Detall de Procediments

Beques per a la realització de pràctiques professionals en matèries de l'àmbit de la Sotssecretaria i el Gabinet de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball .
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Beques per a la realització de pràctiques professionals en matèries de l'àmbit de la Sotssecretaria i el Gabinet de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball .

  Objecte del tràmit

  Convocar la concessió de dues beques, en règim de concurrència competitiva i per tramitació anticipada, per a completar la formació de titulats universitaris mitjançant la realització de pràctiques professionals en l'àmbit de les competències i funcions del Gabinet i la Sotssecretaria de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, durant els exercicis de 2018 i 2019 , en les modalitats següents:
  - Una beca en la modalitat de comunicació
  - Una beca en la modalitat jurídica i/o gestió de l'Administració pública

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones que sol·liciten participar en la convocatòria han de reunir els requisits següents, en la finalització del termini de presentació de sol·licituds:

  Requeriments

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la condició de nacional d'un estat membre de la Unió Europea. Les persones aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar els coneixements suficients en alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, aspecte que es verificarà, si és el cas, durant el procés de selecció.

  b) No ser major de 35 anys.

  c) Estar en possessió d'alguna de les titulacions indicades a continuació, expedida o homologada per les autoritats espanyoles corresponents. El termini màxim transcorregut des de la finalització és de cinc anys:

  - Modalitat de comunicació: llicenciatura o grau en Periodisme o Comunicació Audiovisual.

  - Modalitat jurídica i/o de gestió de l'Administració Pública, alguna de les titulacions següents:
  1. Llicenciatura o grau en Dret
  2. Llicenciatura o grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública
  3. Llicenciatura o grau en Gestió i Administració Pública

  d) No haver sigut beneficiària de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos.

  e) No trobar-se incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària establides en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  f) No estar afectada per malaltia o discapacitat que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la concessió i normal desenvolupament de les pràctiques professionals. Sense perjudici d'això, les persones amb discapacitat, en les quals no concórrega aquest impediment, podran al·legar aquesta condició a l'efecte de dirimir possibles empats.

  EXCLUSIONS:
  -No podrà optar a una beca qui en el moment de publicar-se la convocatòria ja estiga gaudint d'una beca de pràctiques professionals en la Generalitat, llevat que queden menys de dos mesos per a la finalització d'aquesta.

  INCOMPATIBILITATS:
  - L'obtenció d'aquestes beques serà incompatible amb el gaudi de qualsevol altra beca o pràctica professional, així com amb la realització de qualsevol activitat remunerada que supose concurrència amb el seu objecte i dedicació o impedisca el compliment de les obligacions derivades del normal desenvolupament d'aquesta.

  - La persona beneficiària comunicarà a l'òrgan concedent, només es conega, l'obtenció d'altres ajudes, subvencions, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA:
  - L'import de cada beca tindrà una quantia màxima anual bruta de 12.277,92 euros i l'import s'abonarà per mensualitats vençudes, a raó de 1.023,16 euros cada una, import sobre el qual s'ha de practicar la corresponent retenció a compte de l'Impost de la Renda sobre les Persones Físiques i aquelles altres que poguera correspondre, així com la deducció corresponent de les quotes a la Seguretat Social, en els termes establits en el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el règim general de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació.

  - En el cas que, concedida la beca, algun període de desenvolupament no es realitze durant un mes complet i implique una meritació econòmica inferior al corresponent a un mes natural, la prestació econòmica serà proporcional al dit període. En aquests supòsits es garantirà, en tot cas, el dret de la persona interessada a l'audiència.

  - En cas de pròrroga de les beques, en el segon període la quantia de la beca serà aquella que resulte aplicable, d'acord amb la resolució vigent en el dit període a què fa referència l'article 17 del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula concessió de beques.

  - Les quantitats abonades no tindran en cap cas el caràcter de salari o retribució, sinó d'ajuda econòmica per a les despeses que la beca comporta, i no existeix cap relació laboral o administrativa entre la persona beneficiària i la Generalitat.

