• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'inscripció per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.

  Objecte del tràmit

  Realització de la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els/les aspirants que desitgen cursar ensenyaments de grau mitjà i vulguen fer-ho per mitjà de la superació de prova.

  Requeriments

  Tindre 17 anys d'edat o complir-los durant l'any 2019.

  Inici
 • Taxes

  Taxes:
  Ordinària: 6,42 euros
  Família Nombrosa/Monoparental General: 3,21 euros
  Família Nombrosa/Monoparental Especial: exempció de taxes

  Discapacitat acreditada igual o superior al 33 %:
  - Ordinària: 3,21 euros
  - Família Nombrosa/Monoparental General: exempció de taxes
  - Família Nombrosa/Monoparental Especial: exempció de taxes

  El formulari de taxa el genera el mateix centre educatiu a través de l'aplicació informàtica ÍTACA.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La inscripció es realitzarà del 23 d'abril al 10 de maig de 2019 (DOGV nº 8501, de 07/03/19).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds d'inscripció s'han de presentar en els centres docents públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen cicles de grau mitjà.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb la sol·licitud, els aspirants han de presentar:

  - En el cas de ser menor de 18 anys, algun dels documents següents: DNI, targeta d'identitat d'estranger expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, certificat d'empadronament en un municipi, visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger.

  - En el cas de ser major de 18 anys, algun dels documents següents: DNI, targeta d'identitat d'estranger expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger.

  - Declaració responsable del fet que no es reuneixen els requisits d'accés directe i que, si en el moment de formalitzar la matrícula al cicle, reuneixen aquests requisits, renunciaran a l'accés per prova, fins i tot en el cas d'haver-la superada, per a optar a les places d'accés directe.

  - Justificant d'haver pagat la taxa corresponent.

  Impresos associats

  [ANNEX III] SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

  [ANNEX V] DECLARACIÓ RESPONSABLE

  [ANNEX VI] PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA SOL·LICITUD D'EXEMPCIÓ PER A LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

  [ANNEX VI] PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA SOL·LICITUD D'EXEMPCIÓ PER A LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  INSCRIPCIÓ A LES PROVES
  1.- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.
  2.- Una vegada analitzada la documentació de les persones que han de realitzar les proves en cada centre, aquests publicaran la relació dels aspirants admesos, i hi indicaran les parts o els apartats dels quals han sol·licitat l'exempció i si la documentació justificativa està presentada i d'acord amb els terminis establits.
  3.- Així mateix, es publicarà la relació dels aspirants exclosos, amb la indicació del motiu de l'exclusió en els mateixos terminis.
  4.- Una vegada analitzades les reclamacions que poguera haver-hi, es publicaran les llistes definitives en els terminis indicats en l'annex corresponent.


  PUBLICACIÓ DE LES QUALIFICACIONS DE LES PROVES:
  Les llistes amb els resultats provisionals i definitius de les proves es publicaran en el tauler d'anuncis dels centres docents on s'hagen realitzat.

  RECLAMACIONS DE QUALIFICACIONS
  Les reclamacions a què puguen donar lloc les qualificacions s'han de realitzar d'acord amb el procediment següent:
  1. Es presentaran per escrit en el termini indicat en l'annex corresponent al president de la comissió avaluadora del centre en què es van dur a terme.
  2. En el termini dels dos dies hàbils següents, la comissió d'avaluació ratificarà o rectificarà la qualificació objecte de reclamació, que el president comunicarà per escrit a l'interessat.
  3. Si després de la decisió persisteix la disconformitat, la persona interessada podrà sol·licitar, en el termini de dos dies hàbils següents a la recepció de la comunicació, que s'eleve la seua reclamació al director territorial d'educació corresponent que, després de l'informe de la inspecció educativa, resoldrà el que procedisca. La dita resolució, motivada, posarà fi a la via administrativa.
  4. Els interessats tindran dret a l'accés als exercicis escrits realitzats i a conéixer les puntuacions atorgades i els criteris d'avaluació utilitzats.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 236, de 02/10/15)

  Inici
 • Informació complementària

  * CALENDARI DE LES PROVES 2019
  1. Inscripció: del 23 d'abril al 10 de maig
  2. Publicació llistes alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 21 de maig
  3. Publicació llistes provisionals d'admesos: 21 de maig
  4. Reclamació llistes provisionals d'admesos i exclosos: del 21 de maig al 22 de maig
  5. Publicació llistes definitives d'admesos i exclosos: 28 de maig
  6. Realització prova d'accés a grau mitjà: 10 i 11 de juny
  7. Publicació llistes provisionals qualificacions: 20 de juny
  8. Reclamació llistes provisionals qualificacions: del 21 al 25 juny
  9. Termini d'entrega documentació justificativa prova grau mitjà convocatòria ordinària: del 23 d'abril al 27 de juny
  10. Publicació llistes definitives qualificacions i entrega de certificats de la prova: 1 de juliol


