• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

TECG - Procediment per a la renovació de la targeta identificativa de la persona que condueix el taxi o reimpressió de la targeta identificativa per robatori amb denúncia.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Procediment per a la renovació de la targeta identificativa de la persona que condueix el taxi o reimpressió de la targeta identificativa per robatori amb denúncia.

  Objecte del tràmit

  La Llei 13/2017, de 8 de novembre, de la Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana, segons el que es disposa en els articles 23 i 25, estableix que els usuaris del taxi tindran dret a identificar la persona que condueix el vehicle.
  L'objecte d'aquest tràmit és la renovació abans de la finalització de la vigència o la reimpressió, si ha sigut robada i ha estat denunciat.
  NO es pot fer aquest tràmit per a la primera expedició de la targeta, renovació de targeta caducada, duplicat per pèrdua o duplicat per robatori sense haver-hi denúncia (en aquests casos cal fer el tràmit "TECG - Targeta identificativa del conductor en la prestació del servei de taxi" https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=16222 ).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El sol·licitant de la targeta identificativa ha de ser la persona titular de l'autorització del taxi de la Comunitat Valenciana, o el representant legal d'aquest.

  Requeriments

  La targeta identificativa té tres modalitats, segons es referisca al titular, a persona assalariada a temps parcial o a temps complet, amb requisits similars, que s'expressen amb detall en els articles 3, 4, 5 i 6 de l'Ordre. Però en tot cas són requisits essencials:
  1. Permís de conduir classe B o superior, en vigor.
  2. Certificat de capacitació vàlid a la Comunitat Valenciana i en vigor, d'acord amb la normativa que ho regula.
  3. Titularitat d'una autorització del taxi a la Comunitat Valenciana, tindre la condició de personal autònom col·laborador o contracte per a la prestació del servei de taxi.
  4. No tindre antecedents penals, d'acord amb el que s'estableix en la Llei 13/2017, de 8 de novembre, de la Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana.

  La targeta identificativa és de color diferent, segons el criteri següent:
  - Taronja, per a les persones titulars d'autorització.
  - Verda, per a les assalariades a temps complet o autònomes col·laboradores.
  - Blava, per a persones assalariades a temps parcial.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Els titulars d'autorització amb targeta identificativa realitzaran la renovació de forma gratuïta sempre que es renove abans de la finalització de la seua vigència d'acord amb el calendari següent:
  a) El titular de la targeta identificativa el número d'identificació fiscal de la qual acabe en 1, entre el primer i l'últim dia hàbil del mes de gener, els dos inclusivament.
  b) El titular de la targeta identificativa el número d'identificació fiscal de la qual acabe en 2, entre el primer i l'últim dia hàbil del mes de febrer, els dos inclusivament.
  c) El titular de la targeta identificativa el número d'identificació fiscal de la qual acabe en 3, entre el primer i l'últim dia hàbil del mes de març, els dos inclusivament.
  d) El titular de la targeta identificativa el número d'identificació fiscal de la qual acabe en 4, entre el primer i l'últim dia hàbil del mes d'abril, els dos inclusivament.
  e) El titular de la targeta identificativa el número d'identificació fiscal de la qual acabe en 5, entre el primer i l'últim dia hàbil del mes de maig, els dos inclusivament.
  f) El titular de la targeta identificativa el número d'identificació fiscal de la qual acabe en 6, entre el primer i l'últim dia hàbil del mes de juny, els dos inclusivament.
  g) El titular de la targeta identificativa el número d'identificació fiscal de la qual acabe en 7, entre el primer i l'últim dia hàbil del mes de juliol, els dos inclusivament.
  h) El titular de la targeta identificativa el número d'identificació fiscal de la qual acabe en 8, entre el primer i l'últim dia hàbil del mes de setembre, els dos inclusivament.
  i) El titular de la targeta identificativa el número d'identificació fiscal de la qual acabe en 9, entre el primer i l'últim dia hàbil del mes d'octubre, els dos inclusivament.
  j) El titular de la targeta identificativa el número d'identificació fiscal de la qual acabe en 0, entre el primer i l'últim dia hàbil del mes de novembre, els dos inclusivament.

  Les persones que presten el servei amb contracte indefinit faran la renovació de la targeta identificativa segons el mateix calendari que els titulars d'autorització i atenent la data de caducitat que consta en el seu certificat de capacitació per a l'exercici de l'activitat de taxista.

  Les persones que presten el servei amb contracte de durada determinada han de renovar la targeta identificativa en els cinc dies següents a la data de caducitat que figura en la targeta.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds de targeta identificativa s'han de tramitar electrònicament.

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18962

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  RENOVACIÓ:
  La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització de la persona sol·licitant, llevat que s'hi manifeste en contra, perquè la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori obtinga directament les dades relatives d'identificació personal, d'acord amb el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no autoritzar-se, s'haurà d'aportar:
  ** DNI o document equivalent en cas d'estrangers.
  ** Còpia del permís de conduir.
  1.- Documentació que han d'aportar els TITULARS d'autoritzacions d'àrees de prestació conjunta:
  - Imprés de sol·licitud.
  - Autorització per a la consulta d'antecedents penals.
  - Fotografia recent mida carnet.

  2.- Documentació que s'ha d'aportar quan es tracte de conductors ASSALARIATS d'autoritzacions d'àrea de prestació conjunta:

  - Imprés de sol·licitud.
  - Contracte de treball.
  - Autorització per a la consulta d'antecedents penals.
  - Informe de treballadors en alta (ITA)
  - Fotografia recent mida carnet.

  3.- Documentació que han d'aportar les persones TITULARS d'autoritzacions de FORA d'àrees de prestació conjunta:
  - Imprés de sol·licitud.
  - Fotografia recent mida carnet.
  - Autorització per a la consulta d'antecedents penals.

