• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Justificació de les subvencions per al foment de treballs d'investigació i estudis en l'àmbit de la planificació lingüística i de la lingüística aplicada de 2018.

  Objecte del tràmit

  Presentació dels doucuments justificatius de les subvencions per al foment de treballs d'investigació i d'estudis en l'àmbit de la planificació lingüística i la lingüística aplicada.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques o jurídiques beneficiàries de la Resolució de 8 de maig de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es concedeixen subvencions per al foment de treballs d'investigació i d'estudis en l'àmbit de la planificació lingüística i la lingüística aplicada.

  Requeriments

  Només poden justificar les persones i entitats beneficiàries de la Resolució de 8 de mayo de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es concedeixen subvencions per al foment de treballs d'investigació i d'estudis en l'àmbit de la planificació lingüística i la lingüística aplicada.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La subvenció es paga a partir del moment en què l'entitat beneficiària justifique adequadament la realització de l'activitat subvencionada. L'import de les subvencions l'estableix la Resolució de 8 de maig de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es concedeixen subvencions per al foment de treballs d'investigació d'estudis en l'àmbit de la planificació lingüística i la lingüística aplicada.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de la documentació justificativa de la realització de l'activitat subvencionada finalitzarà el 15 de novembre de 2018.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres de l'òrgan administratiu a què s'adreça.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableix.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  Preferentment, a:

  * REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT-València
  AVDA. CAMPANAR, 32
  46015-València
  Telf.: 961970062
  Fax: 961970028


  I també es podrà presentar a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964333882

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18976

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Impresos associats

  [ANNEX IV] COMPTE JUSTIFICATIU. SUBVENCIÓ PER A TREBALLS D'INVESTIGACIÓ I ESTUDIS DE PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA I DE LINGÜÍSTICA APLICADA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Per a justificar adequadament la subvenció, caldrà presentar, degudament emplenat, el model del compte justificatiu que figura en l'annex de la convocatòria, que haurà d'estar firmat per la persona que represente l'entitat.
  En el compte justificatiu figurarà la informació següent:
  a) Les dades identificatives de l'entitat i de la subvenció.
  b) La declaració responsable sobre la veracitat de la informació, de les dades i de la documentació justificativa aportada, així com el compromís de conservar i de posar a disposició de la conselleria que ha concedit la subvenció la documentació original durant el temps de vigència de l'expedient.
  c) Memòria explicativa de les activitats realitzades.
  d) Relació de les factures, o documents de valor probatori equivalent, corresponents a les despeses realitzades, imputades i pagades abans de la finalització del termini del període de justificació, l'import dels quals haurà de ser igual o superior a la quantitat concedida en concepte de subvenció.
  A més, s'hauran d'adjuntar dos exemplars escrits en valencià en paper del treball realitzat i una còpia en format electrònic.
  Si les activitats, a més de la subvenció, han sigut finançades amb fons propis o amb altres subvencions o recursos, s'haurà d'acreditar l'import, la procedència i l'aplicació que s'ha donat a cada quantitat aportada.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18976

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  [Annex IV] Compte justificatiu. Subvenció per a treballs d'investigació i estudis de planificació lingüística i de lingüística aplicada

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 88/2016, de 22 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de treballs d'investigació i d'estudis en l'àmbit de la planificació lingüística i de la lingüística aplicada. (DOCV 7945, de 28/12/2016).
  - Resolució de 18.12.2017 que convoca subvencions per al foment de treballs d'investigació i d'estudis en l'àmbit de la planificació lingüística i la lingüística aplicada en 2018.
  - Resolució de 08.05.2018 que concedeix subvencions per al foment de treballs d'investigació i d'estudis en l'àmbit de la planificació lingüística i la lingüística aplicada.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 88/2016, de 22 de desembre (bases de la convocatòria)

  Vegeu la Resolució de 18 de desembre de 2018 (convocatòria)

  Vegeu la Resolució de 8 de maig de 2018 (adjudicació)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.