Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'inscripció per a realitzar la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.

  Objecte del tràmit

  Realització de la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els/les aspirants que desitgen cursar ensenyaments de grau mitjà, i vulguen fer-ho per mitjà de la superació de prova.

  Requeriments

  Tindre 17 anys o complits l'any de realització de la prova

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2022:
  Ordinària:
  - Grau Mitjà: 5,89 euros
  Família Nombrosa/Monoparental:
  General:
  - Grau Mitjà: 2,95 euros.
  Especial:
  - Grau Mitjà: 0 euros.
  Bonificació per discapacitat acreditada igual o superior al 33%:
  Ordinària:
  - Grau Mitjà: 2,95 euros.
  Reste modalitats: 0 euros.
  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes
  https://atv.gva.es/es/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-conseducacion

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  https://ceice.gva.es/doc046/gen/es/

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La inscripció es realitzarà del 21 al 30 de març 2022

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds d'inscripció en les proves d'accés a grau mitjà, es presentaran en els centres docents públics de la Comunitat València que imparteixen cicles de grau mitjà.
  La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, davant de la situació actual originada per la COVID-19, i amb la finalitat d'evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres docents, ha habilitat la possibilitat de remetre aquestes sol·licituds per correu electrònic a la secretaria dels centres docents que s'especifiquen en l'apartat sisé d'aquesta resolució.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb la sol·licitud, els aspirants han de presentar:

  - En el cas de ser menor de 18 anys, algun dels documents següents: DNI, targeta d'identitat d'estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, certificat d'empadronament en un municipi, visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger.

  - En el cas de ser major de 18 anys, algun dels documents següents: DNI, targeta d'identitat d'estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger.

  - Declaració responsable que no es reuneixen els requisits d'accés directe i que, si en el moment de formalitzar la matrícula al cicle reuniren aquests requisits, renunciarien a l'accés per prova, encara en el cas d'haver-la superada, per a optar a les places d'accés directe.

  - Justificant d'haver pagat la taxa corresponent.

  - Tota la documentació s'ha d'enviar degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic, mitjançant un únic correu electrònic al centre docent en què desitja fer la prova, en l'assumpte del qual han d'indicar les sigles PAC seguides del nom i els cognoms de la persona sol·licitant.

  Impresos associats

  [ANNEX III] SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

  [ANNEX V] DECLARACIÓ RESPONSABLE

  [ANNEX VI] PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA SOL·LICITUD D'EXEMPCIÓ PER A LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

  [ANNEX VI] PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA SOL·LICITUD D'EXEMPCIÓ PER A LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  INSCRIPCIÓ A LES PROVES
  1.- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.
  2.- Una vegada analitzada la documentació de les persones que han de realitzar les proves en cada centre, aquests publicaran la relació dels aspirants admesos, i hi indicaran les parts o els apartats dels quals han sol·licitat l'exempció i si la documentació justificativa està presentada i d'acord amb els terminis establits.
  3.- Així mateix, es publicarà la relació dels aspirants exclosos, amb la indicació del motiu de l'exclusió en els mateixos terminis.
  4.- Una vegada analitzades les reclamacions que poguera haver-hi, es publicaran les llistes definitives en els terminis indicats en l'annex corresponent.


  PUBLICACIÓ DE LES QUALIFICACIONS DE LES PROVES:
  Les llistes amb els resultats provisionals i definitius de les proves es publicaran en el tauler d'anuncis dels centres docents on s'hagen realitzat.

  RECLAMACIONS DE QUALIFICACIONS
  Les reclamacions a què puguen donar lloc les qualificacions s'han de realitzar d'acord amb el procediment següent:
  1. Es presentaran per escrit en el termini indicat en l'annex corresponent al president de la comissió avaluadora del centre en què es van dur a terme.
  2. En el termini dels dos dies hàbils següents, la comissió d'avaluació ratificarà o rectificarà la qualificació objecte de reclamació, que el president comunicarà per escrit a l'interessat.
  3. Si després de la decisió persisteix la disconformitat, la persona interessada podrà sol·licitar, en el termini de dos dies hàbils següents a la recepció de la comunicació, que s'eleve la seua reclamació al director territorial d'educació corresponent que, després de l'informe de la inspecció educativa, resoldrà el que procedisca. La dita resolució, motivada, posarà fi a la via administrativa.
  4. Els interessats tindran dret a l'accés als exercicis escrits realitzats i a conéixer les puntuacions atorgades i els criteris d'avaluació utilitzats.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 236, de 02/10/15)

  Inici
 • Informació complementària

  * CALENDARI DE LES PROVES 2022
  1. Inscripció: del 21 al 30 de març
  2. Publicació llistes alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 27 d'abril
  3. Publicació llistes provisionals d'admesos: 27 d'abril
  4. Reclamació llistes provisionals d'admesos i exclosos: del 27 al 30 d'abril
  5. Publicació llistes definitives d'admesos i exclosos: 5 de maig
  6. Realització prova d'accés a grau mitjà i superior: 23 y 24 de maig
  7. Publicació llistes provisionals qualificacions: 30 de maig
  8. Reclamació llistes provisionals qualificacions: del 31 de maig al 1 de juny
  9. Termini d'entrega documentació justificativa prova grau mitjà convocatòria ordinària: del 21 de maig al 30 de juny
  10. Publicació llistes definitives qualificacions i entrega de certificats de la prova: 3 de juny al 1 de juliol