  PAGAMENT:
  L'import de les beques s'abonarà per mensualitats vençudes, prèvia expedició per part del responsable de la unitat administrativa on les persones beneficiàries realitzen les pràctiques professionals de la certificació que acredite un nivell satisfactori de dedicació i aprofitament, d'acord amb la finalitat que en justifica la concessió.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació en extracte de la corresponent resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8200, de 28/12/2017.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Les persones aspirants a obtindre una beca han de presentar EXCLUSIVAMENT PER VIA ELECTRÒNICA una sol·licitud i el curriculum vitae, segons els models normalitzats, que estaran disponibles en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).

  A fi de reduir càrregues administratives a les persones interessades, la sol·licitud i el currículum vitae NO S'ACOMPANYARAN DE DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS MÈRITS AL·LEGATS. Únicament les persones seleccionades per a la fase d'entrevista hauran de presentar la documentació acreditativa dels mèrits detallats en el currículum.

  Si no s'autoritza l'administració per a l'obtenció directa de les situacions relatives al compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, les persones sol·licitants hauran d'aportar en el MOMENT DE LA SOL·LICITUD les CERTIFICACIONS següents:

  a. De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  b. De la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat acreditatiu del fet que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
  c. De l'Institut Valencià d'Administració Tributària, el certificat acreditatiu del fet que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.

  Així mateix, si no s'autoritza l'administració per a l'obtenció directa de l'acreditació dels títols oficials i el GRAU DE CONEIXEMENT DE VALENCIÀ de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, les persones sol·licitants hauran d'aportar la respectiva documentació acreditativa únicament en el cas que durant el procés de selecció els convocaren a l'entrevista personal.

  2. En omplir aquests formularis s'obté l'AUTOBAREMACIÓ inicial dels mèrits adduïts, calculada de manera automàtica a partir de la informació inclosa en el currículum.

  El compliment temporal dels mèrits s'entendrà referit a la data de fi del termini de presentació de sol·licituds.

  3. El formulari de la sol·licitud incorpora una DECLARACIÓ RESPONSABLE mitjançant la qual la persona sol·licitant declara, sota la seua responsabilitat, que totes les dades recollits en la sol·licitud i en el currículum són certes i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, i queda a disposició de la Generalitat per a la seua comprovació, control i inspecció.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. INICIACIÓ:
  - El procediment s'iniciarà d'ofici, mitjançant la publicació en extracte de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  - Les persones aspirants han de presentaran EXCLUSIVAMENT per via electrònica una sol·licitud i el curriculum vitae, segons els models normalitzats.

  2. ESMENA:
  Si la sol·licitud, presentada en termini, no reunira els requisits indicats en la convocatòria o no s'aportara alguna de la documentació exigida, l'òrgan d'instrucció requerirà la persona interessada per a la seua esmena en el termini màxim de deu dies hàbils, i li indicarà que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud. AQUEST TRÀMIT ES REALITZARÀ DE FORMA ELECTRÒNICA.

  3. COMISSIÓ AVALUADORA:
  - La Comissió Avaluadora estarà integrada pels membres a què es fa referència en el resolc huité de la resolució de convocatòria.

  - A la vista dels mèrits al·legats, la comissió avaluadora els valorarà, i elaborarà una relació de persones aspirants ordenada d'acord amb la puntuació obtinguda en l'autobaremació, i de conformitat amb els mèrits establits en l'Ordre 22/2017 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les beques.

  - La Comissió Avaluadora PUBLICARÀ, en ordre decreixent, la llista provisional de puntuacions en la seu electrònica o el portal institucional de la Generalitat en internet (https:// sede.gva.es), i concedirà un termini de 10 dies hàbils a les persones interessades per a la formulació d'al·legacions, que s'han de dirigir a la Comissió Avaluadora.

  - La Comissió Avaluadora, després de l'anàlisi de les al·legacions presentades, elaborarà una llista definitiva, que contindrà la relació ordenada de persones admeses i excloses i procedirà a convocar a una ENTREVISTA, la qual es podrà realitzar per videoconferència o mitjans semblants.

