• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÓ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Autorització de consulta telemàtica de dades de discapacitat per a gestió ajudes corresponents a l'Ordre 2/2016..
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Autorització de consulta telemàtica de dades de discapacitat per a gestió ajudes corresponents a l'Ordre 2/2016..

  Objecte del tràmit

  Autorització de consulta telemàtica de dades de discapacitat per a gestió ajudes corresponents a l'Ordre 21/2016 de 20 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, del programa de fomento d'ocupació per a la contractació de joves qualificats (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els serveis territorials d'ocupació d'Alacant, Castelló i València, amb funcions de gestió de les ajudes a les empreses ordinàries que contracten treballadors amb diversitat funcional.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En qualsevol moment de la vigència de l'Ordre 21/2016

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27/11/92) i la nova redacció donada al seu articulat per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/99).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social.
  - Ordre 21/2016 de 20 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores del programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre

  Vegeu l'Ordre 2/2016, de 20 de maig

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.