran tramitades i resoltes per ordre rigorós de presentació, fins a l'esgotament de la quantitat màxima disponible en cada convocatòria.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la normativa reguladora del procediment administratiu comú.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18932

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, tot i que no esta obligats a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament, a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18932

  Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud hauran de realitzar-se a través de la URL següent: https://www.gva.es/va/proc18536


  Per a accedir de manera telemàtica, el sol·licitant o el seu representant legal han de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada, basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests hi ha els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clau de signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, pertoque.

  Els tràmits que es facen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no s'arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica si s'accedeix a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com van les meues coses"> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  1. Són objecte d'indemnització:
  a)L'arrancada i la destrucció del material vegetal dut a terme pel mateix beneficiari de les ajudes, o a costa seua, a fi de l'eradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa, quan s'haja ordenat així per mitjà de la resolució de la persona titular de la direcció general competent en matèria de sanitat vegetal. Aquestes pèrdues es valoraran d'acord amb els barems que s'estableixen en l'annex.
  b) Les plantacions o el material afectat destruït es valoraran d'acord amb els barems que s'estableixen en l'annex.
  c) Quan es tracte de plantacions homogènies, és a dir, que tota la parcel·la estiga dedicada al mateix cultiu, el barem que s'aplicarà serà el que estableix l'annex per hectàrea. Per contra, quan es tracte d'arbres aïllats o plantacions mixtes, és a dir, on coexistisquen diversos cultius, la indemnització es calcularà tal com estableixen els barems de l'annex pel nombre d'arbres.
  d) Els possibles danys causats per les pèrdues de valor en les plantacions o el material vegetal, com a conseqüència d'immobilització ordenada oficialment. En aquest cas, s'indemnitzarà la pèrdua del valor comercial i la pèrdua d'ingressos que regula la normativa comunitària, Reglament 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014, article
  26. Aquestes pèrdues es valoraran d'acord amb els barems que s'estableixen en l'annex.
  2. No són objecte d'indemnització les despeses originades ni el material vegetal destruït en aplicació d'una mesura oficial, quan la persona propietària o proveïdora de material vegetal de la parcel·la dels vegetals afectats haja incomplit la normativa vigent, que afecta a la producció i la comercialització dels vegetals, i especialment el que determina el Reial decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual s'adopten mesures de protecció contra la introducció i la difusió en el territori nacional i de la Comunitat Europea d'organismes nocius per als vegetals o els productes vegetals, així com per a l'exportació i el tràfic a tercers països, i el Reial decret 929/1995, de 9 de juny, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de control i certificació de plantes de viver de fruiters.
  3. Quan, arran de les investigacions fetes, es demostre que l'origen de la contaminació procedeix de lots subministrats per un proveïdor de material vegetal que haja incomplit el que determina la legislació vigent, l'administració podrà reclamar a l'infractor les indemnitzacions abonades, així com els danys i els perjudicis ocasionats,
  sense perjudici de qualsevol altra responsabilitat, ja siga administrativa, civil o penal, en què l'infractor haja pogut incórrer com a conseqüència de l'incompliment de la normativa de sanitat vegetal.
  4. No es concedirà indemnització quan les mesures de destrucció, deterioració o inutilització hagen sigut necessàries com a conseqüència de transgressions a la llei o a les disposicions de desenvolupament, tal com estableix l'article 21 de Llei 43/2002.
  5. La vigilància del compliment de la normativa de sanitat vegetal correspon a la direcció general competent per raó de matèria.
  6. Les compensacions de les ajudes establides en l'annex s'han calculat en relació amb la pèrdua d'ingressos per les obligacions imposades als beneficiaris.
  7. Els arbres monumentals o singulars queden exclosos de l'àmbit d'aplicació de les ajudes indemnitzatòries regulades per mitjà d'aquesta ordre de bases.

  Sancions

  Les infraccions a les mesures fitosanitàries imposades en l'ORDRE 6/2018, de 5 de febrer, així com la determinació de la responsabilitat, es classificaran i se sancionaran d'acord amb el que disposa sobre aquest tema la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, i especialment les conductes següents:
  a) L'incompliment de l'obligació de comunicar a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació l'aparició d'organismes nocius per als vegetals o de símptomes de malaltia per als vegetals o els seus productes, o l'aparició d'una plaga de quarantena, a què es refereix l'article 2.e, de l'ordre de 27 de juliol de 2007.
  b) L'incompliment de les mesures fitosanitàries establides per a combatre una plaga o impedir, o dificultar, el compliment d'aquestes, a les quals es refereixen els articles 3 i 4 de l'Ordre de 27 de juliol de 2007.

  Enllaços

  Simulació de tramitació telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@ve-signatura).