  - Realitzada l'entrevista i conclosa la selecció, es publicarà en la seu electrònica de la Generalitat, la llista ordenada de les persones aspirants, i s'atorgarà un nou període d'al·legacions de deu dies hàbils. Transcorregut aquest, la Comissió Avaluadora, en el termini de 10 dies hàbils, elaborarà i remetrà a l'òrgan concedent una PROPOSTA MOTIVADA DE RESOLUCIÓ que contindrà la relació de persones beneficiàries, i una o més borses de reserva, constituïdes per les persones aspirants que no resulten adjudicatàries de les beques i prioritzades per ordre decreixent de puntuació, per a cobrir les vacants que pogueren produir-se durant el període de vigència d'aquelles. Així mateix, s'hi inclourà una relació de les persones aspirants les sol·licituds de les quals hagen sigut desestimades, i s'hi indicaran les causes que han motivat la denegació, així com d'aquelles que n'hagen desistit.

  4. RESOLUCIÓ:
  - Vista la proposta motivada de resolució formulada per la Comissió Avaluadora, l'òrgan competent per a resoldre dictarà la RESOLUCIÓ de la convocatòria, que es PUBLICARÀ en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  - Correspondrà la resolució de concessió de les beques objecte de convocatòria a la persona titular de la Sotssecretaria, per delegació de la titular de la Conselleria, d'acord amb el que preveu l'article 7.4 de l'Ordre 22/2017.

  - La publicació de l'esmentada resolució produirà els efectes de notificació a les persones interessades, d'acord amb la normativa reguladora del procediment administratiu comú, i s'inserirà la informació corresponent en la seu electrònica o el portal institucional de la Generalitat en internet (https://sede.gva.es).

  - El TERMINI MÀXIM PER A DICTAR I PUBLICAR LA RESOLUCIÓ de la concessió serà de tres mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, sense perjudici que puga ampliar-se en els termes previstos per la normativa reguladora del procediment administratiu comú.


  PUBLICACIÓ DE RELACIONS I LLISTES:
  La publicació de relacions i llistes a les quals s'hi fa referència, s'efectuaran en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), així com en la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions que es dicten esgoten la via administrativa i contra aquestes es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició davant de l'òrgan que les va dictar, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució corresponent, o un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació de la resolució corresponent. Tot això sense perjudici de la interposició, per part de les persones interessades, de qualsevol altre recurs que estimen pertinent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19065

  Tramitació

  Les persones aspirants a obtindre una beca han de presentar la sol·licitud i el curriculum vitae per via telemàtica, segons els models normalitzats, que estaran accessibles en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). Han de fer clic en l'apartat "serveis en línia" i buscar el tràmit de sol·licitud de beca dissenyat a l'efecte, per a la qual cosa han de clicar la icona "tramitar amb certificat".

  Per a poder realitzar la presentació telemàtica, s'ha de disposar de qualsevol dels sistemes de firma electrònica admesos en la seu electrònica (https://sede.gva.es/es/sede_certificados).Igualmente, la tramitació es podrà realitzar mitjançant un representant autoritzat inscrit en el Registre electrònic de representació de la Generalitat.

  S'ha d'especificar la modalitat de beca a què s'opta, així com el currículum, a fi de poder obtindre l'autobaremació inicial dels mèrits presentats de forma electrònica. S'ha de presentar una sol·licitud per cada una de les modalitats de beca a què es presente.

  En cas de presentació de més d'una sol·licitud per a una determinada convocatòria, únicament es tindrà en compte l'última presentada, i s'arxivaran les anteriors.

  Una vegada presentada la sol·licitud, aquesta no es pot modificar; per tant, si voleu fer canvis, haureu de tornar a presentar una nova sol·licitud. En aquest cas, la primera sol·licitud s'arxiva i automàticament es tramita la segona.

  JUSTIFICANTS: la presentació de la sol·licitud en el registre electrònic es podrà acreditar per mitjà del rebut expedit per aquest de manera automàtica. Es podrà recuperar el justificant de registre accedint a "carpeta ciutadana" (https://www.tramita.gva.es/cdc/) apartado "sol·licituds entregades".

  AJUDA/ASSISTÈNCIA TÈCNICA:
  Per a qualsevol problema tècnic en la sol·licitud telemàtica, us recomanem que accediu a la llista de preguntes freqüents publicada en la pantalla d'accés a la beca o a "carpeta ciutadana".

