• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Convocatòria de 14 beques per a la realització de pràctiques professionals en diferents modalitats en les dependències de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme a València i Alacant al 2018.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de 14 beques per a la realització de pràctiques professionals en diferents modalitats en les dependències de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme a València i Alacant al 2018.

  Objecte del tràmit

  Les beques que regula aquesta resolució tenen com a objecte completar i desenvolupar la formació acadèmica de persones joves titulades universitàries a través de la realització de pràctiques professionals, en les tasques relacionades amb la promoció lingüística i les titulacions corresponents que siguen adequades per a adquirir formació complementària i especialització.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les beques que regula aquesta resolució s'adrecen a persones joves titulades universitàries interessades a fer pràctiques professionals en les tasques relacionades amb la promoció lingüística i els àmbits següents:
  - modalitat A: documentació
  - modalitat B: filologia catalana
  - modalitat D: dret

  Requeriments

  Les persones que sol·liciten participar en la convocatòria hauran de tindre els requisits que s'assenyalen a continuació, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds:

  a) No ser major de 35 anys.

  b) Tindre una de les titulacions que s'idiquen a continuació (o bé d'una titulació equivalent d'acord amb els plans d'estudis vigents), i que no hagen passat més de cinc anys des que la van obtindre:
  - modalitat A: títol de grau en Biblioteconomia i Documentació
  - modalitat B: títol de grau en Filologia Catalana
  - modalitat D: títol de grau en Dret

  c) Tindre, en les modalitats A i D, el certificat grau superior (C2) de coneixements de valencià expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

  d) No haver sigut beneficiari de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos.

  e) No estar sotmés a cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  No podran optar a aquestes beques les persones que en el moment de publicar-se la convocatòria ja tinguen una beca de pràctiques professionals en la Generalitat, llevat que concórreguen a la mateixa beca o que queden menys de dos mesos perquè finalitze.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  Les beques estan dotades cada una amb 1.000 euros mensuals bruts.

  PAGAMENT
  L'import de les beques es paga mensualment, quan la Subdirecció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, o bé el servei on fan les pràctiques, certifica que el treball s'ha realitzat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8207, de 08/01/2018, és a dir, fins el 29/01/2018.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les persones aspirants a obtindre una beca presentaran les sol·licituds i la informació requerida, exclusivament per via electrònica i d'acord amb el que indica l'article 8 de les bases reguladores.

  - A fi de reduir càrregues administratives a les persones interessades, amb la sol·licitud i el currículum no s'adjunta cap documentació.

  - Quan farà públic el resultat de l'autobaremació inicial dels mèrits detallats en el currículum, la comissió avaluadora assenyalarà també el nombre de persones sol·licitants que hauran de presentar la documentació acreditativa dels mèrits, i també el termini per a fer-ho. Aquesta documentació és la següent:
  a) titulació exigida en l'article 4 de l'Ordre 87/2016.
  b) expedient acadèmic compulsat amb la nota mitjana oficial.
  c) documentació acreditativa de tots els mèrits al·legats en el currículum.

  Tots els documents han de ser originals o fotocòpies compulsades.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud.

  - Per a examinar les sol·licituds de les beques, es constituirà una comissió avaluadora, composta com estableix l'article 9 de l'ordre de les bases reguladores.

  - Aquesta comissió es reuneix en 20 dies des de l'acabament del termini de presentació: selecciona i ordena tots els aspirants provisionalment d'acord amb la puntuació obtinguda en l'autobaremació inicial, i publica la llista provisional, que indica quins candidats han de presentar la documentació. També indica que, si no ho fan, es considera que desisteixen. Aquesta llista provisional es publica durant 10 dies hàbils en www.gva.es.
  En aquests 10 dies, s'hi poden fer al·legacions, que s'adrecen a la comissió avaluadora.

  - La comissió avaluadora estudia les al·legacions i publica la llista definitiva del barem, que obri un termini de 10 dies hàbils per a al·legacions i cita els aspirants a la prova/entrevista.

  - Proves i entrevistes.

  - Es publica la llista definitiva amb les puntuacions totals obtingudes, que obri un termini de 10 dies hàbils per a al·legacions. Inclou les sol·licituds desestimades.

  - Per acabar, fa la proposta de resolució, que conté els beneficiaris i una borsa de reserva.

  - El termini màxim per a notificar la resolució és de tres mesos comptador des del final del termini de presentació de sol·licituds.

