Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Declaració responsable d'entitats de control de qualitat de l'edificació.

  Objecte del tràmit

  Complir amb el requisit de declaració responsable especificat en el Reial decret 410/2010, de 31 de març, exigible a les entitats del control de qualitat de l'edificació per a l'exercici de la seua activitat.

  Justificar a l'administració competent que compleixen els requisits tècnics exigibles a les entitats, continguts en l'annex I del reial decret esmentat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Entitats de control de qualitat de l'edificació amb seu social a la Comunitat Valenciana.

  Les entitats amb seu social en una altra comunitat no han de presentar declaració responsable als centres o delegacions que tinguen a la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Complir amb les condicions establides en l'annex I del RD 410/2010:

  . Ser legalment identificable, disposar de documentació que descriga les funcions i l'abast tècnic de l'activitat de la qual s'és competent.

  . Identificar els camps d'actuació en els quals a es vulga presentar l'assistència tècnica.

  . Tindre implantat un sistema de gestió de la qualitat d'acord amb la norma UNEIX·EN ISO/IEC 17020 "Criteris generals per al funcionament de diversos tipus d'organismes que duen a terme inspecció".

  . Disposar de manual de qualitat; les normes i els procediments vigents; el control de registres d'auditories internes, dels informes emesos.

  . Disposar de l'organització; el personal amb la formació i la capacitació per a efectuar les inspeccions tècniques, exigències de formació segons el treball a efectuar. Els procediments i classificació dels sistemes de formació periòdica del personal.

  . Assegurar la seua independència, imparcialitat i integritat.

  . Disposar d'una assegurança de responsabilitat/avals adequats per a les assistències tècniques que es presten.

  Inici
 • Taxes

  Les taxes es meritaran per la inspecció documental i, si és el cas, presencial del compliment dels requisits exigibles per a l'exercici de la seua activitat. L'import de la taxa varia en funció del nombre d'àrees d'assajos.

  L'import de la taxa està regulada per la Llei 10/2012, 21 desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana, i per la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat de taxes.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  No hi ha un límit de termini per a la presentació de la declaració responsable, és prèvia a l'actuació com a entitat.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La declaració responsable s'ha d'efectuar amb els impresos en el full de càlcul que hi ha en l'enllaç que es troba en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit, en els quals s'ha d'identificar l'entitat de control de qualitat de l'edificació en els camps en els quals declara complir els requisits exigibles.

  L'entitat podrà presentar la declaració responsable davant de l'òrgan competent de la comunitat que tinga el seu domicili social o professional, a l'empara de la resta de sucursals a Espanya. En aquesta, podrà fer constar en la seua declaració que disposen d'auditories o avaluacions tècniques favorables o de certificacions.

  Impresos associats

  DECLARACIÓ RESPONSABLE 5 CENTRES

  DECLARACIÓ RESPONSABLE 35 CENTRES

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació de la declaració responsable en un registre telemàtic habilitat. Per a això, cal descarregar l'imprés en el full de càlcul corresponent, que es troba en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit:

  Declaració responsable ENTITATS ECCE 5 centres.xls (fins a 5 centres)
  Declaració responsable ENTITATS ECCE 35 centres.xls (fins a 35 centres)

  Cal omplir la declaració responsable corresponent. El full de càlcul resultant es convertirà en un únic fitxer format PDF per a adjuntar-lo al tràmit telemàtic.

  Si escau, l'òrgan competent podrà sol·licitar l'esmena de defectes en la declaració responsable.

  2. L'òrgan competent tramita la declaració al Ministeri de Foment per a inscriure-la en el Registre general d'entitats de control de qualitat de l'edificació del Codi tècnic de l'edificació.

  3. L'òrgan competent notifica l'usuari i la contrasenya per accedir a la plataforma informàtica SIGAE (Sistema Informàtic de Gestió Administrativa d'Entitats de Control de Qualitat, de l'Edificació, de la Generalitat Valenciana), http://www.sigae.gva.es/SigecerVS/, l'entitat ha d'inserir en la pestanya "Documentació" els arxius justificatius en el directori creat a aquest efecte.

  (Més informació en el punt "Informació complementària")

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18960

  Tramitació

  Fent clic en la icona superior" tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina.

  Per a això, cal disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  En cas de millora de la declaració responsable, l'òrgan competent notificarà a l'entitat la documentació que ha d'aportar.

