• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Comprovació de la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals del personal que preste o puga prestar serveis en contacte habitual amb menors en l'àmbit d'actuació de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Comprovació de la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals del personal que preste o puga prestar serveis en contacte habitual amb menors en l'àmbit d'actuació de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  Objecte del tràmit

  La comprovació, per part de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, del fet que la persona que preste o puga prestar serveis en contacte habitual amb menors, en l'àmbit d'aquest departament, no té antecedents penals per delictes de caràcter sexual.

  I això, amb caràcter previ al nomenament per al personal empleat públic de nova incorporació, o durant la prestació de serveis, per al personal ja incorporat, es repetirà aquest tràmit, segons l'opinió de l'Administració, en el cas de tindre sospites fundades o que hi haja indicis racionals que el personal haja pogut ser condemnat per sentència ferma per algun delicte de naturalesa sexual.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El personal que preste o puga prestar serveis en contacte habitual amb menors en l'àmbit d'actuació de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport comprovarà d'ofici en el Registre Central de Delinqüents Sexuals la inexistència d'antecedents penals de la persona interessada.

  Es considerarà que la consulta o obtenció és autoritzada per les persones interessades, llevat que conste en el procediment la seua oposició expressa o la llei especial que es puga aplicar en requerisca consentiment exprés.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil (BOE núm. 15, de 17/01/1996).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.