  Hi ha un correu d'assistència tècnica, generalitat_en_red@gva.es destinat a resoldre qualsevol problema tècnic relacionat amb la presentació electrònica de la dita sol·licitud.

  El suport d'incidències d'aquest correu estarà operatiu de 08:00 h a 18:30 h, de dilluns a dijous, i els divendres de 08:00 h a 15:00 h.

  Inici
 • Informació complementària

  1. DURADA DE LA BECA
  El període de durada de cada beca serà de 12 mesos comptats des de la data que s'indique en la resolució de concessió, sense perjudici de la seua pròrroga en els termes que preveu l?article 6.2 de l'Ordre 22/2017.

  2. ESTAT DE TRAMITACIÓ DE LA BECA
  Per a consultar l'estat de tramitació del procediment: vegeu l'enllaç disponible en "llista de seguiment" que es troba dins de l'apartat relatiu a fonts jurídiques i documentals.

  3. DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
  L'òrgan instructor requerirà les persones que figuren com a beneficiàries en la proposta de resolució perquè, en el termini màxim de deu dies, presenten degudament omplit i subscrit l'imprés de domiciliació bancària, previst en l'Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula la comprovació i el procediment de registre de comptes bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb l'administració de la Generalitat, que es troba disponible en la seu electrònica de la Generalitat (vegeu l'enllaç disponible en "llista de seguiment", que es troba dins de l'apartat relatiu a fonts jurídiques i documentals).

  Criteris de valoració

  MÈRITS:
  Els mèrits de les persones sol·licitants de la beca es baremaran segons els criteris establits en l'art. 8.1 de l'Ordre 22/2017 i les especificacions contingudes en la resolució de convocatòria:

  a) FORMACIÓ ACADÈMICA: fins a un màxim de 13 punts.
  1. Expedient acadèmic fins a un màxim de 10 punts:
  La puntuació assignada a l'expedient acadèmic de la titulació coincidirà amb la nota mitjana ponderada de l'expedient acadèmic, segons certificat emés pel centre on s'hagen cursat els estudis, donant lloc a una valoració entre 5 i 10 punts.
  Per al cas de titulacions universitàries, quan la ponderació s'haja realitzat amb un un sistema de puntuació de 0-4, s'aplicarà el que disposen els articles 4 i 5 de l'article 13 del Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s'estableixen les directrius generals comunes dels plans d'estudis dels títols universitaris de caràcter oficial, o per la normativa que els substituïsca.

  2. Altres títols acadèmics oficials que no constituïsquen un requisit per a la concessió, fins a un màxim de 3 punts, d'acord amb el detall següent:
  - Doctorat: 2 punts.
  - Altres llicenciatures o graus: 1 punt.
  - Diplomatures o Tècnic/a Superior de Formació Professional, d'Arts Plàstiques i Disseny o d'Esports: 0,50 punts.

  b) CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ: fins a un màxim de 2,50 punts.

  1. Coneixement general, fins a un màxim d'1 punt: es valoraran únicament els títols i certificats oficials de coneixement de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o els homologats o equivalents, d'acord amb els nivells establits en el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, d'acord amb l'escala següent i es puntuarà exclusivament el nivell acreditat més alt:
  - nivell A2 de coneixement de valencià (oral): 0,2 punts.
  - nivell B1 de coneixement de valencià (elemental): 0,4 punts.
  - nivell B2 de coneixement de valencià : 0,6 punts
  - nivell C1 de coneixement de valencià (mitjà): 0,8 punts.
  - nivell C2 de coneixement de valencià (superior): 1 punt.

  2. Coneixements especialitzats de valencià, fins a un màxim d'1,5 punts, es valoraran les següents especialitats , a raó de 0,5 punts cada una:
  -Correcció de Textos
  -Llenguatge en els Mitjans de comunicació
  -Llenguatge Administratiu

  c) CONEIXEMENT D'IDIOMES DE LA UNIÓ EUROPEA: fins a un màxim d'1 punt, i es valorarà cada nivell superat de l'A2, B1, B2, C1 i C2, d'acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, amb 0,20 punts.

