Detall de Procediment

Sol·licitud de subvencions per al foment de treballs d'investigació i estudis en l'àmbit de la planificació lingüística i de la lingüística aplicada el 2023.

Codi SIA: 687360
Codi GUC: 19036
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(15-03-2023
31-03-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Els objectius i costos subvencionables són els que estableix l'article 5 de les bases reguladores. Les subvencions previstes en aquesta convocatòria s’han de destinar a cobrir les despeses subvencionables que responguen inequívocament a la naturalesa de l’estudi subvencionat, siguen estrictament necessàries i es realitzen en el període entre l’1 de gener i el 31 d’octubre de 2023. D'acord amb l'article 6 de les bases reguladores, per a aquesta convocatòria es consideraran prioritaris, en l'ordre en què figuren a continuació, els treballs de les modalitats o tipus d'investigació següents: 1. Estudis, anàlisis i investigacions sobre lexicografia. 2. Estudis, anàlisis i investigacions sobre l'increment de la docència en valencià en les universitats valencianes. 3. Estudis, anàlisis i investigacions sobre l’ús del valencià entre els joves i Internet, consum audiovisual i d'oci i xarxes socials. 4. Estudis, anàlisi i investigacions sobre el valencià i les enquestes de coneixement i ús.

Observacions

Observacions

Segons l'article 12 de les bases reguladores, es constituirà una comissió tècnica per a avaluar les sol·licituds. D'acord amb l'article 6 de les bases reguladores, la comissió tècnica avaluadora dels expedients de sol·licitud segueix els criteris de valoració següents: 1. Qualitat, interés i caràcter innovador del projecte d'acord amb els objectius generals de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme (màxim 16 punts). a) Qualitat tècnica del projecte, d'acord amb els paràmetres tècnics de treballs i estudis del sector, pel que fa a l'anàlisi de dades, la temporalització, la metodologia i els recursos (de 0 a 7 punts). b) Innovacions en el disseny de la investigació -incorporació d'aspectes innovadors, experimentals o de nova implementació en la recollida i el tractament de dades- i dificultat de l'execució (de 0 a 3 punts). c) Experiència en altres projectes d'investigació del mateix camp o camps relacionats: qualitat, quantitat i incidència dels projectes (de 0 a 3 punts). d) Obertura de línies pioneres d'investigació o introducció de variables d'estudi i descriptives en camps que fins ara havien sigut poc o gens atesos (de 0 a 3 punts). 2. Contribució del projecte a la resolució de reptes en planificació lingüística i lingüística aplicada, d'acord amb els objectius específics de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme (màxim 6 punts). a) Rellevància i cobertura social del projecte (de 0 a 2 punts). b) Impacte de la línia d'investigació per a la resolució d'algun repte lingüístic: enfocament nou o aclaridor d'algun problema actual o durador en el temps (de 0 a 4 punts). 3. Difusió i transferència de l'activitat investigadora (màxim 6 punts). a) Possibilitat de difusió en plataformes diverses: publicació en xarxa o en paper, congressos, reunions científiques, acadèmiques i de formació, etc. (de 0 a 3 punts). b) Transferència dels resultats de la investigació: es valorarà que es puguen dur a la pràctica com a part d'una solució i també que puguen servir per a altres línies de treball, i la continuïtat en el temps (de 0 a 3 punts). 4. Composició professional de l'equip de treball (màxim 4 punts). a) Rellevància de la persona o persones investigadores (de 0 a 1 punt). b) Adequació de l'equip investigador, pel volum i per la varietat de les disciplines, a la dimensió i l'enfocament del treball (de 0 a 3 punts). 5. Acreditació de disposar d'un pla de promoció de la igualtat o d'integració social, o bé declaració responsable que, en cas de subcontractació, es farà amb entitats socials o sense ànim de lucre, segons l’Acord del 27 de març del 2015 del Consell (màxim 3 punts). 6. Adequació a alguna de les modalitats prioritàries indicades en l'apartat segon d'aquesta convocatòria (màxim 5 punts). La comissió pot declarar desertes les subvencions de les sol·licituds que no superen els 18 punts en la baremació, d'acord amb el que indica l'article 13.5 de les bases reguladores. Els treballs seleccionats s'ordenaran per puntuació de major a menor. La comissió, seguint aquest ordre, farà la proposta d'adjudicació d'una quantitat de subvenció per a cada treball, que podrà ser total o parcial respecte al pressupost de la sol·licitud. Per a això es tindrà en compte el criteri d'assegurar que la subvenció concedida cobrirà les despeses necessàries per a l'elaboració dels treballs subvencionats.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Poden participar en la convocatòria les persones físiques o jurídiques legalment constituïdes en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds d'acord amb el que estableix l'article 7 de les bases reguladores.

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds comença l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i acaba el 31 de març de 2023.

