Detall de Procediments

Exercici del dret d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, supressió i limitació del tractament respecte a les seues dades personals registrades en la Generalitat (drets ARCO).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Exercici del dret d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, supressió i limitació del tractament respecte a les seues dades personals registrades en la Generalitat (drets ARCO).

  Objecte del tràmit

  Mitjançant aquest tràmit, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, supressió i limitació del tractament(drets ARCO) sobre les bases de dades que contenen dades personals gestionades pels diferents departaments de la Generalitat Valenciana exclusivament per a l'exercici de les vostres competències.

  La recollida de les vostres dades de caràcter personal es du a terme amb la finalitat de poder oferir-vos i prestar-vos els serveis en l'exercici de les competències atribuïdes per les lleis a la Generalitat.

  La Generalitat farà ús de les dades de caràcter personal que heu facilitat exclusivament per a les finalitats per les quals van ser recollides. No comparteix la informació subministrada amb tercers excepte exigència legal o de procediments legals, i en cap cas, ven aquest tipus d'informació.

  La Generalitat us informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garantisquen la seguretat de les vostres dades de caràcter personal i que eviten la seua alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, segons el que disposa l'RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de l'LO 15/1999.

  Els drets ARCO estan reconeguts en la Llei orgànica de protecció de dades i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i permeten conéixer quina informació personal es tracta, de qui o d'on han obtingut aquestes dades i a qui les han cedides.

  També permeten modificar o rectificar errors, cancel·lar dades que no s'haurien d'estar tractant, o oposar-nos a tractaments de dades personals realitzats sense el nostre consentiment, en el cas que l'autorització siga necessària.
  Així mateix, podreu exercir el dret a la portabilitat de dades que permet rebre les dades personals relatives a la vostra persona emmagatzemades en un dispositiu propi sense comunicar-les a un altre responsable del tractament. També podreu sol·licitar al responsable del tractament que comunique les vostres dades a un altre responsable. D'aquesta manera, es permetrà la transmissió i reutilització de dades entre proveïdors de serveis independents amb què un mateix usuari manté una relació.

  Finalment podreu sol·licitar la supressió de les vostres dades personals.
  Són drets independents, per la qual cosa no cal exercitar en primer lloc el dret d'accés per a poder rectificar o cancel·lar.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, supressió i limitació del tractament i són personalíssims i els ha d'exercir la persona afectada.

  2. Aquests drets s'exercitaran:
  a) Per l'afectat, acreditant la seua identitat, del mode previst en l'article següent.
  b) Quan l'afectat es trobe en situació d'incapacitat o minoria d'edat que li impossibilite l'exercici personal d'aquests drets, podrà exercitar-los el seu representant legal, i en aquest cas serà necessari que acredite tal condició.
  c) Els drets també podran exercitar-se a través de representant voluntari, expressament designat per a l'exercici del dret. En aquest cas, haurà de constar clarament acreditada la identitat del representat, mitjançant l'aportació d'una còpia del seu document nacional d'identitat o un document equivalent, i la representació conferida per aquell.
  Quan el responsable del fitxer siga un òrgan de les administracions públiques o de l'Administració de Justícia, podrà acreditar-se la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixe constància fidedigna, o mitjançant una declaració en compareixença personal de l'interessat.

  3. Els drets seran denegats quan la sol·licitud siga formulada per una persona diferent de l'afectada i no s'acreditara que aquesta actua en representació d'aquell.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  No hi ha un termini establit, de manera que es pot exercir el dret en qualsevol moment.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Podreu exercir els vostres drets ARCO de manera presencial dirigida a la conselleria corresponent utilitzant un formulari de sol·licitud general.