  4.- Documentació que s'ha d'aportar quan es tracte de conductors ASSALARIATS d'autoritzacions de FORA de les àrees de prestació conjunta:
  - Imprés de sol·licitud.
  - Contracte de treball.
  - Informe de treballadors en alta (ITA)
  - Fotografia recent mida carnet.
  - Autorització per a la consulta d'antecedents penals.

  NOTA: S'ha de tornar la targeta identificativa en els casos en què es renove.

  DUPLICAT DE LA TARGETA IDENTIFICATIVA PER ROBATORI:

  1. Documentació que han d'aportar els TITULARS d'autoritzacions d'àrees de prestació conjunta i de FORA d'àrees de prestació conjunta:
  - Imprés de la sol·licitud.
  - Denúncia.

  2. Documentació que han d'aportar els ASSALARIATS d'autoritzacions d'àrees de prestació conjunta i de FORA d'àrees de prestació conjunta:
  - Imprés de la sol·licitud.
  - Denúncia.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE TARGETA IDENTIFICATIVA DE CONDUCTOR/A DE TAXI (només en el cas de renovació de tarjeta no caducada i robatori amb denúncia)

  AUTORITZACIÓ DE CONSULTA DELCERTIFICAT DE PENALS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i de la documentació requerida.
  - En un termini d'un mes, la Direcció General expedirà la targeta identificativa, que haurà de ser retirada en un termini de tres dies per la persona interessada:
  . En el cas de València, les targetes s'ha de recollir en els Serveis Centrals de la Conselleria al c/ de la Democràcia, 77 - Torre 1.
  . En cas d'Alacant, a la seu del Servei Territorial d'Alacant: av. d'Aguilera, 1 (Teatre Arniches).
  . En cas de Castelló, a la seu del Servei Territorial de Castelló: av. del Mar, 16.
  - Quan el titular d'una autorització contracte una persona com a conductora assalariada, ha de sol·licitar la targeta identificativa d'aquesta amb antelació a l'inici de l'activitat de qui vaja a desenvolupar la prestació del servei.
  En cap cas es podrà exercir l'activitat sense disposar de la targeta identificativa.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra els actes administratius de compliment de l'ordre, podrà interposar-se recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà a la recepció de la notificació de l'acte corresponent, d'acord amb el que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que s'hi considere oportuna.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18962

  Tramitació

  1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  En el cas que s'utilitze un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible:
  - En https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - I en https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/

  2. Si ja disposeu de certificat digital, podreu accedir fent clic en "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop) i accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la documentació corresponent i realitzar la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el corresponent justificant de registre. A partir del moment d'aquesta presentació, tota la documentació presentada (inclòs el justificant) estarà disponible sempre en la vostra carpeta ciutadana (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  3. Disposeu de més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en aquesta adreça per a veure si podeu solucionar el vostre problema. En cas que continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través d'un dels següents correus electrònics, en funció del tipus de problema de què es tracte:

  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a la carpeta ciutadana de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  * TARGETA IDENTIFICATIVA (colors diferents en funció del conductor)
  1. La informació que ha de contindre la targeta identificativa:
  - Nom i cognoms del conductor.
  - Fotografia del conductor.
  - Número d'autorització per a la qual presta servei.
  - Àmbit funcional de prestació del servei.
  - Matrícula del vehicle adscrit a l'autorització per a la qual es presta servei.
  - Número d'expedient de capacitació professional.
  2. El format, les dimensions i altres característiques de la targeta identificativa es descriuen en l'annex I d'aquesta ordre.
  El suport sobre el qual s'imprimisquen les dades de la targeta ha de reunir les condicions de seguretat que, així mateix, s'especifiquen en l'annex esmentat.

  RENOVACIÓ DE LA TARGETA IDENTIFICATIVA
  1.- TITULARS d'autorització de taxi de les àrees de prestació conjunta i ASSALARIATS amb contracte de DURADA INDEFINIDA: la targeta identificativa serà expedida amb una vigència igual a la de la capacitació professional i es renovarà en el mes que corresponga, segons el calendari descrit anteriorment.
  2.- Conductors ASSALARIATS amb contracte de DURADA DETERMINADA: la vigència de la targeta serà la mateixa que la del contracte de treball, excepte quan aquesta data supere l'establida en el certificat de capacitació per a l'exercici de l'activitat de taxista.

  Obligacions

  Obligació d'actualitzar les dades de la targeta:
  Correspon a la persona titular de l'autorització l'obligació de mantindre actualitzades les dades contingudes tant en la seua pròpia targeta identificativa com en la dels conductors assalariats que, si escau, tinga contractats.

  En cas que alguna d'aquestes dades experimente alguna variació, la persona titular de l'autorització corresponent estarà obligada a sol·licitar una nova targeta, segons el procediment assenyalat en l'article anterior.

  Obligació de retornar la targeta:
  Les persones titulars d'autoritzacions estan obligades a retornar les targetes que siguen actualitzades, renovades o resulten innecessàries perquè s'ha extingit la relació laboral amb el conductor o perquè se n'ha transmés l'autorització.

  Sancions

  L'incompliment del que s'estableix en aquesta ordre es considerarà infracció lleu prevista en l'article 33.c de la Llei 13/2017, de 8 de novembre, de la Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana.

  Enllaços

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 13/2017, de 8 de novembre, del taxi de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8167, 10/11/2017).
  - ORDRE 3/2019, de 6 de maig, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es regula la targeta identificativa de la persona que condueix el taxi a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8546, 13/05/2019).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 13/2017, de 8 de novembre.

  Vegeu l'ORDRE 3/2019, de 6 de maig

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.