Formularis i documentació

El procediment de sol·licitud de l'ajuda és electrònic, segons preveu l'apartat 5 de l'article 10 de l'ordre de bases. S'ha de fer des de la pàgina web www.gva.es/proc19036, que enllaça a la plataforma de tramitació a través de la qual es presenten les sol·licituds i s'aporten els documents necessaris segons el que indica l'article 11 de les bases reguladores: a) La persona sol·licitant proporciona pel tràmit electrònic les dades identificatives de sol·licitant i representant, i l'acreditació de la capacitat de representació, si és el cas, i les condicions de la cessió del treball en el cas que resulte subvencionat. b) Hi ha disponible un enllaç al tràmit de domiciliació bancària, que s'ha de completar, si és el cas. c) S'emplenen les declaracions responsables que indica el punt 5 i les autoritzacions que indica el punt 6 de l'article 11 de les bases reguladores, o bé es presenten els documents corresponents. d) També s'han de presentar l'acreditació i la memòria que indica el punt 8 del mateix article 11. La memòria ha d'incloure: 1) La proposta detallada del programa del treball d'investigació: índex dels apartats, objectius, temporalització, esquema, proposta de difusió i d'explotació de dades, etc. 2) El pressupost detallat de les despeses de l'activitat per a la qual se sol·licita la subvenció: honoraris o compensacions econòmiques, desplaçaments, material indispensable directament relacionat amb el treball. 3) La relació del personal, si és el cas, que participarà en el treball, amb un currículum breu. A més, hi ha disponible un model de l'annex amb les dades de l'equip, que cal presentar conjuntament. S'ha de presentar una sol·licitud completa per cada projecte per al qual es demana subvenció. La sol·licitud ha d'anar signada per la persona que represente legalment l'entitat, i utilitzar exclusivament els mitjans electrònics facilitats pels servidors d'informació de la Generalitat, de conformitat amb el que preveu el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana. Per a fer-ho, s'ha d'accedir a l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat, en l'adreça sede.gva.es. Cal disposar d'algun dels sistemes de firma electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat. La introducció de dades en l'aplicació s'ha de fer d'acord amb els models i les instruccions, disponibles en la pàgina web del tràmit electrònic. La presentació de sol·licituds per a optar a les ajudes implica l'acceptació expressa i formal de les bases reguladores i de la convocatòria

Procés de tramitació

Procés de tramitació

D'acord amb l'article 6 de les bases reguladores, la comissió tècnica avaluadora dels expedients de sol·licitud segueix els criteris de valoració següents: 1. Qualitat, interés i caràcter innovador del projecte d'acord amb els objectius generals de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme (màxim 16 punts). a) Qualitat tècnica del projecte, d'acord amb els paràmetres tècnics de treballs i estudis del sector, pel que fa a l'anàlisi de dades, temporalització, metodologia i recursos (de 0 a 7 punts). b) Innovacions en el disseny de la investigació -incorporació d'aspectes innovadors, experimentals o de nova implementació en la recollida i el tractament de dades- i dificultat de l'execució (de 0 a 3 punts). c) Experiència en altres projectes d'investigació del mateix camp o camps relacionats: qualitat, quantitat i incidència dels projectes (de 0 a 3 punts). d) Obertura de línies pioneres d'investigació o introducció de variables d'estudi i descriptives en camps que fins ara havien estat poc o gens atesos (de 0 a 3 punts). 2. Contribució del projecte a la resolució de reptes en planificació lingüística i lingüística aplicada, d'acord amb els objectius específics de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme (màxim 6 punts). a) Rellevància i cobertura social del projecte (de 0 a 2 punts). b) Impacte de la línia d'investigació per a la resolució d'algun repte lingüístic: enfocament nou o aclaridor d'algun problema actual o durador en el temps (de 0 a 4 punts). 3. Difusió i transferència de l'activitat investigadora (màxim 6 punts). a) Possibilitat de difusió en plataformes diverses: publicació en xarxa o en paper, congressos, reunions científiques, acadèmiques i de formació, etc. (de 0 a 3 punts). b) Transferència dels resultats de la investigació: es valorarà que es puguen dur a la pràctica com a part d'una solució i també que puguen servir per a altres línies de treball, i la continuïtat en el temps (de 0 a 3 punts). 4. Composició professional de l'equip de treball (màxim 4 punts). a) Rellevància de la persona o persones investigadores (de 0 a 1 punt). b) Adequació de l'equip investigador, pel volum i per la varietat de les disciplines, a la dimensió i l'enfocament del treball (de 0 a 3 punts). 5. Acreditació de disposar d'un pla de promoció de la igualtat o d'integració social, o bé declaració responsable que, en cas de subcontractació, es farà amb entitats socials o sense ànim de lucre, segons l'Acord del 271, de març del 2015 del Consell (màxim 3 punts). 6. Adequació a alguna de les modalitats prioritàries indicades en l'apartat segon d'aquesta convocatòria (màxim 5 punts). La comissió pot declarar desertes les subvencions de les sol·licituds que no superen els 12 punts en la baremació, d'acord amb el que indica l'article 13.5 de les bases reguladores. Els treballs seleccionats s'ordenaran per puntuació de major a menor. La comissió, seguint aquest ordre, farà la proposta d'adjudicació d'una quantitat de subvenció per a cada treball, que podrà ser total o parcial respecte al pressupost de la sol·licitud. Per a això es tindrà en compte el criteri d'assegurar que la subvenció concedida cobrirà les despeses necessàries per a la realització dels treballs subvencionats.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

De conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer potestativament en reposició o bé plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació: a) El recurs de reposició contra la resolució s'haurà d'interposar davant de la consellera d'Educació, Cultura i Esport en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. b) El recurs contenciós administratiu s'haurà de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La consellera d'Educació, Cultura i Esport. P. d., Resolució de 13.04.2022, del conseller d'Educació, Cultura i Esport (DOGV 9328, de 29.04.2022), el director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

L'import global màxim de les subvencions és de 150.000 euros, a càrrec de la línia pressupostària S8106000, Investigacions i estudis de planificació lingüística, del capítol IV, del programa 422.50, Promoció del valencià i gestió del multilingüisme, del pressupost de la Generalitat per a 2023. D'acord amb la puntuació obtinguda per cada una de les sol·licituds presentades i el pressupost disponible, es distribuirà la subvenció per a cada treball, que podrà arribar fins al 100% de la quantitat sol·licitada com a pressupost de l'activitat.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució de concessió és de sis mesos, comptadors des de l'endemà de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds. La resolució de concessió de les subvencions s'ha d'elaborar d'acord amb l'article 13 de les bases reguladores, i s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la pàgina web ceice.gva.es/web/dgplgm/treballs-d-investigacio.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa