• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Aportació de documentació addicional a l'expedient assignat al sol·licitant de subvencions dirigides a la realització de programes d'interés general per a atendre finalitats de caràcter social amb càrrec al tram autonòmic de l'assignació tributària del 0,7 per 100 de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, convocat mitjançant Resolució de 3/10/2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Aportació de documentació addicional a l'expedient assignat al sol·licitant de subvencions dirigides a la realització de programes d'interés general per a atendre finalitats de caràcter social amb càrrec al tram autonòmic de l'assignació tributària del 0,7 per 100 de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, convocat mitjançant Resolució de 3/10/2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

  Objecte del tràmit

  Aportació de documentació addicional a l'expedient d'ajudes assignat PIIRPF/2019/....

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Aquelles entitats que han presentat sol·licitud de subvenció en a l'empara de la Resolució 3/10/2019 de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i tinguen documentació extra a aportar a la sol·licitud i disposen el número d'expedient.

  Requeriments

  Tindre un número d'expedient assignat (PIIRPF/2019/...)

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  15 dies habiles finalitza el 30/10/2019

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'entitat haurà d'aportar aquella documentació que estime convenient.

  Impresos associats

  [ANNEX I] CONVOCATÒRIA 2019 - RELACIÓ DELS PROGRAMES 16 A 50 SOL·LICITATS

  [ANNEX II] CONVOCATÒRIA 2019 - MEMÒRIA EXPLICATIVA DE L'ENTITAT

  [ANNEX III] CONVOCATÒRIA 2019 - MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA EIX 1 AL 15

  [ANNEX IV] MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA EIX 16 - EQUIPAMENT CONVOCATORIA 2019

  [ANNEX V] MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA EIX 17- OBRES CONVOCATORIA 2019

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  EXCLUSIVAMENT per via electrònica
  Adjuntar aquella documentació requerida

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18948

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.

  https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit per tal de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en la qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això,
  cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.
  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls.
  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.
  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.

  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
  a) Cal omplir el/els formulari/s del tràmit.

  Si no ompliu tots els camps d'un formulari, és possible que no us deixe passar al formulari següent.

  b) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament s'ha descarregat i s'ha omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.
  c) Feu clic en el botó Registrar (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).
  d) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Informació adicional

  EXCLUSIVAMENT per via electrònica en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18948&version=amp

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, del cap de l'Estat, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12.02.2015)
  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02.10. 2015).
  - Ordre 8/2017, de 6 d'octubre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides a la realització de programes d'interés general per a atendre finalitats de caràcter social amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 % de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8147, d'11/10/2017).
  - Resolució de 18 d'octubre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les subvencions dirigides a la realització de programes d'interés general per a atendre finalitats de caràcter social amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 per 100 de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques a la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8408, de 23/10/2018)
  - RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2019 las subvenciones dirigidas a la realización de programas de interés general para atender a fines de carácter social con cargo al tramo autonómico de la asignación tributaria del 0,7 por 100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. (DOGV nº 8651, de 8/10/2019)

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions.

  Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer.

  Vegeu el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

  Ordre 8/2017, de 6 d'octubre.

  Vegeu la Resolució 18 d'octubre de 2018.

  Vegeu resolució de 3 d'octubre de 2019.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.