Detall de Procediments

Sol·licitud de delegació de competències de la Generalitat per part d'administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics docents en el seu àmbit territorial (PLA EDIFICANT).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de delegació de competències de la Generalitat per part d'administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics docents en el seu àmbit territorial (PLA EDIFICANT).

  Objecte del tràmit

  Permetre la presentació de sol·licitud de delegació de competències, així com l'intercanvi de documentació entre la Generalitat i les entitats locals a fi de formalitzar l'adhesió a l'exercici de delegació de competències de la Generalitat per part d'administracions locals.
  La tramitació i l'intercanvi de documentació es realitzarà, en la mesura que siga possible, per mitjans electrònics, a través del programa Edificant.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Ajuntaments i entitats locals interessades a assumir la delegació de competències de la Generalitat per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics docents en el seu àmbit territorial, la sol·licitud prèvia d'adhesió dels quals haja sigut acceptada per l'òrgan competent.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Es podrà sol·licitar després de la sol·licitud i l'acceptació d'informació prèvia i fins a l'anualitat 2022.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud de delegació de competències per a cada una de les actuacions, subscrita per l'òrgan competent, que trobarà en el programa EDIFICANT, haurà d'incorporar la documentació següent:

  - Certificació de l'Acord plenari, en cas dels ajuntaments, en què se sol·licite la delegació de competències i que contindrà referència a la consulta de l'òrgan col·legiat previst en l'article 7.1 del Decret llei 5/2017.

  - Memòria tècnica, d'acord amb el que preveu l'article 7.2 del decret llei, que contindrà, com a mínim, la descripció de l'actuació que es realitzarà, el cost d'aquesta i el desglossament per anualitats, si és el cas. Les desviacions significatives sobre el pressupost previst hauran de justificar-se en la memòria.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EDIFICANT_F3&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19094

  Informació adicional

  La sol·licitud, signada electrònicament pel representant de l'entitat local, i la documentació que l'acompanya, si és el cas, quedarà incorporada en el Registre d'entrades telemàtic, per la qual cosa no requerirà un altre registre d'entrada addicional.

  Tota la tramitació posterior a la sol·licitud que es descriu en el present tràmit es durà a terme tenint en compte les instruccions de gestió disponibles en la pàgina web d'aquesta conselleria.

  Inici
 • Informació complementària

  La Conselleria d'Educació publicarà en la seua pàgina web la informació necessària per a la posada en execució d'aquest decret llei:

  1) Instruccions de gestió: descriuran les diferents fases del procediment i la documentació necessària en cada tràmit d'aquest.

  2) Manuals d'instruccions tècniques com a suport d'elaboració de la memòria tècnica descriptiva.

  3) Accés als correus electrònics que s'utilitzaran en cas de dubtes amb la documentació o el procediment.

  4) Accés a la plataforma de gestió telemàtica: es pretén que tot el procediment, en la mesura que siga possible, siga telemàtic, per la qual cosa des de la plataforma es tindrà accés als formularis de sol·licitud, a les actuacions que cada municipi té previstes en els diferents programes d'actuació de la Conselleria, així com a qualsevol altra informació que en cada moment es considere oportuna o necessària.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic d'edificació.
  - Ordre 15/05/1992 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s'aproven els programes de necessitats per a la redacció de projectes de construcció de centres d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària, Educació Secundària Obligatòria i Educació Secundària Completa, de titularitat de la Generalitat Valenciana.
  - Decret 132/2010 de 12 de febrer, del Ministeri d'Educació, que estableix els requisits mínims dels centres que impartisquen les ensenyances del segon cicle de l'Educació Infantil, l'Educació Primària i l'Educació Secundària.
  - Reial decret llei 3/2011, de 14 de novembre, text refós de la Llei de contractes del sector públic.
  - Decret 104/2014, de 4 de juliol, sobre normes tècniques en matèria de reserves educatives dotacionals.
  - Llei 6/2014, de 25 de juliol de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats de la Comunitat Valenciana.
  - Decret llei 5/2017, de 20 d'octubre del Consell, pel qual s'estableix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, l'ampliació, l'adequació, la reforma i l'equipament de centres públics docents de la Generalitat.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.