• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Formulació de reclamacions, suggeriments i consultes en matèria de drets lingüístics.

  Objecte del tràmit

  Tramitar les reclamacions, suggereriments i consultes de la ciutadania en matèria de drets lingüístics.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Ciutadania.

  Requeriments

  Especificar noms, cognoms, adreça, correu electrònic, raons que motiven l'escrit, data i signatura. També cal especificar l'administració, òrgan o departament o persona física o jurídicoprivada a qui s'adreça la reclamació o suggeriment.
  En qualsevol cas, les reclamacions, suggeriments i consultes han d'anar acompanyats de la signatura de la persona interessada com a mostra de conformitat amb l'escrit que presenta.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, en:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AV. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 València
  Tel: 961970062
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964333882

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19084

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Formulari normalitzat de reclamació.

  Documentació o arxius que acompanyen la reclamació o suggeriment.

  Impresos associats

  OFICINA DE DRETS LINGÜÍSTICS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Una vegada presentat l'escrit o formulari si aquest no compleix els requisits establerts l'ODL requerirà a la persona interessada perquè, en un termini de 10 dies, efectue l'esmena oportuna, amb l'advertiment que, si no ho fa, s'arxivarà la reclamació, suggeriment o consulta.
  No seran admesos ni tramitats els escrits anònims ni tampoc les reclamacions o els suggeriments que no tinguen fonament jurídic suficient.

  TRAMITACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

  L'ODL, si escau, iniciarà un expedient informatiu per a esbrinar si els fets exposats per la persona interessada constitueixen una vulneració dels drets lingüístics d'acord amb la normativa vigent.
  - Si els fets exposats en els escrits afecten matèries que siguen competència d'algun dels òrgans de l'Administració de la Generalitat, l'ODL cursarà les reclamacions o els suggeriments a l'òrgan administratiu competent perquè en prenga coneixement, adopte les mesures oportunes i formule la resposta que siga procedent.
  L'ODL, en el moment de traslladar a l'òrgan administratiu competent les reclamacions i els suggeriments, hi adjuntarà un informe o una recomanació sobre els fets objecte de la denúncia, si ho considera convenient.
  L'òrgan de l'Administració competent té l'obligació de trametre la resposta pertinent a l'ODL en el termini de 15 dies des de la recepció de la reclamació o del suggeriment, així com de prendre les mesures adequades per a esmenar els fets denunciats i previndre que no es reproduïsquen en endavant. L'òrgan administratiu ha de donar compte de totes les actuacions que ha portat a terme en l'escrit de resposta que trameta l'ODL.
  - En cas que els fets exposats afecten els drets lingüístics de les persones consumidores, l'ODL derivarà la reclamació o el suggeriment als òrgans que tenen les competències en matèria de consum o turisme, segons corresponga.
  - En cas que els fets exposats en els escrits afecten matèries que són competència bé de les entitats que integren l'Administració local o d'organismes que en depenen, bé de l'Administració de l'Estat o d'organismes que en depenen amb seu a la Comunitat Valenciana, l'ODL cursarà les reclamacions o els suggeriments als òrgans d'aquestes administracions perquè en prenguen coneixement i, si escau, adopten les mesures oportunes i formulen la resposta que consideren procedent.
  - En cas que els fets constitutius de vulneració de drets lingüístics procedisquen d'actuacions realitzades per persones físiques o jurídiques privades, l'ODL trametrà les reclamacions o els suggeriments a aquestes persones perquè en prenguen coneixement i, si escau, adopten les mesures oportunes per a esmenar els fets esmentats i formulen la resposta que consideren procedent.
  En el termini màxim d'un mes des de la data d'entrada de la reclamació o del suggeriment en el Registre General de la conselleria amb competències en matèria de política lingüística, les persones interessades seran informades respecte a l'estat de la seua tramitació.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Per la mateixa naturalesa de les reclamacions, no es podrà interposar cap recurs contra la resposta de l'ODL, sense perjudici que els mateixos fets que han motivat la reclamació es puguen tornar a exposar en els possibles recursos que siguen escaients en el procediment administratiu amb què tenen relació. Les reclamacions no tenen la naturalesa de recurs administratiu ni de reclamacions per responsabilitat patrimonial de l'Administració, i per això presentar-ne no interromprà el còmput dels terminis establits per als recursos i les reclamacions que estableix la normativa vigent. Tampoc no tenen la naturalesa de sol·licituds presentades a l'empara de la Llei orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del dret de petició.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19084

  Tramitació

  Les reclamacions, els suggeriments i les consultes es presentaran, preferentment, utilitzant mitjans electrònics. Per a fer-ho, s'accedirà a través de la pàgina web de l'ODL, que remetrà a la seu electrònica de la Generalitat, o directament des de l'adreça de la seu electrònica https://sede.gva.es en l'apartat de queixes i suggeriments reservat a l'ODL.
  Per a realitzar la tramitació telemàtica de les reclamacions, dels suggeriments i de les consultes, es podran utilitzar qualssevol dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat i que es poden consultar en el portal d'aquesta.

  Informació adicional

  A través de la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Telèfon de contacte de l'ODL: 961970015
  Correu electrònic: odl@gva.es

  Enllaços

  Informació sobre l'Oficina de Drets Lingüístics

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 187/2017, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regula el funcionament de l'Oficina de Drets Lingüístics

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.