  - La resolució de concessió la dicta, per delegació, el director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, i es publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquest acte, que posa fi a la via administrativa, podrà ser objecte de recurs potestativament en reposició o bé es podrà plantejardirectament un recurs contenciós administratiu, en el termini i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:
  a) El recurs de reposició s'haurà d'interposar davant del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  b) El recurs contenciós administratiu s'haurà de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19034

  Tramitació

  - Per a presentar la sol·licitud i omplir el currículum haurà de polsar la icona "Tramitar amb certificat".
  Una vegada presentada la sol·licitud no es pot modificar, per tant, si s'hi vol fer canvis, s'haurà de tornar a presentar una nova sol·licitud. En aquest cas, la primera sol·licitud s'arxiva i automàticament es tramita la segona.

  - Per a comprovar la correcta presentació de la sol·licitud, pot connectar-se a l'àrea personal (https://www.tramita.gva.es/cdc/aplicacio/inicia.html) i accedir a l'apartat "Sol·licituds entregades".

  - Per a qualsevol problema tècnic en la sol·licitud telemàtica, li recomanem que accedisca a la llista de preguntes freqüents publicada en la pantalla d'accés a la beca o en l'àrea personal.

  - En cas de continuar amb problemes pot enviar un correu a: generalitat_en_red@gva.es

  - El suport d'incidències d'aquest correu estarà operatiu de 8:00 h a 18:30 h de dilluns a dijous i els divendres de 8:00 h a 15:00 h.

  Inici
 • Informació complementària

  * CARACTERÍSTIQUES DE LES BEQUES

  1. Es convoquen catorze beques per a la realització de pràctiques professionals en les modalitats següents:
  - Modalitat A: 2 beques en promoció lingüística i documentació a València.
  - Modalitat B: 11 beques en promoció lingüística i traducció al valencià o del valencià, de les quals 2 a Alacant i 9 a València.
  - Modalitat D: 1 beca en promoció lingüística i dret a València.

  2. Les pràctiques es duran a terme en la Subdirecció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme a València o en la Direcció Territorial d'Alacant de la conselleria.

  3. El període de duració de les beques serà de 12 mesos a comptar des del dia que s'indique en la resolució de concessió. Pot prorrogar-se, sense necessitat d'una nova convocatòria, per un període màxim de dotze mesos addicionals, sempre que hi haja disponibilitat pressupostària en els Pressupostos de la Generalitat de 2018 i 2019, i que l'exercici de l'activitat que s'estiga efectuant ho requerisca o aconselle.

  4. L'obtenció d'aquestes beques és incompatible amb qualsevol altra beca o ajuda, així com amb la realització de qualsevol altra activitat laboral remunerada que supose concurrència amb l'objecte i dedicació de la beca o que impedisca el compliment de les obligacions que se'n deriven.

  Criteris de valoració

  En la baremació, es tenen en compte els criteris i puntuacions següents:

  A. Expedient acadèmic: la valoració màxima és 13 punts.
  A.1 La puntuació assignada a l'expedient acadèmic coincidirà amb la nota mitjana ponderada, entre 5 i 10 punts.
  Quan la ponderació estiga feta amb una puntuació 0-4 s'aplica disposa l'apartat 13.4 i 5 del Reial Decret 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s'estableixen les directrius generals comunes dels plans d'estudis dels títols universitaris de caràcter oficial.
  A.2 Altres títols acadèmics oficials que no constituïsquen un requisit per a la concessió. Màxim 3 punts: doctor, 2 punts; altres llicenciatures o graus, 1 punt; màster, 0,5 punts.

  B. Coneixements de valencià. La puntuació màxima és d'1,5 punts.
  Només es valoren les certificacions expedides o homologades per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, d'acord amb l'escala següent: Correcció de Textos, 0,5 punts; Llenguatge als Mitjans de Comunicació, 0,5 punts; Llenguatge Administratiu: 0,5 punts.

  C. Coneixement d'idiomes de la Unió Europea. Màxim 1 punt.
  Cada nivell superat, d'acord amb el MECR, 0,2 punts.
  Només es valoren els títols de les escoles oficials d'idiomes o els que estableix el Decret 61/2013.
  No es pot comptar en aquest apartat el coneixement d'un idioma acreditat per un títol universitari si ha sigut ja valorat en l'apartat A.2.
  No es puntuen en aquest subapartat els cursos de valencià.

  D. Coneixements addicionals. Màxim 6 punts.
  D.1. Experiència professional relacionada directament amb l'objecte de la beca, fins a 2 punts. Es compta 0,1 per cada mes complet treballat.
  D.2. Cursos de formació directament relacionats amb l'objecte de la beca, fins a un màxim de 4 punts.
  Es valoren els cursos de formació i perfeccionament de duració igual o superior a 15 hores que hagen sigut cursats o impartits per l'interessat, d'acord amb l'escala següent:
  a) De 200 o més hores, 3 punts.
  b) De 100 o més hores, 2 punts.
  c) De 75 o més hores, 1,5 punts.
  d) De 50 o més hores, 1 punt.
  e) De 25 o més hores, 0,5 punts.
  f) De 15 o més hores, 0,2 punts.
  Els centres de formació que impartisquen cursos han de ser organismes oficials o centres reconeguts. No es puntuen en aquest apartat els cursos de valencià ni d'idiomes.