  Sistemes de signatura electrònica admesos i/o usats en la seu.

  Sistemes de verificació de signatura.

  El tràmit per a donar d'alta un nou compte bancari, modificar-la o donar-la de baixa es pot realitzar telemàticament, consulte: PROPER. Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatitzat:

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 6/2018, de 5 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes indemnitzatòries per a l'erradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa.
  - Resolució de 2 de març de 2018, de la Direcció General d'Agricultura Ramaderia i Pesca, per la qual es convoquen les ajudes indemnitzatòries per a l'erradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa (DOGV núm. 8250, de 08/03/2018).
  - CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 2 de març de 2018, de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es convoquen les ajudes indemnitzatòries per a l'erradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa (DOGV núm. 8256, de 16/03/2018).


  - RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2018, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es modifica la Resolució de 2 de març de 2018 i s'amplia el termini de presentació de sol·licituds de les ajudes indemnitzatòries per a l'erradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa (DOGV núm. 8295, de 15/05/2018).


  - Extracte de la Resolució de 9 de maig de 2018, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, pel qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds de les ajudes indemnitzatòries per a l'erradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa (DOGV núm. 8295, de 15/05/2018).
  - Resolució d'11 de desembre de 2018, de la Direcció General d'Agricultura Ramaderia i Pesca, per la qual es convoquen les ajudes indemnitzatòries per a l'erradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa.
  - Extracte de la Resolució d'11 de desembre de 2018, de la Direcció General d'Agricultura Ramaderia i Pesca, per la qual es convoquen les ajudes indemnitzatòries per a l'erradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa.
  - RESOLUCIÓ de 26 de desembre de 2019, de la Direcció General d'Agricultura Ramaderia i Pesca, per la qual es convoquen les ajudes que preveu l'Ordre 6/2018, de 5 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, i les seues modificacions, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes indemnitzatòries per a l'erradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa (DOGV núm. 8717, de 15/01/2020).
  - Extracte de la Resolució de 26 de desembre de 2019, de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es convoquen les ajudes que preveu l'Ordre 6/2018, de 5 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, i les seues modificacions, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes indemnitzatòries per a l'erradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa (DOGV núm. 8717, de 15/01/2020).
  - ACORD de 20 de març de 2020, del Consell pel qual s'aproven mesures per a limitar la pol·linització encreuada entre plantacions de cítrics.
  - RESOLUCIÓ de 29 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Agricultura Ramaderia i Pesca, per la qual es convoquen les ajudes previstes en l'Ordre 6/2018, de 5 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, i les seues modificacions, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes indemnitzatòries per a l'erradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa.
  - Extracte de la Resolució de 29 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es convoquen ajudes indemnitzatòries per a l'erradicació i control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa.
  - Resolució de 9 de març de 2022, de la Direcció General d'Agricultura Ramaderia i Pesca, per la qual es convoquen les ajudes previstes en l'Ordre 6/2018, de
  5 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, i les seues modificacions, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes indemnitzatòries per a l'erradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa (DOGV Num. 9305 / 24.03.2022).
  - Extracte de la Resolució de 9 de març de 2022, de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es convoquen les ajudes previstes en l'Ordre
  6/2018, de 5 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, i les seues modificacions, per la qual s'aproven les bases
  reguladores de les ajudes indemnitzatòries per a l'erradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa (DOGV Num. 9305 / 24.03.2022).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 6/2018, de 5 de febrer.

  Resolució de 2 de març de 2018, de la Direcció General d'Agricultura Ramaderia i Pesca, per la qual es convoquen les ajudes indemnitzatòries per a l'erradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa.

  Extracte de la Resolució de 2 de març 2018, de la Direcció General d'Agricultura Ramaderia i Pesca, per la qual es convoquen les ajudes indemnitzatòries per a l'erradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa (DOGV núm. 8250, de 08/03/2018).

  Vegeu la Correcció d'errors de la Resolució de 2 de març de 2018, de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

  Vegeu la Resolució de 9 de maig de 2018.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 9 de maig de 2018.

  Vegeu la Resolució d'11 de desembre de 2018.

  Vegeu l'extracte de la Resolució d'11 de desembre de 2018.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 26 de desembre de 2019, de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

  Vegeu la Resolució de 26 de desembre de 2019, de la Direcció General d'Agricultura Ramaderia i Pesca.

  Vegeu Acord de 20 de març de 2020

  Vegeu RESOLUCIÓ de 29 d'abril de 2021.

  Vegeu Extracte de la Resolució de 29 d'abril de 2021.

  Veure Resolució de 9 de març de 2022, de la Direcció General d'Agricultura Ramaderia i Pesca.

  Veure Extracte de la Resolució de 9 de març de 2022, de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.