Detall de Procediment

Sol·licitud d'inscripció per a realitzar la prova d'accés a cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà.

Codi SIA: 211002
Codi GUC: 1909
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(20-03-2023
31-03-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Realització de la prova d'accés a cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà.

Observacions

* CALENDARI DE LES PROVES 2023 1. Inscripció: del 20 al 31 de març 2. Llistes alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 26 d'abril 3. Llistes provisionals d'admesos: del 26 al 28 d'abril 4. Reclamació llestes provisionals d'admesos i exclosos: 26 al 28 d'abril 5. Llistes definitives d'admesos i exclosos: 5 de maig 6. Realització prova d'accés a grau mitjà i superior : 22 i 23 de maig 7. Llistes provisionals qualificacions: 1 de juny 8. Reclamació llestes provisionals qualificacions: del 2 al 6 de juny 9. Entrega documentació justificativa: del 21 de març al 30 de juny 10. Llistes definitives de qualificacions: 8 de juny 11. Lliurament de certificats de la prova: del 8 de juny al 3 de juliol * LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PROVES - Es realitzaran en els centres docents públics que imparteixen cicles de grau mitjà. - Per a realitzar les proves, els aspirants hauran d'anar proveïts del corresponent document identificatiu: DNI, passaport, targeta d'identitat d'estranger o visat d'estudis (règim especial d'estudiants estrangers). * VALIDESA I EFECTES - La certificació que acredita haver superat la prova d'accés als cicles formatius de Formació Professional té validesa en tot el territori nacional. - Per a aquests alumnes, els centres reservaran un 20% de les places vacants, que podrà ampliar-se cas que no hi haguera suficients *solicitudespor part dels alumnes que concórreguen per altres contingents d'accés. - Estar en possessió del certificat de superació de la prova d'accés no implica l'admissió automàtica del candidat per a cursar els ensenyaments corresponents. Aquells aspirants que superen la prova d'accés hauran d'haver formalitzat la sol·licitud d'admissió en el centre educatiu on vulguen realitzar el cicle formatiu en els períodes que per a això s'establisquen i, cas de ser admesos, formalitzar la matrícula en els terminis establits. - Els qui hagueren superat la prova d'accés en convocatòries anteriors i no complisquen els requisits d'accés directe, podran optar directament a la reserva del 20% de les places indicada en el paràgraf anterior, dins del termini previst per a la sol·licitud de plaça per als cicles formatius. En aquest cas, les sol·licituds es baremaran al costat de les presentades pels quals hagen superat les proves en la convocatòria actual. - La referència a l'accés a un determinat cicle formatiu emparat per la Llei orgànica 1/1990, d'Ordenació General del Sistema Educatiu, que figure en els certificats de superació de proves d'accés regulades per l'Ordre de 14 de març de 2001 s'entendrà realitzada al cicle formatiu emparat per la Llei orgànica 2/2006, d'Educació, que el substituïsca, d'acord amb el reial decret que establisca i regule el seu títol. PER A MÉS INFORMACIÓ: * Alacant: inspeduc_ali@gva.es * Castelló: inspeccio-cst@gva.es * València: inspeccion_dtv@gva.es

Requisits

Tindre 17 anys o complir-los durant l'any de la realització de la prova.

Qui pot sol·licitar-ho?

Els/les aspirants que desitgen cursar ensenyaments de grau mitjà, i no posseïsquen requisits acadèmics d'accés.

Termini

La inscripció es realitzarà del 20 al 31 de març 2023.

Documentació

Juntament amb la sol·licitud, els aspirants han de presentar: - En el cas de ser menor de 18 anys, algun dels documents següents: DNI, passaport, targeta d'identitat d'estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, certificat d'empadronament en un municipi, visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger. - En el cas de ser major de 18 anys, algun dels documents següents: DNI, targeta d'identitat d'estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger. - Declaració responsable que no es reuneixen els requisits d'accés directe i que, si en el moment de formalitzar la matrícula al cicle reuniren aquests requisits, renunciarien a l'accés per prova, encara en el cas d'haver-la superada, per a optar a les places d'accés directe. - Justificant d'haver pagat la taxa corresponent. - Tota la documentació s'ha d'enviar degudament signada (a mà o electrònicament) i en format electrònic, mitjançant un únic correu electrònic al centre docent en què desitja fer la prova, en l'assumpte del qual han d'indicar les sigles PAC seguides del nom i els cognoms de la persona sol·licitant.

Taxa o pagament

Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes https://atv.gva.es/va/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-pasos

Presentació

Presencial
Les sol·licituds d'inscripció es presentaran en el centre docent públic en el qual la persona interessada vulga realitzar la prova. Amb la finalitat d'evitar desplaçaments, s'ha habilitat la possibilitat de remetre les sol·licituds per correu electrònic a la secretària dels centres docents especificats en l'apartat sisé de la convocatòria.

Procés de tramitació

INSCRIPCIÓ A LES PROVES 1.- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida en el centre docent de realització de les proves. 2.- Una vegada analitzada la documentació de les persones que han de realitzar les proves en cada centre, aquests publicaran la relació dels aspirants admesos, i hi indicaran les parts o els apartats dels quals han sol·licitat l'exempció i si la documentació justificativa està presentada i d'acord amb els terminis establits. 3.- Així mateix, es publicarà la relació dels aspirants exclosos, amb la indicació del motiu de l'exclusió en els mateixos terminis. 4.- Una vegada analitzades les reclamacions que poguera haver-hi, es publicaran les llistes definitives en els terminis indicats en l'annex corresponent. PUBLICACIÓ DE LES QUALIFICACIONS DE LES PROVES: Les llistes amb els resultats provisionals i definitius de les proves es publicaran en el tauler d'anuncis dels centres docents on s'hagen realitzat. RECLAMACIONS DE QUALIFICACIONS Les reclamacions a què puguen donar lloc les qualificacions s'han de realitzar d'acord amb el procediment següent: 1. Es presentaran per escrit en el termini indicat en l'annex corresponent al president de la comissió avaluadora del centre en què es van dur a terme. 2. En el termini dels dos dies hàbils següents, la comissió d'avaluació ratificarà o rectificarà la qualificació objecte de reclamació, que el president comunicarà per escrit a l'interessat. 3. Si després de la decisió persisteix la disconformitat, la persona interessada podrà sol·licitar, en el termini de dos dies hàbils següents a la recepció de la comunicació, que s'eleve la seua reclamació al director territorial d'educació corresponent que, després de l'informe de la inspecció educativa, resoldrà el que procedisca. La dita resolució, motivada, posarà fi a la via administrativa. 4. Els interessats tindran dret a l'accés als exercicis escrits realitzats i a conéixer les puntuacions atorgades i els criteris d'avaluació utilitzats.

òrgans de tramitació

El procediment es tramita en el centre docent on es matricule la persona interessada (sol·licitud, examen, reclamacions, consultes, exempcions)

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Òrgans resolució

Les reclamacions es presentaran per escrit al president o presidenta de la comissió avaluadora del centre en el que s'ha realitzat la prova. En el termini dels dos dies hàbils següents, es ratificarà o rectificarà la qualificació objecte de reclamació i es comunicarà per escrit a la persona interessada Si persistira la disconformitat, la persona interessada podrà sol·licitar, en el termini de dos dies hàbils següents a la recepció de la comunicació, que s'eleve la seua reclamació al director o directora territorial d'Educació, Cultura i Esport corresponent qui, després de l'informe de la Inspecció d'Educació, resoldrà el que procedisca.

Esgota via administrativa