Detall de Procediment

Sol·licitud de codificació de precintes. Metrologia. Indústria

Codi SIA:: 692315
Codi GVA:: 19066
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Sol·licitar la identificació numèrica dels precintes que utilitzen els agents que intervenen en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en les activitats de control metrològic en la fase d'instruments en servei.

Observacions

Observacions

Els precintes: - Hauran de complir els requisits establits en la secció 4a de l'annex III del Reial decret 244/2016, de 3 de juny, pel qual es desplega la Llei 32/2014, de 22 de desembre, de metrologia, així com qualsevol altra disposició aplicable. - Així mateix, hauran d'incorporar el codi d'identificació d'inscripció en el Registre de Control Metrològic de l'organisme de verificació metrològica o del reparador. NOTA: Per a qualsevol consulta de caràcter tècnic li recomanem sol·licita cita prèvia davant el Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines corresponent (veure apartat enllaços)

Requisits

Requisits

Estar inscrits en el Registre de Control Metrològic per la Comunitat Valenciana.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Organismes autoritzats de verificació metrològica i reparadors que complisquen el requisit que s'indica a continuació.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Llei 32/2014, de 22 de desembre, de metrologia.(BOE nº. 309, de 23/12/2014)
  • Reial decret 244/2016, de 3 de juny, pel qual es desplega la Llei 32/2014, de 22 de desembre, de metrologia.(BOE nº. 137, de 07/06/2016)
  • Ordre 14/2022, de 5 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableix l'obligatorietat de comunicacions i notificacions per mitjans electrònics en determinats tràmits i procediments en les matèries d'Indústria, Energia i Minería. (DOGV nº 9492, de 19/12/2022)

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

Únicament haurà de presentar-se la SOL·LICITUD de codificació de precintes (segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic, que també figura com a imprés associat a aquest tràmit), degudament omplida i signada, en la qual: - S'identifique l'organisme o el reparador sol·licitant, amb el seu número d'inscripció en el Registre de Control Metrològic. - I s'indique el sector d'activitat i la quantitat de precintes per als quals sol·licita codificació.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, així com les no obligades a això que opten per esta via, presentaran les seues sol·licituds telemàticament a través d'aquest tràmit de la Guia Prop de la seu electrònica de la Generalitat. 2. Per a presentar una sol·licitud per mitjà de la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant haurà de disposar d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de firma electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre estos sistemes s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre), els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana). - I el sistema clave signatura únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats....). Més informació en: https://sede.gva.es/va/sede_certificados 3. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), s'haurà d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació de les quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora. 4. Si feu clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que vos permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud (i, si ès el cas, la resta de documentació) omplida i signada digitalment i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent. 5. Respecte de la SOL·LICITUD que s'ha d'annexar: - És recomanable que, en primer lloc, ompliu, signeu i guardeu electrònicament la sol·licitud en el vostre ordinador, de manera que posteriorment la pugueu incorporar en el pas corresponent del tràmit telemàtic. No obstant això, també ho podreu fer en aquest mateix pas - En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha un model normalitzat i omplible de sol·licitud que, després d'omplir-lo, S'HA DE SIGNAR DIGITALMENT. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'l abans d'annexar-los. 6. Teniu MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion Reviseu eixa informació i si, a pesar d'això, continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través d'una de les següents adreces de correu electrònic en funció del tipus de problema de que es tracte: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. Presentació (de manera telemàtica ) de la sol·licitud d'assignació de codis de precintes davant de la direcció general competent en matèria de metrologia. 2. Si el que s'ha sol·licitat és correcte, la direcció general esmentada assigna la numeració corresponent als precintes sol·licitats i la comunica a la persona sol·licitant.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i contra aquesta es pot interposar un recurs d'alçada davant de la persona titular de la conselleria competent en matèria d'indústria, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte és exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No

Sancions

Sancions

És aplicable el règim d'infraccions i sancions previst en el capítol VI de la Llei 32/2014, de 22 de desembre, de metrologia.