  Només es valoraran els títols expedits per les escoles oficials d'idiomes, universitats, ministeris o qualsevol organisme oficial acreditat. En el cas que el coneixement d'un idioma s'acredite per títol universitari i haja sigut valorat en l'apartat a), no es podrà computar també en aquest apartat.

  d) CURSOS DE FORMACIÓ RELACIONATS AMB L'OBJECTE DE LA BECA: fins a un màxim de 4 punts.

  Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament de durada igual o superior a 15 hores que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada, d'acord amb l'escala següent:
  -De 200 o més hores: 3,00 punts
  -De 100 o més hores: 2,00 punts
  -De 75 o més hores : 1,50 punts
  -De 50 o més hores : 1,00 punt
  -De 25 o més hores : 0,50 punts
  -De 15 o més hores : 0,20 punts

  Els cursos a què haja assistit la persona interessada o que aquesta haja impartit s'acreditaran mitjançant la documentació que certifique que eren part de l'oferta formativa d'organismes oficials o centres de formació reconeguts, i es valoraran una sola vegada, amb independència d'haver cursat o impartit successives edicions del mateix curs. En cap cas es puntuaran en aquest subapartat els cursos a què es refereixen els anteriors apartats b) i c) d'aquest barem.

  e) ALTRES MÈRITS: fins a un màxim d'1,5 punts.

  Es valoraran els següents mèrits sempre que no siguen requisit ni es troben inclosos en la resta d'apartats d'aquest article, i es troben degudament acreditats:
  1. Màster universitari directament relacionat amb l'objecte de la beca, que complisca els requisits de l'article 15 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, amb 1,5 punts.

  f) ENTREVISTA: fins a un màxim de 7,5 punts.

  Una vegada efectuada la valoració dels mèrits dels apartats anteriors, la comissió avaluadora convocarà les persones aspirants a una entrevista que versarà sobre els coneixements de la matèria objecte de les beques, les habilitats i les aptituds de les persones candidates.

  Per acord de la comissió avaluadora, podrà convocar-se a l'entrevista un nombre màxim d'aspirants o els que superen una nota mínima en els apartats anteriors d'aquest barem. Igualment, establiran els criteris de ponderació que s'utilitzaran per a determinar la puntuació de cada persona aspirant entrevistada. Aquests criteris es faran públics a través de l'anunci pel qual se'ls cite a l'entrevista.

  PUNTUACIÓ TOTAL:
  El màxim de puntuació total que poden obtindre les persones aspirants, d'acord amb la resolució de la convocatòria, serà de 29,5 punts, dels quals 22 punts corresponen a la puntuació màxima dels apartats a) al e) de l'article 8.1 de l'Ordre 22/2017, i 7, 50 punts a l'apartat f) entrevista, del mateix article.

  Obligacions

  Seran obligacions de la persona beneficiària:
  1. Acceptar la concessió de la beca i renunciar a qualsevol altra beca coetània de què es gausdisca, acceptar les bases de la convocatòria i incorporar-se al departament que se li indique en el termini establit en la resolució de concessió. La no incorporació injustificada en la data indicada s'interpretarà com una renúncia a la beca concedida. En aquest cas, es podrà concedir una nova beca a la persona que corresponga segons l'ordre de la borsa de reserva per a substitucions.

  2. Realitzar l'activitat que ha motivat la concessió de la beca durant tot el període de gaudi d'aquesta, d'acord amb les directrius que dicte la persona que exercisca la direcció tècnica de cada una de les persones beneficiàries de les beques.

  3. Guardar el degut secret i confidencialitat dels assumptes en què intervinga.

  4. Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió de les beques, de conformitat amb la LGS i, a aquest efecte, haver autoritzat expressament l'Administració perquè obtinga aquestes dades de manera directa o, a falta d'això, aportar les certificacions oportunes, així com complir amb les altres obligacions establides en la meritada llei.

  5. Després de la finalització del període de durada de les beques, i en un termini màxim de 30 dies a partir del següent a la seua finalització, les persones beneficiàries hauran de presentar davant de l'òrgan directiu en què es van realitzar les pràctiques una memòria sobre les activitats realitzades i els coneixements adquirits. L'entrega de la memòria, així com l'informe favorable posterior, per part del responsable de la direcció de la pràctica, seran condicions indispensables per al pagament de l'import de l'últim mes del període de durada de les beques.

