Ajudes per a la informatització i automatització dels ecoparcs de les àrees de gestió A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 I C3/V1, susceptibles de ser cofinançades per la Unió Europea a través del Programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 1778901
|
Codi GVA: 18953
Descarregar informació
Termini obert

Des de 21-05-2021

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Convocar ajudes per a la informatització-automatització dels ecoparcs fixos, automàtics i/o mòbils que presten servei als municipis que conformen les diverses àrees de gestió recollides en el Decret 81/2013, d'aprovació definitiva del PIRCV. Amb l'objectiu d'estendre l'ús entre la població de la...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
21-05-2021
Normativa
 • LLEI 5/2022, de 29 de novembre, de la Generalitat, de Residus i Sòls contaminats per al foment de l'economia circular a la Comunitat Valenciana...
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.
 • Llei 1/2015, de la Generalitat, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
 • Ordre 24/2018, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, de 18 de setembre, per la qual s'estableixen...
 • RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2018, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen...
 • Extracte de la Resolució de 19 de novembre de 2018, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la...
 • Resolució de 22 de febrer de 2019, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'amplia el...
 • Resolució de 9 d'abril de 2019, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural per la qual es resol la...
 • Resolució d'11 de juny de 2019, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural, per la qual es ...
 • Extracte de la Resolució d'11 de juny de 2019, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per ...
 • RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2020, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es...
 • Extracte de la Resolució de 22 de juny de 2020, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica,...
 • Resolució de 14 de maig de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es...
 • Extracte de la Resolució de 14 de maig de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica,...
 • Resolución de 16 de desembre de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, de...

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Organismes supramunicipals competents en matèria de gestió de residus segons s'estableix en el Reial decret 81/2013, de 21 de juny, del Consell, respecte a les 13 àrees de gestió: A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2, C3-V1 de la Comunitat Valenciana.

Requisits

La concessió d'ajudes respectarà els principis de publicitat, transparència, igualtat i lliure concurrència competitiva, i estarà limitada a les disponibilitats pressupostàries. Condicions imprescindibles per a optar al programa: - l'obligació de dur a terme les noves inversions per a les quals...

Saber més

Com es tramita

Criteris de valoració
1. Les sol·licituds s'avaluaran en concurrència competitiva, tal com disposen els articles 8 i 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i d'acord amb una estructura objectiva de criteris, que s'aplicaran en funció dels requisits exigits a les actuacions. Els criteris de...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Des de 21-05-2021

El termini per a la presentació de la sol·licitud serà de 3 mesos, comptats des de l'endemà de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9088 de 20/05/2021).

Documentació
Cada entitat sol·licitant ha de presentar, de conformitat amb el que es disposa en la base onzena, la documentació següent: a) Dades d'identitat de la persona sol·licitant i, si escau, del seu representant, incloent-hi la còpia de la documentació acreditativa quan no se n'autoritze la consulta...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics; per la qual cosa, la presentació de...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució que siga procedent serà de sis mesos comptats a partir de la publicació de la convocatòria corresponent.
Quantia i cobrament
Per a la convocatòria de 2021, la dotació pressupostària per a la concessió d'ajudes és de 2.100.000 euros
Obligacions
Seran obligacions de les persones beneficiàries les que es deriven dels objectius del programa i del compliment de les condicions operatives, econòmiques, d'informació i control que s'estableixen en la convocatòria corresponent.
Observacions

De conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra...

Saber més
Sancions
A aquestes subvencions s'aplica el règim d'infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.