  * HORARI DE LES PROVES
  23 de maig
  09.00-10.00 Part lingüística: Llengua i Literatura (1 h)
  10.15-11.15 Part social: Ciències Socials, Geografia i Història (1 h)
  11.30-12.15 Part lingüística: Anglés (45 min)
  24 de maig
  09.00-10.00 Part científica-matemàtica-tècnica: Matemàtiques (1 h)
  10.15-11.00 Part científica-matemàtica-tècnica: Ciències de la naturalesa (45 min)
  11.15-12.00 Part científica-matemàtica-tècnica: Tractament de la Informació i Competència Digital (45 min)


  * LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PROVES
  - Les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà es realitzaran en els centres docents públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen cicles de grau mitjà.
  - Les proves d'accés a cicles formatius de grau superior es realitzaran en els centres docents públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen cicles de grau superior.
  - Per a realitzar les proves, els aspirants han d'anar proveïts del corresponent document identificatiu: DNI, targeta d'identitat d'estranger o visat d'estudis (règim especial d'estudiants estrangers).


  * ESTRUCTURA I CONTINGUT DE LES PROVES
  La prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà serà comú per a tots aquests. La prova s'estructurarà en tres parts:
  1. Part lingüística: versarà sobre coneixements de Llengua i Literatura (castellana o valenciana) i Llengua Estrangera (Anglés), i constarà de dos apartats:
  a) Llengua i Literatura (castellana o valenciana),
  b) Llengua Estrangera (anglés).
  2. Part social: versarà sobre coneixements de Ciències Socials, Geografia i Història
  3. Part científica-matemàtica-tècnica: versarà sobre coneixements de Matemàtiques, Ciències Naturals i Tractament de la Informació i Competència Digital; i constarà de tres apartats:
  a) Matemàtiques,
  b) Ciències Naturals,
  c) Tractament de la Informació i Competència Digital
  Els continguts de referència corresponents a cada apartat seran els currículums vigents de l'ESO a la Comunitat Valenciana.


  * EXEMPCIONS
  Vegeu l'apartat catorzé de la resolució


  * VALIDESA I EFECTES
  - La certificació que acredita haver superat la prova d'accés als cicles formatius de Formació Professional té validesa en tot el territori nacional.
  - La superació de les proves permetrà l'accés als cicles formatius als que no complisquen els requisits acadèmics d'accés directe.
  - Per a aquests alumnes, els centres reservaran un 20 % de les places vacants, que podrà ampliar-se en cas que no hi haguera suficients sol·licituds per part dels alumnes que concórreguen per altres contingents d'accés.
  - Estar en possessió del certificat de superació de la prova d'accés no implica l'admissió automàtica del candidat per a cursar els ensenyaments corresponents. Els aspirants que superen la prova d'accés han d'haver formalitzat la sol·licitud d'admissió en el centre educatiu on vulguen realitzar el cicle formatiu en els períodes que per a això s'establisquen i, en cas de ser admesos, formalitzar la matrícula en els terminis establits.
  - Les persones que hagen superat la prova d'accés en convocatòries anteriors i no complisquen els requisits d'accés directe, podran optar directament a la reserva del 20 % de les places que s'indica en el paràgraf anterior, dins del termini previst per a la sol·licitud de plaça per als cicles formatius. En aquest cas, les sol·licituds es baremaran juntament amb les que hagen presentat els que hagen superat les proves en la convocatòria actual.
  - La referència a l'accés a un determinat cicle formatiu emparat per la Llei orgànica 1/1990, d'ordenació general del sistema educatiu, que figure en els certificats de superació de proves d'accés regulades per l'Ordre de 14 de març de 2001 s'entendrà realitzada al cicle formatiu emparat per la Llei orgànica 2/2006, d'educació, que el substituïsca, d'acord amb el reial decret que establisca i regule el seu títol.


  PER A MÉS INFORMACIÓ:
  * Alacant: inspeduc_ali@gva.es
  * Castelló: inspeccio-cst@gva.es
  * València: inspeccion_dtv@gva.es

  Enllaços

  Cursos preparatoris.

  Orientacions proves d'accés.

  Formació Professional del sistema educatiu a la CV .

  Més informació:

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 04/05/06).
  - Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible (BOE núm. 55, de 05/03/11).
  - Resolució de 2 de novembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris d'aquestes a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7660, de 18/11/15).
  - Ordre 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i grau superior corresponents a la Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit de gestió de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7789, de 24/05/16).
  - RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional. (DOGV núm. 9271 de 04.02.2022)

  Llista de normativa

  Vegeu la Resolució de 2 de novembre de 2015

  Vegeu l'Ordre de 20 de maig de 2016

  Vegeu la Resolució de 28 de gener de 2022

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.