• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Esmena de la sol·licitud de subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i de la participació infantil.

  Objecte del tràmit

  Aquest tràmit permet l'aportació per via telemàtica de documents respecte de les subvencions indicades anteriorment.

  L'aportació es pot fer:
  - com a conseqüència d'un requeriment d'esmena
  - per iniciativa de la persona interessada

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els ajuntaments, les diputacions i les entitats locals supramunicipals que hagen presentat sol·licitud de subvenció i que hagen sigut requerides per a completar la documentació o, bé, que hi aporten documentació per iniciativa pròpia.

  Requeriments

  Podran aportar-hi documentació els sol·licitants que estiguen en alguna d'aquestes situacions:
  - sol·licitants que hagen sigut requerits expressament.
  - sol·licitants que tinguen un expedient obert en el marc del tràmit referenciat i en el qual, per iniciativa pròpia, vulguen aportar més documentació o desistir de la seua petició.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - El termini de presentació de la documentació serà el que s'estableix en el requeriment d'esmena notificat.
  - En qualsevol altre cas, l'aportació es podrà fer en qualsevol moment del procediment anterior a la proposta de resolució de l'expedient, sempre que no s'haja arxivat l'expedient.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'entitat ha d'aportar la documentació indicada en el requeriment d'esmena notificat o qualsevol altra que considere oportuna.

  Impresos associats

  ESMENA DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIONES DIRIGIDES A PROGRAMES DE PROMOCIÓ DELS DRETS DE LA INFÀNCIA I DE PARTICIPACIÓ INFANTIL

  [ANNEX I] CERTIFICAT - SUBVENCIONS DIRIGIDES A PROGRAMES DE PROMOCIÓ DELS DRETS DE LA INFÀNCIA I DE PARTICIPACIÓ INFANTIL

  [ANNEX II] FITXA RESUM DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓ DELS DRETS DE LA INFÀNCIA I DE PARTICIPACIÓ INFANTIL OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ

  [ANNEX III] MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE LA POLÍTICA MUNICIPAL D'INFÀNCIA

  [ANNEX IV] DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS RECURSOS HUMANS DESTINATS AL PROGRAMA DE PROMOCIÓ DELS DRETS DE LA INFÀNCIA I DE PARCIPACIÓ INFANTIL

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18966

  Informació adicional

  En compliment de l'obligació prevista en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, les sol·licituds han de presentar-se exclusivament per mitjans electrònics. Per a fer-ho, cal accedir a la seu electrònica de la Generalitat (en la URL https://sede.gva.es) i seleccionar el tràmit corresponent, o a la pàgina d'Internet: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18966
  D'acord amb el que es preveu l'article 12.5 del Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 220/2014, del Consell, de 12 de desembre, si els subjectes als quals fa referència l'article 1.3 d'aquesta convocatòria presenten la seua sol·licitud físicament, la Direcció General d'Infància i Adolescència requerirà les persones interessades perquè l'esmene per mitjà de la presentació electrònica, seguint el procediment establit en l'article 4 de l'Ordre 6/2017.
  La sol·licitud ha de presentar-se signada electrònicament, en el model normalitzat que estarà disponible en el punt d'accés electrònic de la convocatòria.

  Inici
 • Informació complementària

  Obligacions

  Les entitats beneficiàries observaran les obligacions contingudes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i queden, en conseqüència, expressament obligades a:
  a) dur a terme el programa que fonamenta la concessió de l'ajuda.
  b) acreditar davant de la conselleria amb competència en matèria d'nfància l'execució del programa, així com el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o gaudi de l'ajuda.
  c) Sotmetre's a les actuacions de control financer que corresponen a la intervenció general en relació amb les subvencions rebudes.
  d) Comunicar a la conselleria amb competències en matèria d'infància l'obtenció de subvencions, d'ajudes, d'ingressos o de recursos per a la mateixa finalitat, procedents d'altres administracions o d'ens públics o privats. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar només es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.
  e) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
  f) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en l'article 19 de l'ordre de bases.
  2. Les entitats beneficiàries estaran obligades a:
  a) presentar a la direcció general amb competència en matèria d'infància una memòria de desenvolupament del programa subvencionat amb les dades i en la forma i el termini que s'especifique en la resolució de concessió.
  b) fer constar expressament en tots els actes públics i els materials de difusió i publicitat del programa, la col·laboració de la Generalitat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 6/2017, de 20 de juliol de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil (DOGV núm. 8092 de 26.07.2017).
  - Resolució de 27 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil per a l'exercici 2019.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 6/2017, de 20 de juliol de 2017

  Resolució de 27 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil per a l'exercici 2019.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.