• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Justificació de les subvencions per al foment de treballs d'investigació i estudis en l'àmbit de la planificació lingüística i la lingüística aplicada de 2019.

  Objecte del tràmit

  Presentació dels documents justificatius de les subvencions per al foment de treballs d'investigació i d'estudis en l'àmbit de la planificació lingüística i la lingüística aplicada.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques o jurídiques beneficiàries de la Resolució de 10 de setembre de 2019, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedeixen subvencions per al foment de treballs d'investigació i d'estudis en l'àmbit de la planificació lingüística i la lingüística aplicada.

  Requeriments

  Només poden justificar les persones i les entitats beneficiàries de la Resolució de 10 de setembre de 2019, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedeixen subvencions per al foment de treballs d'investigació i d'estudis en l'àmbit de la planificació lingüística i la lingüística aplicada.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La subvenció es paga a partir del moment en què l'entitat beneficiària justifique adequadament l'execució de l'activitat subvencionada. L'import de les subvencions l'estableix la Resolució de 10 de setembre de 2019, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedeixen subvencions per al foment de treballs d'investigació i d'estudis en l'àmbit de la planificació lingüística i la lingüística aplicada.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de la documentació justificativa de la realització de l'activitat subvencionada acabarà el 13 de desembre de 2019.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La presentació és telemàtica. Només s'han de presentar en paper les 2 còpies del treball.
  a) En els registres de l'òrgan administratiu al qual es dirigeix.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  Preferentment en:

  * REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT-València
  AV. CAMPANAR, 32
  46015-València
  Tel.: 961970062
  Fax: 961970028


  I també es podrà presentar en:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964333882
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18976

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Impresos associats

  [ANNEX IV] COMPTE JUSTIFICATIU. SUBVENCIÓ PER A TREBALLS D'INVESTIGACIÓ I ESTUDIS DE PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA I DE LINGÜÍSTICA APLICADA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La justificació és telemàtica. Només s'han de presentar en paper les 2 còpies del treball.
  Per a justificar adequadament la subvenció caldrà presentar, per via telemàtica, el model del compte justificatiu que figura en l'annex de la convocatòria, que haurà d'estar signat per la persona a qui represente l'entitat.
  3. En el compte justificatiu haurà de figurar la informació següent:
  a) Les dades identificatives de l'entitat i de la subvenció.
  b) La declaració responsable sobre la veracitat de la informació, de les dades i de la documentació justificativa aportada, així com el compromís de conservar i de posar, a la disposició de la conselleria que ha concedit la subvenció, la documentació original durant el temps de vigència de l'expedient.
  c) Memòria explicativa de les activitats dutes a terme.
  d) Relació de les despeses de les factures, o documents de valor probatori equivalent, corresponents a les despeses fetes, imputades i pagades abans de l'acabament del termini del període de justificació, l'import de les quals haurà de ser igual a la quantitat concedida en concepte de subvenció o superior a aquesta.
  A més, s'hauran d'adjuntar dos exemplars escrits en valencià i en paper del treball dut a terme, així com una còpia en format electrònic.
  Si les activitats, a més de la subvenció, han sigut finançades amb fons propis o amb altres subvencions o recursos, s'haurà d'acreditar l'import, la procedència i l'aplicació que s'ha donat a cada quantitat aportada.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18976

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  [Annex IV] Compte justificatiu. Subvenció per a treballs d'investigació i estudis de planificació lingüística i de lingüística aplicada.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 88/2016, de 22 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de treballs d'investigació i d'estudis en l'àmbit de la planificació lingüística i de la lingüística aplicada (DOGV 7945, de 28/12/2016).
  - Resolució de 12 de febrer de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per al foment de treballs d'investigació i d'estudis en l'àmbit de la planificació lingüística i la lingüística aplicada en 2019.
  - Resolució de 10 de setembre de 2019, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedeixen subvencions per al foment de treballs d'investigació i d'estudis en l'àmbit de la planificació lingüística i la lingüística aplicada.
  - Resolució de 6 de novembre de 2019, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'amplia el termini de presentació de la documentació justificativa establit en la Resolució de 12 de febrer de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per al foment de treballs d'investigació i d'estudis en l'àmbit de la planificació lingüística i la lingüística aplicada en 2019.(DOGV nº 8678, de 15/11/2019)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 88/2016, de 22 de desembre (bases de la convocatòria)

  Vegeu la Resolució de 12 de febrer de 2019 (convocatòria)

  Vegeu la Resolució de 10 de setembre (adjudicació)

  Vegeu la Resolució de 6 de novembre (ampliació del termini de presentació de la documentació justificativa)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.