Sol·licitud de presentació dels plans de gestió de dissolvents de l'any precedent per a comprovar el compliment dels valors límits d'emissió, les instal·lacions incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 117/2003, de 31 de gener no sotmeses a autorització ambiental integrada ni autorització d'emissions a l'atmosfera "grup A".

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 287687
|
Codi GVA: 18980
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Facilitar a les instal·lacions incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 117/2003, de 31 de gener, el formulari normalitzat del Pla de gestió de disolvents.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

En cas de dubtes poden realitzar consultes a través del següent correu electrònic: emisiones@gva.es

Normativa
 • LEGISLACIÓ EUROPEA:
 • Directiva 1999/13/CE del Consell d'11 de març de 1999 relativa a la limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils causades per l'ús de dissolvents orgànics en determinades activitats i instal·lacions (DOUE núm. L085, de 29/03/1999).
 • Directiva 2004/42/CE del Parlament i del Consell, de 21 d'abril de 2004, relativa a la limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils (COV) a causa de l'ús de dissolvents orgànics en determinades pintures i vernissos i en els productes de renovació de l'acabat de vehicles, per la qual...
 • Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell de 24 de novembre de 2010 sobre les emissions industrials (prevenció i control integrats de la contaminació) (DOUE núm. 334, de 17/12/2010).
 • Decisió d'Execució de la Comissió, de 12 de desembre de 2012, per la qual s'estableixen el tipus, el format i la freqüència de la informació que han de comunicar els estats membres sobre l'aplicació de la Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell, sobre les emissions industrials....
 • Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i mescles, i pel qual es modifiquen i deroguen les directives 67/548/CEE i 1999/45/CE i es modifica el Reglament (CE) núm. 1907/2006 (DOUE núm....
 • LEGISLACIÓ NACIONAL:
 • Instrument de ratificació de 7 de juny de 1982 del Conveni sobre la contaminació atmosfèrica transfronterera a gran distància, fet a Ginebra el 13 de novembre de 1979. (BOE núm. 59, de 10/03/1989).
 • Instrument de ratificació del Protocol al Conveni de 1979 sobre contaminació atmosfèrica transfronterera a llarga distància, relatiu a la reducció de l'acidificació, de l'eutrofització i de l'ozó en la troposfera, fet a Göteborg (Suècia) el 30 de novembre de 1999. (BOE núm. 87, de 12 /04/ 2005).
 • Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera (BOE n.º 275, de 16/11/2007).
 • Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils causades per l'ús de dissolvents en determinades activitats (BOE núm. 33, de 07/02/2003).
 • Correcció d'errata i error en el Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils degudes a l'ús de dissolvents en determinades activitats (BOE nº 79, de 2/04/03).
 • Reial decret 227/2006, de 24 de febrer, pel qual es complementa el règim jurídic sobre la limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils en determinades pintures i vernissos i en productes de renovació de l'acabat de vehicles. (BOE n.º 48, de 25/02/2006).
 • Correcció d'errors del Reial decret 227/2006, de 24 de febrer, pel qual es complementa el règim jurídic sobre la limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils en determinades pintures i vernissos i en productes de renovació de l'acabat de vehicles (BOE núm. 118, de 18/05/06).
 • Reial decret 508/2007, de 20 d'abril, pel qual es regula el subministrament d'informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals integrades (BOE núm. 96, de 21/04/2007).
 • Reial decret 795/2010, de 16 de juny, pel qual es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips basats en aquests, així com la certificació dels professionals que els utilitzen. (BOE núm. 154, de 25/06/2010).
 • Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seua aplicació. (BOE núm. 25, de 29/01/2011)
 • Correcció d'errors del Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seua aplicació. (BOE núm. 83, de 7/04/2011)
 • Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació. (BOE núm. 251, de 19/10/2013)
 • Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació. (BOE núm. 316, de 31/12/2016)
 • LEGISLACIÓ AUTONÒMICA:
 • Ordre de 21 de maig de 2007, de la Conselleria de Territori i Habitatge, es va crear el Registre d'instal·lacions afectades pel Reial decret 117/2003 a la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 5545, de 29/06/2007).
 • Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control. (DOCV núm. 7329, de 31/07/2014).

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Ho han de sol·licitar les persones titulars o representants legals de les instal·lacions incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 117/2003, de 31 de gener, en qualsevol dels casos següents:

 

- Instal·lacions incloses en l'annex I de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana i, per tant, sotmeses a autorització ambiental integrada.

 

- Instal·lacions incloses en el grup A de la Llei 34/2007, de 15 de novembre de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera i, per tant, sotmeses al règim d'autorització d'emissions a l'atmosfera.

Requisits

Estar inscrites en el registre d'instal·lacions afectades pel Reial decret 117/2003, de 31 de gener.

Com es tramita

Procés de tramitació

1. Entrega de l'imprés normalitzat de presentació del Pla de gestió de dissolvents i documentació complementària. Tant la sol·licitud com altres documentació que s'hi aporte les analitzarà les avaluarà l'òrgan competent en la matèria.

 

2. Si la documentació que es presente no és correcta o està incompleta, es remetrà a la persona interessada el requeriment d'esmena pertinent, a l'efecte que l'empresa esmene o presente la documentació que falte, de conformitat amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

3. La direcció general competent en la matèria, ho notificarà al Servei d'Inspecció Mediambiental en cas d'incompliment dels valors límits d'emissió i altres requisits establits en el Reial decret 117/2003.

Òrgans de tramitació
Les direccions generals competents en matèria de medi ambient en l'àmbit territorial del qual estiga ubicada la instal·lació.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Abans del 28 de febrer de cada any s'haurà de presentar el pla de gestió de dissolvents de l'any anterior segons el que es disposa en l'article 8 de l'Orde 21 de maig, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es crea i regula el registre d'instal·lacions afectades pel Reial decret...

Saber més
Documentació
La direcció general competent en qualitat ambiental posa a disposició de les empreses les eines per a l'elaboració del Pla de gestió de dissolvents (full de càlcul). (Es pot emprar la'eina per a l'el·laboració del Pla de gestió de dissolvents. Vegeu apartat enllaços d'interés.) Cal adjuntar...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat per mitjà de recursos electrònics, en els termes de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar obligades a fer-ho, hi opten per aquesta via,...
Saber més
Presencial

a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.

c) A les oficines de Correus, de la manera que reglamentàriament s'establisca.

d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

e) A qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.

 

No obstant això, les persones sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes per mitjà de recursos electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha d'efectuar-se electrònicament. En el cas que es faça presencialment, es requerirà a la persona interessada perquè l'esmene per mitjà de la seua presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud la data en què haja sigut feta l'esmena.

 

I, preferentment, a:

On dirigir-se

Resolució

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

Sancions
Les infraccions administratives estan tipificades en l'article 93 de La Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, i s'hi classifiquen en molt greus, greus i lleus, i poden donar lloc a la imposició d'alguna o diverses, entre...
Saber més