  A continuació, us oferim un cercador de registres de la Generalitat:

  https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/tramites_servicios?buscar=buscar&descripcion=quan no n'existisca

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'exercici dels drets ha de dur-se a terme mitjançant una comunicació dirigida al responsable del fitxer, que ha de contindre:

  a) Nom i cognoms de la persona interessada; fotocòpia del seu document nacional d'identitat, o del seu passaport o un altre document vàlid que l'identifique i, si és el cas, de la persona que el represente, o els instruments electrònics equivalents; així com el document o instrument electrònic acreditatiu d'aquesta representació. La utilització de la signatura electrònica identificativa de l'afectat eximirà de la presentació de les fotocòpies del DNI o del document equivalent.
  El paràgraf anterior s'entendrà sense perjudici de la normativa específica aplicable a la comprovació de dades d'identitat per les administracions públiques en els procediments administratius.

  b) Petició en què es concreta la sol·licitud.

  c) Adreça a efectes de notificacions, data i signatura de la persona sol·licitant.

  d) Documents acreditatius de la petició que formula, si és el cas.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  ATORGAMENT:

  - Dret d'accés:
  . El responsable del fitxer resoldrà sobre la sol·licitud d'accés en el termini màxim d'un mes comptat des de la recepció de la sol·licitud. Transcorregut el termini sense que de manera expressa es responga a la petició d'accés, la persona interessada podrà interposar la reclamació prevista en l'article 18 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.
  . Si la sol·licitud fóra estimada i el responsable no presentara amb la seua comunicació la informació requerida, l'accés es farà efectiu durant els deu dies següents a aquesta comunicació.
  . En el cas que no disposeu de dades de caràcter personal dels afectats, caldrà igualment comunicar-li-ho en el mateix termini.

  - Rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, supressió i limitació del tractament:
  . El responsable del fitxer resoldrà sobre la sol·licitud de rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, supressió i limitació del tractament en el termini màxim de un mes comptats des de la recepció de la sol·licitud. Transcorregut el termini sense que de manera expressa es responga a la petició, la persona interessada podrà interposar la reclamació prevista en l'article 18 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.
  . En el cas que no dispose de dades de caràcter personal dels afectats, caldrà igualment comunicar-li-ho en el mateix termini.


  DENEGACIONS:

  - Exercici d'accés.
  . El responsable del fitxer o tractament podrà denegar l'accés a les dades de caràcter personal quan el dret ja s'haja exercitat en els dotze mesos anteriors a la sol·licitud, llevat que s'acredite un interés legítim a l'efecte.
  . Podrà també denegar-se l'accés en els supòsits en què així ho preveja una llei o una norma de dret comunitari d'aplicació directa o quan aquestes impedisquen al responsable del tractament revelar als afectats el tractament de les dades a què es referisca l'accés.

  - Rectificació i cancel·lació, portabilitat, supressió i limitació del tractament.
  . La cancel·lació no serà procedent quan les dades de caràcter personal hagen de ser conservades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables o, si és el cas, en les relacions contractuals entre la persona o entitat responsable del tractament i l'interessat que van justificar el tractament de les dades.
  . Podran també denegar-se els drets de rectificació o cancel·lació, portabilitat, supressió i limitació del tractamenten els supòsits en què així ho preveja una llei o una norma de dret comunitari d'aplicació directa o quan aquestes impedisquen al responsable del tractament revelar als afectats el tractament de les dades a què es referisca l'accés.
  . En tot cas, el responsable del fitxer informarà l'afectat del seu dret a demanar la tutela de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o, si és el cas, de les autoritats de control de les comunitats autònomes, d'acord amb el que disposa l'article 18 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Podreu exercir els vostres drets ARCO a través d'una sol·licitud dirigida a la conselleria corresponent utilitzant un formulari de sol·licitud telemàtica general.

  En el cas que desitgeu realitzar la sol·licitud de forma telemàtica, podeu utilitzar el tràmit telemàtic "general" de la conselleria corresponent.

  Podeu accedir-hi fent clic sobre l'enllaç de la conselleria o l'organisme on s'emmagatzemen les vostres dades:

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Vegeu el Reglament general de protecció de dades

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
  - Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 17, de 19/01/08).
  - Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre

  Vegeu el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre

  Vegre Reglament General de Protecció de Dades

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.