  E) Altres mèrits. Màxim 2 punts.
  Es valora amb 1 punt un títol de màster universitari directament relacionat amb l'objecte de la beca (requisits de l'article 15 del Reial decret 1393/2007). En la modalitat B, ha de ser en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària.
  Es valora fins a un màxim d'1 punt el coneixement d'aplicacions informàtiques: de traducció assistida i automàtica, per a la modalitat B; i d'anàlisi documental, per a les modalitats A i D.

  F) Entrevista i prova. Màxim 7 punts.
  Modalitat A, documentació, i D, dret: no hi ha prova i l'entrevista es valora amb un màxim de 7 punts.
  Modalitat B, traducció al valencià: prova i entrevista. La comissió avaluadora convoca els aspirants per a una prova escrita i una entrevista. La prova escrita es valora amb un màxim de 4 punts. Consisteix en una traducció del castellà al valencià d'un text de llenguatge administratiu i una correcció o revisió d'un text en valencià.
  L'entrevista es valora amb un màxim de 3 punts.

  Obligacions

  1. El becari o becària ha d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió de la beca, segons l'article 14.1.e de la Llei 38/2003, general de subvencions. Per això, autoritza l'Administració per a obtindre aquesta informació directament, en subscriure el model de sol·licitud.

  2. La persona beneficiària de la beca està obligada a incorporar-se al departament que se li indique en el termini establit, a realitzar l'activitat que motiva la concessió durant el període establit i a guardar la confidencialitat dels assumptes en què intervinga, i també a complir les obligacions establides tant en l'article 14 de la Llei general de subvencions com en la convocatòria.

  3. La persona beneficiària està obligada a acceptar la concessió de la beca i a renunciar a qualsevol altra beca simultània de què gaudisca.

  4. Finalitzat el termini de duració de la beca, i amb l'informe favorable del tutor o tutora, s'expedirà la certificació d'aptitud i aprofitament a favor del becari o becària.

  5. Durant el període de la beca, la persona beneficiària haurà d'exercir les pràctiques amb un horari màxim de 30 hores setmanals, que es distribuiran de la forma en què les organitze el tutor o tutora de l'òrgan on col·labore.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 132/2009 , de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6097, de 08/09/2009).
  - Orde 17/2011, de 6 de maig, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es desenrotlla el capítol II, de les beques de pràctiques professionals, del Decret 132/2009 , de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6521, de 16/05/2011).
  - Ordre 87/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals a les dependències de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme (DOCV núm. 7945, de 28/12/2016).
  - Resolució de 22 de desembre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual convoca beques per a la realització de pràctiques professionals en les dependències de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme (DOGV núm. 8207, de 08/01/2018).
  - RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es concedeixen tretze beques per a la realització de pràctiques professionals en promoció lingüística en les dependències de la Subdirecció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme (DOGV n.8283 de 27/4/2018)
  - CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 23 d'abril de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es concedeixen tretze beques per a la realització de pràctiques professionals en promoció lingüística en les dependències de la Subdirecció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme(DOGV nº 8303, de 25/05/2018)

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 132/2009, de 4 de setembre

  Vegeu l'Ordre 17/2011, de 6 de maig

  Vegeu l'Ordre 87/2016, de 21 de desembre (bases reguladores)

  Vegeu la Resolució de 22 de desembre de 2017 (convocatòria)

  Veure RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2018

  Veure CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 23 d'abril de 2018

  Llistat de seguiment

  Renúncia d'una beca de promoció lingüística. Modalitat A: documentació

  Consulta l'estat de tramitació de la beca

  Renúncia d'una beca de promoció lingüística. Modalitat B: valencià

  Renúncia d'una beca de promoció lingüística. Modalitat B: valencià

  Renúncia d'una beca de promoció lingüística. Modalitat B: valencià

  Renúncia d'una beca de promoció lingüística. Modalitat B: valencià

  Renúncia d'una beca de promoció lingüística. Modalitat B: valencià

  Renúncia d'una beca de promoció lingüística. Modalitat B: valencià

  Renúncia de dues beques de promoció lingüística. Modalitat D: dret i Modalitat A: documentació

  Renúncia d'una beca de promoció lingüística. Modalitat B: valencià

  Renúncia d'una beca de promoció lingüística. Modalitat B: valencià

  Pròrroga de les beques

  Renúncia d'una beca de promoció lingüística. Modalitat A: documentació

  Presentació d'al·legacions/esmenes

  Renúncia a la beca

  Concessió 13 beques

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.