• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Convocatòria de beques per a la formació i l'especialització de persones amb titulació universitària superior en l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA)
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de beques per a la formació i l'especialització de persones amb titulació universitària superior en l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA)

  Objecte del tràmit

  Concessió de 25 beques en matèria d'investigació i transferència tecnològica al sector agrari i ramader de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones sol·licitants hauran de posseir titulació universitària d'alguna de les indicades en la convocatòria, sense que hagen transcorregut 5 anys des de la data de fi dels estudis.

  Requeriments

  - Nacionalitat espanyola o la de qualsevol estat membre de la Unió Europea.
  - No tindre més de 35 anys.
  - Nota de mitjana ponderada superior a 7 punts en l'expedient acadèmic.
  - No haver sigut beneficiari/ària de beques per a pràctiques en la Generalitat o una altra administració pública per període igual a 24 mesos o superior a aquest.
  - No trobar-se incurs/ursa en cap dels casos d'incompatibilitat previstos en la Llei 38/2003, de 24 de desembre.
  - No patir cap malaltia o discapacitat que impedisca el compliment de les obligacions inherents de la beca.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1.200 euros bruts mensuals dels que caldrà descomptar les retencions corresponents a l'IRPF i a la cotització a la Seguretat Social, i l'abonament de la quantitat final es farà per mensualitats vençudes.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  15 dies hàbils comptats des de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV Núm. 8426 de 19/11/16), des del 20 de novembre a l'11 de desembre de 2018.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les persones aspirants han d'omplir la sol·licitud i un currículum-baremació per cada beca sol·licitada, i els han de presentar de manera telemàtica segons els models normalitzats.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Amb la finalitat de reduir càrregues administratives, amb la sol·licitud i el currículum NO S'HA D'ACOMPANYAR DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS MÈRITS AL·LEGATS.

  Impresos associats

  [ANNEX II] CONVOCATÒRIA BEQUES IVIA-2018

  [ANNEX III] CURRICULUM-BAREMACIÓ (OBRIR AMB NAVEGADOR INTERNET EXPLORER)

  [ANNEX III] CURRICULUM-BAREMACIÓ (2) (OBRIR AMB NAVEGADOR INTERNET EXPLORER)

  [ANNEX III] CURRICULUM-BAREMACIÓ (3) (OBRIR AMB NAVEGADOR INTERNET EXPLORER)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació telemàtica de les sol·licituds i dels currículum-baremació que procedisca.
  2. Publicació de la llista provisional d'aspirants i les puntuacions d'aquests després de la baremació inicial.
  3. Període d'al·legacions a la llista provisional.
  4. Resolució de les al·legacions i publicació de la llista final amb els aspirants que han d'aportar documentació acreditativa dels mèrits.
  5. Comprovació de la documentació i publicació de la llista definitiva.
  6. Publicació de la resolució d'adjudicació amb la relació de les persones beneficiàries de les beques, la borsa de reserva i les persones les sol·licituds de les quals s'han desestimat.

  La publicació de les llistes i les relacions necessàries per a determinar el procés es farà en la seu electrònica de l'IVIA (www.ivia.gva.es).

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució pot ser recorreguda potestativament en reposició, davant de la presidenta de l'IVIA, en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació, o bé caldrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu, tot això d'acord amb el que s'estableix en els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19039

  Tramitació

  Les persones sol·licitants que estan obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat, en l'URL següent: http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=19039.

  Per a accedir de manera telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada, basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema Clave de signatura per a les persones físiques.

  Els tràmits que es facen través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no s'arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  La beca té una durada de dotze mesos, però es pot prorrogar fins a un període màxim de vint-i-quatre mesos addicionals.

  Lloc d'acompliment de les activitats: Centre IVIA de Montcada, excepte beques núm. 8 i 9 a Sogorb (Castelló)

  Criteris de valoració

  La valoració dels mèrits es disposa segons els criteris de baremació continguts en l'article 8 de l'Ordre 23/2018.

  Obligacions

  Les establides en l'article 13 de l'Ordre 23/2018 i en la resolució de la convocatòria, amb una menció especial a les disposades per la normativa europea pel que fa a la inclusió de les persones beneficiàries en un llistat electrònic i a altres obligacions d'informació, publicitat i difusió del finançament de les ajudes.

  Sancions

  De conformitat amb el que disposa l'article 69.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o manifestació declarades, així com la falta d'acreditació dels requisits exigits, determinarà la impossibilitat de continuar en la convocatòria, sense perjudici de la responsabilitat en què es puga incórrer.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE 23/2018, de 16 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals d'especialització en l'IVIA.
  - RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2018, de la Vicepresidència Primera de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries, per la qual es convoquen 25 beques per a la formació i l'especialització de persones amb titulació universitària superior en l'IVIA, cofinançades per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu de la Comunitat Valenciana 2014-2020.(DOGV nº 8426, de 19/11/2018)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 23/2018, de 16 de juliol.

  Veuge resolució de 9 de novembre de 2018.

  Llistat de seguiment

  Consulta de l'estat de tramitació

  Tràmit d'esmena

  RESOLUCIÓ per la qual s'adjudiquen 21 beques per a la realització de pràctiques professionals en l'IVIA

  RESOLUCIÓ de 24 d'abril de 2019, de la vicepresidenta primera, per la qual s'adjudiquen cinc beques de pràctiques professionals en l'IVIA. (DOGV núm.8540 de 03/05/2019)

  RESOLUCIÓ de 8 d'agost de 2019, del vicepresident primer de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries per la qual s'adjudica una beca de pràctiques professionals en l'IVIA.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.