  * HORARI DE LES PROVES
  10 de juny
  09:00-10:00 Part lingüística: Llengua i Literatura (1 h)
  10:15-11:15 Part social: Ciències Socials, Geografia i Història (1 h)
  11:30-12:15 Part lingüística: Anglés (45 min)
  11 de juny
  09:00-10:00 Part científica-matemàtica-tècnica: Matemàtiques (1 h)
  10:15-11:00 Part científica-matemàtica-tècnica: Ciències de la Naturalesa (45 min)
  11:15-12:00 Part científica-matemàtica-tècnica: Tractament de la Informació i Competència Digital (45 min)


  * LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PROVES
  - Les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà es realitzaran en els centres docents públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen cicles de grau mitjà.
  - Per a realitzar les proves, els aspirants hauran d'anar proveïts del corresponent document identificatiu: DNI, targeta d'identitat d'estranger o visat d'estudis (règim especial d'estudiants estrangers).


  * ESTRUCTURA I CONTINGUT DE LES PROVES
  La prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà serà comú per a tots ells. La prova s'estructurarà en tres parts:
  1. Part lingüística: versarà sobre coneixements de Llengua i Literatura (castellana o valenciana) i Llengua Estrangera (anglés), i constarà de dos apartats:
  a) Llengua i Literatura (castellana o valenciana),
  b) Llengua Estrangera (anglés).
  2. Part social: versarà sobre coneixements de Ciències Socials, Geografia i Història
  3. Part cientificomatematicotècnica: versarà sobre coneixements de Matemàtiques, Ciències Naturals i Tractament de la Informació i Competència Digital, i constarà de tres apartats:
  a) Matemàtiques,
  b) Ciències Naturals,
  c) Tractament de la Informació i Competència Digital
  Els continguts de referència corresponents a cada apartat seran els currículums vigents de l'ESO a la Comunitat Valenciana.


  * EXEMPCIONS
  Vegeu apartat catorzé de la Resolució de 28 de febrer de 2019.


  * VALIDESA I EFECTES
  - La certificació que acredita haver superat la prova d'accés als cicles formatius de Formació Professional té validesa en tot el territori nacional.
  - La superació de les proves permetrà l'accés als cicles formatius als que no complisquen els requisits acadèmics d'accés directe.
  - Per a aquests alumnes, els centres reservaran un 20 % de les places vacants, que podrà ampliar-se cas que no hi haguera suficients sol·licituds per part dels alumnes que concórreguen per altres quotes d'accés.
  -Estar en possessió del certificat de superació de la prova d'accés no implica l'admissió automàtica del candidat per a cursar els ensenyaments corresponents. Aquells aspirants que superen la prova d'accés hauran d'haver formalitzat la sol·licitud d'admissió en el centre educatiu on vulguen realitzar el cicle formatiu en els períodes que per a això s'establisquen i, en cas que siguen admesos, formalitzar la matrícula en els terminis establits.
  - Els que hagen superat la prova d'accés en convocatòries anteriors i no complisquen els requisits d'accés directe, podran optar directament a la reserva del 20 % de les places indicada en el paràgraf anterior, dins del termini previst per a la sol·licitud de plaça per als cicles formatius. En aquest cas, les sol·licituds es baremaran juntament amb les presentades pels que hagen superat les proves en la convocatòria actual.
  - La referència a l'accés a un determinat cicle formatiu emparat per la Llei orgànica 1/1990, d'ordenació general del sistema educatiu, que figure en els certificats de superació de proves d'accés regulades per l'Ordre de 14 de març de 2001 s'entendrà realitzada al cicle formatiu emparat per la Llei orgànica 2/2006, d'educació,
  que ho substituïsca, d'acord amb el reial decret que establisca i regule el seu títol.


  PER A MÉS INFORMACIÓ:
  * Alacant: inspeduc_ali@gva.es
  * Castelló: inspeccio-cst@gva.es
  * València: inspeccion_dtv@gva.es

  Enllaços

  Cursos preparatoris.

  Orientacions proves d'accés.

  Formació Professional del sistema educatiu a la CV .

  Més informació:

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 04/05/06).
  - Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible (BOE núm. 55, de 05/03/11).
  - Resolució de 2 de novembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris d'aquestes a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7660, de 18/11/15).
  - Ordre 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i grau superior corresponents a la Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit de gestió de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7789, de 24/05/16).
  - Resolució de 28 de febrer de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial , per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional (DOGV nº 8501, de 07/03/19).

  Llista de normativa

  Vegeu la Resolució de 2 de novembre de 2015

  Vegeu l'Ordre de 20 de maig de 2016

  Vegeu la Resolució de 28 de febrer de 2019

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.