Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Sol·licitud prèvia d'adhesió a l'exercici de delegació de competències de la Generalitat per part d'administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics docents en l'àmbit territorial (PLA EDIFICANT).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud prèvia d'adhesió a l'exercici de delegació de competències de la Generalitat per part d'administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics docents en l'àmbit territorial (PLA EDIFICANT).

  Objecte del tràmit

  Permetre la presentació de la sol·licitud prèvia d'adhesió i l'intercanvi d'informació i documentació entre la Generalitat i les entitats locals per a iniciar els tràmits d'adhesió a l'exercici de delegació de competències de la Generalitat per part d'administracions locals.

  La tramitació i l'intercanvi de documentació es realitzarà per mitjans electrònics, a través del programa Edificant

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Ajuntaments i entitats locals interessades a sol·licitar l'adhesió a l'exercici de delegació de competències de la Generalitat per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics docents en el seu àmbit territorial.

  Requeriments

  La pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport tindrà una entrada amb el logo d'EDIFICANT, que contindrà la informació sobre el programa.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Es podrà sol·licitar en qualsevol moment a partir de l'accés a aquest tràmit i fins a la finalització del pla l'any 2022.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  L'entitat local sol·licitant a través del seu representant (en principi, el secretari o l'alcalde/president) emplenarà telemàticament el tràmit "Sol·licitud prèvia d'adhesió" per al qual disposarà d'un assistent virtual que l'ajudarà a emplenar les diverses pestanyes del tràmit.

  En la pestanya "Emplenar" s'inclouran les dades de l'entitat local i del seu representant. Contindrà, així mateix, el desplegable "Selecció d'operacions" amb les actuacions previstes en les programacions d'infraestructures referides a aquell municipi. D'entre aquestes, el sol·licitant seleccionarà les que desitge executar per delegació. L'ordre d'introducció marcarà la prioritat de la sol·licitud per a l'administració sol·licitant, prioritat que només tindrà caràcter informatiu per a la Generalitat.

  Si l'entitat local desitja introduir una actuació no inclosa en el desplegable, seleccionarà l'apartat "altres actuacions" i la gravarà en el camp lliure que s'obri a continuació.

  La informació continguda en els desplegables respecte del perfil o tipus d'actuació no serà vinculant per a la Generalitat, que podrà modificar-la en funció de necessitats de planificació educativa o de l'estat dels centres ja existents.

  La Subdirecció General d'Infraestructures Educatives estudiarà les actuacions sol·licitades i, a través d'EDIFICANT, posarà a disposició de l'entitat local la informació necessària per a elaborar la memòria tècnica del seu projecte d'actuació, document que s'incorporarà a la posterior sol·licitud de delegació de competències.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EDIFICANT_F0&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19038

  Tramitació

  La sol·licitud, firmada electrònicament pel representant de l'entitat local, i la documentació que l'acompanya, si és el cas, quedaran incorporades en el Registre d'entrades telemàtic, per la qual cosa no requerirà un altre registre d'entrada addicional.

  Inici
 • Informació complementària

  La Conselleria d'Educació publicarà en la seua pàgina web la informació necessària per a la posada en execució d'aquest decret llei:
  1) Instruccions de gestió: descriuran les diferents fases del procediment i la documentació necessària en cada tràmit d'aquest.
  2) Accés al correu electrònic edificant@gva.es que s'utilitzarà només en cas de dubtes amb la documentació o el procediment.
  3) Accés a la plataforma de gestió telemàtica: es pretén que tot el procediment, en la mesura que siga possible, siga telemàtic, per la qual cosa des de la plataforma es tindrà accés als formularis de sol·licitud, a les actuacions que cada municipi té previstes en els diferents programes d'actuació de la conselleria, així com a qualsevol altra informació que en cada moment es considere oportuna o necessària.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 15/05/1992 de la Conselleria de Cultura,Educación i Ciència, per la qual aprova els programes de necessitats per a la redacció de projectes de construcció de centres d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària, Educació Secundària Obligatòria i Educació Secundària completa, de titularitat de la Generalitat Valenciana.
  - Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic d'edificació.
  - Decret 2/2009 , de 9 de gener, del Consell, pel qual s'estableixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el primer cicle de l'Educació Infantil a la Comunitat Valenciana.

  - Reial decret 132/2010 de 12 de febrer, del Ministeri d'Educació que estableix els requisits mínims dels centres que impartisquen els ensenyaments del segon cicle de l'Educació Infantil, l'Educació Primària i l'Educació Secundària.
  - Reial decret legislatiui 3/2011, de 14 de novembre, text refós de la Llei de contractes del sector públic.
  - Decret 104/2014, de 4 de juliol, sobre normes tècniques en matèria de reserves educatives dotacionals.
  - Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats de la Comunitat Valenciana.
  - Decret llei 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics docents de la Generalitat.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre de 15 de maig de 1992

  Vegeu el Reial Decret 314/2006, de 17 de març

  Vegeu el Decret 2/2009, de 9 de gener

  Vegeu el Reial Decret 132/2010, de 12 de febrer

  Vegeu el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre

  Vegeu el Decret 104/2014, de 4 de juliol

  Vegeu la Llei 6/2014, de 25 de juliol

  Vegeu el Decret Llei 5/2017, de 20 d'octubre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.