  6. Cedir gratuïtament i de forma indefinida els resultats que s'obtinguen com a conseqüència del desenvolupament de les beques, així com la memòria final, a l'entitat concedent de la beca, que es reserva el dret de la seua publicació i utilització, llevat que la convocatòria o la normativa aplicable en determinades matèries disposen una altra cosa.

  7. Abstindre's de publicar un article, o remetre una comunicació a qualsevol entitat o organisme sobre matèries relacionades amb la beca o l'activitat del departament en què es du a terme aquesta, sense autorització prèvia de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i fent constar expressament en la publicació que l'activitat s'ha realitzat mitjançant una beca d'aquest departament.

  8. Durant el període de gaudi, la persona beneficiària haurà d'exercir les pràctiques amb un horari màxim de 30 hores setmanals, que es distribuiran de la forma en què s'organitze per part del tutor o tutora de les persones beneficiàries.

  9. Complir amb les obligacions de publicitat activa per a subvencions superiors a 10.000 € recollides en l'article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat valenciana. En cas de no disposar d'una pàgina web on donar la deguda difusió de la concessió de l'ajuda, la persona beneficiària haurà de comunicar a l'autoritat concedent aquesta circumstància en ocasió de la presentació de la memòria final, perquè aquesta done publicitat a través del portal web corresponent.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 17/2011, de 6 de maig, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es desplega el capítol II, de les beques de pràctiques professionals, del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6521, de 16/05/2011).
  - Ordre 22/2017, de 13 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en els centres directius de l'esmentada conselleria (DOGV núm. 8191, 15/12/17).
  - Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6097, de 08/09/2009).
  - Resolució de 26 de desembre de 2017, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoca mitjançant tramitació anticipada la concessió de dues beques per a la realització de pràctiques professionals en matèries de l'àmbit de la Sotssecretaria i del Gabinet (DOGV nº 8200, de 28/12/17)
  - Extracte de la Resolució de 26 de desembre de 2017, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoca mitjançant tramitació anticipada la concessió de dues beques per a la realització de pràctiques professionals en matèries de l'àmbit de la Sotssecretaria i el Gabinet (DOGV nº 8200, de 28/12/17).
  - Resolució de 22 de febrer de 2018, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'estableix la quantitat inicial de percepció en l'exercici 2018 de les beques sotmeses a l'àmbit d'aplicació del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell (DOGV núm. 8261, de 26/03/2018).
  - Resolució de 27 de març de 2018, de la Sotssecretaria, per la qual es concedeixen dues beques per a la realització de pràctiques professionals en matèries de l'àmbit de la Sotssecretaria i del Gabinet, durant els exercicis 2018-2019 (DOGV núm. 8264, de 29/03/2018).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 132/2009, de 4 de setembre

  Vegeu l'Ordre 17/2011, de 6 de maig

  Vegeu Ordre 22/2017, de 13 de desembre

  Vegeu la Resolució de 26 de desembre de 2017

  Vegeu l'Extracte de la Resolució de 26 de desembre de 2017

  Vegeu Resolució de 22 de febrer de 2018

  Vegeu Resolució de 27 de març de 2018

  Llistat de seguiment

  Consulta de l'estat de tramitació de las becas

  Presentació d'al·legacions/esmenes a les beques

  Renúncia a la beca

  Acord Comissió Avaluadora: llistes PROVISIONALS de persones admeses i excloses

  Acord Comissió Avaluadora: llistes DEFINITIVES de persones admeses i excloses i de persones convocades a ENTREVISTA

  Acord Comissió Avaluadora: puntuacions assignades i obertura de termini per a al·legacions

  Resolució de concessió de beques

  Resolució d'acceptació de renúncia i concessió d'una beca

  Resolució de pròrroga de dues beques

  Inici
 • Tràmits i serveis relacionats

  Principals

  Presentació d'al·legacions/esmenes a beques de pràctiques professionals convocades per la Generalitat.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.