  Una vegada feta la declaració responsable, l'entitat rebrà de l'òrgan competent les claus d'usuari i la contrasenya d'entrada en la plataforma, que serà el mitjà de comunicació entre l'entitat i l'òrgan competent.

  L'entitat tindrà a la seua disposició, en tot moment, la documentació introduïda en una plataforma informàtica denominada SIGAE.

  En el cas de variació dels requisits exigibles, l'entitat haurà de notificar a l'òrgan competent l'abast de la modificació i inserir en la plataforma SIGAE els arxius justificatius de la modificació.

  En l'extranet pública de SIGAE hi ha un manual de maneig de l'aplicació.

  - Característiques de la declaració responsable:

  els impresos es troben en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit.

  - Justificació dels requisits exigibles en el SIGAE:

  . Guia d'entitats.pdf: exemple de qüestionari d'auditoria aplicable a les entitats.
  . CAO Relació Doc.pdf :documentació legal-administrativa que ha de recaptar l'entitat.
  . DOC A2 Criteris requisits exigibles a ENTITATS.pdf:criteris per a l'aplicació i justificació dels "requisits exigibles a les entitats de control de qualitat de l'edificació (annex II Reial decret 410/2010)".


  Els arxius s'han de presentar en la plataforma SIGAE en format (.pdf), no s'admet en un altre format. Mentre no es bloquege l'arxiu, pot esborrar-se sense quedar rastre. El bloqueig suposa "com el registre del document" quan s'elimina el document passa a "obsolets" i no desapareix de la plataforma.

  Per a iniciar la inspecció documental, han d'estar bloquejats tots els documents i l'entitat ha de "Notificar" el representant de l'òrgan competent de la seua província. Aquesta notificació s'ha de fer una sola vegada, acabada l'operació.

  - Pagament de taxes: D'acord amb l'art. 22 del Decret 1/2015, l'òrgan competent podrà inspeccionar les entitats i els laboratoris per a vetlar pel compliment dels requisits exigibles, i s'exigiran, a aquest efecte, les taxes corresponents.

  - Inspecció documental: En el cas que es detecten "No conformitats" o "Observacions" l'entitat, en el termini establit per l'òrgan competent, ha d'esmenar les desviacions o deficiències detectades.

  - Inspecció presencial de l'entitat: L'òrgan competent notifica la convocatòria de la inspecció i auditoria de qualitat i tècnica de comprovació del compliment dels requisits establits en l'"RD 410/2010, UNE/ISO 17020, i criteris generals per al funcionament de diferents tipus d'organismes que realitzen la inspecció".

  - La modificació i la variació dels requisits exigibles suposa:

  .Modificació de la documentació justificativa en SIGAE
  .La notificació a l'òrgan competent.

  L'incompliment dels terminis o de les condicions establides donarà lloc a l'inici de procediment de cancel·lació de la inscripció en el Registre general del Codi tècnic de l'edificació.

  Sancions

  A l'incompliment dels requisits exigibles a les entitats de control de qualitat de l'edificació, d'acord amb l'article 6 de l'RD 410/2010, serà aplicable el que preveu l'articule 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Enllaços

  REGISTRE GENERAL ENTITATS.

  SIGAL

  CODI TÈCNIC

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació (BOE núm. 266, de 06/11/99).
  - Llei 3/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d'ordenació i foment de la qualitat de l'edificació (DOGV núm. 4788 de 02.07.2004).
  - Reial decret 410/2010, de 31 de març, pel qual es desenvolupen els requisits exigibles a les entitats de control de qualitat de l'edificació i als laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació, per a l'exercici de la seua activitat (BOE núm. 97, de 22/04/10).

  - Instrucció 1/10, de 24 de maig de 2010, de la Direcció General d'Habitatge i Projectes Urbans de la Conselleria de Medi ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per a possibilitar de manera transitòria l'aplicació del reial decret pel qual es desenvolupen els requisits tècnics exigibles a les entitats de control de qualitat de l'edificació i als laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació, per a l'exercici de la seua activitat (DOGV núm. 6287 d'11/06/10).
  - Decret 1/2015, de 9 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de gestió de la qualitat en obres d'edificació (DOCV núm. 7440 de 12/01/2015).
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).
  - Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/1999, de 5 de novembre.

  Vageu la Llei 3/2004, de 30 de juny

  Vegeu el Reial decret 410/2010, de 31 de març.

  Vegeu la Instrucció 1/10, de 24 de maig

  Vegeu el Decret 1/2015, de 9 de gener

  Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.