• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

TECG - Sol·licitud de compra o cessió gratuïta de plantes, parts de planta o llavors produïdes pels vivers forestals de la Generalitat Valenciana
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud de compra o cessió gratuïta de plantes, parts de planta o llavors produïdes pels vivers forestals de la Generalitat Valenciana

  Objecte del tràmit

  Sol·licitar la compra o cessió gratuïta de plantes, parts de planta o llavors produïdes pels vivers forestals de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  Els planteristes podran comprar parts de planta i llavors per a la producció de plantes destinades a la Comunitat Valenciana, però no podran comprar plantes.

  Inici
 • Taxes

  L'Ordre 14/2018, de 20 d'abril, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, recull en el seu annex la llista de preus públics per a la venda de llavors i parts de planta, com a materials forestals de reproducció, i per a la venda de plantes de repoblació, ornamentals i de restauració del paisatge.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, en els ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
  f) En qualsevol de les oficines comarcals de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

  Així com en els registres que s'indiquen a continuació:

  No obstant això, les persones sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament. En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la presentació en forma electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet l'esmena.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19088

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE COMPRA O CESSIÓ GRATUÏTA DE PLANTES, PARTS DE PLANTA O LLAVORS PRODUÏDES PELS VIVERS FORESTALS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Les sol·licituds de compra o cessió gratuïta s'han de dirigir a la direcció territorial de la província on està el viver, on s'arreplegarà el material sol·licitat.

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, encara que no estan obligats a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19088

  En cas de presentació telemàtica, les sol·licituds s'han de signar amb el certificat digital de la persona física o jurídica que presenta la sol·licitud o, si és el cas, amb el certificat digital del seu representant. Així mateix, la resta de documents que s'adjunten, quan siga procedent, han d'estar signats electrònicament per les persones que siguen competents per a això.

  La direcció territorial enviarà al sol·licitant el document necessari per al pagament a les entitats bancàries associades del preu del material, o l'autorització de la cessió gratuïta del material. Per a la retirada del material, caldrà presentar el justificant del pagament efectuat o l'autorització de la cessió gratuïta del material.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19088

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc19088

  Per a accedir telemàticament, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i es pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  De manera alternativa al certificat digital, les persones físiques podran utilitzar el sistema Cl@ve-signatura.

  Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de forma presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament.
  A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'efectue l'esmena.

  Els documents que s'adjunten al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  L'aplicació permet realitzar el pagament del preu públic que corresponga. Quan es tracte d'una cessió gratuïta, per a poder tramitar la sol·licitud telemàticament, ha d'adjuntar-se com a justificant de pagament un document en blanc.

  Els tràmits que s'efectuen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat, però que no s'arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu?" -> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE 14/2018, de 20 d'abril, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es regula la venda de plantes, llavors i parts de planta per part dels vivers forestals de la Generalitat Valenciana i s'estableixen els seus preus. (DOGV núm. 8284, de 30/04/2018)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 14/2018, de 20 de març.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.