• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subvencions per al foment de treballs d'investigació i d'estudis en l'àmbit de la planificació lingüística i de la lingüística aplicada al 2019.

  Objecte del tràmit

  Les subvencions tenen com a objecte fomentar treballs d'investigació i d'estudis en l'àmbit de la planificació lingüística i de la lingüística aplicada.

  Els objectius i costos subvencionables són els que estableix l'article 5 de les bases reguladores: van dirigides a sufragar els costos ocasionats per la realització de treballs d'estudis, d'investigació, de lingüística aplicada i de planificació lingüística que permeten incrementar el coneixement de la realitat sociolingüística de la Comunitat Valenciana i disposar de dades empíriques i de propostes tècniques que ajuden a planificar les accions de política lingüística per a promocionar l'ús del valencià en els àmbits socials.

  Els costos subvencionables són despeses de personal, de desplaçament, i de material indispensable i directament imputable a la realització del treball, que hauran de ser justificats com disposa la legislació en matèria de subvencions.

  En la resolució de la convocatòria es pot especificar la distribució de les quantitats que s'atorgaran com a subvenció per a cada modalitat o tipus d'estudi. La subvenció es concedirà a partir de la valoració dels projectes i es procurarà que la quantitat concedida assegure la viabilitat de l'estudi o projecte subvencionat. La quantitat de subvenció podrà arribar fins al 100 % de l'import dels costos subvencionables.

  L'article segon de la resolució de convocatòria estableix que, d'acord amb l'article 6 de les bases reguladores, els treballs han de ser de les modalitats o tipus d'investigació següents:

  1. Estudis, anàlisis sobre l'ús del valencià en el sector privat i propostes per a incrementar-lo en els àmbits comercial, industrial i empresarial.
  2. Estudis, anàlisis i propostes en els àmbits de treball del Consell Social de les Llengües.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques i jurídiques públiques i privades que realitzen treballs d' investigacions i d'estudis en l'àmbit de la planificació i de la lingüística aplicada d'acord amb el que s'indica en l'article 7 de les bases.
  1. Podran participar en la convocatòria les persones físiques o jurídiques legalment constituïdes que en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds no estiguen incurses en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en la resta de legislació que s'aplique.
  2. Queden excloses, com a beneficiàries de les subvencions, les entitats que operen en els sectors i per a les ajudes que s'especifiquen, en el punt 1 de l'article 1 del Reglament 1407/2013, de la Comissió Europea.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  L'import global màxim de les subvencions és de 75.000 euros, a càrrec de la línia pressupostària S8106000, «Investigacions i estudis de planificació lingüística», del programa 09.02.06.422.50, Promoció del valencià i gestió del multilingüisme, del pressupost de la Generalitat per a 2019.

  D'acord amb la puntuació obtinguda per cada una de les sol·licituds presentades i el pressupost disponible, es distribuirà la subvenció per a cada treball, que podrà arribar fins al 100% de la quantitat sol·licitada com a pressupost de l'activitat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8515, de 27/03/2019, és a dir fins el 26/04/2019.

  a) La justificació de la subvenció s'ha d'ajustar al que estableix l'article 18 de les bases reguladores.

  b) El termini de presentació de la documentació justificativa de la realització de l'activitat subvencionada finalitzarà el 16 de novembre de 2019.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud, que ha de signar la persona que represente legalment l'entitat, es presenta exclusivament amb els mitjans electrònics facilitats pels servidors d'informació de la Generalitat, de conformitat amb el que preveu el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana.

  Per a fer-ho, s'ha d'accedir a l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat, accessible a través de l'adreça htpps://sede.gva.es.

  Cal disposar d'algun dels sistemes de firma electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A TREBALLS DE PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA I DE LINGÜÍSTICA APLICADA

  [ANNEX II] SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ. DADES DE LES PERSONES QUE COMPONEN L'EQUIP

  [ANNEX III] MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [ANNEX IV] COMPTE JUSTIFICATIU. SUBVENCIÓ PER A TREBALLS D'INVESTIGACIÓ I ESTUDIS DE PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA I DE LINGÜÍSTICA APLICADA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. La instrucció del procediment correspondrà a la subdirecció general amb competències en matèria de política lingüística.
  2. Per a l'avaluació de les sol·licituds seran tinguts en compte els criteris de valoració que, d'acord amb el que s'indica en l'article 6, s'establiran en la resolució de la convocatòria de subvencions.
  3. Seguidament, en aplicació dels criteris de valoració establits en la convocatòria, i amb la valoració corresponent de totes les sol·licituds que hagen complit els requisits de la convocatòria, s'elaborarà una llista ordenada per la puntuació obtinguda per cadascuna de les modalitats o tipus de treball.
  En el cas d'empat, es considerarà la puntuació obtinguda en els diversos apartats i subapartats, i es resoldrà a favor de la sol·licitud que haja obtingut una puntuació més alta en l'apartat o subapartat que figure primer i se seguirà l'ordenació dels criteris de valoració.
  4. Atenent els criteris indicats, i tenint en compte el pressupost i la distribució disponible per a l'atorgament de les subvencions indicades en la convocatòria corresponent, la comissió tècnica elaborarà l'informe i la proposta pertinent.
  5. La comissió tècnica podrà declarar desertes les subvencions si les sol·licituds presentades no superen un mínim de puntuació que s'establirà en la convocatòria.
  6. D'acord amb l'informe, l'òrgan instructor formularà la proposta de resolució a la persona titular de la direcció general competent en matèria de política lingüística i gestió del multilingüisme. La proposta indicarà quins són els projectes subvencionats i quina és la quantitat assignada a cadascun.
  7. Vista la proposta, la persona titular de la direcció general competent en matèria de política lingüística i gestió del multilingüisme, d'acord amb la delegació de la facultat de resoldre efectuada per la disposició final primera d'aquesta ordre, resoldrà de manera motivada la concessió dels premis i la subvenció corresponent.
  8. La resolució serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, tal com disposen els articles 18 de la LGS i el 8.1c de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  9. La publicació de la resolució produirà l'efecte de notificació a les persones interessades, d'acord amb l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i s'inserirà la informació corresponent en la pàgina web que s'indique en la convocatòria.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer potestativament en reposició o bé plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:
  a) El recurs de reposició contra la resolució s'haurà d'interposar davant del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  b) El recurs contenciós administratiu s'haurà de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SUBVAL_PLANI&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19036

