• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

Aportació de documentació acreditativa del compliment dels requisits i mèrits al·legats en la sol·licitud de beques de pràctiques professionals de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Aportació de documentació acreditativa del compliment dels requisits i mèrits al·legats en la sol·licitud de beques de pràctiques professionals de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.

  Objecte del tràmit

  Aquest tràmit permet, dins del procediment de concessió de beques, l'aportació per via telemàtica dels documents justificatius dels requisits i mèrits que s'exigeixen en l'Ordre 11/2017, de 16 de juny, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en la Subsecretaria i en les direccions generals de la Conselleria.

  Si no es presenten, es considerarà que han perdut el seu dret.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones que hagen presentat sol·licitud a les beques per a la realització de pràctiques professionals en la Subsecretaria i en les direccions generals de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, i disposen d'un rebut expedit pel registre electrònic que ho justifique.

  Requeriments

  Per a poder aportar documentació per mitjà d'aquest tràmit telemàtic s'han de complir els requisits següents:

  1. Haver presentat sol·licitud de beca, en els termes expressats en l'apartat anterior.

  2. La persona interessada haurà de disposar dels certificats electrònics incorporats al document nacional d'identitat, els certificats electrònics reconeguts i els sistemes de firma electrònica avançada que admeta l'Administració segons la normativa vigent.
  Més informació en (vegeu l'enllaç directe en aquest mateix tràmit)

  - Us recomanem que comproveu la validesa del certificat en l'adreça següent:


  Si no supereu la validació del certificat, haureu de posar-vos en contacte amb l'organisme que l'ha emés.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini màxim per a presentar la documentació acreditativa del compliment dels requisits i dels mèrits al·legats en la sol·licitud, serà de 10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació en la seu electrònica de la llista provisional de puntuacions, ordenada de manera decreixent.

  El termini finalitzarà el dia 25 d'octubre de 2017, inclusivament.

  En el cas de no presentar la documentació requerida, se'ls tindrà per decaiguts en el seu dret a optar a l'entrevista.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18946

  Tramitació

  - L'aportació de documentació per mitjà d'aquest tràmit NOMÉS es pot fer DE MANERA TELEMÀTICA.

  - Fent clic en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà emplenar el formulari web de sol·licitud d'aportació, annexar a continuació la documentació que s'aporta i dur a terme la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent.

  Una vegada emplenada la sol·licitud d'aportació de documentació, es validarà i, a continuació, s'adjuntarà el document o els documents electrònics que hàgeu d'aportar.

  - Finalment, una vegada efectuat l'enviament, es registrarà d'entrada per mitjà del registre telemàtic i podreu imprimir-ne una còpia.

  - La documentació aportada s'incorporarà a l'expedient obert i serà analitzada pel personal de la Conselleria competent en aquesta matèria, que procedirà en conseqüència.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6097, de 08/09/2009).
  - Ordre 17/2011, de 6 de maig, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es desplega el capítol II de les beques de pràctiques professionals, del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6521, de 16/05/2011).
  - Ordre 11/2017, de 16 de juny, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en la Subsecretaria i en les direccions generals (DOGV núm. 8071, de 27/06/2017).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 132/2009, de 4 de setembre

  Vegeu l'Ordre 17/2011, de 6 de maig

  Vegeu l'Ordre 11/2017, de 16 de juny (bases generals)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.