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  L'apartat 6 de la resolució de convocatòria establiex que, segons l'article 12 de les bases reguladores, la comissió tècnica avaluadora dels expedients de sol·licitud seguirà els criteris de valoració següents:

  1. Qualitat, interés i caràcter innovador del projecte d'acord amb els objectius generals de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. (Màxim 16 punts)
  a) Qualitat tècnica del projecte, d'acord amb els paràmetres tècnics de treballs i estudis del sector, pel que fa a l'anàlisi de dades, temporalització, metodologia i recursos. (De 0 a 7 punts)
  b) Innovacions en el disseny de la investigació -incorporació d'aspectes innovadors, experimentals o de nova implementació en la recollida i tractament de dades- i dificultat de l'execució. (De 0 a 3 punts)
  c) Experiència en altres projectes d'investigació del mateix camp o camps relacionats: qualitat, quantitat i incidència dels projectes. (De 0 a 3 punts)
  d) Obertura de línies pioneres d'investigació o introducció de variables d'estudi i descriptives en camps que fins ara havien estat poc o gens atesos. (De 0 a 3 punts)

  2. Contribució del projecte a la resolució de reptes en planificació lingüística i lingüística aplicada, d'acord amb els objectius específics de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. (Màxim 6 punts)
  a) Rellevància i cobertura social del projecte a subvencionar. (De 0 a 2 punts)
  b) Impacte de la línia d'investigació per a la resolució d'algun repte lingüístic: enfocament nou o aclaridor d'algun problema actual o durador en el temps. (De 0 a 4 punts)

  3. Difusió i transferència de l'activitat investigadora. (Màxim 6 punts)
  a) Possibilitat de difusió en plataformes diverses: publicació en xarxa o en paper, congressos, reunions científiques, acadèmiques i de formació, etc. (De 0 a 3 punts)
  b) Transferència dels resultats de la investigació: es valorarà que es puguen dur a la pràctica com a part d'una solució i també que puguen servir per a altres línies de treball, i la continuïtat en el temps. (De 0 a 3 punts)

  4. Composició professional de l'equip de treball. (Màxim 4 punts)
  a) Rellevància de la persona o persones investigadores. (De 0 a 1 punt)
  b) Adequació de l'equip investigador, pel volum i per la varietat de les disciplines, a la dimensió i l'enfocament del treball. (De 0 a 3 punts)

  5. Acreditació de disposar d'un pla de promoció de la igualtat o d'integració social. (Màxim 3 punts)

  6. Adequació a la modalitat prioritària indicada en l'apartat segon d'aquesta convocatòria. (Màxim 5 punts)

  La comissió podrà declarar desertes les subvencions de les sol·licituds que no superen els 12 punts en la baremació, d'acord amb el que indica l'article 13 de les bases reguladores.

  Els treballs seleccionats s'ordenaran per puntuació de major a menor. La comissió, seguint aquest ordre, farà la proposta d'adjudicació d'una quantitat de subvenció per a cada treball, que podrà ser total o parcial respecte al pressupost de la sol·licitud. Per a això es tindrà en compte el criteri d'assegurar que la subvenció concedida cobrirà les despeses necessàries per a la realització dels treballs subvencionats.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 88/2016, de 22 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de treballs d'investigació i d'estudis en l'àmbit de la planificació lingüística i de la lingüística aplicada. (DOCV 7945, de 28/12/2016).
  - Resolució de 18 de desembre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per al foment de treballs d'investigació i d'estudis en l'àmbit de la planificació lingüística i la lingüística aplicada en 2018.
  - Resolució de 12 de febrer de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per al foment de treballs d'investigació i d'estudis en l'àmbit de la planificació lingüística i la lingüística aplicada en 2019.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 88/2016, de 22 de desembre

  Resolució de 18 de desembre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per al foment de treballs d'investigació i d'estudis en l'àmbit de la planificació lingüística i la lingüística aplicada en 2018.

  Resolució de 12 de febrer de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per al foment de treballs d'investigació i d'estudis en l'àmbit de la planificació lingüística i la lingüística aplicada en 2019.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.